A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a évre vonatkozóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan"

Átírás

1 A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a évre vonatkozóan Kelt: május 29. 1

2 1. Bevezetés Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. ) A prudenciális szabályok alkalmazása (KR. 4. ) A szavatoló tıkével kapcsolatos információk (KR. 5. ) A hitelintézet tıkemegfelelése (KR 6. ) A hitelezési és felhígulási kockázattal kapcsolatban nyilvánosságra hozott információk (KR. 7. ) A sztenderd módszer (KR. 8..) A hitelezési kockázat mérséklése (KR. 12. ) Kereskedési könyv (KR. 13. ) A kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók (KR ) Értékpapírosítás (KR 15/A. ) Partnerkockázat kezelése (KR 15/B. ) Mőködési kockázat (KR 16. )

3 1. Bevezetés A Commerzbank Zrt. (továbbiakban Bank) a 234/2007. (IX. 4.) a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló kormányrendelet elıírásainak megfelelve az alábbiakban részletezett információkat hozza nyilvánosságra a évre vonatkozóan. A nyilvánosságra hozott adatok a magyar jogszabályoknak megfelelıen összeállított december 31-re vonatkozó auditált éves jelentésen alapulnak. Vonatkozó jogszabályok: évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 234/2007. kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl 196/2007. kormányrendelet a hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményrıl 381/2007. kormányrendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezelésérıl 244/2000. kormányrendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tıkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól. 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. ) a. A kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok A Bank kockázati stratégiája a regionális és központi vezetés által kialakított üzleti stratégiával összhangban került kialakításra. A Bank a prudenciális elıírásokat figyelembe véve, versenykörnyezetéhez viszonyítva átlagos (azaz megfontoltan óvatos, illetve szelektíven versenyképes) szinten jelölte ki kockázati stratégiáját és ennek megfelelıen alakította ki kockázatvállalási alapelveit. A Bank figyelembe veszi az anyabank, a Commerzbank AG. által kialakított kockázatvállalásra vonatkozó alapelveket és beépíti azokat kockázatvállalási folyamataiba. A kockázatvállalási alapelvek és a kockázati stratégia jóváhagyását az Igazgatóság végzi. Az Igazgatóság rendszeres jelentéseket kap a banki portfolió kockázati összetételérıl, mely alapján értékeli a kockázati stratégia megvalósulását, és attól való eltérés esetén intézkedéseket foganatosít a kockázatok megfelelı szinten tartására. 3

4 A Bank a következı alapelveket fogalmazta meg kockázatvállalására vonatkozóan: A hitelezési tevékenységet szigorú fedezetértékelési szabályok és biztosítéki monitoring mellett, biztonságos fedezeti arányok mellett folytatja. A hitelezési folyamat során felmerülı árfolyamkockázat kezelésére nagy hangsúlyt fektet, a nyújtott hiteleket az adott hitel devizájában vagy pedig FX swapokkal a napi likviditás menedzsment folyamán refinanszírozza. A piaci kockázatot (mind a kereskedési, mind a banki könyv esetén) az anyabank által kialakított, VAR, illetve szerteágazó stressz teszt módszertannal és limitrendszerrel kezeli. Habár a mőködési kockázati tıkekövetelmény számítása a kevéssé kockázat érzékeny alapmutató módszerrel történik, a mőködési kockázatok értékelését a Bank a mőködési kockázati események folyamatos győjtésével és negyedéves rendszerességő jelentéskészítéssel biztosítja. A gazdasági válság hatására megemelkedett elszámolási kockázat kezelésére vonatkozóan limitrendszer került kialakításra. A banki ügyfelekre vonatkozó limiteket az anyabank konszern szinten állapítja meg, az egyéb ügyfelekre vonatkozó limitrendszer karbantartása a Commerzbank feladata. A Bank kiemelt figyelmet fordít a stratégiai és a reputációs kockázat kezelésére. Ezen kockázatok kezelése a megfelelı panaszkezelési rendszer, valamint a piacfigyelés és a stratégia rendszeres, a piaci feltételeknek megfelelı frissítése segítségével történik meg. b. A kockázatkezelési szervezet bemutatása A hitelkockázatok elemzéséért, számszerősítéséért felelıs terület a Local Credit Office, mely közvetlenül a vezetıség alá van rendelve. 3 csoportot ölel fel, melyek: két hitelkockázati csoport és egy hiteladminisztrációs csoport, mely utóbbi a fedezetek nyilvántartásáért is felelıs. A piaci kockázatokat elemzı terület a Controlling, mely a Back office területekért felelıs ügyvezetı igazgató alá van rendelve. A mőködési kockázatokkal kapcsolatos teendıket az oprisk manager és az oprisk controller fogja össze, miután bevezetésre került az egyes területek rendszeres (havi), mőködési kockázatokra vonatkozó jelentési kötelezettsége. A Bankban ezeken felül kockázati bizottságok is léteznek, melyek elsıdleges feladata a bank számára releváns kockázatok folyamatos figyelemmel kísérése és a felsıvezetés tájékoztatása rendszeres idıközönként. A két legfontosabb kockázati bizottság a hetente ülésezı Risk Forum, mely a hitelkockázatok kezelésével kapcsolatos döntéseket készíti elı, illetve a havi rendszerességgel összehívott Eszköz-Forrás Bizottság, melynek célja, hogy az eszköz-forrás menedzsmenttel kapcsolatos kérdéseket, problémákat és ezek megoldásának konkrét javaslatait összehangolja vezetıi szinten, illetve a szükséges esetekben döntést hozzon. 4

5 A kockázati bizottságok felelısségét, hatásköreit és tagjait a Commerzbank Zrt. Szervezeti és Mőködési Szabályzata tartalmazza. c. A kockázatmérési és jelentési rendszerek bemutatása Hitelezési kockázat: A kockázatok azonosítása egyrészt a kockázatkezelı funkciók és bizottságok tevékenysége során, másrészt a folyamatok folyamatos felülvizsgálata során történik. A Bank alapvetıen részt vesz kockázat hordozó folyamatokban, de kontrolokkal és kockázatcsökkentı módszerekkel biztosítja, hogy azok elfogadható szinten maradjanak. A kockázatok értékelése során azokat alapvetıen a kockázatkezelési funkciók számszerősítik (amennyiben arányos ráfordítással ez kivitelezhetı). A számszerősítés alapvetıen indikátorok (pl. expected loss) alkalmazásával történik, aminek a tendenciája és abszolút értéke alapján lehet esetleges beavatkozásról dönteni. A kockázati indikátorok szintje mind ügylet, mind portfólió szinten rendszeresen felülvizsgálatra kerül. Piaci kockázati kontroll: Value at Risk és Stressz teszt riportok: A VaR és stressz szcenáriók értékeit a központi frankfurti piaci és mőködési kockázati terület számítja a leányvállalatok számára a Front office rendszer adatai alapján napi gyakorisággal. A napi VaR és Stressz teszt jelentés a napi management riport részét képezi, melyet a Vezetés és a Treasury felelıse is ellenjegyez a Risk controller mellett. A bank nyitott nominális devizapozícióját szintén napi gyakorisággal számítja a Piaci kockázati kontrollért felelıs osztály a back office rendszer adatai alapján. A jelentés a napi management riport részét képezi, amelyet a Vezetıség, a Treasury és a Risk controller aláírásával jegyez ellen. A likviditási kontrolling keretében a Risk controll funkció a front office értékei alapján generál egy összbanki cash flow-t naponta és veti azt össze devizánként és összesítetten is a megadott limitekkel. Az összbanki likviditási risk riport hetente egyszer készül, de a Controling Osztály naponta legenerálja a riportot és juttatja el a Treasury részére megelızés és informálás céljából. A heti likviditásról szóló riport a napi management riport részét képezi. Kamatkockázat számszerősítésére a Var-számítás mellett bázispont érték vizsgálatot is végez a Controlling Osztály napi gyakorisággal. Ez a PSZÁF ajánlásaihoz hasonló - kamatmérleg naponta jelentésre kerül a management riport keretében a Vezetıség és a Treasury részére. Mőködési kockázati kontroll 5

6 A Bank a mőködési kockázatok kezelését az anyavállalati elıírások alapján látja el. A mőködési kockázatok kezelésének folyamata több lépcsıben valósul meg. A bank összes osztály- és csoportvezetıje köteles havi szinten jelenteni a Belsı ellenırnek, hogy a területén milyen mőködési kockázati esemény történt. A táblázat a CRD mőködési kockázati kategóriáival egyezıen került kialakításra. Az Oprisk manager az 5000 eurót meghaladó mőködési kockázati eseményeket köteles az ún. Oprisk Suitba, a mőködési kockázatok veszteség-adattárházába bejelenteni, melyet az Oprisk Controller hagy jóvá. Ezen kívül az Oprisk manager évente egyszer a központi elıírások alapján felméri a banki folyamatok hatékonyságát egy self assessment kérdıív keretében Mindezen információk alapján biztosítva van, hogy a bank Vezetése idıben és kellı mélységben tájékoztatva legyen a potenciális veszélyekrıl és a bekövetkezett veszteségekrıl. d. A kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezetek alkalmazására vonatkozó szabályzatok fı elvei és pontjai, valamint a kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezeti eszközök hatékonyságának ellenırzésére szolgáló stratégiák és folyamatok Hitelkockázatok mérséklése és hitelkockázati fedezetek alkalmazása összhangban van a Commerzbank csoportszintő elıírásaival és a Bank szabályzatainak megfelelıen történik. A kockázatok azonosítása során minden esetben mind ügylet mind portfólió szinten javaslat születik a kockázatok mérséklésének a mértékérıl (amennyiben a szabályzatok szerint ez szükséges). A hitelkockázati fedezetek alkalmazása során a kalkulált expected loss mértéke figyelembe vételre kerül, és ez az egyik fı eleme a kockázatok mérséklésének. A kockázatok mérséklésének és a fedezetek alkalmazásának legfıbb eszköze a hitelkockázati monitoring, ami biztosítja a Bank vezetése számára, hogy megtörténtek-e a megfelelı lépések a kockázatok mérséklésére. 3. A prudenciális szabályok alkalmazása (KR. 4. ) A Commerzbank Zrt. esetén a kormányrendelet 4. -ban elıírt információkkal kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem merül fel, mivel nem készít konszolidált beszámolót. 4. A szavatoló tıkével kapcsolatos információk (KR. 5. ) 6

7 Az alapvetı, járulékos és kiegészítı tıke összegét, továbbá az alapvetı és járulékos tıke pozitív és negatív összetevıit az alábbi táblázat mutatja be (millió Ft) (Ez egyébként megegyezik a Hpt. 5. számú melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembe vételével meghatározott alapvetı és járulékos tıkével is): ALAPVETİ TİKE pozitív összetevıi összesen Jegyzett tıke Tıketartalék Általános tartalék Eredménytartalék Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény Általános kockázati céltartalék adótartalommal csökkentett értéke ALAPVETİ TİKE negatív összetevıi összesen (-) Immateriális javak JÁRULÉKOS TİKE pozitív összetevıi összesen Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke JÁRULÉKOS TİKE negatív összetevıi - KIEGÉSZÍTİ TİKE - SZAVATOLÓ TİKE A Commerzbank Zrt.-nél nincs olyan tétel, mely a Hpt. 5. számú melléklet 14. pontjának c) alpontjában meghatározottak szerint csökkentené a szavatoló tıke összegét. Limittúllépés miatt összesen 914 MFt került még levonásra, ezáltal a levonások után a szavatoló tıke összege MFt-ot tett ki december 31-én. 5. A hitelintézet tıkemegfelelése (KR 6. ) a. A belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvek és stratégia. A Commerzbank Zrt. a Hpt. és a Bázel II elıírásai szerint és a Felügyeleti ajánlások, valamint a vonatkozó anyabanki szabályozás figyelembe vételével kialakította a tıkemegfelelés belsı értékelési folyamatát (ICAAP). Ennek legfontosabb elemei és elvei a 2. a) alpontnál bemutatásra kerültek. 7

8 b. A Hpt. 76. (1) bekezdés a) pontja szerinti kockázati kategóriák tıkekövetelménye kitettségi osztályonként. Az 1. pillér alatti tıkekövetelmény az alábbiak szerint alakult: Kockázati kategória Tıkekövetelmény (MFt) Hitelezési kockázat Piaci kockázat 524 Mőködési kockázat 624 Összesen A hitelezési kockázat tıkekövetelményének továbbontása kitettségi osztályonként: Központi kormányok és központi bankok 9 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 111 Közszektorbeli intézmények - Multilaterális fejlesztési bankok - Nemzetközi szervezetek - Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság 447 Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek 488 Fedezett kötvények - Kollektív befektetési értékpapírok - Egyéb tételek Összesen A hitelezési és felhígulási kockázattal kapcsolatban nyilvánosságra hozott információk (KR. 7. ) a. A késedelem és hitelminıség-romlás megközelítése a belsı szabályzatokban A Bank a késedelmes ügyfeleket folyamatosan nyomon követi és rendszeresen összefoglaló jelentést készít. Ezt követıen a jelentések és nyomonkövetés alapján a kockázatok megítélésével összhangban megfelelı jogi lépéseket foganatosít. A Bank a késedelmek figyelésén felül más egyéb a hitelminıségromlásra utaló jeleket is folyamatosan figyel. Amennyiben ilyeneket észlel, úgy az ezekkel kapcsolatos szükséges lépésekrıl a Bank megfelelı szintő döntéshozója haladéktalanul dönt. A Bank a követelései minısítésére a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 8

9 kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/200. (XII. 24) Korm. Rendelet 7. sz. Melléklet I.. fejezet (2) bekezdés szerinti öt minısítési kategóriát használja alapvetıen egyedi értékelés formájában. b. Az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek A Bank az értékvesztés és céltartalék képzés során elsıdleges szempontnak tekinti, hogy a megképzett állomány mindenkor fedezetet nyújtson a várható hitelezési veszteségekre, ezáltal a Bank mérlegében az egyes követelések mindig valós értéken szerepeljenek. Az egyedileg minısített követeléseknél a problémamentestıl eltérı minısítés esetében a megképzendı értékvesztés / céltartalék mértékérıl a Bank megfelelı döntéshozói döntenek a problémás hiteleket kezelı munkatársak elıterjesztése alapján. Amennyiben az eszköz könyvszerinti és piaci értéke között veszteség jellegő különbözet keletkezik, a Bank értékvesztést számol el összeghatártól függetlenül. Értékvesztés visszaírást kizárólag akkor alkalmaz a Bank, amennyiben a követelés piaci értéke jelentısen és tartósan meghaladja az eszköz könyv szerinti értékét. A minısítés és értékvesztés megállapítása folyamán a Bank a követelések és a mérlegen kívüli tételek értékét csökkenti az elfogadott fedezetek becsült értékével és az így adódó nettó kockázatot veszi a céltartalékképzés alapjául. Kockázati céltartalékoknál a Bank a függı és biztos (jövıbeni) kötelezettségekre képzett céltartalékot veszi nyilvántartásba. Általános kockázati céltartalékként kell kimutatni a Hpt. 87. (2) bekezdése alapján képzett kockázati céltartalékot, mely a kockázatvállalással összefüggı, elıre nem látható veszteségek fedezetére szolgál. Bankunk a évtıl kezdıdıen él a Hpt. által biztosított lehetıséggel, és a korrigált mérlegfıösszeg növekedésére a továbbiakban nem képez általános kockázati céltartalékot, mert a meglevı céltartalék állomány és az egyedi minısítés alapján elszámolt értékvesztések volumene elegendı a banki kockázatok fedezésére. A már megképzett állomány nem kerül megszüntetésre. c. A számviteli beszámítások utáni kitettség-értékek a hitelezési kockázatmérséklés figyelembe vétele elıtt és átlagos kitettség értékek kitettségi osztályonként. 9

10 Kitettségi osztály Nettó kitettség Nettó kitettség átlagos értéke Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Összesen

11 d. A kitettségek országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként. Kitettségi osztály Magyarország Németország Románia Svájc Jordánia Horvátország Finnország Egyéb Összesen Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények - Multilaterális fejlesztési bankok - Nemzetközi szervezetek - Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények - Kollektív befektetési értékpapírok - Egyéb tételek Összesen

12 e. A kitettségek gazdasági ágazatbeli megoszlása kitettségi osztályonként. Kitettségek megoszlása gazdasági ágazatonként (MFt) Kitettségi osztály A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Lakosság Nem besorolt Összesen Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények 0 Multilaterális fejlesztési bankok 0 Nemzetközi szervezetek 0 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények 0 Kollektív befektetési értékpapírok 0 Egyéb tételek Összesen

13 f. A kitettségek hátralevı futamidı szerinti bontása a mérlegen kívüli tételek ügyletkockázati súlyával történı korrekció után (MFt): Kitettségi osztály Hosszútáv Rövidtáv Összesen Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények - Multilaterális fejlesztési bankok - Nemzetközi szervezetek - Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények - Kollektív befektetési értékpapírok - Egyéb tételek Összesen

14 g. A késedelmes tételek és hitelminıség-romlást szenvedett kitettségek bemutatása gazdasági ágazatonként (MFt): Késedelmes tételek és hitelminıség-romlást szenvedett kitettségek, gazdasági ágazatonként Kitettség (MFt) Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 1 Bányászat Humán-egészségügyi, szociális ellátás 183 Egyéb szolgáltatás 6 Építıipar Feldolgozóipar Információ, kommunikáció Ingatlanügyek 487 Kereskedelem, gépjármőjavítás Mezıgazdaság, erdıgazdálkodás, halászat 828 Mővészet, szórakoztatás, szabadidı Oktatás Pénzügy, biztosítási tevékenység Szakmai, tudományos, mőszaki tevékenység 42 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás Szállítás, raktározás 3 Villamosenergia-, gáz-, gızellátás, légkondícionálás Vízellátás, szennyvíz győjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyezıdés-mentesítés Lakosság 77 Nem besorolt Összesen

15 h. Az elszámolt és visszaírt értékvesztés ügyfélkategória szerinti bontásban (MFt). Megnevezés Értékvesztés nyitó állománya Értékvesztés képzése Visszaírás - az adott évi ráfordítások csökkentésével Visszaírás - az adott évi bevételek növelésével (elızı évek képzése miatt) Értékvesztés záró állománya (a+l) Mérlegtételek összesen Forgatási célú értékpapírok össz. (magyar áll. papírok nélkül) Kötvények 0 Egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 Egyéb értékpapír 0 PIBB részvények 0 Egyéb részvények 0 Befektetési célú értékpapírok össz. (magyar áll. papírok nélkül) Kötvények 0 Egyéb hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 Egyéb értékpapír 0 PIBB részvény 0 Egyéb részvény 0 Bankközi betétek és nostro számlák 0 Hitelek - Hit. int., PBB hitelek 0 alárendelt kölcsöntıke 0 követelések penziós ügyletekbıl 0 Hitelek - Nem pénzügyi vállalkozások hitelek jogi személyiségő vállalkozásoknak hitelek nem jogi személyiségő vállalkozásoknak Hitelek - Háztartásoknak hitelek egyéni vállalkozóknak 0 hitelek lakosságnak Hitelek - Külföld hitelintézeteknek nyújtott hitel 0 PBB-nek nyújtott hitel, követelés 0 egyéb külföldi követelés Hitelek - Egyéb 0 Egyéb követelések 0 Egyéb eszközök Vagyoni érdekeltségek 0 Átvett eszközök 0 Egyéb eszközök 0 Céltartalék képzés és felszabadítás jogi személyiségő vállalkozások esetében történt az alábbi táblázat szerint (MFt): Megnevezés Függı és jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék Nyitó állomány Képzés Felhasználás Felszabadítás Záró állomány i. A késedelmes tételek és hitelminıség-romlást szenvedett tételek nettó összege országonként. Ld. 6. d) pontnál bemutatott táblázat 7. A sztenderd módszer (KR. 8..) A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a Hpt. 76/A. szerinti sztenderd módszer szerint számítja. A különbözı kitettségi osztályok kockázati súlyát a Bank a Hkr. sztenderd módszerhez tartozó kockázati súlyozása alapján határozza 15

16 meg és a Felügyelet által elismert Moody s Investors Service hitelminısítı szervezet hitelminısítéseit használja fel. A Bank vállalkozásokkal szembeni kitettség-portfoliójában nincs külsı hitelminısítı szervezet által minısített adós. A központi kormányok és központi bankok kockázattal súlyozott kitettség értéke meghatározásakor a kitettségi osztályra alkalmazott elismert külsı hitelminısítı szervezet hitelminısítése alapján a következı kockázati súlyokat használja a Bank: Moody's Kockázati súly Aaa A- 0%-20% Baa1 Baa3 50% Ba1 Ba3 100% B1 és rosszabb 150% A Banknak értékpapír-kitettsége csak központi kormánnyal, illetve központi bankkal szemben áll fenn. Az alapdevizától eltérı devizanemben denominált értékpapír-állomány esetén a kibocsátó ország hitelminısítése figyelembe vételre kerül a tıkeszükséglet meghatározásakor. Kitettség-értékeket, valamint a hitelezési kockázat-mérséklési módszerek alkalmazása utáni értékeket a következı táblázat mutatja (MFt): Kitettségi osztály Nettó kitettség Kitettség korrigált értéke Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Összesen A szavatoló tıkébıl nagykockázat-túllépés miatt történt levonás összesen 768 MFt értékben, mely vállalkozásokkal kapcsolatos kitettségeket érintett. 16

17 8. A hitelezési kockázat mérséklése (KR. 12. ) A bank mérlegen belüli és kívüli nettósítási megállapodást nem alkalmaz hitelezésikockázat-mérséklı tényezıként. A hitelezési kockázat tıkekövetelményének számítása során a bank által elismert biztosítékok fı típusai a következık: - óvadék, - lakó- és kereskedelmi ingatlan, - bankgarancia (ideértve a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. általi garancianyújtást is, implicit állami viszontgaranciával a PSZÁF E/I-1196/2007 határozata alapján). A garanciát nyújtók a Hkr (1) bekezdése a) és f) pontjai szerinti központi kormányzat, illetve hitelintézetek. A tıkekövetelmény számítása során figyelembe vett garanciával fedezett kitettségek értéke MFt volt december 31-én. Egyedi ügyfelek hitelkihelyezésének elbírálásánál a Bank mind az ügyfél helyzetét, mind a felkínált biztosítékokat figyelembe véve prudens stratégiát követ a hitelkihelyezési döntéseknél. A Bank a portfolióban esetlegesen felmerülı különbözı potenciális koncentrációkat folyamatosan nyomon követi és adott esetben megteszi a szükséges lépéseket a koncentráció mérséklésére. A Bank a finanszírozás során hitelkockázat mérséklésként bevonható biztosítékok körét, ezek értékelésének a módját és rendszeres ellenırzésüket külön szabályzatban rögzítette. Az ügyfelek által nyújtott ingatlan- és ingó biztosítékok esetén a Bank által meghatározott szakértık által készített értékbecslés alapján történik a vagyontárgy értékelése, ill. a piaci érték közelítı prudens meghatározása. A Bank a döntéseinél a biztosítékokat a piaci értéknek egy meghatározott rátával csökkentett értéken fogadja be. Ezzel biztosítja, hogy a biztosíték érvényesítése esetén befolyó összegek és a piaci érték között tapasztalható negatív különbség minél alacsonyabb legyen. A biztosítékok a hitel futamideje alatt rendszeresen ellenırzésre kerülnek. Esetlegesen fellépı problémák esetén a Bank pótfedezet igényelhet. 17

18 A kitettségek bruttó értékét és a figyelembe vett hitelezési-kockázat mérséklı tételekkel fedezett kitettségek értékét a következı táblázat mutatja: Kitettségi osztály Bruttó kitettség Bruttó kitettségbıl Óvadékkal fedezett Garanciával fedezett Ingatlannal fedezett Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek Összesen Kereskedési könyv (KR. 13. ) A Bank a kereskedési szándékkal vagy a kereskedési könyvben szereplı tételek fedezetére tartott pénzügyi eszközökbıl álló pozícióit kereskedési könyvben tartja nyilván. A Hpt. 76. (1) bekezdése 2. és 3. pontja szerint számított, valamint a partnerkockázat miatt felmerülı tıkekövetelményét az alábbi táblázat mutatja (MFt): Megnevezés Tıkekövetelmény Pozíció kockázat 185 Partnerkockázat Nagykockázat 766 Devizaárfolyam-kockázat 524 Árukockázat 0 Összesen A Bank a kereskedési könyv partnerkockázati tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel határozza meg. 10. A kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók (KR ) A Bank a kereskedési könyvbe sorolja a befektetési eszközök olyan pozícióit, melyeket a Bank a vételi és eladási ár közötti különbsége vagy a kamatlábváltozások révén bekövetkezı rövidtávú nyereség realizálása érdekében szerzett meg, valamint ezen pozíciók fedezeti pozícióit (kereskedési pozíciók). A Bank a kereskedési könyvbe sorolja továbbá az egyéb befektetési szolgáltatás nyújtásakor, különösen befektetési eszközök adásvételekor a befektetési szolgáltató által szerzıdésben vállalt kötelezettséghez kapcsolódó bármely nyitott pozíciót; valamint a kereskedési könyvbe tartozó pozíciókhoz közvetlenül kapcsolódó tızsdén kívüli ügyletekbıl származó kockázatvállalásokat. a. A kereskedési könyvben nem szereplı részvényekben levı kitettségek. A Bank december 31-én az alábbi befektetésekkel rendelkezett: 18

19 Megnevezés Könyv szerinti érték (MFt) GIRO Rt. 20 Hitelgarancia Rt. 10 Golf & Country Club 2 Összesen 32 b. A kereskedési könyvben nem szereplı pozíciók kamatkockázata. A Bank átárazódási, bázis és hozamgörbe típusú kamatkockázatot vállal. Átárazódási kockázat: a Bank mérlegében szereplı, illetve mérlegen kívüli eszközeinek és forrásainak a devizánként eltérı kamatszerkezet, illetve az átárazódások vagy az átárazódások idıpontjának eltérésébıl származó kockázata. Bázis kockázat: az egyes piacokat, termékeket jellemzı hozamgörbék illetve kamatlábak között fennálló kapcsolatok megváltozásának kockázata Hozamgörbe-kockázat: adott devizában és ugyanazon termék vonatkozásában az egyes lejárati tartományokban érvényes kamatlábak közötti kapcsolat megváltozásának kockázata A Bank kamatlábkockázatot aktív, illetve passzív módon vállal. Passzív kamatlábkockázat vállalás alatt a forrásgyőjtési és hitelezési tevékenység során keletkezı kamatkockázatot értjük. A Banknak passzív kamatlábkockázata keletkezhet valamennyi devizában, amelyben nostro számlával rendelkezik és üzletpolitikájával összhangban betétet győjt vagy hitelez. Ezen pozíciók csökkentésére a Bank az aktív kamatkockázat-kezelés eszközeit használhatja. A betétgyőjtésbıl illetve hitelkihelyezésbıl származó, illetve ezek fedezésére végrehajtott, likviditáskezelésbıl és kockázatkezelésbıl származó kamatpozíciók a banki könyvbe tartoznak. A kölcsönök elıtörlesztése által jelentett kamatkockázat nem jelentıs, mivel a bank a kamatkockázat minimalizálása miatt a kamatperiódus végéig felmerülı kamatköltségeket figyelembe veszi az ügyfelekkel történı elszámoláskor. Aktív kamatlábkockázat vállalás alatt a nem betétgyőjtésbıl vagy hitelezésbıl, hanem tudatos, nyereségszerzés céljából nyitott kamatláb pozíció felvállalását értjük. Aktív kamatlábkockázatot a Bank elsı sorban HUF, EUR, USD és CHF devizákban végez, de a Treasury vezetı engedélyével valamennyi devizában, amelyben passzív kockázatot vállal a Bank, lehetıség van aktív kockázatvállalásra. 19

20 A Bank a fentiek alapján passzív és aktív kamatkockázat-kezelést különböztet meg. Passzív kamatkockázat kezelésen azt értjük, amikor a kockázatvállalás mértéke állományi (nyitott pozíciós) és veszteségkorlátozó (stop loss, VAR stb.) limitek felállításával kerül behatárolásra devizánként és az összesített kamatláb-pozícióra vonatkozóan. Aktív kamatkockázat-kezelésen azon tevékenységeket (pl. hitelek és betétek árazása) és üzletkötéseket (spot és határidıs kamatláb-üzletek, illetve kamatláb-csereügyletek) értjük, amelyekkel a kamatkockázatot jelentı pozíciók aktívan befolyásolhatók, irányíthatók, és ezáltal a kamatkockázat csökkenthetı, módosítható. A passzív kamatkockázat-kezelés szabályozási kereteit a Controlling osztály, illetve a frankfurti ZMO osztály alakítják ki az Igazgatóság jóváhagyásával, míg az aktív kockázatkezelés a fenti szabályozási kereteken és limiteken belül a Treasury hatásköre. A kamatlábkockázat kezelésének operatív szerve a Treasury. A kamatlábkockázat kezelése az összes kamatlábkockázatot hordozó mérleg- illetve mérlegen kívüli tétel által generált nettó kitettség vonatkozásában devizánként külön történik, az egymást természetes módon kioltó kockázatok figyelembe vételével. Bár a kamatlábkockázat napi mérésére a Bank több kockázati paramétert (VAR, stressz-teszt, kamatlábérzékenység) is használ, az operatív kamatkockázat-kezelés során a Treasury a kamatlábérzékenység mutatószámát alkalmazza az egyes devizák hozamgörbe pontjainak kockázati kitettség szempontból való értékelésre. VAR: termékenként és kereskedési / banki / management könyvre vonatkozó bontásban, illetve a Bank egészére meghatározott VAR limitek a portfoliókon bevállalható maximális potenciális veszteségértéket jelentik 97,5% konfidencia szint mellett. Stressz-teszt: a mérleg és mérlegen kívüli tételek nettó jelenértékében való elmozdulást méri szélsıséges piaci kamatelmozdulás esetén. A stressz teszteket az anyabank által jóváhagyott hipotetikus forgatókönyvekre a központi Risk Controlling Osztály futtatja naponta az összes leányvállalatra vonatkozóan és a tesztek eredményét az elıre megállapított limitértékekhez hasonlítja. Kamatérzékenység: a banki portfoliónak a kamatlábkitettséggel rendelkezı részére vonatkozóan, devizánkénti és könyvenkénti bontásban a portfolió 1 bázispontos kamatláb-elmozdulás esetén bekövetkezı nettó jelenérték változását mutatja. A kamatérzékenységre vonatkozó mutatót devizánként, lejárati szektoronkénti és 20

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2009. évre vonatkozóan Kelt: 2010. május 28. 1 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. )...3 3. A prudenciális

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2012. évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2012. évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2012. évre vonatkozóan Kelt: 2013. május 27. 1 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. )...3 3. A prudenciális

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. Bonyhád, 2012. május 23. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007 Korm. rend. alapján nyilvánosságra

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt.

2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok. Erste Bank Hungary Nyrt. 2008. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2008.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban (MFt) került megadásra (az eltérések

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz, 2011. május 13. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben elıírt

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL 2009 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a hitelintézetek

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2009.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30. Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra Szatymaz, 2009. május 30. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı Az Igazgatóság 2009. 08. 06-án a VI/21/2009. számú határozatával

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben elıírt kötelezettségének

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A TétiTakarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

A Bank a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a mőködési kockázat tıkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2008. december 31.-i

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2008.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2008. évi auditált adatok alapján. (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk)

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2008. évi auditált adatok alapján. (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2008. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX.04.) Korm.

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2010. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31.

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. I. A nyilvánosságra hozatal célja A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2008. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2011.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek...3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...4

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3..

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.. A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a december 31-i adatok alapján A nyilvánosságra hozatal nem tartalmazza

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2014. évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2014. évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2014. évre vonatkozóan Kelt: Budapest, 2015. május. 28. 1 Tartalom Tartalom 2 1. Bevezetés 3 2. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2012.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása

A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása A QUAESTOR Értékpapír Nyrt. kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó tájékoztatása 1. Bevezetés A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság (székhely:

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. Kockázatkezelési elvek, módszerek

A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. Kockázatkezelési elvek, módszerek A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

KDB Bank (Magyarország) ZRt

KDB Bank (Magyarország) ZRt KDB Bank (Magyarország) ZRt Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2008) Budapest, 2009 május 15. Tartalomjegyzék 1. A Bank Kockázati stratégiája... 4 1.a Általános felépítés...

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2012. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.

KDB Bank Európa Zrt. KDB Bank Európa Zrt. Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2012) Budapest, 2013 május 31. Tartalomjegyzék 1. A Bank Kockázati stratégiája... 3 1.1. Általános felépítés...

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KDB Bank (Magyarország) ZRt

KDB Bank (Magyarország) ZRt KDB Bank (Magyarország) ZRt Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2010) Budapest, 2011 május 23. Tartalomjegyzék 1. A Bank Kockázati stratégiája... 4 1.a Általános felépítés...

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A Vértes Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS KOCKÁZATKEZELÉSI ÉVES JELENTÉS A Hungária Értékpapír Zrt., 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Hungária Értékpapír Zrt. (továbbiakban Társaság) a 164/2008. (VI.27.)

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2009. 1 Bevezetés A Takarékszövetkezet bemutatása A vállalkozás megnevezése: Fókusz Takarékszövetkezet

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ALLIANZ Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság A 2010. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőkemegfelelőségről Budapest, 2011. április 1. Az Allianz

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. A vállalkozás jogi formája

6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. A vállalkozás jogi formája Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet a 234/2007. (IX.04) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi lényeges információkat hozza nyilvánosságra 2013. december 31-ére vonatkozóan: Nyilvánosságra hozandó

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE I. A kockázatkezelési elvek, módszerek: A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben