A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata"

Átírás

1 A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: [jóváhagyta az igazgatóság: / /03. számú, keltő határozatával, visszamenıleges hatállyal] Módosítva: , Utolsó módosítás:

2 I. Általános elvek 1. A javadalmazási politika hatálya a befektetési vállalkozás összes alkalmazottjának javadalmazására kiterjed. A Társaság vezetı állású személyeire, az igazgatóság és felügyelı bizottság tagjaira, valamint kockázatvállalási és ellenırzési funkciót betöltı munkavállalókra és az elızıekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalókra, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázatvállalására, különös szabályok vonatkoznak, melyeket jelen szabályzat II. fejezete tartalmaz. 2. A javadalmazási politikát a Társaság üzleti stratégiája, rövid távú és hosszú távú célkitőzései, a megfelelıségi kultúra, etika, az ügyfelek és az összeférhetetlenség kezelésének figyelembevételével alakította ki. A Társaság figyelemmel van arra, hogy a javadalmazási politika összhangban álljon a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, segítse elı annak alkalmazását, és ne ösztönözzön a befektetési vállalkozás kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására. A javadalmazási politika mindig hosszú távú érdekeket helyezi elıtérbe. 3. A javadalmazási politika elveit a felügyelı bizottság fogadja el és vizsgálja felül, az igazgatóság felel annak végrehajtásáért. Javadalmazási Bizottság felállítása esetén a Bizottság a Felügyelı bizottságnak alárendelve végzi munkáját. A javadalmazási politikát a Társaság belsı ellenıre legalább évente egyszer felülvizsgálja, és beszámol annak eredményérıl a Felügyelı bizottságnak. A felülvizsgálat során különös figyelmet kell szentelni a túlzott kockázatvállalás és más hasonló, a vállalat érdekeivel ellentétben álló magatartás megakadályozására. 4. Ha a befektetési vállalkozásnak a tárgyévet megelızı évi mérlegfıösszege meghaladja a 200 milliárd forintot, akkor a Társaság Javadalmazási Bizottságot állít fel. A Bizottság felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történı megfelelésért felelıs vezetı javadalmazását, valamint elıkészíti a javadalmazásra vonatkozó döntéseket a részvényesek, a befektetık és a befektetési vállalkozásban érdekelt egyéb felek hosszú távú érdekeinek figyelembevételével. A Javadalmazási Bizottság 3-5 fıbıl áll, elnöke az igazgatóság elnöke, tagjai az igazgatóság olyan tagjai közül kerülnek ki, akik Társaságban nem látják el szervezeti egység vezetését. A bizottság tagja továbbá a társaság compliance vezetıje, és a Társaság Tranzakciós és Elszámolási üzletág vezetıje, valamint az Értékesítési üzletág vezetıje. 5. Az alkalmazottakkal a Társaság elızetesen ismerteti a javadalmazásuk meghatározása során alkalmazott szempontokat. A Társaság az alkalmazottak teljesítmény értékelési folyamatát átlátható módon dokumentálja. 6. A Társaság alkalmazottai kaphatnak az alapbérükön felül teljesítményüktıl függı javadalmat, melynek konkrét mértéke a munkaszerzıdésben kerül meghatározásra. 7. A Társaság alkalmazottai körében munkakörtıl függıen a teljes javadalmazáson belül az alapbérnek legalább 50%-nak kell lennie.

3 8. Teljesítményjavadalmazásnál munkakörtıl függıen értékelni kell az egyén pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokon alapuló -, az érintett szervezeti egység és a befektetési vállalkozás eredményét. A teljesítményértékelés alapja a befektetési vállalkozás hosszú távú teljesítménye, ezért az értékelésnek a Társaság törekszik a teljesítmény értékelés többéves idıtávra való kiterjesztésére. A teljesítménymutatók objektív és szubjektív elemeket is tartalmazhatnak. Objektív mutatók a naturáliakban (pl. ügyfélkör bıvülés, vagyongyarapodás) és pénzügyi számokban (pl. eredmény, bevétel) is meghatározhatók. Az egyéb többségében szubjektív- elemek lehetnek a szakértelem, a személyes fejlıdés, a megfelelés(compliance), az elhivatottság, az etikátlan magatartás. A teljesítményjavadalmazásként szétosztható összeg meghatározásánál a Társaság figyelembe veszi a jelenlegi és jövıbeni kockázatokat, a tıke költségét és a szükséges likviditást. 9. A Társaság deklarálja, hogy a teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy a Társaság ne tudja a szükséges mértékben megerısíteni a tıkéjét, és kifizetéskor a Társaság nem alkalmazhat olyan módszereket, amelyek nem állnak összhangban a javadalmazási politika elveinek teljesülésével. 10. A munkaviszony megszőnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt idıszakban elért teljesítményt tükrözik, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat. 11. A befektetési vállalkozás vezetı állású személye, munkavállalója nem köthet olyan fedezeti ügyletet, amely a javadalmazására vonatkozó szerzıdésben foglalt kockázatvállalás hatásait kiküszöbölné II. Különös rendelkezések 1. Értékesítési üzletág 1.1. Az üzletághoz tartozó alkalmazottak közül a termékértékesítık, tıkepiaci tanácsadók, tızsdebróker-gyakornokok, ill. értékesítési munkatársak kaphatnak az alapbérükön felül teljesítménytıl függı juttatást A munkavállalók belépésük elıtt személyi-szakmai profil keretében tájékoztatást kapnak a Társaságnál elérhetı életpályáról, és az egyes állomásokhoz kapcsolódó feltétel és javadalmazási rendszerekrıl A társaság a munkavállalók teljesítményét objektív és szubjektív jellemzık alapján méri és értékeli, melynek eredményérıl munkavállalót rendszeres idıközönként értesíti A Teljesítmény javadalmazás feltételei és a javadalmazás mértéke a munkavállalók munkaszerzıdésében kerül meghatározásra. 2. Tranzakciós és elszámolási üzletág, fıkönyvelés

4 2.1. A társaságnál a tranzakciós és elszámolási üzletági területen dolgozó munkavállalók teljesítmény javadalmazást nem kapnak, kizárólag alapbérért végzik munkájukat A Társaság fıkönyvi könyvelése kiszervezett tevékenység, a szerzıdésben meghatározott fix megbízási díjért. 3. Ellenırzéssel foglalkozó munkavállalók 3.1. A Társaság független ellenırzésével a belsı ellenır, a megfelelési vezetı foglalkozik. 3.2.Az ellenırzési feladatokat végzı munkavállalói javadalmazása független az általuk felügyelt szervezeti egységek teljesítményétıl, annak kialakításában az üzleti terület nem, csak a felügyelı bizottság vehet részt A Társaságnál a belsı ellenırzés kiszervezett tevékenység fix javadalmazásért A Társaságnál a megfelelési vezetı javadalmazás nélkül végzi tevékenységét. 4. Vezetı állású személyek 4.1. A Társaság vezetı állású személyei az Igazgatóság tagjai, a Felügyelı bizottság tagjai, a vezérigazgató, az értékesítési üzletág vezetıje és a tranzakciós és elszámolási üzletág vezetıje Az Igazgatóság tagjai munkájukat díjazás nélkül végzik A Felügyelı bizottság tagjai munkájukat megbízás alapján fix tisztviselıi juttatásért végzik A vezérigazgató, az értékesítési üzletág vezetıje és a tranzakciós és elszámolási üzletág vezetıje alapbérükön felül teljesítmény javadalmazást is kaphatnak, melynek mértéke és feltételei a munkaszerzıdés kiegészítéseként kerülnek megállapításra A teljesítményjavadalmazás legalább 50%-a a következıkbıl állhat: a) a társaság részvényei vagy tulajdoni részesedései, illetve a szabályozott piacra be nem vezetett befektetési vállalkozás esetében részvényhez kötött eszközök vagy azokkal egyenértékő nem készpénz alapú eszközök, és b) adott esetben a 2007 évi CXXXVIII. Törvény 4. számú mellékletének 13. pontja szerinti más a befektetési vállalkozás jogi formáját és abból eredı sajátosságait figyelembevevı eszközök,

5 amelyek folyamatosan tükrözik a befektetési vállalkozás kitettségeinek minıségét azzal, hogy ezekre az eszközökre a visszatartási politika megfelelıen vonatkozik A teljesítményjavadalmazás legalább 40%-át halasztva, az üzleti tevékenység természetétıl, kockázataitól és az adott vezetı állású személy, tevékenységeitıl függıen 3 évnél rövidebb idıtartamú munkaviszony esetén a munkaviszony megszőnésekor, egyébként 3-5 éves idıszak alatt kell kifizetni. Budapest, Codex Tızsdeügynökség Zrt

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Üzletszabályzatának melléklete: VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Az ügyletek végrehajtásával kapcsolatos szabályokat elsısorban a Társaság Üzletszabályzata

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen

A 1.2.8 A Társaság biztosítja, hogy a tulajdonosok azonos feltételek teljesítésével vehetnek részt a társaság közgy lésén. Igen NYILATKOZAT A Csepel Holding társaságirányítási gyakorlatáról a Budapesti Értékt zsde Részvénytársaság által közzétett Felel s Társaságirányítási Ajánlások alapján A Csepel Holding Nyrt. (a Társaság )

Részletesebben

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA

egységes szerkezetbe foglalt TÁJÉKOZTATÓJA A QUAESTOR Aranytallér Vegyes Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Borostyán Kötvény Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Deviza Nyíltvégő Értékpapír Befektetési Alap QUAESTOR Kurázsi

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV

KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV KARTONPACK DOBOZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI JELENTÉSE 2014. ÉV Debrecen, 2015 Kartonpack Nyrt. Felelős Társaságirányítási Jelentés a Budapesti Értéktőzsde Zrt.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről

A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. nyilatkozata a BÉT Zrt. által kiadott Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban (FTA) foglaltaknak való megfelelésről A Danubius Hotels Nyrt. mindig is kiemelten fontosnak tartotta

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1037 Budapest, Montevideo u. 3/B., cjsz 01-10-045744) MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2. Verzió 2014.07.22. Készítette: Illés Zoltán... DIALÓG Alapkezelő Zrt. Tartalom I. Bevezetés

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelı: QUAESTOR Befektetési Alapkezelı Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelı: UniCredit Bank

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. Összeférhetetlenségi irányelvek (policy) Kiadta: Compliance Önálló Osztály Budapest, 2009. július 16. 1 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI IRÁNYELVEK (POLICY) A befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund

Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság. Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda. Know-How Fund FELELŐS VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK Készítette a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság az Ernst & Young Tanácsadó Kft. és a Kapolyi Ügyvédi Iroda közreműködésével, a Know-How Fund támogatásával. Budapest,

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben