javadalmazási politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "javadalmazási politikája"

Átírás

1 Az MKB-Euroleasing Zrt. 7/2012. (XI.22.) sz., az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott javadalmazási politikája

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat tárgya Alanyi hatály A szabályozásért felels terület Fogalom-meghatározások Kapcsolódó jogszabályok Jogszabályok Ajánlások... 4 II. SZABÁLYOZÁS RÉSZLETEZÉSE Javadalmazási politika célja, hatálya Ellenrzési és független funkciók javadalmazása A javadalmazási rendszer alapelvei A kifizetésre vonatkozó elvek és szabályok Általános szabályok A kiemelt személyekre vonatkozó speciális szabályok Közzététel III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat tárgya A szabályzat a javadalmazási politika alapelveit minden munkavállalóra nézve, a kiemelt munkavállalók körét, és a teljesítményalapon történ javadalmazás rendszerének alapelveit rögzíti. 2. Alanyi hatály A javadalmazási politika hatálya kiterjed a munkaviszonyban álló összes munkavállalóra. A javadalmazási politika általános elírásai a teljes munkavállalói állományra vonatkoznak. Az évi CXII törvény 69/B (2) bekezdése kijelöl egy kiemelt munkavállalói kört továbbiakban: kiemelt személyek -, e kiemelt személyek javadalmazására speciális szabályok vonatkoznak. 3. A szabályozásért felels terület Humánpolitikai részleg. A végrehajtásban közremköd terület a Bels ellenrzési részleg és a Compliance szakterület. 4. Fogalom-meghatározások Teljes javadalmazás: A javadalmazási politika szempontjából minden, a jogszabályban meghatározott munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve, pénzbeli, természetbeni, vagyoni jog vagy egyéb formában nyújtott juttatást figyelembe kell venni. Teljes javadalmazás = alapbér + teljesítményjavadalmazás + költségtérítések és egyéb juttatások. Alapbér: munkaszerzdésben rögzített havi személyi alapbér Változó bér: az adott egység eredményei/ a teljes cég eredménye, az egyéni teljesítmény és azok kombinációja alapján meghatározott mozgóbér. Az egyéni alapbér %-ban meghatározott összeg. Költségtérítések és egyéb juttatások: Cégautó és mobiltelefon, valamint az egyéni használatra adott hordozható számítógép használata (kapcsolódó költségtérítések), Dolgozói Részvény Program, a mindenkori bels szabályzatok és adójogszabályok figyelembevételével történik. Fels határérték: A teljes javadalmazás adott évben elérhet maximális értéke Küszöbérték: az adott évben elért teljesítményjavadalmazás alsó határértéke, amely alatt a teljesítményjavadalmazás azonnal készpénzben teljesíthet. Kiemelt személyek köre: A Hpt. 69/B. (2) ben meghatározott személyek, figyelemmel a 131/2011. (VII.18.) Kormányrendelet 4. -ra. Az intézmény kockázatvállalására lényeges hatást gyakorló vezet állású személyek és munkavállalók. Vezet állású személy: Hpt. 2. számú Melléklet III./25.c.) pontja alapján a részvénytársasági formában mköd pénzügyi vállalkozás esetén az igazgatóság elnöke, a felügyel bizottság elnöke és az ügyvezet. Vezetség: a javadalmazási politika vonatkozásában a vezetség fogalma alatt az Igazgatóságot értjük. 3

4 Halasztási idszak: a Hpt. 69/C (5) bekezdésében elírt halasztott módon történ kifizetés esetén a teljesítménymérési idszakot követen az az idszak, amelynek végén egy összegben, vagy amely alatt egyenl részletekben fizetik ki, illetve juttatják a javadalmazott személy részére a teljesítményjavadalmazásnak a javadalmazási politikában meghatározott részét. A teljesítményjavadalmazás halasztottan teljesítend részére (részleteire) a javadalmazott személy feltételes jogosultságot szerez, annak esedékességkori mértéke az utólagos kockázati teljesítményértékelések alapján módosítható. Az MKB üzleti modelljére való tekintettel a halasztási idszakot - a versenytársakhoz hasonlóan a társaság három évben határozza meg. Teljesítménymérési idszak: az érintett személy teljesítményének értékelésével és mérésével érintett idtartam, amely alapján a teljesítményjavadalmazás összegét megállapítják a teljesítmény utólagosan észlelt, mért vagy értékelt negatív hatásainak figyelembe vételével vagy anélkül. A teljesítménymérési idszak legalább egy év, de kiterjedhet ennél hosszabb idszakra is. Kockázati teljesítmény újraértékelése: a teljesítményjavadalmazás halasztottan teljesítend részének odaítélését és juttatását megelz, a teljesítménymérési idszak vonatkozásában értékelt teljesítmény újraértékelése egyfell az érintett személy magatartásával összefügg utólagosan észlelt negatív hatásokra, kockázatokra, másfell az intézmény pénzügyi helyzetére tekintettel, és ennek megfelelen - indokolt esetben - az esedékes halasztott teljesítményjavadalmazás mértékének - a javadalmazási politikában meghatározott módon és mértékben történ csökkentése. Ellenrzési és független funkciók: Bels Ellenrzés, Kockázatellenrzés, Compliance és HR 5. Kapcsolódó jogszabályok 5.1. Jogszabályok A Kormány 131/2011. (VII. 18.) Kormányrendelete a javadalmazási politikának az érintett hitelintézet és befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából ered sajátossága figyelembevételével történ alkalmazásáról évi CXII. törvény a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérl (3/A ) 5.2. Ajánlások A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Elnökének 3/2011. (VIII.04.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról CEBS Ajánlás a Javadalmazási politika kialakításához

5 II. SZABÁLYOZÁS RÉSZLETEZÉSE 1. Javadalmazási politika célja, hatálya A javadalmazási politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amely összhangban áll az MKB Bank Zrt. és a társaság kockázati profiljával és elsegíti a hatékony kockázatkezelés érvényesülését. Alapvet célja, a vezet állású személyek és munkavállalók részére olyan érdekeltségi rendszer kialakítása, amely a hosszú távú célok megvalósítását preferálja a rövid távú érdekekkel szemben. Melynek keretében lehetséget teremt a kockázatok alapján történ utólagos korrekciókra. A javadalmazási politika hatálya kiterjed a társasággal munkaviszonyban álló összes munkavállalóra. A javadalmazási politika általános elírásai a teljes munkavállalói állományra vonatkoznak évi CXII törvény 69/B (2) bekezdése kijelöl egy kiemelt munkavállalói kört (A hitelintézet vezet állású személyei, valamint a bels szabályzatban meghatározott kockázatvállalási és ellenrzési funkciót betölt munkavállalók és az elzekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalók, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol a hitelintézet kockázatvállalására) továbbiakban: kiemelt személyek -, e kiemelt személyek javadalmazására speciális szabályok vonatkoznak. Az évi CXII törvény 69/B (4) bekezdése a javadalmazási politikára vonatkozó szabályokat minden olyan vállalkozás tekintetében alkalmazni rendeli, amelyekre az összevont alapú felügyelet a hitelintézettel együttesen kiterjed. Kiemelt személyeknek minsülnek e javadalmazási politika vonatkozásában: Vezet állású személyek: o az Igazgatóság elnöke, mint az intézmény els számú vezetje, o Szervezeti egység vezetését ellátó bels igazgatósági tagok Kockázatkezelésért felels vezet Amennyiben egy munkavállaló státusza év közben változik a kinevezés els érvényességi napjától már a speciális javadalmazási szabályok vonatkoznak minden kifizetésére. A teljes munkavállalói körre vonatkozó alapelvek egy átfogó keretrendszerbe lettek foglalva, amelybe minden szervezeti egység és munkavállalói szint beletartozik. E keretrendszer minden teljesítményalapon történ kifizetésre vonatkozik Az adott év ösztönzési rendszerének éves felülvizsgálatára minden évben a társaság stratégiai céljai mentén kerül sor, figyelembe véve az érintett év tervezett költségeit. A tárgyévet megelz év szén a vezérigazgató által kerül jóváhagyásra. 2. Ellenrzési és független funkciók javadalmazása Ellenrzési és független funkciónak minsül szakterületek: Bels ellenrzési részleg Kockázatellenrzés Compliance Humánpolitikai részleg Fenti területek beosztott munkavállalóira az alábbi alapelvek vonatkoznak: 5

6 Az esetleges érdekellentétek kiküszöbölése érdekében az ellenrzési funkciót betölt munkavállalók változó bére nem köthet az általuk ellenrzött üzleti területek üzleti eredményéhez, továbbá a független funkciót betölt munkavállalók esetében a kompenzáció alapja az adott pozíciókra meghatározott piaci referencia-szint (benchmark), nem pedig az adott szolgáltatásban részesül üzleti egységek javadalmazási szintje. Az érintett munkaköröket betölt munkavállalók eredményhez kötött változó bére esetében a javadalmazás e formájának mértékét az egyéni célok, feladatok felelsségi kör alapján meghatározott minségi kritériumok határozzák meg. A kifizethetséget az MKB- Euroleasing Csoport eredménye alapján kell meghatározni. E funkciókat betölt munkavállalók javadalmazását versenyképes szinten úgy kell megállapítani, hogy lehetvé tegye a megfelelen képzett és szakmai tapasztalattal rendelkez munkavállalók alkalmazását. A Compliance és a Bels Ellenrzés szakterületek vezetinek ösztönzési kiírását, az éves értékelését és ezek alapján a teljesítményjavadalmazás kifizetését a Felügyel Bizottság hagyja jóvá. 3. A javadalmazási rendszer alapelvei A javadalmazási politikát az igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, a felügyelbizottság felel annak végrehajtásáért, amelyet évente egyszer a bels ellenrzés is vizsgál. A bels ellenrzés vizsgálata a compliance szakterület közremködésével történik. A javadalmazásról szóló vizsgálati jelentés tartalmát az igazgatóság megvitatja és jóváhagyja az FB elé történ elterjesztését. Jelen utasítás a társaság teljes munkavállalói állományának az egyéni javadalmazását szabályozza. A kiemelt személyek körére, az éves ösztönzési kiíráson kívül konkrét irányelveket, fizetési feltételeket tartalmaz, ettl eltéren az egyén munkaszerzdésében sem lehet rendelkezni. Az egyéni javadalmazás, a szabályzat mellékletét képez - minden évben a vezérigazgató által - jóváhagyott ösztönzési kiírás alapján történik. A compliance terület vezetje vizsgálja a javadalmazási politika összhangját a jogszabályi követelményekkel, valamint a bels szabályzatokkal. A teljesítmény javadalmazáshoz kapcsolódóan a teljesítménymérés módja és eszközei Az összes munkavállalóra vonatkozó alapelvek egy átfogó keretrendszerbe lettek foglalva, amelybe minden szervezeti egység és munkavállalói szint beletartozik. A teljesítmény értékelése társasági/üzletági/szervezeti egység és egyéni (ösztönzési szerepkör szerint) szinten az elre definiált kritériumok (pénzügyi mutatók és a munkavégzés minségét mér mutatók) alapján történik. A társaság teljes munkavállalói állományának javadalmazása fix és teljesítményalapú javadalmazási elemekbl áll. A személyi alapbér és teljesítményalapú javadalmazási elemek arányát az adott szervezet funkciója alapján az igazgatóság állapítja meg. Az adott év ösztönzési rendszerének éves felülvizsgálatára minden évben a társaság stratégiai céljai mentén kerül sor, figyelembe véve az érintett év tervezett költségeit. Ez az évente frissített ösztönzési rendszert tartalmazó dokumentum, amely a vezérigazgató által a tervlebontás keretében a tárgyévet megelz év december 31-ig kerül jóváhagyásra jelen szabályzat mellékletét képezi. A mutatók elvárt minimum értékeit és az elvárt tervteljesülés esetén kiosztható bónuszkeretet a társaság igazgatósága állapítja meg a mindenkori éves pénzügyi terv alapján. 6

7 A teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy a társaság nem tudja a szükséges mértékben megersíteni a tkéjét, és kifizetéskor nem alkalmazhat olyan módszereket, amelyek nem állnak összhangban jelen Javadalmazási Politika elveinek teljesülésével. Ezért a társaság igazgatósága módosíthatja a kitzött célok után fizethet bónuszkeretet, amennyiben a piaci körülményekben olyan változások történtek, hogy a bónusz kifizetése kockáztatná a prudens mködést. Ha a társaság vezetsége a tkehelyzet megszilárdítása érdekében olyan döntést hozott, melynek eredményeképpen az ösztönzési rendszerhez kapcsolódó teljesítménybér kifizetéseket tartott vissza (akár az azonnali, akár a halasztott rész tekintetében), úgy az elmaradt kifizetéseket a következ évek során sem kompenzálhatja. 4. A kifizetésre vonatkozó elvek és szabályok 4.1. Általános szabályok A javadalmazás abszolút mértéke A teljes javadalmazás éves összege nem lépheti túl a EUR összeget. A teljes éves jövedelmen belül az alapbér és a változó bér aránya nem lehet magasabb, mint 1:1 minden üzletág és munkavállalói kategória vonatkozásában. Step in bónusz kizárólag a belépés évében fizethet, legkorábban a próbaid lejártát követen. Az így kifizetett változó bér mértéke adott évre vonatkozó teljesítményjavadalmazást is ideértve nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi alapbérét Küszöbérték Az arányosság elvének alkalmazásával, ha az egyéni alapon fizetend változó bér éves összege nem haladja meg a EUR, összeget akkor az érintett munkavállaló részére a teljesítményjavadalmazás teljes összege, egyösszegben készpénzben kifizethet. Amennyiben a teljesítményjavadalmazás összege eléri/túllépi ezt a küszöbértéket, a kifizetésre vonatkozóan a halasztott kifizetés szabályai alapján kell eljárni. Az Igazgatóság elnöke esetében nincs küszöbérték Kockázatok figyelembevételével megállapított javadalmazás A nem kiemelt munkavállalóként megjelölt kockázatvállalók eredményhez kötött változó bére a kockázatok figyelembevételével utólagos korrekció hatálya alá eshet. Az utólagos kockázati kiigazítás történhet a halasztott, de még nem érvényesített összegek csökkentése (visszatartás vagy a már jóváhagyott összegek visszavétele (visszafizettetés) útján. Visszatartásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben bizonyítható az adott munkavállaló helytelen magatartása vagy jelents hibája (pl. a magatartási kódex vagy egyéb, különösen a kockázatvállalást érint bels szabályok be nem tartása). Ez a rendelkezés minden munkavállalóra vonatkozik - az egyéni kockázatvállalás mértékétl függetlenül. Visszafizettetésre a következ esetekben kerül sor: - igazolt csalás, vagy - félrevezet tájékoztatás (illetve annak felhasználása) - a rá vonatkozó bels szabályzatokat súlyosan megszegi és ezzel a társaságnak kárt okoz. 7

8 4.2 A kiemelt személyekre vonatkozó speciális szabályok Az alábbi kifizetési szabályok az utasítás 1. pontjában nevesített pozíciót betölt munkavállalók teljesítmény-javadalmazására vonatkoznak. Kivétel ez alól, ha a fizetend összeg a küszöbértéket nem éri el Kockázatok figyelembe vételével korrigált javadalmazás A kockázatoknak a visszatartás és visszavétel révén megvalósuló utólagos figyelembevétele mellett a speciális szabályok hatálya alá tartozó munkavállalókat elzetes kockázati értékelésnek is alá kell vetni. Az elzetes kockázati értékelés a teljesítmény-kockázatokat is figyelembe vev, a teljesítmény kockázati mérése során relatív és abszolút mutatók kombinációjából álló mutatók segítségével valósul meg. Ilyen mutatók lehetnek nem kizárólagosan - az alábbiak: EVA; NPV; NPV fedezet; árrés-jutalék mutató, adózás eltti eredmény. Kockázati költség portfolióra vetített aránya. A kockázati értékeléskor három év teljesítménymutatóit veszi figyelembe a társaság 2011-tl kezdden A teljesítményjavadalmazás formája, (nem pénzügyi jelleg) eszközei A teljesítményjavadalmazás 50%-ának nem pénzbeli instrumentumokból kell állnia. Az MKB bankcsoport jogi formája nem teszi lehetvé a dolgozói részvény juttatását, ezért a nem pénzbeli részt teljesítménymutatók segítségével határozza meg, és készpénzben fizeti ki. A teljesítményjavadalmazás kifizetését a társaság eredményességét, prudens mködését tükröz mutatók hosszú távú teljesüléséhez kötjük, oly módon, hogy a non cashnek minsül részt a jogosultság megszerzésétl számított egy év idtartamra visszatartjuk, és amennyiben az esedékességkor romlanak a mutatók részben, vagy egyáltalán nem kerülnek kifizetésre Visszatartás Az esetlegesen a jövben felmerül kockázatok hatékony figyelembevétele érdekében a teljesítményjavadalmazás pénzügyi eszközök formájában megtestesül (non-cash), azonnal kifizetend részére egyaránt 1 éves visszatartási elírás vonatkozik Halasztott kifizetés A speciális szabályok hatálya alá tartozó munkavállalók teljesítményjavadalmazásának az igazgatóság tagjai és a kockázatkezelésért felels vezet esetében 60 %-a, 3 év alatt kerül kifizetésre. A halasztott részletre való jogosultság a kockázatok utólagos értékeléséhez, illetleg a halasztott részlet kifizetése idpontjában fennálló munkaviszonyhoz kapcsolódik. A halasztott összegeket nem lehet gyorsított eljárással érvényesíteni a munkaszerzdés megsznésekor kivéve, ha a munkaszerzdés megsznésére elhalálozás miatt kerül sor. Abban az esetben, ha a munkavállaló saját kezdeményezésére távozik, a halasztott összegeket nem lehet érvényesíteni. Határozott idej szerzdés lejártakor valamint határozatlan idej szerzdés munkáltató által történ megszüntetése esetén a kockázati értékelést követen az arányos rész érvényesíthet. 8

9 A halasztott részletekre való jogosultság megállapítására a kockázatok utólagos értékelése alapján kerül sor. A kockázatok értékelése egyrészt a prudens mködést vizsgáló kritériumok alapján történik, azaz legalább a tulajdonosok által meghatározott tkekövetelmény minimum szintje feletti tke biztosítása, másrészt az érintett vezet által irányított terület tevékenységéhez kapcsolódik. Az érintettek tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok értékelése alapján csökkentésre, vagy megvonásra kerül a halasztott részlet a bels szabályok kiemelten a kockázatkezelésre vonatkozó elírások jelents megsértése esetén. A halasztás ütemezése a következképpen történik: Az azonnali rész (40 %) kifizetése a következk szerint történik, 20 % azonnal készpénzben kifizetésre kerül, az azonnali rész másik fele (20 %) pedig egy év idtartamra visszatartásra kerül. Ezt a részt a következ évben, elre meghatározott, a jövedelmezséget és prudens mködést igazoló pénzügyi mutatók (EVA, stb.) kiértékelése után lehet egészben vagy csökkentett mértékben kifizetni. (A visszatartott és a halasztott részek után a társaság nem fizet kamatot). A halasztott rész, jelen esetben 60% három év alatt egyenl részletekben kerül kifizetésre. A halasztott rész kifizetési elfeltétele a fennálló munkaviszony és az utólagos kockázati értékelés, mely szerint: Minden évben az esedékes rész kifizetése eltt az elz három év (csak 2011-tl kell alkalmazni) elre meghatározott mutatóinak értéke alapján történik az értékelés és ennek függvényében az esedékes rész teljes egészében, vagy részben kifizetésre kerül. A kifizetés ütemezése az Igazgatóság tagjai és a kockázatkezelésért felels vezet számára 40 %-os azonnali rész esetén bónusz 100% 50% 20 % egy év visszatartás 20% cash halasztott 20 % halasztott 20 % halasztott 20 % n n+1 n+2 n+3 n+4 Halasztás idtartama 3 év A visszatartást és a halasztást követen az adott év után járó bónusz egy része (20 %-a) realizálható azonnal. Az alábbi ábra bemutatja, hogy 2011-tl kezdden hogyan alakul az egyén számára realizálható bónuszhányad. Négy év alatt éri el a 100 %-ot és ettl az évtl konstans. 9

10 adott évben megképzdött bónusz alap azonnali rész viszatartott rész halaszott rész 2011 évi bónusz alap 2012 évi bónusz alap 2013 évi bónusz alap 2014 évi bónusz alap adott évben realizáható bónuszrész % % % 20% 20% % % 20% 20% 20% % % 20% 20% 20% 20% % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% Amennyiben a kockázatvállaló személy és/vagy a társaság negatív üzleti eredményt ér el, a teljesítményjavadalmazás azonnali és halasztott része csökkentésre kerülhet. 5. Közzététel A javadalmazási politika elírásait hozzáférhetvé kell tenni valamennyi érdekelt fél számára, bels körben a vezetk, munkavállalók, tulajdonosok és a nyilvánosság számára egyaránt. Jelen szabályzat a szabályzatok között elektronikus formában minden munkavállaló által elérhet és megtekinthet. A küls közzétételi kötelezettségünknek a hivatalos honlapon történ megjelenítéssel teszünk eleget az arányosság elvének alkalmazásával mellékletek nélkül kerül megjelenítésre. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen utasítás az Igazgatóság elterjesztése és a Felügyelbizottság jóváhagyását követen lép hatályba. MELLÉKLETEK: Ösztönzési rendszer (vezérigazgató által jóváhagyva) Budapest, MKB-Euroleasing Zrt... MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt... MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 10

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 9023 Győr, Sport u. 4/a. nyilvánosságra hozatala Győr, 2011. szeptember 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.) A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA, ALAPELVEI 1.1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA 1.2. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Részletesebben

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Commerzbank Zrt. A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2015. március 27. 1 2. oldal 2015. 03.27. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

Javadalmazás-politikai Szabályzat

Javadalmazás-politikai Szabályzat Javadalmazás-politikai Szabályzat Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Igazgatósága az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 69/B.-69/E. szakaszai, továbbá a 131/2011 (VII. 18) kormányrendelet, a PSZÁF 3/2011

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf. 174. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikai irányelvek és szabályzat Tiszafüred, 2011. május 31.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31.

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS. 2014. december 31. KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS 2014. december 31. AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhelye: 1091 Budapest Üllői út 1. Cégjegyzékszám: 01-10-047740 Adószám: 24330796-4-43 Statisztikai számjel: 24330796-6419-114-01

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata

Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata Az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. általános üzletszabályzata A jelen általános üzletszabályzat (a továbbiakban: Üzletszabályzat) a hitelintézetekrl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

A Bank of China (Hungária) Zrt.

A Bank of China (Hungária) Zrt. A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a 2012. december 31-i mérlege és eredménykimutatása

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben