Borotai Takarékszövetkezet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borotai Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra a december 31-i adatok alapján A Takarékszövetkezet bemutatása 1 A beszámolót készítı vállalkozás BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET megnevezése: Cégjegyzék száma: Adószáma: A vállalakozás bejegyzés szerinti országa Magyarország A vállalakozás székhelye 6445 Borota, Dózsa Gy.u.22. A vállalakozás jogi formája Szövetkezeti hitelintézet Alkalmazottak létszáma 2010.átlag fı A mérleg fordulónapja és a beszámolási idıszak: 44 fı 2011.december BEVEZETÉS A Borotai Takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendelet (Nykr.) elıírásainak megfelelıen az alábbi információkat hozza nyilvánosságra. A nyilvánosságra hozott adatok a évre vonatkozó auditált éves jelentésen alapulnak, amelyet a küldöttgyőlés a május 18-i ülésén hagyott jóvá. A nyilvánosságra hozatal kiterjed a Takarékszövetkezet kockázatkezelésével kapcsolatos nyilvánosságra hozandó valamennyi lényeges információra. 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK -a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (Hpt.) -234/2007. (IX.4.) Korm. r. a hitelintézetet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl Nykr.) -196/2007. (VII.30.) Korm. r. a hitelezési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl (Hkr.) -381/2007. (XII.23.) Korm. r. a hitelintézetek partnerkockázatának kezelésérıl (Pkr.) -244/2000. (XII.24.) Korm. r. a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tıkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól (Kkr.) -200/2007. (VII.30.) Korm. r. a mőködési kockázat kezelésérıl és tıkekövetelményérıl (Mkr.) -8/2011. (VI.16) PSZAF rendelet a hitelintézeti adatszolgáltatásokról -131/2011 (VII.18) Korm.rendelet a javadalmazási politikáról 1

2 3. FOGALMAK Lényeges információ: olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves közlése megváltoztathatja vagy befolyásolhatja az adott információt felhasználó személy gazdasági döntését vagy értékítéletét (Hpt.). Védett információ: olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a hitelintézet versenypozícióját ronthatja, vagy amelynek a versenytársak tudomására jutása a hitelintézet termékei vagy rendszerei fejlesztésére fordított befektetéseinek az értékét csökkentheti (Hpt.). Bizalmas információ: olyan információ, amely tekintetében a hitelintézetet titoktartási kötelezettség terheli ügyfele vagy harmadik személy felé (Hpt.). 4. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A Hpt. vonatkozó rendelkezései értelmében a hitelintézetek kockázatvállalásának megbízható és belsı szabályzatban rögzített szempontrendszeren kell alapulnia, a hitelintézet a felmerülı kockázatok azonosítására, mérésére, kezelésére, figyelésére, jelentésére és ellenırzésére hatékony eljárásokat köteles alkalmazni Kockázati stratégia A Kockázati stratégia a belsı tıkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos belsı irányvonalát. A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája az alábbi témakörökre terjed ki: kockázatvállalási politika; kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság; kockázati szerkezet; kockázatkezelés szervezete Kockázatvállalási politika A kockázatvállalási politika a Szövetkezet Igazgatósága által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, célokat és mindazokat a szabályokat tartalmazza, amelyek egységes alkalmazását, érvényesülését a Szövetkezet Igazgatósága az egész szervezeten belül elvárja. Kockázatvállalási és kockázatkezelési alapelvek: -Biztonságos mőködés elve: a Takarékszövetkezet úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse biztonságos mőködését. A belsı tıkeszükségletnek mindig megfelelı tıketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által megkövetelt minimális tıkekövetelmény felett. -Összeférhetetlenség elve: a Takarékszövetkezet úgy alakítja kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felelıs személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel, vagy azt támogató tevékenységekkel összefüggenek. -Együttmőködés elve: a Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szerve által rendelkezésre bocsátott szabályzatokat, együttmőködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális tıkekövetelmény mértékének, valamint a belsı tıkeszükséglet megfelelıségének ellenırzésében. -Lényeges kockázatok kezelésének elve: a Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatot 2

3 azonosít, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszerősíthetı kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. -Költség-haszon elve: a kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. -Hasonlóakkal történı összemérés elve: a Takarékszövetkezet a kockázatvállalással kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati limiteit úgy alakítja ki, hogy az megfeleljen legalább a hasonló mérető és hasonló üzleti tevékenységet végzı takarékszövetkezeteknek és az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap (OTIVA) erre vonatkozó ajánlásának. -Tiltott tevékenység elve: a Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütközı tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemő magatartása a Takarékszövetkezet számára veszteséget okozott. Általános kockázatkezelési célok: -A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatában a tıkeszükségletet a legegyszerőbb módszerekkel határozza meg. -Kockázatkezelési és kockázati kontroll folyamatait, rendszereit a Takarékszövetkezet olyan irányban törekszik fejleszteni, hogy azok felépítése, alapelvei ne ütközzenek a fejlettebb módszerekkel szemben támasztott követelményeknek. -A Takarékszövetkezet elsısorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége elınyt jelentenek a kockázatok megítélésénél. -A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan győjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80 %-os, illetve 90 %-os limit terhelésnél jelentést küld a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott személyeknek, üzleti területeknek annak érdekében, hogy biztosítsák a limitek betartását. -A Takarékszövetkezet a lényeges kockázataira vonatkozóan negyedévente jelentést készít az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság számára Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet kockázati étvágya azt mutatja meg, hogy milyen kockázatokat milyen mértékben kíván felvállalni, figyelembe véve az üzleti célkitőzéseit. A kockázatvállalási hajlandóság azt jelzi, hogy a tőrt típusú kockázatoknál a Takarékszövetkezet milyen mértékő kockázatot hajlandó még elviselni. A kockázatok kezelése ill. a tıkeszükséglet meghatározása két szinten történik. A minimális tıkeszükséglet meghatározása mellett a kockázati limitek és a kockázati stressz tesztek hatásvizsgálatai szintén határt szabnak a túlzott kockázatvállalásnak. A kockázatok stressz-tesztje arra próbál válaszolni, hogy egy ritka, váratlan, elıre nem látott esemény hatására miképp változik a hitelintézet szavatoló tıkéje ill. tıkekövetelménye. Stressz-tesztet csak a számszerősíthetı kockázatok esetében lehet alkalmazni. A Takarékszövetkezet a stressz tesztet a legegyszerőbb módszerekkel határozza meg. A kockázati étvágyat a Takarékszövetkezet Igazgatósága három évre, a kockázati stratégia idıhorizontjára határozza meg, és rendszeresen, évente felülvizsgálja. A Takarékszövetkezet teljes tevékenységét tekintve kockázati étvágya mérsékelt. 3

4 Kockázati szerkezet A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra az, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen változások figyelhetık meg a kockázati profilban és ezt hogyan kezeli a Takarékszövetkezet, belsıleg azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, s szükséges-e utánuk pótlólagos tıkeképzés. A kockázati szerkezet kockázati típusonként és a hitelezési kockázati kitettségek esetében kitettségi osztályonként, a minimális tıkeszükséglet nagyságával jellemezhetı. A Takarékszövetkezet a következı lényeges kockázati típusok tekintetében számít minimális tıkeszükségletet: -hitelezési kockázat -piaci kockázat -mőködési kockázat A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók. A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitőzések megvalósítását. A kockázatok azonosításához, méréséhez, összesítéséhez, figyeléséhez és elemzéséhez meghatározott kockázatkezelési feladatokról szóló utasítás tartalmazza a kockázatkezelési feladatok elvégzésében részt vevı munkatársak kötelezettségét a nyilvántartások, idısoros kimutatások, diagramok, beszámolók és elemzések határidıre történı elkészítésérıl. A kockázatkezelési szabályzatok kiadásáért és az azokban foglalt feladatok megvalósításáért, valamint a kockázatkezelı munkájáért az Ügyvezetés a felelıs. A Takarékszövetkezet a kockázatok azonosítása, mérése ill. figyelemmel kísérése során együttmőködik az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alappal (OTIVA) Kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre A minimális szabályozási tıkekövetelmény számításához, méréséhez a Takarékszövetkezet az alábbi szabályozás szerint választható, PSZÁF által elfogadott módszereket alkalmazza: Kockázat típusa Alkalmazott módszer Hitelezési kockázat Sztenderd módszer Hitelkockázat-mérséklés Egyszerő-sztenderd Devizaárfolyam kockázat Sztenderd módszer Mőködési kockázat Alapmutató 4.4. Kockázatmérséklés és hitelezési kockázati fedezet alkalmazása A Takarékszövetkezet mint sztenderd módszert alkalmazó hitelintézet a szabályozói tıkekövetelmény megállapítása során a kockázattal súlyozott kitettség értékének meghatározásakor a hitelezési kockázat csökkentésére kizárólag a Hkr-ben meghatározott feltételeknek megfelelı hitelkockázati fedezetet vesz figyelembe. A Takarékszövetkezet a fedezetek értékének változásait, a fedezetek elfogadhatóságának szempontjaiban bekövetkezett változásokat rendszeres idıközönként figyeli,ellenırzi, valamint utólagosan felülvizsgálja. 4

5 5.Javadalmazási politika: Takarékszövetkezetünk rendelkezik javadalmazási politikával. A takarékszövetkezet mérlegfıösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot és nincs olyan vezetı tisztségviselıje vagy munkavállalója, akinek az intézménytıl származó éves jövedelme eléri a 300 millió forintot, így a javadalmazási politika kialakításával és mőködtetésével kapcsolatos kötelezettségének a Kormányrendelet 4. -a alapján a) a kiemelt személyek körének Javadalmazási Politikában történı azonosításával (amelybe legalább az intézményt vezetı elsı számú vezetınek, a szervezeti egység vezetését ellátó igazgatósági tagnak, valamint a kockázatkezelésért felelıs vezetı bele tartozik), és b) a kiemelt személyek javadalmazása teljesítményjavadalmazási elemeinek a Kormányrendelet 7. szerinti kötelezı teljesítménymutatók és elıírások alapján, Javadalmazási Politika szerint történı meghatározásával, valamint pénzben történı megfizetésével, tesz eleget. A Javadalmazási Politika elveit az Igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, míg a Felügyelı Bizottság felel annak végrehajtásáért, a belsı ellenırzés legalább évente felülvizsgálja. Jelen érvényes javadalmazási politikában csak pénzbeni juttatás szerepel ben végkielégítés kifizetésére nem került sor. Javadalmazási politika szerint a kiemelt személyek köre: - ügyvezetı-igazgatók - kockázatkezelı - számviteli osztály vezetıje A teljesítményjavadalmazás A teljesítményjavadalmazás kifizetése a Kormányrendelet 4. b) pontja alapján készpénzben történik. A takarékszövetkezet a teljesítményjavadalmazást teljes egészében a következı mutatók alapján állapítja meg: a) a nem teljesítı hitelek részarányának változása, b) a tıkekövetelmény elıírásnak való megfelelés mértéke, c) a likviditási kockázatokat mérı mutatószámok változása, d) az elért adózás elıtti eredmény. A kiemelt kör az éves alapbére 40%-át kaphatja meg prémiumként. A prémiumfeladat teljesítését a Takarékszövetkezet könyvvizsgálója és az igazgatóság hagyta jóvá évre vonatkozóan 4 fı vonatkozásában: Személyi alapbér Elszámolt prémium összege 17,791 mft 6,407 mft Az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság tiszteletdíja összesen: 2011.évben 3,312 mft. 5

6 6. SZAVATOLÓ TİKE A szavatoló tıke a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tıkéje és azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tıkeként bevonhatók (Hpt.) A jogszabályok szerint a Takarékszövetkezetnek a kockázattal súlyozott eszközök 8%-át meghaladó minimum szavatoló tıkével kell rendelkeznie. A szavatoló tıke elemei: alapvetı tıke, járulékos tıke és kiegészítı tıke. A Takarékszövetkezet szavatoló tıkéjének összege én 546,525 millió forint,ebbıl levonás nem történt. SZAVATOLÓ TİKÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A Takarékszövetkezet évi auditált adatai alapján: /adatok m Ft-ban!/ 1 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ SZAVATOLÓ TİKE ÖSSZESEN 546,525 2 ALAPVETİ TİKE 537,564 3 ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TİKEELEMEK 99, Befizetett jegyzett tıke 100,000 5 a) Cégbíróságon bejegyzett tıke 100,000 5/1 - visszavásárolt részjegyek -0,019 6 ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK 447,512 7 Tartalékok 396, Lekötött tartalék alapvetı tıkeként figyelembe vehetı része 9 -Általános tartalék 59, Eredménytartalék 336, Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív 51,313 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a 12 kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %- áig 6, (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETİ TİKÉBİL -16, Immateriális javak -16, JÁRULÉKOS TİKE 8, Értékelési tartalékok 8, a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka 8, Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke 0 7. TİKEMEGFELELÉS A Takarékszövetkezet megbízható, hatékony és átfogó stratégiával és eljárással rendelkezik annak érdekében, hogy a jelenlegi és a jövıben felmerülı kockázatainak fedezetéhez szükséges nagyságú és összetételő tıkét meghatározza és fenntartsa Minimális szabályozási tıkekövetelmény (BÁZEL II. 1. pillér) A Bázel II. 1. pillére minimum tıkekövetelmény megállapítását teszi kötelezıvé a hitelezési, a piaci és a mőködési kockázatok tekintetében. A Takarékszövetkezet a hitelezési és a piaci kockázatoknál a sztenderd módszert, a mőködési kockázat tekintetében pedig az alapmutató módszert alkalmazza. 6

7 A minimális tıkekövetelmény adatai: /adatok m Ft-ban!/ 1 összesen: 218,82 2 Központi kormányok és központi bankok 0 3 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 0 4 Közszektorbeli intézmények 0 5 Multilaterális fejlesztési bankok 0 6 Nemzetközi szervezetek 0 7 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 16,007 8 Vállalkozások 19,882 9 ebbıl: rövid lejáratú követelések 0 10 Lakosság 22, Ingatlannal fedezett követelések 63, Késedelmes tételek 15, Fedezett kötvények 0 14 Kollektív befektetési értékpapírok 0 15 Egyéb tételek 13, Piaci kockázat 3, Mőködési kockázat 63,631 Tıkemegfelelési mutató (%) 19,98 A minimális tıkekövetelmény december 31-én 218,82 millió forint A belsı tıkemegfelelés értékelési folyamata (BÁZEL II. 2. pillér) A pénzintézeteknek a minimum tıkekövetelmény kiszámítása mellett minden lényeges kockázat tekintetében olyan belsı eljárásokat és rendszereket kell kidolgozniuk, amelyek hosszú távon biztosítják a megfelelı tıkeszükséglet meglétét. Ezeket az eljárásokat összességében a tıkemegfelelés belsı értékelési folyamatának nevezzük (angol rövidítése: ICAAP). A Takarékszövetkezet belsı tıkeértékelési folyamata az alábbi elemekbıl tevıdik össze: -kockázati stratégia meghatározása, -lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a kapcsolódó tıkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések, -tıketervezés a minimális szabályozási tıkekövetelmény meghatározása, a lényeges kockázatok belsı tıkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális tıkekövetelménnyel, a tıkepuffer mértékének meghatározása és összehasonlítása a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tıkével. A belsı tıkemegfelelés értékelési folyamata mindazon banki folyamatokat magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet vezetı testületei biztosítják, hogy -a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelıen azonosítsa, mérje, összesítse és figyelje (monitorozza); -a Takarékszövetkezet meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belsı tıke nagyságát, és folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelı, a belsı szabályok szerint meghatározott tıkefedezet álljon rendelkezésre; és -hatékony kockázatkezelési rendszert mőködtessen, azt folyamatosan fejlessze. 7

8 A Hpt. szerint a belsı tıkemegfelelés-értékelési folyamatnak arányosnak kell lennie a hitelintézet tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. A hivatkozott jogszabály alapján a Takarékszövetkezet kis intézménynek minısítette magát, mert -nem végez bonyolult tevékenységet, -nem végez határon átnyúló tevékenységet, -viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, -a Hpt. 76. (1) bekezdésében meghatározott kockázatok minimális tıkeszükségletének számításához nem alkalmaz a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott fejlett módszereket. A Takarékszövetkezet az alábbi kockázati típusokat minısítette lényegesnek, amelyekre jogszabály által felkínált módszerek alapján belsı tıkeszükségletet számol: -hitelezési kockázat, -piaci kockázatok (devizaárfolyam kockázat, kereskedési könyvi kockázatok) -koncentrációs kockázat, -kamatkockázat, -likviditási kockázat, -mőködési kockázat. Fentieken túl a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kíséri a reziduális-, reputációs-és országkockázatokat, azok alakulásáról rendszeresen jelentést készít. A Takarékszövetkezet jelenleg nem végez határon átnyúló tevékenységet. II. pillér alatti kockázatok tıkeszükséglete: /adatok millió Ft-ban/ Minimális tıkeszükséglet: 218,820 Tıkepuffer: 21,882 II pillér alatti tıkeszükséglet tıkepufferral: 240, HITELEZÉSI és felhígulási kockázat A hitelezési kockázat az ügyfelek és a partnerek felé fennálló követelések nemteljesítésébıl fakadó kockázat, amikor az ügyfél vagy a partner nem tudja szerzıdés szerint (vagy nem pontosan a szerzıdés feltételei szerint), határidıben teljesíteni a Takarékszövetkezet felé fennálló kötelezettségeit. A Takarékszövetkezet hitelezési kockázatainak kezelésére vonatkozó belsı szabályzatai kockázat alapúak, azonban mérete, üzleti volumene nem teszik lehetıvé statisztikailag megbízható kockázatmérési modellek kifejlesztését, ezért a minimális tıkekövetelményt és a kockázatmérséklés hatásának számszerősítését a legegyszerőbb sztenderd módszerekkel számítja. A sztenderd módszer a nemzetközi szabályozásban kialakított módszer, amelyben a kitettségek kockázati értékét, az ügyfeleknek az ügyféltípusokhoz kapcsolt kitettségi típusát és mértékét a szabályozás határozza meg, a kitettségekhez kockázati súlyok hozzárendelésével, ill. egyéb mértékek meghatározásával. A Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorol be. A kitettségi osztályok a következık: a) központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség, b) regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség, c) közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, d) multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség, e) nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, f) hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, 8

9 g) vállalkozással szembeni kitettség, h) lakossággal szembeni kitettség, i) ingatlannal fedezett kitettség, j) késedelmes tétel, k) fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, l) értékpapírosítási pozíció, m) kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, n) egyéb tétel. A kitettségek besorolásánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a Hkr-ben foglaltakat, a PSZÁF-nak az adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott rendeleteiútmutatásait, állásfoglalásait és egyéb iránymutatásait is. A Takarékszövetkezet a PSZÁF által elismert hitelminısítı szervezeteket fogadja el. A központi kormánynak és a központi banknak van elismert külsı hitelminısítı szervezet (S&P) általi hitelminısítése, ezért a központi kormánnyal és a központi bankkal szembeni kitettségnél a PSZÁF által a hitelminısítéséhez hozzárendelt besorolás alapján az egyes besorolásokhoz a megadott kockázati súlyok meghatározása ennek következménye Az egyes kitettségi osztályokra vonatkozó információk A hitelezési kockázat minimális tıkekövetelménye kitettségi osztályonként: adatok millió Ft-ban 1 összesen: 151,495 2 Központi kormányok és központi bankok 0 3 Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 0 4 Közszektorbeli intézmények 0 5 Multilaterális fejlesztési bankok 0 6 Nemzetközi szervezetek 0 7 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 16,007 8 Vállalkozások 19,882 9 ebbıl: rövid lejáratú követelések 0 10 Lakosság 22, Ingatlannal fedezett követelések 63, Késedelmes tételek 15, Fedezett kötvények 0 14 Kollektív befektetési értékpapírok 0 15 Egyéb tételek 13, A kitettség kitettségi osztályonkénti értéke a hitelkockázat mérséklés figyelembe vétele elıtt: adatok millió Ft-ban Kitettségi Osztály Db szám Állomány Átlagos állomány Lakossággal szemben ,396 0,161 Vállalkozással szemben ,983 4,908 Egyéb tételek 30 66,968 2,232 Késedelmes tételek ,760 0,557 Ingatlannal fedezett ,889 2,745 Hitelintézettel szemben 4 33,081 8,270 9

10 A kitettségek gazdasági ágazati megoszlása: adatok millió Ft-ban Ágazati besorolás Vállalkoz. szembeni Lakossággal szembeni Ingatlannal fedezett Késedel mes tételek Mezıgazdaság,erdıgazd,halászat 42,4% 18,6% 28,6% 13,9% Egyéb tételek Hitelintézet szemben Feldolgozó ipar 15,6% 0,1% 4,6% 8,4% 0,7% Építıipar 3,7% 0,6% 1,6% Villamos energia,gáz,gız 2,8% 0,8% Kereskedelem,jármőjavítás 7,4% 2,6% 6,4% 9,6% Szálláshely-szolg,vendéglátás 2,8% 3,0% 2,7% Szállítás,raktározás,posta,távközl 0,3% 0,7% Pénzügyi tevékenység 0,3% 0,3% 9,6% 100% Ingatlanügyek,gazd.szolg 2,1% 0,3% 1,0% 7,5% Egészségügyi,szoc ellátás 0,8% 0,3% Egyéb közösségi, személyi 0,3% 0,1% 0,6% szolgáltatás Nem besorolt 22,9% 73,3% 52,4% 68,1% 82,2% Összesen: 100% 100% 100% 100% 100% A kitettségek hátralévı futamidı szerinti megoszlása ügyfél-kategória szerint: adatok millió Ft-ban Lejárat /bruttó érték 1 éven belüli 1 éven túli Nem pénzügyi vállalkozások 197, ,132 Lakosság,egy váll,ısterm 752, ,007 Egyéb hitelek 0,139 0, Földrajzi megoszlás: csak Magyarország 8.2. Késedelmes és hitelminıség-romlást szenvedett tételek Késedelmes tétel a kilencven napot meghaladóan, lényeges törlesztési késedelembe esett tétel.az ügyfélnek a Takarékszövetkezetkal szemben kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló olyan késedelmes fizetési kötelezettsége minısül lényegesnek, amelynek összege meghaladja 1) lakossággal szembeni kitettség esetén a) a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért, vagy b) az ügyfél szerzıdés szerinti összes kötelezettségének 2 %-át vagy az egyhavi törlesztı részletet; 2) az (1) pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó kitettség esetén a) a Ft-ot b) az ügyfél szerzıdés szerinti összes kötelezettségének 2%-át. A kilencven napot meghaladóan késedelembe esett, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett eredetileg 35 %-os kockázati súlyozási kitettségnek az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értékével csökkentett részéhez -50 %-os kockázati súly alkalmazható, ha az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább a kitettség értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése elıtti bruttó értékének 20%-a, -egyébként 100 %-os kockázati súlyt kell rendelni. 10

11 A kilencven napot meghaladóan késedelembe esett, és lakóingatlannak nem minısülı ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett, eredetileg 50 %-os kockázati súlyozású kitettségnek az elszámolt értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett értékéhez 100 %-os kockázati súlyt kell rendelni. A Takarékszövetkezet minden nem lakossági ügyfélre /5 millió Ft felettiekre/ évente legalább egyszer (az éves letéti mérleg, egyszerősített éves beszámoló, illetve SZJA bevallás alapján) minısítést készít a mérleg auditálását és bemutatását, illetve az adóbevallást és bemutatását követıen legkésıbb szeptember 30-ig. A Takarékszövetkezet minısítést készít továbbá mindazokról az ügyfelekrıl, akik elsı alkalommal kerülnek a Takarékszövetkezettel aktív üzleti kapcsolatba, illetve már meglévı ügyfél új hitele, egyéb kötelezettségvállalása (kezesség) esetén is. Fennálló aktív kapcsolat esetén minden, a hitelportfolióban szereplı ügyfélre vonatkozóan az alábbi események bekövetkezésekor szükséges elvégezni az évközi minısítést: -az ügyfélnél illetve partnernél olyan jelentıs mérvő gazdasági esemény következik be, amely a kockázatvállalás mértékét növeli (átalakulás, szétválás, egyesülés, csıd, felszámolás, végelszámolás, prolongálási kérelem), -az ügyfél illetve partner pozíciójában jelentıs mértékő, tartósnak ítélhetı javulás, vagy romlás következik be, -ha az ügyfél az esedékes törlesztı részletet 90 napon túl nem rendezte. Az értékvesztés elszámolásához (visszaírásához), valamint a céltartalék képzés -felszabadítás -, felhasználás mértékének meghatározásához a banki kockázatok havi vizsgálata alapján megállapított minısítésekbıl kell kiindulni Késedelmes tételek ügyfél-kategória szerinti megbontása nettó értéken: A Takarékszövetkezet ezen adatokat a Hpt. 137/A. (4) bekezdés b)pontja alapján védett információnak nyilvánította, ezért ezeket adatokat gazdasági érdeke alapján nem kívánja nyilvánosságra hozni A évi elszámolt és visszaírt értékvesztés, ill. képzett és felhasznált céltartalék ügyfélkategória szerinti alakulása: adatok millió Ft-ban Ügyfélkategória Nyitó Év.képzés Év.képzés Év.visszaírás Év.visszaírás Év.vírás Záró állomány min.miatt egyéb ok ráf.csökk bev.min egyéb ok állomány miatt min.miatt miatt miatt Nem pénzügyi 69,508 20,391 0,05 12,302 58,38 19,267 váll.. Egyéni váll. 56,493 20,229 11,112 36,78 28,83 Lakosság 180, ,395 19,018 50,881 57, ,274 Egyéb 0,040 0,007 0,004 0,013 0,030 Összesen: 306, ,728 15,692 72,545 57, ,401 Függı és jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék Általános kockázati céltartalék Egyéb céltartalék/végtörlsztés miatti árfolyamveszteség Nyitó egyenleg Képzés Felszabadítás/min jav.miatt/ Záró egyenleg 0,289 0,097 0,01 0,376 7,205 7,205 41,068 41,068 11

12 Azokkal a kitettségekkel kapcsolatban, amelyeknél hitelminıség-romlás miatt értékvesztés és/vagy céltartalék képzésre került sor, az elszámolt értékvesztés és a képzett céltartalék ügyfél-kategóriánként az alábbiak szerint alakult: A hitelminıség romlást szenvedett kitettségi osztályok elszámolt értékvesztéseit és céltartalékait védett információvá minısítettük Kockázatmérséklés és hitelkockázati fedezet A mérlegen belüli és kívüli nettósításra alkalmazott szabályzatok fıbb elvei és pontjai, valamint ezen fedezet igénybevételének mértéke: A tıkekövetelmény mérséklésénél a Takarékszövetkezet nem számol nettósításból adódó hatásokkal. A Takarékszövetkezetnél jogi biztosíték nélkül aktív ügylet nem köthetı, kivéve, ha az egyes termékszabályzatok ettıl eltérı szabályozást adnak. Biztosítéki szerzıdés kizárólag írásban köthetı, amelyben minden esetben rögzíteni kell a Takarékszövetkezet és az adós jogait ill. kötelezettségeit az adott biztosítékokra vonatkozóan. A kockázatvállalást tartalmazó szerzıdés tartama alatt a Takarékszövetkezet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerzıdésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását, a biztosítékok meglétét, azok valós értékét és érvényesíthetıségét. A biztosítékok alkalmazása lehetıséget nyújt a Takarékszövetkezet számára, hogy felmerülı kockázatait mérsékelje. A Takarékszövetkezet az alábbi biztosítékokat fogadja el: 1. Dologi biztosítékok: a. Óvadék b. Zálogjog c.közraktárjegy i. Zálogjog ingatlanon ii. Zálogjog ingóságon, ill. más vagyontárgyon (jogon, követelés) 2. Személyi biztosítékok: a. Garanciák: i. Állami (költségvetési) garancia ii. Bankgarancia iii. Egyéb garancia b. Kezesség 3. Egyéb biztosítékok: a. Engedményezés i. Árbevétel engedményezés ii. Követelés engedményezés Fedezetként nem fogadható el: -a Takarékszövetkezet által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapír, -a Takarékszövetkezettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapír -olyan biztosíték, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékaként lekötött, kivéve a jelzálogjoggal terhelt vagyontárgyat -olyan ingatlan, melyet jelzálogjoggal biztosíték értékének 70 %-át meghaladó mértékben már lekötöttek. 12

13 A biztosítékoknak minden esetben fedezetet kell nyújtaniuk a tıkekövetelésre, valamint a járulékos költségekre egyaránt. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat mérséklés hatását a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszerével számítja, és az alábbi hitelezési kockázatmérséklı a kitettségeivel összefüggı hitelkockázatok csökkentésére vonatkozó eljárásokat alkalmazza: 1. A Takarékszövetkezet elıre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tárgyaként olyan vagyontárgya(ka)t ismer el, amelyik likvid és értékálló. Elıre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül elismerhetı fedezetként veszi figyelembe: -a. a Takarékszövetkezetnál elhelyezett forintbetétet és -b. a Takarékszövetkezet által kibocsátott betéti okiratot és könyves betétet. 2. Elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként olyan hitelezési kockázat-mérséklési eljárást ismer el, amelynek nyújtója megbízható és a hitelkockázati fedezetre vonatkozó megállapodás az irányadó joghatóság elıtt érvényes és érvényesíthetı, valamint eleget tesz a Hkr-ben rögzített feltételeknek. Elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül elismerhetı fedezetként veszi figyelembe: -a. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességét, -b. az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességét, -c. az állami készfizetı kezességet. Elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek értéke: adatok MFt-ban! Garancia nyújtó Kitettség összege Központi kormány készfizetı kezessége 6,156 Garantiqa Hitelgarancia és AGHA készfizetı kezessége 37,818 Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által fedezett, teljes kitettség értékek: Ezt az információt a Takarékszövetkezet a HPT 137/A. (4) bekezdésének b) pontja alapján védett információnak minısítette, mert ezen adatok nyilvánosságra hozatala a Takarékszövetkezet gazdasági érdekeit sérti. A garanciát nyújtók és kezességet vállalók hitelminısítési kategóriája a Hkr (1) bekezdése szerinti bontásban, valamint a hitelderivatíva partnerek hitelminısítési kategóriái Csoportosítás (a HKR szerint) Minısítési kategória 1 2 (AAA- (A+- AA-) A-) a)központi kormány és központi bank 1 b)regionális kormány és helyi önkormányzat c)multilaterális fejlesztési bank d)európai Közösség, Nemzetközi Valutaalap,Nemzetközi fizetések bankja e)hkr6 (2)-(3)bekezdésben meghatározottaknak megfelelı közszektorbeli intézmény f)hitelintézeti és befektetési vállalkozás(pl:mtb Zrt.) 1 g)vállalkozás,ideértve a hitelintézet és befekt.váll anya és leányváll.. h)hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállakozás 3 (BBB+- BBB-) 1 4 (BB+- BB-) 5 (B+- BB-) 6 (CCC+- CCC-) 13

14 A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerülı piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációkkal kapcsolatos információk: A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerülı piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációk a Takarékszövetkezetnél jelenleg nincsenek Hitelkockázatok koncentrációs kockázata A hitelkockázatok koncentrációja alatt az egyes ügyfelekkel és kereskedelmi partnerekkel szembeni olyan követelés eloszlását értjük, mikor az ügyfelek/partnerek viszonylag kisszámú csoportjának vagy nagyobb csoportjának közös okra/okokra visszavezethetı nem-teljesítése veszélyezteti az intézmény szokásos és elvárható jövedelmezıségő, folyamatos mőködését. A túlzott koncentrációk kialakulásának megelızése céljából a szavatoló tıke összegébıl kiindulva a Takarékszövetkezet limiteket (határértéket) határoz meg. A koncentrációs limiteket a Takarékszövetkezet azon az elvi alapon alakítja ki, hogy ha a koncentráció miatt a kitettségek 10%-a nem térül meg, a szavatoló tıkevesztés ne legyen nagyobb, mint 25%. A Takarékszövetkezet a következı koncentrációkra határoz meg limiteket: -egy adóscsoportra vonatkozó belsı limitek, -adósok portfolió szintő koncentrációja, -ágazati koncentráció, -biztosítéki koncentráció (egy ügyféllel/ügyfélcsoporttal szembeni közvetlen és közvetett kitettségek), -termék-termékcsoport limitek. A limit kihasználtság egyetlen koncentrációs típus (kitettség) esetén sem közelítette meg a határértéket. Egy ügyféllel/ügyfélcsoporttal szembeni kitettség Szavatoló tıke 25%-a e Ft. Nem történt Nagyadósok portfolió szintő koncentrációja Szavatoló tıke 250%-a e Ft. Nem történt Ágazati koncentráció Szavatoló tıke 250%-a e Ft. Nem történt Biztosítéki koncentráció Szavatoló tıke 75%-a e Ft. Nem történt Termék-termékcsoport limit A mérlegfıösszeg 20%-a e Ft. Nem történt 9. PIACI KOCKÁZAT A Takarékszövetkezet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókockázat, valamint a tevékenység egészében meglévı devizaárfolyam kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszer szerint számolja Kereskedési könyvi pozíciós kockázatok A Takarékszövetkezet a kereskedési könyvbe sorolja a befektetési eszközök olyan pozícióit, melyeket a a vételi és eladási ár közötti különbsége vagy a kamatlábváltozások révén bekövetkezı rövidtávú nyereség realizálása érdekében szerzett meg, valamint ezen pozíciók fedezeti pozícióit (kereskedési pozíciók). A kereskedési könyvbe soroljuk továbbá az egyéb befektetési eszközök adásvételekor a befektetési szolgáltató által szerzıdésben vállalt kötelezettséghez tartozó bármely nyitott pozíciót, ill. a kereskedési könyvi pozíciós kockázatokhoz közvetlenül kapcsolódó tızsdén kívüli ügyletekbıl származó kockázatvállalásokat. 14

15 A kereskedési könyvi pozíciós kockázat a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókkal kapcsolatosan annak a kockázata, hogy az intézményt veszteség éri a piaci kamatlábak vagy a részvényárfolyamok változása kapcsán. A kereskedési könyv vezetésének a célja -a kereskedési szándékkal tartott pozíciók napi piaci értékének megállapítása és napi nyomon követése, -a napi piaci értékelés alapján a nem-realizált eredmény figyelemmel kísérése ill. -ha a kereskedési céllal tartott pozíciók mértéke meghaladja a jogszabályban elıírt mértéket, a kereskedési könyvi pozíciók piaci és hitelezési kockázatának a kereskedési könyvön kívüli ügyletektıl eltérı módon történı, napi szintő megállapítása, a kockázati szempontból egymással összevezethetı tételek nettósításának lehetıvé tétele mellett Általános és egyedi kamatkockázat A kereskedési könyvben a Questor Alapkezelınél levı értékpapírokat tartjuk. A portfolió Magyar Államkötvényekbıl áll Devizaárfolyam-kockázat A devizaárfolyam kockázat annak a kockázata, hogy a különbözı devizákban lévı nyitott pozíciókból a Takarékszövetkezetet veszteség éri a devizaárfolyamok változása miatt. Devizaárfolyam kockázat tıkekövetelménye: 3,694 M Ft én A Takarékszövetkezetnek származtatott ügyletekbıl eredı partnerkockázata nincs, ezért ilyen kockázattal nem számol Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, részesedések A Takarékszövetkezet a kereskedési könyvben nem szereplı részvények, részesedések között az üzletpolitikai céllal vásárolt, tartós tulajdoni részesedést biztosító befektetéseket tartja nyilván. A Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt-vel együttmőködési megállapodás keretében több szolgáltatást nyújt ügyfeleinek. A Takarékszövetkezet számlavezetı bankja az MTB Zrt. Befektetési szándékkal vásárolt MTB Zrt. részvényeket, mely könyv szerinti értéke: eft. Átváltoztatható kötvényünk értéke eft. Más belföldi hiteleintézettekkel kapcsolatos részesedésünk: eft. Más részesedésünk: eft. Részesedések értékesítésére nem került sor. A Takarékszövetkezet a lejárattal rendelkezı instrumentumok lejárat elıtti elıtörlesztését, illetve betét felmondását nem modellezi Kereskedési könyvben nem szereplı pozíciók kamatkockázata A Takarékszövetkezet a nem-kereskedési könyvben betétek győjtésével, hitelek nyújtásával, hitelintézetnél elhelyezett betéttel, kamatozó értékpapírok vásárlásával vállal kamatkockázatot. Kereskedési szándékkal jelenleg állampapír repó ügyleteket folytatunk, a magasabb kamat, valamint a rövidtávú likviditás érdekében. Értékpapírok között állampapírjaink mérlegértéke 4756,079 m Ft,egyéb értékpapírunk értéke 2,68 mft. Valós értékelést nem alkalmazunk Tızsdei részvénykitettségünk,magántıke-befektetésünk nincs. Tavalyi évben 31,776 millió Ft eredményt értünk el az értékpapírok árfolyamkülönbözetébıl. 15

16 A Takarékszövetkezetbe a nem-kereskedési könyvi kamatkockázat mérését a sztenderd kamatláb sokkokat feltételezı -ún. duration gap elemzés módszertanával végzi, követve a PSZÁF 2 /2008. számú módszertani útmutatóját. A Takarékszövetkezet a lejárattal rendelkezı instrumentumok lejárat elıtti elıtörlesztését, lejárat nélküli szerzıdések tartós részét, illetve a betét felmondást nem modellezi. A kamatkockázat mérése negyedévente történik. A Takarékszövetkezet a duration gap módszer alapján a banki könyvhöz tartozó instrumentumok nettó jelenérték változását méri. A portfólió nettó jelenérték változása 2011-ben: A mérés alapján kialakítottuk a portfolió nettó jelenérték változását mutató arányt, amely az összes devizanemhez tartozó súlyozott pozíció és a szavatoló tıke aránya. A súlyozott pozíció és a szavatoló tıke aránya: Idıszak/Devizanem HUF EUR USD CHF Összesen: 2011.IV. 15,028 0,18 0,032 0,010 15,094 Idıszak Mutató értéke (%) IV. negyedév:15,094/546,525= 2, MŐKÖDÉSI KOCKÁZAT Mőködési kockázat alatt a nem megfelelı belsı folyamatok és rendszerek, külsı események vagy a személyek nem megfelelı feladatellátása miatt felmerülı, illetve jogszabály, szerzıdés vagy belsı szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkezı, a Takarékszövetkezet eredményét és szavatoló tıkéjét érintı veszteség kockázatát értjük. A Takarékszövetkezet a mőködési kockázat belsı tıkekövetelményét a szabályozói tıkekövetelmény meghatározásához is használt alapmutató módszerével számítja. A tıkekövetelmény kiszámításának alapjául szolgáló irányadó mutató: -a kapott kamat és kamat jellegő bevétel, valamint a fizetett kamat és kamat jellegő ráfordítás különbözete, és -a bevételek forgatási célú részvényekbıl, részesedésekbıl, kapott (járó) jutalékés díjbevételek, pénzügyi mőveletek nettó nyeresége és egyéb bevételek üzleti tevékenységbıl, valamint a fizetett (fizetendı) jutalék-és díjráfordítások, pénzügyi mőveletek nettó veszteség különbözete összegének hároméves számtani átlaga. A Takarékszövetkezet mőködési kockázatának tıkekövetelménye az irányadó mutató 15 %-a. A mőködési kockázat tıkekövetelménye én: 71,809.- MFt. A mőködési kockázat tıkekövetelménye évente -az auditált éves beszámoló elfogadását követıen -változik. Borota, május 18. Borotai Takarékszövetkezet Igazgatósága 16

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala

Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatala A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007 Korm. rend. alapján nyilvánosságra

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2011. Bonyhád, 2012. május 23. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL 2009 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a hitelintézetek

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben elıírt

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Pécel és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben elıírt kötelezettségének

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007.(IX.04.) Korm.

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL

B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2010. ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL B E S Z Á M O L Ó A TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI ÜZLETI ÉVÉRİL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRİL A TétiTakarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA

HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSA Statisztikai számjel: 10044393641912208 Téti Takarékszövetkezet vállalkozás megnevezése 9100 Tét, Fı u. 86. címe 96/561-240 telefonszáma HITELINTÉZETEK ÉS PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK 2009. DECEMBER 31-i MÉRLEGE

Részletesebben

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet

KSH:10045655-6419-122-15 Cg.:15-02-050265 TiszavasváriTakarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2009.év 2010.év a. b. c. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 568 996 551 705 02. 2.Állampapírok 1 619 269 1 386 999 03. a) forgatási célú 1 545

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2009. évi üzleti évrıl szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG MÉRLEG KSH: 10043093-6419-122-02 Cg.: 02 02 000142 Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014 2015 a. b. d. e. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2008.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a 234/2007. (IX.04) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a 2013. december 31-i adatok alapján. Kockázati elvek, módszerek Kockázati

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2008. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2008. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS.. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK...

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2010. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Szatymaz, 2011. május 13. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2011.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek...3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...4

Részletesebben

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30.

Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése. Szatymaz, 2009. május 30. Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet 2008. évi nyilvánosságra Szatymaz, 2009. május 30. Csúri Péterné Elnök-ügyvezetı Sebık Istvánné Ügyvezetı Az Igazgatóság 2009. 08. 06-án a VI/21/2009. számú határozatával

Részletesebben

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET

DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNA TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendelet alapján Vonatkozási idıpont: 2009.12.31 A Duna Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a hitelintézetekrıl

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) "Rábaközi" Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg

ESZKÖZÖK (aktívák) Rábaközi Takarékszövetkezet Csorna, Szent István tér 23. KSH: Cg a b d 1. 1. Pénzeszközök 279 102 306 514 2. 2. Állampapírok 1 567 938 2 325 317 3. a) forgatási célú 1 251 066 2 224 526 4. b) befektetési célú 316 872 100 791 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben

21 - egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással sz. 14 bb) éven túli lejáratú 0 15 Ebbıl:- kapcsolt vállalkozással szemben MÉRLEG KSH:10044513-6419-122-09 Cg.:09-02-000068 Kaba és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A Vértes Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31.

MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. MONOR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. DECEMBER 31. I. A nyilvánosságra hozatal célja A Monor és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. Kockázatkezelési elvek, módszerek

A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl. Kockázatkezelési elvek, módszerek A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet jelentése a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet a hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA 2011. évre Tarcal, 2012. május 23. 1 1. BEVEZETÉS... 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. június A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3..

KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet 3.. A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a december 31-i adatok alapján A nyilvánosságra hozatal nem tartalmazza

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2009. 1 Bevezetés A Takarékszövetkezet bemutatása A vállalkozás megnevezése: Fókusz Takarékszövetkezet

Részletesebben

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX.4.) Kormány rendelet (Nykr.)

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2013.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 Vámospércs, Nagy u. 9 sz. Tel: (52) - 591-060 Fax: 591 036 E-mail: vptksz@t-online.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság A Vámospércs

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FİNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2012.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2012. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TİKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. Cg.: 12-02-000354 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. évről 1 Nyilvánosságra hozatal A Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET

KSH számjel: Cégjegyzék szám: Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET KSH számjel: 14476464-9499-113-14 Cégjegyzék szám: 14 09 308489 Szılısgyörökért Közösségi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2008. évi egyszerősített éves beszámolóhoz I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet

A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk

Közzététel. c) Alkalmazott informatikai rendszerek és kockázatkezelési alkalmazásuk Közzététel Az alábbi közzététel a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzétételéről szóló kormányrendeletnek való megfelelést szolgálja.

Részletesebben

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan

A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan A Commerzbank Zrt.-re vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala a 2008. évre vonatkozóan Kelt: 2009. május 29. 1 1. Bevezetés...3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek (KR 3. )...3 3. A prudenciális

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év KSH:10046247-6419-122-18 Cg.:18-02-000133 Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet (9653 Répcelak, Petőfi

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2010 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Biztonság 2014 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Cégjegyzék száma 8500 Pápa, Második utca 25. 1 9 0 9 5 1 0 0 3 5 KIEGÉSZITÖ MELLÉKLET A 2008. évi beszámolóhoz Általános összefoglalás A kiegészítı melléklet

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011 A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és a

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben