javadalmazási politikája

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "javadalmazási politikája"

Átírás

1 Az MKB-Euroleasing Zrt. 7/2012. (XI.22.) sz., az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. és az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 5/2012. (XI.22.) sz. igazgatósági határozatával elfogadott javadalmazási politikája

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat tárgya Alanyi hatály A szabályozásért felels terület Fogalom-meghatározások Kapcsolódó jogszabályok Jogszabályok Ajánlások... 4 II. SZABÁLYOZÁS RÉSZLETEZÉSE Javadalmazási politika célja, hatálya Ellenrzési és független funkciók javadalmazása A javadalmazási rendszer alapelvei A kifizetésre vonatkozó elvek és szabályok Általános szabályok A kiemelt személyekre vonatkozó speciális szabályok Közzététel III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A szabályzat tárgya A szabályzat a javadalmazási politika alapelveit minden munkavállalóra nézve, a kiemelt munkavállalók körét, és a teljesítményalapon történ javadalmazás rendszerének alapelveit rögzíti. 2. Alanyi hatály A javadalmazási politika hatálya kiterjed a munkaviszonyban álló összes munkavállalóra. A javadalmazási politika általános elírásai a teljes munkavállalói állományra vonatkoznak. Az évi CXII törvény 69/B (2) bekezdése kijelöl egy kiemelt munkavállalói kört továbbiakban: kiemelt személyek -, e kiemelt személyek javadalmazására speciális szabályok vonatkoznak. 3. A szabályozásért felels terület Humánpolitikai részleg. A végrehajtásban közremköd terület a Bels ellenrzési részleg és a Compliance szakterület. 4. Fogalom-meghatározások Teljes javadalmazás: A javadalmazási politika szempontjából minden, a jogszabályban meghatározott munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve, pénzbeli, természetbeni, vagyoni jog vagy egyéb formában nyújtott juttatást figyelembe kell venni. Teljes javadalmazás = alapbér + teljesítményjavadalmazás + költségtérítések és egyéb juttatások. Alapbér: munkaszerzdésben rögzített havi személyi alapbér Változó bér: az adott egység eredményei/ a teljes cég eredménye, az egyéni teljesítmény és azok kombinációja alapján meghatározott mozgóbér. Az egyéni alapbér %-ban meghatározott összeg. Költségtérítések és egyéb juttatások: Cégautó és mobiltelefon, valamint az egyéni használatra adott hordozható számítógép használata (kapcsolódó költségtérítések), Dolgozói Részvény Program, a mindenkori bels szabályzatok és adójogszabályok figyelembevételével történik. Fels határérték: A teljes javadalmazás adott évben elérhet maximális értéke Küszöbérték: az adott évben elért teljesítményjavadalmazás alsó határértéke, amely alatt a teljesítményjavadalmazás azonnal készpénzben teljesíthet. Kiemelt személyek köre: A Hpt. 69/B. (2) ben meghatározott személyek, figyelemmel a 131/2011. (VII.18.) Kormányrendelet 4. -ra. Az intézmény kockázatvállalására lényeges hatást gyakorló vezet állású személyek és munkavállalók. Vezet állású személy: Hpt. 2. számú Melléklet III./25.c.) pontja alapján a részvénytársasági formában mköd pénzügyi vállalkozás esetén az igazgatóság elnöke, a felügyel bizottság elnöke és az ügyvezet. Vezetség: a javadalmazási politika vonatkozásában a vezetség fogalma alatt az Igazgatóságot értjük. 3

4 Halasztási idszak: a Hpt. 69/C (5) bekezdésében elírt halasztott módon történ kifizetés esetén a teljesítménymérési idszakot követen az az idszak, amelynek végén egy összegben, vagy amely alatt egyenl részletekben fizetik ki, illetve juttatják a javadalmazott személy részére a teljesítményjavadalmazásnak a javadalmazási politikában meghatározott részét. A teljesítményjavadalmazás halasztottan teljesítend részére (részleteire) a javadalmazott személy feltételes jogosultságot szerez, annak esedékességkori mértéke az utólagos kockázati teljesítményértékelések alapján módosítható. Az MKB üzleti modelljére való tekintettel a halasztási idszakot - a versenytársakhoz hasonlóan a társaság három évben határozza meg. Teljesítménymérési idszak: az érintett személy teljesítményének értékelésével és mérésével érintett idtartam, amely alapján a teljesítményjavadalmazás összegét megállapítják a teljesítmény utólagosan észlelt, mért vagy értékelt negatív hatásainak figyelembe vételével vagy anélkül. A teljesítménymérési idszak legalább egy év, de kiterjedhet ennél hosszabb idszakra is. Kockázati teljesítmény újraértékelése: a teljesítményjavadalmazás halasztottan teljesítend részének odaítélését és juttatását megelz, a teljesítménymérési idszak vonatkozásában értékelt teljesítmény újraértékelése egyfell az érintett személy magatartásával összefügg utólagosan észlelt negatív hatásokra, kockázatokra, másfell az intézmény pénzügyi helyzetére tekintettel, és ennek megfelelen - indokolt esetben - az esedékes halasztott teljesítményjavadalmazás mértékének - a javadalmazási politikában meghatározott módon és mértékben történ csökkentése. Ellenrzési és független funkciók: Bels Ellenrzés, Kockázatellenrzés, Compliance és HR 5. Kapcsolódó jogszabályok 5.1. Jogszabályok A Kormány 131/2011. (VII. 18.) Kormányrendelete a javadalmazási politikának az érintett hitelintézet és befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából ered sajátossága figyelembevételével történ alkalmazásáról évi CXII. törvény a hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhet tevékenységek szabályairól 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérl (3/A ) 5.2. Ajánlások A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Elnökének 3/2011. (VIII.04.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkalmazásáról CEBS Ajánlás a Javadalmazási politika kialakításához

5 II. SZABÁLYOZÁS RÉSZLETEZÉSE 1. Javadalmazási politika célja, hatálya A javadalmazási politika a vállalatirányítási rendszer szerves része, amely összhangban áll az MKB Bank Zrt. és a társaság kockázati profiljával és elsegíti a hatékony kockázatkezelés érvényesülését. Alapvet célja, a vezet állású személyek és munkavállalók részére olyan érdekeltségi rendszer kialakítása, amely a hosszú távú célok megvalósítását preferálja a rövid távú érdekekkel szemben. Melynek keretében lehetséget teremt a kockázatok alapján történ utólagos korrekciókra. A javadalmazási politika hatálya kiterjed a társasággal munkaviszonyban álló összes munkavállalóra. A javadalmazási politika általános elírásai a teljes munkavállalói állományra vonatkoznak évi CXII törvény 69/B (2) bekezdése kijelöl egy kiemelt munkavállalói kört (A hitelintézet vezet állású személyei, valamint a bels szabályzatban meghatározott kockázatvállalási és ellenrzési funkciót betölt munkavállalók és az elzekkel azonos javadalmazási kategóriába tartozó azon munkavállalók, akik tevékenysége lényeges hatást gyakorol a hitelintézet kockázatvállalására) továbbiakban: kiemelt személyek -, e kiemelt személyek javadalmazására speciális szabályok vonatkoznak. Az évi CXII törvény 69/B (4) bekezdése a javadalmazási politikára vonatkozó szabályokat minden olyan vállalkozás tekintetében alkalmazni rendeli, amelyekre az összevont alapú felügyelet a hitelintézettel együttesen kiterjed. Kiemelt személyeknek minsülnek e javadalmazási politika vonatkozásában: Vezet állású személyek: o az Igazgatóság elnöke, mint az intézmény els számú vezetje, o Szervezeti egység vezetését ellátó bels igazgatósági tagok Kockázatkezelésért felels vezet Amennyiben egy munkavállaló státusza év közben változik a kinevezés els érvényességi napjától már a speciális javadalmazási szabályok vonatkoznak minden kifizetésére. A teljes munkavállalói körre vonatkozó alapelvek egy átfogó keretrendszerbe lettek foglalva, amelybe minden szervezeti egység és munkavállalói szint beletartozik. E keretrendszer minden teljesítményalapon történ kifizetésre vonatkozik Az adott év ösztönzési rendszerének éves felülvizsgálatára minden évben a társaság stratégiai céljai mentén kerül sor, figyelembe véve az érintett év tervezett költségeit. A tárgyévet megelz év szén a vezérigazgató által kerül jóváhagyásra. 2. Ellenrzési és független funkciók javadalmazása Ellenrzési és független funkciónak minsül szakterületek: Bels ellenrzési részleg Kockázatellenrzés Compliance Humánpolitikai részleg Fenti területek beosztott munkavállalóira az alábbi alapelvek vonatkoznak: 5

6 Az esetleges érdekellentétek kiküszöbölése érdekében az ellenrzési funkciót betölt munkavállalók változó bére nem köthet az általuk ellenrzött üzleti területek üzleti eredményéhez, továbbá a független funkciót betölt munkavállalók esetében a kompenzáció alapja az adott pozíciókra meghatározott piaci referencia-szint (benchmark), nem pedig az adott szolgáltatásban részesül üzleti egységek javadalmazási szintje. Az érintett munkaköröket betölt munkavállalók eredményhez kötött változó bére esetében a javadalmazás e formájának mértékét az egyéni célok, feladatok felelsségi kör alapján meghatározott minségi kritériumok határozzák meg. A kifizethetséget az MKB- Euroleasing Csoport eredménye alapján kell meghatározni. E funkciókat betölt munkavállalók javadalmazását versenyképes szinten úgy kell megállapítani, hogy lehetvé tegye a megfelelen képzett és szakmai tapasztalattal rendelkez munkavállalók alkalmazását. A Compliance és a Bels Ellenrzés szakterületek vezetinek ösztönzési kiírását, az éves értékelését és ezek alapján a teljesítményjavadalmazás kifizetését a Felügyel Bizottság hagyja jóvá. 3. A javadalmazási rendszer alapelvei A javadalmazási politikát az igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, a felügyelbizottság felel annak végrehajtásáért, amelyet évente egyszer a bels ellenrzés is vizsgál. A bels ellenrzés vizsgálata a compliance szakterület közremködésével történik. A javadalmazásról szóló vizsgálati jelentés tartalmát az igazgatóság megvitatja és jóváhagyja az FB elé történ elterjesztését. Jelen utasítás a társaság teljes munkavállalói állományának az egyéni javadalmazását szabályozza. A kiemelt személyek körére, az éves ösztönzési kiíráson kívül konkrét irányelveket, fizetési feltételeket tartalmaz, ettl eltéren az egyén munkaszerzdésében sem lehet rendelkezni. Az egyéni javadalmazás, a szabályzat mellékletét képez - minden évben a vezérigazgató által - jóváhagyott ösztönzési kiírás alapján történik. A compliance terület vezetje vizsgálja a javadalmazási politika összhangját a jogszabályi követelményekkel, valamint a bels szabályzatokkal. A teljesítmény javadalmazáshoz kapcsolódóan a teljesítménymérés módja és eszközei Az összes munkavállalóra vonatkozó alapelvek egy átfogó keretrendszerbe lettek foglalva, amelybe minden szervezeti egység és munkavállalói szint beletartozik. A teljesítmény értékelése társasági/üzletági/szervezeti egység és egyéni (ösztönzési szerepkör szerint) szinten az elre definiált kritériumok (pénzügyi mutatók és a munkavégzés minségét mér mutatók) alapján történik. A társaság teljes munkavállalói állományának javadalmazása fix és teljesítményalapú javadalmazási elemekbl áll. A személyi alapbér és teljesítményalapú javadalmazási elemek arányát az adott szervezet funkciója alapján az igazgatóság állapítja meg. Az adott év ösztönzési rendszerének éves felülvizsgálatára minden évben a társaság stratégiai céljai mentén kerül sor, figyelembe véve az érintett év tervezett költségeit. Ez az évente frissített ösztönzési rendszert tartalmazó dokumentum, amely a vezérigazgató által a tervlebontás keretében a tárgyévet megelz év december 31-ig kerül jóváhagyásra jelen szabályzat mellékletét képezi. A mutatók elvárt minimum értékeit és az elvárt tervteljesülés esetén kiosztható bónuszkeretet a társaság igazgatósága állapítja meg a mindenkori éves pénzügyi terv alapján. 6

7 A teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy a társaság nem tudja a szükséges mértékben megersíteni a tkéjét, és kifizetéskor nem alkalmazhat olyan módszereket, amelyek nem állnak összhangban jelen Javadalmazási Politika elveinek teljesülésével. Ezért a társaság igazgatósága módosíthatja a kitzött célok után fizethet bónuszkeretet, amennyiben a piaci körülményekben olyan változások történtek, hogy a bónusz kifizetése kockáztatná a prudens mködést. Ha a társaság vezetsége a tkehelyzet megszilárdítása érdekében olyan döntést hozott, melynek eredményeképpen az ösztönzési rendszerhez kapcsolódó teljesítménybér kifizetéseket tartott vissza (akár az azonnali, akár a halasztott rész tekintetében), úgy az elmaradt kifizetéseket a következ évek során sem kompenzálhatja. 4. A kifizetésre vonatkozó elvek és szabályok 4.1. Általános szabályok A javadalmazás abszolút mértéke A teljes javadalmazás éves összege nem lépheti túl a EUR összeget. A teljes éves jövedelmen belül az alapbér és a változó bér aránya nem lehet magasabb, mint 1:1 minden üzletág és munkavállalói kategória vonatkozásában. Step in bónusz kizárólag a belépés évében fizethet, legkorábban a próbaid lejártát követen. Az így kifizetett változó bér mértéke adott évre vonatkozó teljesítményjavadalmazást is ideértve nem haladhatja meg a munkavállaló 12 havi alapbérét Küszöbérték Az arányosság elvének alkalmazásával, ha az egyéni alapon fizetend változó bér éves összege nem haladja meg a EUR, összeget akkor az érintett munkavállaló részére a teljesítményjavadalmazás teljes összege, egyösszegben készpénzben kifizethet. Amennyiben a teljesítményjavadalmazás összege eléri/túllépi ezt a küszöbértéket, a kifizetésre vonatkozóan a halasztott kifizetés szabályai alapján kell eljárni. Az Igazgatóság elnöke esetében nincs küszöbérték Kockázatok figyelembevételével megállapított javadalmazás A nem kiemelt munkavállalóként megjelölt kockázatvállalók eredményhez kötött változó bére a kockázatok figyelembevételével utólagos korrekció hatálya alá eshet. Az utólagos kockázati kiigazítás történhet a halasztott, de még nem érvényesített összegek csökkentése (visszatartás vagy a már jóváhagyott összegek visszavétele (visszafizettetés) útján. Visszatartásra abban az esetben kerülhet sor, amennyiben bizonyítható az adott munkavállaló helytelen magatartása vagy jelents hibája (pl. a magatartási kódex vagy egyéb, különösen a kockázatvállalást érint bels szabályok be nem tartása). Ez a rendelkezés minden munkavállalóra vonatkozik - az egyéni kockázatvállalás mértékétl függetlenül. Visszafizettetésre a következ esetekben kerül sor: - igazolt csalás, vagy - félrevezet tájékoztatás (illetve annak felhasználása) - a rá vonatkozó bels szabályzatokat súlyosan megszegi és ezzel a társaságnak kárt okoz. 7

8 4.2 A kiemelt személyekre vonatkozó speciális szabályok Az alábbi kifizetési szabályok az utasítás 1. pontjában nevesített pozíciót betölt munkavállalók teljesítmény-javadalmazására vonatkoznak. Kivétel ez alól, ha a fizetend összeg a küszöbértéket nem éri el Kockázatok figyelembe vételével korrigált javadalmazás A kockázatoknak a visszatartás és visszavétel révén megvalósuló utólagos figyelembevétele mellett a speciális szabályok hatálya alá tartozó munkavállalókat elzetes kockázati értékelésnek is alá kell vetni. Az elzetes kockázati értékelés a teljesítmény-kockázatokat is figyelembe vev, a teljesítmény kockázati mérése során relatív és abszolút mutatók kombinációjából álló mutatók segítségével valósul meg. Ilyen mutatók lehetnek nem kizárólagosan - az alábbiak: EVA; NPV; NPV fedezet; árrés-jutalék mutató, adózás eltti eredmény. Kockázati költség portfolióra vetített aránya. A kockázati értékeléskor három év teljesítménymutatóit veszi figyelembe a társaság 2011-tl kezdden A teljesítményjavadalmazás formája, (nem pénzügyi jelleg) eszközei A teljesítményjavadalmazás 50%-ának nem pénzbeli instrumentumokból kell állnia. Az MKB bankcsoport jogi formája nem teszi lehetvé a dolgozói részvény juttatását, ezért a nem pénzbeli részt teljesítménymutatók segítségével határozza meg, és készpénzben fizeti ki. A teljesítményjavadalmazás kifizetését a társaság eredményességét, prudens mködését tükröz mutatók hosszú távú teljesüléséhez kötjük, oly módon, hogy a non cashnek minsül részt a jogosultság megszerzésétl számított egy év idtartamra visszatartjuk, és amennyiben az esedékességkor romlanak a mutatók részben, vagy egyáltalán nem kerülnek kifizetésre Visszatartás Az esetlegesen a jövben felmerül kockázatok hatékony figyelembevétele érdekében a teljesítményjavadalmazás pénzügyi eszközök formájában megtestesül (non-cash), azonnal kifizetend részére egyaránt 1 éves visszatartási elírás vonatkozik Halasztott kifizetés A speciális szabályok hatálya alá tartozó munkavállalók teljesítményjavadalmazásának az igazgatóság tagjai és a kockázatkezelésért felels vezet esetében 60 %-a, 3 év alatt kerül kifizetésre. A halasztott részletre való jogosultság a kockázatok utólagos értékeléséhez, illetleg a halasztott részlet kifizetése idpontjában fennálló munkaviszonyhoz kapcsolódik. A halasztott összegeket nem lehet gyorsított eljárással érvényesíteni a munkaszerzdés megsznésekor kivéve, ha a munkaszerzdés megsznésére elhalálozás miatt kerül sor. Abban az esetben, ha a munkavállaló saját kezdeményezésére távozik, a halasztott összegeket nem lehet érvényesíteni. Határozott idej szerzdés lejártakor valamint határozatlan idej szerzdés munkáltató által történ megszüntetése esetén a kockázati értékelést követen az arányos rész érvényesíthet. 8

9 A halasztott részletekre való jogosultság megállapítására a kockázatok utólagos értékelése alapján kerül sor. A kockázatok értékelése egyrészt a prudens mködést vizsgáló kritériumok alapján történik, azaz legalább a tulajdonosok által meghatározott tkekövetelmény minimum szintje feletti tke biztosítása, másrészt az érintett vezet által irányított terület tevékenységéhez kapcsolódik. Az érintettek tevékenységéhez kapcsolódó kockázatok értékelése alapján csökkentésre, vagy megvonásra kerül a halasztott részlet a bels szabályok kiemelten a kockázatkezelésre vonatkozó elírások jelents megsértése esetén. A halasztás ütemezése a következképpen történik: Az azonnali rész (40 %) kifizetése a következk szerint történik, 20 % azonnal készpénzben kifizetésre kerül, az azonnali rész másik fele (20 %) pedig egy év idtartamra visszatartásra kerül. Ezt a részt a következ évben, elre meghatározott, a jövedelmezséget és prudens mködést igazoló pénzügyi mutatók (EVA, stb.) kiértékelése után lehet egészben vagy csökkentett mértékben kifizetni. (A visszatartott és a halasztott részek után a társaság nem fizet kamatot). A halasztott rész, jelen esetben 60% három év alatt egyenl részletekben kerül kifizetésre. A halasztott rész kifizetési elfeltétele a fennálló munkaviszony és az utólagos kockázati értékelés, mely szerint: Minden évben az esedékes rész kifizetése eltt az elz három év (csak 2011-tl kell alkalmazni) elre meghatározott mutatóinak értéke alapján történik az értékelés és ennek függvényében az esedékes rész teljes egészében, vagy részben kifizetésre kerül. A kifizetés ütemezése az Igazgatóság tagjai és a kockázatkezelésért felels vezet számára 40 %-os azonnali rész esetén bónusz 100% 50% 20 % egy év visszatartás 20% cash halasztott 20 % halasztott 20 % halasztott 20 % n n+1 n+2 n+3 n+4 Halasztás idtartama 3 év A visszatartást és a halasztást követen az adott év után járó bónusz egy része (20 %-a) realizálható azonnal. Az alábbi ábra bemutatja, hogy 2011-tl kezdden hogyan alakul az egyén számára realizálható bónuszhányad. Négy év alatt éri el a 100 %-ot és ettl az évtl konstans. 9

10 adott évben megképzdött bónusz alap azonnali rész viszatartott rész halaszott rész 2011 évi bónusz alap 2012 évi bónusz alap 2013 évi bónusz alap 2014 évi bónusz alap adott évben realizáható bónuszrész % % % 20% 20% % % 20% 20% 20% % % 20% 20% 20% 20% % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 100% Amennyiben a kockázatvállaló személy és/vagy a társaság negatív üzleti eredményt ér el, a teljesítményjavadalmazás azonnali és halasztott része csökkentésre kerülhet. 5. Közzététel A javadalmazási politika elírásait hozzáférhetvé kell tenni valamennyi érdekelt fél számára, bels körben a vezetk, munkavállalók, tulajdonosok és a nyilvánosság számára egyaránt. Jelen szabályzat a szabályzatok között elektronikus formában minden munkavállaló által elérhet és megtekinthet. A küls közzétételi kötelezettségünknek a hivatalos honlapon történ megjelenítéssel teszünk eleget az arányosság elvének alkalmazásával mellékletek nélkül kerül megjelenítésre. III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen utasítás az Igazgatóság elterjesztése és a Felügyelbizottság jóváhagyását követen lép hatályba. MELLÉKLETEK: Ösztönzési rendszer (vezérigazgató által jóváhagyva) Budapest, MKB-Euroleasing Zrt... MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt... MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 10

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika

KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika KDB Bank Európa Zrt.-Javadalmazási politika 1. Bevezetés: célok és alapelvek... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. Az arányosság elve... 3 4. A Banknál alkalmazott javadalmazási formák... 4 4.1 Szerződésben

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika. Szabályzata

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika. Szabályzata 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. Javadalmazási Politika Szabályzata Hatályos: 2014. május 15. napjától Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Fogalmi meghatározások

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája

A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A KELER Zrt. Javadalmazási Politikája A file megnevezése: javadalmazási politika v.1.1. Felelős szervezeti egység: Emberi Erőforrás Menedzsment Szabályozó irat száma 10-1 Hatálybalépés dátuma: 2014. július

Részletesebben

9/2014. (XI.12.) 8/2014. (XI.12.) 7/2014. (XI.12.)

9/2014. (XI.12.) 8/2014. (XI.12.) 7/2014. (XI.12.) Az MKB-Euroleasing Zrt. 9/2014. (XI.12.) sz. igazgatósági határozatával az MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt. 8/2014. (XI.12.) sz. igazgatósági határozatával, valamint az MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. 7/2014.

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

az MKB Bank Zrt. javadalmazási politikájáról I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

az MKB Bank Zrt. javadalmazási politikájáról I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az MKB Bank Zrt. - a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. rendelet 3/A. (1) bekezdésében előírt nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12.

A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA. Hatályba lépés: 2012. december hó 12. A MAGYARORSZÁGI VOLKSBANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2012. december hó 12. 1. Bevezetés Jogszabályi háttér 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A SBERBANK MAGYARORSZÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Hatályba lépés: 2013. december hó 12. TARTALOMJEGYZÉK 0. A szabályzatban található főbb fogalmak... 2 1. A javadalmazási politika elvei... 3 1.1. ARÁNYOSSÁG

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍRFORGALMAZÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKA SZABÁLYZAT Kiadás: Javadalmazási politika Oldal: 11 Hatályos: 2013.07.22. Módosítás: 2014.11.18 Hivatkozás:

Részletesebben

Javadalmazás-politikai Szabályzat

Javadalmazás-politikai Szabályzat Javadalmazás-politikai Szabályzat Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet Igazgatósága az 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 69/B.-69/E. szakaszai, továbbá a 131/2011 (VII. 18) kormányrendelet, a PSZÁF 3/2011

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika KBC Securities Magyarországi Fióktelepe Hatályba léptette a 3/2011. számú Management Committee határozat Hatályba lépés dátuma: 2011. augusztus 31. Érvényes: Visszavonásig Módosítási adatlap Változatszám

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 15 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2014.04.30. Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 15 Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2014.04.30. Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AZ ATTICUS INVESTMENTS BEFEKTETÉSI TANÁCSADÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA (HATÁLYOS: 2011. július 01. NAPJÁTÓL) Tartalomjegyzék I. Preambulum... 3 II. A jelen politika hatálya,

Részletesebben

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék

Az Erste Lakástakarék Zrt. javadalmazási politikája. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére

Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére Kötelezően alkalmazandó Javadalmazási politika pénzügyi szervezetek részére 2011 Hír-ADÓ Hírlevelünk célja ügyfeleink tájékoztatása a Kormány által a Parlamentbe benyújtott és a pénzügyi szervezetek felsővezetőinek

Részletesebben

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája

Zalavölgye Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Zalavölgye Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2011. október 24-én tartott ülésén a 102./2011.(10.24.) számú határozatával jóváhagyta azzal, hogy rendelkezéseit

Részletesebben

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Bank Hungary Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Bank Hungary Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza az A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Javadalmazási politika 2015

Javadalmazási politika 2015 Javadalmazási politika 2015 Hatálybalépés dátuma: 2015.04.07. Száma: HR-JAV-15/01 Felelős folyamatgazda terület vezetője: Bóna Katalin Stratégia és HR igazgatóság Típusa: szabályzat Jóváhagyó: Javadalmazási

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 9023 Győr, Sport u. 4/a. nyilvánosságra hozatala Győr, 2011. szeptember 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.) A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA, ALAPELVEI 1.1. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA CÉLJA 1.2. A JAVADALMAZÁSI POLITIKA

Részletesebben

27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat. a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat

27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat. a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat SOPRON BANK ZRt. Sopron 27/2014. számú Felügyelőbizottsági határozat a Sopron Bank javadalmazási politikájáról és teljesítményorientált bónuszrendszeréről szóló szabályzat 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETÉS...

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A 39/2014. (X. 9.) MNB

A 39/2014. (X. 9.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2014. (X. 9.) MNB rendelete a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról A hitelintézetekről

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére

El terjesztés Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 2011. októberi ülésére Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z j é t l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 10-7/2011. Elterjesztés

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Javadalmazási Politika

Javadalmazási Politika 5/2015. számú közvetlen hatályú szabályzat Szövetkezeti Hitelintézetek, a Takarékbank és az összevont felügyelet alá tartozó Javadalmazási Politika Hatályba lépés idıpontja: Takarékbank Zrt. és a Takarékbank

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 5

Részletesebben

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1

Az alapító Pásztó Városi Önkormányzat a tulajdonában lévő Pásztói Városgazdálkodási 1 Pásztó Város Polgármestere 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 Fax: (06-32) 460-918 forum@paszto.hu Szám: 1-67/2015. A javaslat elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel!

Részletesebben

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30.

Erste Lakástakarék Zrt. 1 / 24 VG/9/6/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.12.30. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 2 1.1. A szabályozás célja... 2 1.2. A szabályozás kialakítása, végrehajtása és ellenőrzése... 2 1.3. Alanyi hatály:... 2 1.4. Tárgyi hatály:... 2 1.5. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYILATKOZAT A FELELŐS VÁLLALAIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003. 12.

Részletesebben

Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat

Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Az Erste Befektetési Zrt. javadalmazási politikája - rövidített változat Jelen utasítás az Erste Befektetési Zrt. Javadalmazási politikáját tartalmazza A befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata

JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata JAVADALMAZÁSI POLITIKA szabályzata Tartalomjegyzék 1. A javadalmazási politika célja és alapelvei... 3 2. Jogszabályi háttér... 4 2.1. Külső jogszabályok és előírások... 4 2.2. Belső szabályzatok... 4

Részletesebben

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása

Kishajók felelsségbiztosítása 1. Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 1 Szabályzat Kishajók felelsségbiztosítása Kishajók felelsségbiztosítása 2 Tartalomjegyzék 1. A biztosítás tárgya...3 2. Szerzd, biztosított...3 3. Együttbiztosított személyek...3

Részletesebben

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y Budapest, 2011. július 19. A diákok foglalkoztatásának alapvet adózási szabályairól Évrl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidt vagy annak egy részét munkával tölti,

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a. Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikája Hatálybalépés napja: 2013. január 01. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság VEZETŐI JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Budapest, 2012. Jóváhagyta a Tulajdonos...számú határozatával Az UV Újpesti Vagyonkezelő

Részletesebben

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról.

72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű Kft. javadalmazási szabályzatának módosításáról. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 15-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 72/2012.(V.15.) önkormányzati képviselő-testületi határozat: A Jászdózsai Vízmű

Részletesebben

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a.

Állandó jelleggel végzett iparzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1.9 %-a. Rácalmás Nagyközség Önkormányzata Képviseltestületének 22/2004.(XII. 01. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosítására. Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestülete

Részletesebben

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA

Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1. melléklet a /2013. (VIII..) önkormányzati határozathoz Mezőkövesdi VG Zrt JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 1.oldal I. Bevezetés A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.

Részletesebben

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK 15/1993. (VIII.19.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL (A 17/1993. (IX.25.), a 7/1994. (IV.22.), az 5/1995. (III.24.),

Részletesebben

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Commerzbank Zrt. A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2015. március 27. 1 2. oldal 2015. 03.27. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 2. A

Részletesebben

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik

JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZ DÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI. 1. A Szerz dés határozott id tartamra, 1, vagy 2 évre köt dik JEDE ITALAUTOMATÁK BÉRLETI SZERZDÉSÉNEK LEGFONTOSABB ELEMEI 1. A Szerzdés határozott idtartamra, 1, vagy 2 évre kötdik 2. A gépek bérleti díja: a JM Xpress italautomatákra: havi 4.000,- Ft + ÁFA a JM 40-es

Részletesebben

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SZIKI Gyermekfejleszt Turisztikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 6781 Domaszék, Tanya 918. 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS TARTALOM 1., 2012. évi számviteli beszámoló 2., Kiegészít melléklet 3., 2012. évben kapott támogatások felhasználása 4., 2012. évben közhasznú tevékenység keretében nyújtott

Részletesebben

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet

Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet 5350. Tiszafüred, Kossuth tér 17. sz. Pf. 174. Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Javadalmazási Politikai irányelvek és szabályzat Tiszafüred, 2011. május 31.

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat

Javadalmazási Szabályzat Javadalmazási Szabályzat Melléklet a 47/2013.(IV.30.)Öh.sz határozathoz Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló -

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RAIFFEISEN BANK ZRT. JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RaiFfeisen Bank egy objektív, átlátható, méltányos, a jogszabályi elıírásokkal összhangban levı javadalmazási struktúrát mőködtet. A bank javadalmazási

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja:

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) az alábbi nyilatkozatot teszi és az alábbi információkat adja: Nyilatkozat a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások (2003.12.08.) alapján A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan

Részletesebben

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A

A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A A TIR Biztosító Egyesület módosított A L A P S Z A B Á L Y A 1. A TIR Biztosító Egyesület célja A TIR Biztosító Egyesület (a továbbiakban: biztosító egyesület) tagjait a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról {SEC(2009) 580} {SEC(2009) 581}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA. a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról {SEC(2009) 580} {SEC(2009) 581} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.4.30. C(2009) 3159 A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA a pénzügyi szolgáltatási ágazat javadalmazási politikájáról {SEC(2009) 580} {SEC(2009) 581} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a helyi iparzési adóról szóló 18/1995. (XII.11.) rendelete (egységes szerkezetben )

Rácalmás Nagyközség Önkormányzat Képviseltestületének a helyi iparzési adóról szóló 18/1995. (XII.11.) rendelete (egységes szerkezetben ) Rácalmás Nagyközség Önkormányzatának Képvisel-testületének 12/2006.(III. 29. ) rendelete a helyi iparzési adóról szóló 18/1995.(XII.11.) rendelet módosításáról Rácalmás Nagyközség Önkormányzata /továbbiakban

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT

TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kiskunhalas Áchim András u. 1. TANDÍJ és TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. január 1-től Kerpits Miklós EKIF elnök Tóth Tibor Győző igazgató TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK. 211/2008.(VI.23.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYLÉSÉNEK 211/2008.(VI.23.) számú h a t á r o z a t a a PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkít Alapítvány Alapító Okiratának módosításáról és kiegészítésérl

Részletesebben

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya

Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az EV-sport Magyarország Autósport Egyesület alapszabálya Az alapító tagok az egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvényben biztosított jogukkal élve önkéntes elhatározással megállapodnak abban, hogy

Részletesebben

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01

AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 AZ I. SZÁMÚ GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ KÖZPONT FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZATA GYŐR, 2015. 01.01 FIZETÉSI ELŐLEG KÉRELEM SZABÁLYZAT Fizetési előleget az a munkavállaló kérvényezhet, akinek legalább 1 évi

Részletesebben

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete

Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képvisel-testületének 7/2009.(III.05.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.30.) számú rendelet módosításáról Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A REKTORI HIVATAL ÜGYRENDJE SOPRON 2006 1. Általános rendelkezések (1) A Rektori Hivatal az egyetemen mköd önálló átfogó szervezeti egység, mely ellátja az egyetem igazgatási

Részletesebben

A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA

A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA A RAIFFEISEN BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (RIF) JAVADALMAZÁSI POLITIKÁJA Raiffeisen Investment Fund Management Company Page 1 of 19 Taratalomjegyzék 0 Vezetői Összefoglaló... 5 1 Alkalmazási kör és jogi

Részletesebben

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság

BISZ Központi Hitelinformációs. Zártkörűen Működő. Részvénytársaság BISZ Központi Hitelinformációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság KÖZZÉTÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Készítette: BISZ Zrt. Hatályos: 2015. május 1. Dokumentum verzió: v3 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 3 2 A Társaság...

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt.

Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. és az általa irányított energetikai társaságcsoport tagja a Vértesi Erőmű Zrt. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Vértesi Erőmű Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá

Részletesebben

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. szabályzatának elfogadásáról 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Dunakavics Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Akcióterv Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. prioritás: Pénzügyi eszközök Akcióterv 2009-2013 4.2. Portfóliagarancia program hitelintézetek és vállalkozások részvételével 2008. október 1. I. Prioritás bemutatása

Részletesebben

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1.

GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT. Version: 1. GlobalFX Investment Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI SZABÁLYZAT Version: 1. Hatályos: 2015. június 01. A GlobalFXInvetsmentZrt.(GLOBALFX vagy Társaság) jelen szabályzatban határozza meg az 575/2013/EU rendelet

Részletesebben

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31.

A 2009. évi CXXII. törvény alapján közzé tett adatok 2015. május 31. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a Pilisi Parkerdő Zrt. az alábbi adatokat teszi közzé: A Pilisi Parkerdő Zrt. 100%-ban állami

Részletesebben

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye

Munkáltatónál (ha a foglalkoztató jogutód nélkül megsz nt, a lakóhely. egyéni vállalkozónak, stermel nek, ún. önfoglalkoztatónak: székhelye Hatóságiügyneve: Ahatáskörrelrendelkezd szervneve, postacím,ügyfélfogadásicím, elérhetségésnyitvatartásiid Eljárószervilletékességi területe Ügyintézéshezszükséges dokumentumok Ügymenet Eljárástmegindítóirat

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS Nyilvánosságra hozatali kötelezettség teljesítése 164/2008 (VI.27.) kormányrendelet alapján. Közzététel:

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL TÁJÉKOZTATÓ RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLYRL A rendszeres szociális segély, olyan szociális rászorultságtól függ pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok biztosítanak a jogosultsági feltételeknek

Részletesebben

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja

1. Az MVM GTER Zrt. az MVM Csoport tagja Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM GTER Gázturbinás Erőmű Zrt. i tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint

Részletesebben

Dabas és Környéke Vízügyi Kft.

Dabas és Környéke Vízügyi Kft. Dabas és Környéke Vízügyi Kft. H-2370 Dabas, Széchenyi u. 3. Tel: 29/360-321; 29/360-323 Tel./fax: 29/360-323 E-mail: info@dakov.hu KÉPZÉSI SZABÁLYZAT kiadás /változat 1.0 jóváhagyta, hatályba léptette:

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

A Társaság 2015. június 25. napján tartott éves rendes közgylése 5/2015.06.25. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2015. június 25. napján tartott éves rendes közgylése 5/2015.06.25. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. ELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AÁNLÁSOK ( AÁNLÁSOK ) ALAPÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu

Lízing Üzleti tanácsok, üzleti tanácsadás: www.kisado.hu Lízing Lízing A lízingbevevő a lízingszerződésben rögzített lízingdíj megfizetésére vállal kötelezettséget. A lízingszerződés fedezete maga a lízing tárgya, amelynek tulajdonjogát a lízingbevevő csak a

Részletesebben

A Társaság 2014. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2014.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2014. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2014.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. ELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AÁNLÁSOK ( AÁNLÁSOK ) ALAPÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata

A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata A BERÉNYÉP Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Javadalmazási Szabályzata Amely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5. * (3) bekezdésében

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27.

Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében. MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. Szabályozás fegyelmezés a szabályok betartása - betartatása a munkatársak körében MRE Szeretetszolgálati Iroda 2012. november 27. SZABÁLYOZÓ KÖRNYEZET Jogi normák: 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Deviza alapú CSALÁS 7-9

Deviza alapú CSALÁS 7-9 Deviza alapú CSALÁS 7-9 Személyi felelősség Oksági összefüggés Példaszámítások Személyi felelősség Törvényi előírás: 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 45. és 46. Banki üzemi profit növekedéséért kapott személyre

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2012. június 28. napján tartott éves rendes közgylése 5/2012.06.28. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.)

3. A záró bevallás benyújtásának oka: ( A megfelel négyzetbe tegyen egy x-et.) HELYI IPARZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrl... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg0 ipar0zési tevékenység utáni adókötelezettségrl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára adás

Részletesebben

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása

Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Részmunkaidős foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalók összefoglalása Készítette: Korycki Adrienn SALIO Személyzeti Tanácsadó Kft. ügyvezető, partner adrienn.korycki@salio.hu +36 1 240-4352 Ha valami hatással

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben