A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni."

Átírás

1 A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a következıkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet elkészítette Kockázatkezeléssel kapcsolatos stratégiáját, melyet évente aktualizál, melyet honlapján a honlapon közzé tesz ügyfelei részére. Hitelszövetkezetünknél évben a kockázat kezelıi feladatokat a hitelezési vezetı látta el. A kockázatkezelı döntési szintenként véleményezi kockázatvállalási szempontból, - mint elıszőrı- az elıterjesztett ügyleteket. Vizsgálja a kockázati tényezıket, illetve azt, hogy az ügylettel kapcsolatban felmerülı kockázat a Hitelszövetkezet számára vállalható-e. A hitelezési tevékenység során szinte minden esetben megjelenik a kockázat. A fı probléma az adott hitelezési kockázat idıben történı felismerése, azonosítása, annak mérése. Az eredményes mőködés fontos tényezıje a kockázat gyors felismerése és annak hatékony kezelése. Ehhez a kockázatkezelı részére a szükséges jogkört biztosítja a hitelszövetkezet. A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A kockázatkezelési folyamat a hitelügylet befogadásától a döntés elıkészítéséig az érvényes belsı szabályozáson alapszik. A lekötendı biztosítékok minısége és mennyisége, forgalomképessége a Fedezetértékelési szabályzatban rögzített elvekkel megegyezik. Az ügyletekkel kapcsolatos vállalkozási és személyi kockázatok az ügylettel kapcsolatban a lehetıségekhez mérten bemutatásra kerültek, illetve lehetséges módon azok kizárása megtörtént. Hitelügylet pozitív elbírálása esetén kötendı szerzıdés tartalmaz olyan elemeket, melyek lehetıséget biztosít a hitelszövetkezet számára az utóellenırzés lebonyolítására, a biztosítékok és a nem biztosíték jellegő számviteli információk megszerzésére, a fedezetekkel összefüggı biztosítások ellenırzésére. Az ügylet fennállása alatt a biztosítékok meglétét félévente egyszer helyszíni szemle keretében ellenırzi hitelszövetkezetünk. Amennyiben a helyszíni szemle során, vagy egyéb információk alapján a hitelszövetkezet tudomására jut a biztosítékok értékének jelentıs csökkenése, vagy romlása, megsemmisülése, gondoskodni kell megfelelı újabb fedezet bevonásáról. Az adós pozíciójának romlása esetén azonnali intézkedés, szoros kölcsönös együttmőködés szükséges. Fedezetelvonás megállapításakor azonnal intézkedni szükséges pótfedezet biztosításáról, vagy a szükséges jogi lépések megtételérıl. Szavatoló tıkével kapcsolatos információk a.) az alapvetı tıke összege: E Ft járulékos tıke összege: E Ft kiegészítı tıke összege: - - b.) az alapvetı tıke pozitív összetevıi: az alapvetı tıke negatív összetevıi: c.) a járulékos tıke pozitív összetevıi: értékelési tartalék: alárendelt kölcsöntıke a járulékos tıke negatív összetevıi: E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2 d.) a Hpt. 5. sz. melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembe vételével meghatározott alapvetı és járulékos tıke összege: a Hpt. 5. sz. melléklet 14. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek: E Ft E Ft e.) a Hpt. 5. sz. melléklet 17. pontja szerinti érték: E Ft (a számszaki adatok december 31-i auditált adatok alapján!) A Hitelszövetkezet tıke-megfelelésével összefüggı információk a.) A kockázatkezelı a Hitelszövetkezet belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatának ellenırzését évente egyszer, az auditált mérleg adatok közgyőlés általi elfogadást követı 60 napon belül végzi el. b.) A Hitelszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt. 76. (1) bek. a.) pontja szerinti kockázati kategóriák tıke követelménye kitettségi osztályok szerinti bontásban: - a kitettségi osztályok kockázattal súlyozott értékei: o központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség: E Ft o regionális korm. helyi, helyi önkormányzati súlyozott értéke 109 E Ft o hitelintézetekkel szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft o vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: - - o lakossággal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: E Ft o ingatlannal fedezett kitettség kockázattal súlyozott értéke E Ft o késedelmes tétel kockázattal súlyozott értéke E Ft o egyéb tételek kockázattal súlyozott értéke E Ft o mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értéke E Ft o központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség tıke követelménye -- o regionális korm. helyi, helyi önkormányzati tıkekövetelménye -- o hitelintézetekkel szembeni kitettség tıkekövetelménye E Ft o vállalkozással szembeni kitettség tıkekövetelménye - - o lakossággal szembeni kitettség tıkekövetelménye E Ft o ingatlannal fedezett kitettség tıkekövetelménye E Ft o késedelmes tétel tıkekövetelménye E Ft o egyéb tételek tıkekövetelménye E Ft o mérlegen kívüli tételek tıkekövetelménye E Ft Felhigulási kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelıen erre vonatkozó tıkekövetelményt sem kell számítania. Kereskedési könyvben és nem kereskedési könyvben nyilvántartott tételekre partner kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia. Ennek megfelelıen erre vonatkozó tıke követelményt sem kell számítani. c.) A Hitelszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkezı késedelemnek és a hitel minıség romlásnak a belsı szabályzat alapján való megközelítése. A Hitelszövetkezetnél lévı hitelek az alábbi minısítési kategóriába kerülnek besorolásra a késedelmes napok száma alapján: - problémamentes az a követelés amelynél a törlesztési késedelem 0-30 na közötti - külön figyelendı az a követelés amelynél a törlesztési késedelem nap közötti - átlag alatti az a követelés amelynél a törlesztési késedelem nap közötti

3 - kétes az a követelés, amelynél a törlesztési kötelezettség nap közötti - rossz az a követelés, amelynél a törlesztési késedelem a 365 napot meghaladja A Hitelszövetkezet a hitelek minıségi romlása miatt értékvesztést számol el, illetve negyedévente kockázati céltartalékot képez. d.) Az értékvesztések elszámolása és visszaírása a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A Hitelszövetkezet által elszámolt értékvesztés illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetıen a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínőségére és annak nagyságára, valamint az ügylet minısítési kategóriájára és a befolyó pénz bevételre vonatkozó elıírásokra. Ha az eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható veszteségnél magasabb, akkor értékvesztést kell képezni, ha alacsonyabb akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz könyv szerinti értékét növelni. A Hitelszövetkezet az eszközeinek minısítését negyedévente végzi el az értékvesztést és a céltartalék képzést is a fenti idıpontban számolja el. A minısített tételeknél az analitika külön kezeli a tárgyévben illetve elızı évben megképzett értékvesztést és céltartalék képzést így nyomon követhetı, hogy a tárgyévben elvégzett értékvesztés visszaírás kockázati céltartalék felhasználása felszabadítása az elızı évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésbıl megképzett céltartalékból történik. e.) A kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként. A Hitelszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekbıl keletkezett. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlása nettó kitettségi osztályonként. - központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség EFt - hitelintézetekkel szembeni kitettség EFt - helyi önkormányzatokkal kapcsolatos kitettség 543 EFt - vállalkozással szembeni kitettség lakossággal szembeni kitettség: EFt - ingatlannal fedezett kitettség EFt - késedelmes tétel EFt - egyéb tételek EFt - mérlegen kívüli tételek EFt g.) A kitettségek hátralévı futamidı szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként Éven belüli Éven túli - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség E Ft E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség E Ft - - Ügyfelekkel szembeni kitettség E Ft E Ft h.) Gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti megoszlás: Éven belüli Éven túli - Egyéb pénzügyi közvetítık E Ft -- - Nem pénzügyi vállalatok E Ft E Ft - Háztartás, lakosság E Ft E Ft - Háztartás, egyéni vállalkozók E Ft E Ft Ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve: 1. Késedelmes tétel és a hitelminıség romlást szenvedett kitettség A késedelmes tételek és a minıség romlást szenvedett kitettség állománya:

4 2. Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg: Értékvesztés nyitó állomány: E Ft évi képzés E Ft évi visszaírás E Ft évi záró állomány: E Ft. i.) A hitelminıség romlást szenvedett és késedelmes kitettségek az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve földrajzi- legalább országonkénti megoszlás szerinti bontásban A hitelminıségi romlást szenvedett és késedelmes kitettségek magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn. A nettó állomány megoszlása a következı: - Probléma mentes kategória - Külön figyelendı kategória: E Ft - Átlag alatti kategória E Ft - Kétes kategória E Ft - Rossz kategória E Ft Összes állomány: E Ft Sztenderd módszer A kitettségi osztályokra vonatkozó eredeti kitettségi értékek: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség E Ft - Vállalkozással kapcsolatos kitettség -- - Lakossággal kapcsolatos kitettség E Ft - Ingatlannal kapcsolatos kitettség E Ft - Késedelmes tétel E Ft - Egyéb tétel E Ft - Mérlegen kívüli tételek: E Ft. Az osztályokra vonatkozó kitettség értékek a hitelezési kockázat-mérséklési módszerek alkalmazását követıen: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség E Ft - Vállalkozással kapcsolatos kitettség -- - Lakossággal kapcsolatos kitettség E Ft - Ingatlannal kapcsolatos kitettség E Ft - Késedelmes tétel E Ft - Egyéb tétel E Ft - Mérlegen kívüli tételek: E Ft. Hitelezési kockázat mérséklés a.) Mérlegen belüli és mérlegen kívüli nettósítást a hitelszövetkezet nem alkalmaz. b.) A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok fıbb elvei: - A hitelszövetkezet alapvetı üzleti elképzeléseinek megfelelıen ügyfeleinek a hiteleket elsısorban bevételeikbıl kell visszafizetni. Ennek ellenére minden egyes ügyletnek visszafizetési feltétellel is kell rendelkezni, amit jogi biztosítéknak nevezünk. - A kockázat kiszőrése minimalizálása szükségessé teszi a figyelembe vehetı biztosítékok körének, az értékelés módjának, a szükséges biztosítékok mértékének meghatározását és a biztosítékok meglétének ellenırzését.

5 - A hitelszövetkezet hitelezési, garancia és kezességvállalási tevékenységét az ügylet megkötésekor kockázatmentessé kell tenni és a kockázat mentességet az ügylet lezárásáig meg kell ırizni. - A biztosítékok értékét úgy kell megállapítani, hogy azok azonnali értékesítése, igénybe vétele esetén a hitelszövetkezet követelései (tıke + kamat) 100%-ban megtérüljenek. - A biztosítékok értékelésénél azok piaci-forgalmi értékébıl kell kiindulni. - A partnerek részérıl biztosítékként felajánlott vagyontárgyak csak arra feljogosított szakértı által készített értékbecslés alapján fogadhatók be fedezetként. - A biztosítékok piaci-forgalmi értékét az adott gazdasági viszonyok között a kereslet-kínálat alakulásának, a vagyontárgyak jellegének és regionális helyzetének figyelembe vételével kell megbecsülni. - Figyelni kell arra, hogy az ügyfél fizetési moráljának romlása, az esetleges vagyon értékesítés sürgıssége a piaci-forgalmi értéket rontja. E miatt a piaci-forgalmi érték eltérı arányú figyelembe vétele indokolt és szükséges a biztosíték fajtától függıen. - A piaci-forgalmi értéket az ügylet megkötésekor kell megállapítani és azt folyamatosan karban kell tartani az ügylet lezárásáig. - Nem vehetı figyelembe a biztosíték értékelésének megállapítása során az olyan biztosíték, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzáloggal terhelt zálogtárgyat, illetve amely az ingatlanra vonatkozó jelzálog esetén a jelzálogbejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelızı jelzálog bejegyzések összegének figyelembe vételével együtt meghaladja a forgalmi érték 70 %-t. - A fedezetértékelést végzı személy a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vehet részt. - A hitelszövetkezetnek a hitel, garancia és kezességvállalásra vonatkozó bírálatot megelızıen kell beszereznie a fedezetre vonatkozó okiratokat. - A biztosítékok csak megfelelı biztosítás megkötése és a Hitelszövetkezetre történı engedményezése mellett alkalmazhatók. c.) Elismert biztosítékok fı típusai a hitelszövetkezetnél Elsıdleges biztosítékok:- Állami garancia, - Állami garanciával egyenrangú garanciák - Egyéb garancia alapok garanciavállalásai - Bankgarancia - Adóstársi viszony - Készfizetı kezességvállalás (ha elsı osztályú adás nyújtja) - Munkabér, egyéb leigazolt jövedelem - Óvadék (kaució) - Tızsdén jegyzett értékpapír - Vételi jog - Ingatlan - Zálogjog - Árbevétel engedményezés Másodlagos biztosítékok: - Készfizetı kezességvállalás - Tızsdén jegyzett értékpapír - Közraktárjegy - Gépek, berendezések, jármővek - Áruk, készletek, állatállomány d..) A garanciát nyújtók és kezességet vállalók hitelminısítési kategóriái a Hkr (1.) bek. Alapján hitelszövetkezetnél a as évben csak központi kormány által vállalt került elfogadásra. e.) A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerült piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációk a hitelszövetkezetnél jelenleg nincsenek.

6 g.) Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által fedezett teljes kitettség értéke a Hitelszövetkezetnél a december 31-i auditált adatok alapján E Ft Mőködési kockázat A Hitelszövetkezet a Mőködési kockázatról szóló 200/2007. (VII.30.) Kormány rendelet 3.-ában meghatározott un. Alapmutató módszer alkalmazására jogosult. Az Alapmutató módszer alapján számított Mőködési kockázat tıkekövetelményének értéke évi auditált adatok alapján E Ft. Ennek tıkeszükségletét a vonatkozó jogszabályok alapján kell figyelembe venni a szavatoló tıke számításánál. Zalaegerszeg, június 15. Széchenyi István Hitelszövetkezet

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet

250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési A számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Tv.) 178. -a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Országos Sportegészségügyi Intézet Dr. Soós Ágnes Fıigazgató 1123 Budapest, Alkotás u. 48 Levelezési cím: 1525 Bp. 114. Pf. 39. e-mail cím: foig@osei.hu Tel.: (1) 488-6111 Fax.: (1)375-3292 ESZKÖZÖK ÉS

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban

Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Devizahitelek a vállalati finanszírozásban Készítette: Amigo Pedro Roberto Konzulens: Lévai József Csizmadia Lászlóné Debrecen 2006. Tartalomjegyzék 1. Bevezetı...

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat

1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat 1.1 A banküzem jogi környezete Dr. Bozsik Sándor kézirat A fejezet célja: Bemutatni: 1. a bank fizetıképességét védı tényezıket 2. a bankok tevékenységi körét 3. a bankok mőködésének szabályozási feltételeit

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 35.000.000.000,- Ft, azaz Harmincötmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata

QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap. teljes kezelési szabályzata QUEAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési Alap teljes kezelési szabályzata 1.1. Általános információk 1.2. Az Alap neve QUAESTOR Elsı Hazai Lakásalap Nyíltvégő Ingatlan Befektetési

Részletesebben

I. Fejezet Általános elvek

I. Fejezet Általános elvek MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK.../20.(...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti rendelkezési és tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól, a

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY

AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY A lakossági, vállalkozói, önkormányzati hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciók 1 Érvényes: 2010. június 01. A/1. sz. melléklet: Lakossági forint kölcsönök

Részletesebben

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.

HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01. HIRDETMÉNY a CODEX Tızsdeügynökség Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról, a szerzıdéskötések elıtti tájékoztatás keretében (2015. április 01.) Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt leendı Ügyfelünk! A CODEX Tızsdeügynökség

Részletesebben

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan

Rövidített Tájékoztató* Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan Rövidített Tájékoztató* a zártvégő és nyilvános Európa Ingatlanbefektetési Alapra vonatkozóan *Jelen tájékoztató anyag nem tekinthetı az Európa Ingatlanbefektetési Alap hivatalos tájékoztatójának. A hivatalos

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően

Alaptájékoztató. A Diákhitel Központ Zártkörően Alaptájékoztató A Diákhitel Központ Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 40.000.000.000,- Ft, azaz Negyvenmilliárd forint keretösszegő kötvényprogramjához Program Szervezı, Vezetı Forgalmazó Államadósság

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben