A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04."

Átírás

1 A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve jelen lényeges információkat hozza nyilvánosságra évre vonatkozóan

2 1. Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírtaknak a belső szabályzatában meghatározott lényeges információk nyilvánosságra hozatalával - a következők alapján tesz eleget: A Bank évente egyszer, az éves beszámoló jóváhagyásától számított 30 napon belül tesz eleget nyilvánosságra hozatali kötelezettségének. A nyilvánosságra hozott információkat közzé teszi saját honlapján ( valamint a nyilvánosságra hozatallal egyidőben megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének. A Bank a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. Nem minősül lényegesnek az az információ, amelynek elhagyása számottevően nem befolyásolja a nyilvánosságra hozott adatok tartalmát, továbbá nem tartozik a Számviteli törvényben és a Bank számviteli politikájában meghatározott lényeges események, folyamatok közé, valamint az összege sem éri el a lényegességi küszöböt. Védett információnak tekintendő az olyan információ, amelynek nyilvánosságra hozatala a Bank versenypozícióját ronthatja, vagy amelynek a versenytársak tudomására jutása a Bank termékei vagy rendszerei fejlesztésére fordított befektetéseinek az értékét csökkentheti. Bizalmas információnak minősül az olyan információ, amelynek tekintetében a Bankot titoktartási kötelezettség terheli ügyfele vagy harmadik személy felé. Nyilvánosságra hozatali célok A szavatoló tőkével, a kockázatokkal és a tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalának célja: - transzparens módon biztosítani a piaci szereplők számára a Bank helyzetének megítélését; - hozzájárulni a Bank imázsának javításához, továbbá a piaci pozícióinak erősödéséhez; - megfelelni a jogszabályi követelményeknek és felügyeleti elvárásoknak, elősegítve ezzel a magyar pénzügyi piac átláthatóságának erősítését. Nyilvánosságra hozatali alapelvek Lényegesség elve A Bank minden olyan információt nyilvánosságra hoz, amelyet jogszabály, vagy a Bank vezetése lényegesnek ítél abból a szempontból, hogy az információ nyilvánosságra hozatalának elmaradása, vagy téves közlése megváltoztathatja, vagy befolyásolhatja az adott információt felhasználó személy gazdasági döntését vagy értékítéletét. Védett információk nyilvánosságra hozatala tilalmának elve A Bank nem hoz nyilvánosságra olyan információt, amely ronthatná versenyképességét, csökkenthetné a termékek vagy rendszerek fejlesztéseinek az értékét. Bizalmas információk nyilvánosságra hozatala tilalmának elve A Bank semminemű olyan információt nem hoz nyilvánosságra, amelynek tekintetében titoktartási kötelezettség terheli ügyfele, vagy harmadik személy felé.

3 Valódiság elve A Bank által nyilvánosságra hozott információk a valóságban is megtalálhatók, bizonyíthatók, kívülállók által is megállapíthatók. Az információk tartalma, az értékelések megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Világosság elve Az információkat jól strukturált, áttekinthető, érthető formában hozza nyilvánosságra a Bank. Összehasonlíthatóság elve A Bank a nyilvánosságra hozott információkat olyan szerkezetben mutatja be, hogy az információkat felhasználók számára a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen az adatok, információk előző évi adatokkal, információkkal, valamint más piaci szereplők adataival, információival való összehasonlítás. Rendszeresség elve A Bank évente legalább egyszer nyilvánosságra hozza a Bankra vonatkozó lényeges információkat. Kontrolláltság elve A Bank csak olyan információt hoz nyilvánosságra, amelynek helytállóságáról megbizonyosodott, és azt megfelelő belső kontrollokkal ellenőrizte. Vonatkozó jogszabályok: évi CXII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 234/2007. kormányrendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről 196/2007. kormányrendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményről 381/2007. kormányrendelet a hitelintézet partnerkockázatának kezeléséről 244/2000. kormányrendelet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól. 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek A Bank mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Bank biztonságos működését. A Bank által meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény felett (Biztonságos működés elve). A Bank úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felelős személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel összefüggnek. (Összeférhetetlenség elve) A Bank a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésére bocsátott szabályzatokat,

4 együttműködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális tőkekövetelmény mértékének, valamint a belső tőkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, a belső tőkeszükséglet megfelelőségének ellenőrzésében (Együttműködés elve) A Bank kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. A Bank minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszerűsíthető kockázatokat limitekkel és a szükséges belső kontrollokkal kezeli, a nemszámszerűsíthető kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. (Lényeges kockázatok kezelésének elve) A kockázatok behatárolása érdekében a Bank által meghatározott limitek betartása minden érintett számára kötelező. A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. (Költség-haszon elve) A Bank a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére. A Bank az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet. A Bank minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő funkciók ellátásáról: a. Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása b. Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése c. Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését d. Kockázatok alakulásának figyelése e. Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések A Bank nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Bank számára veszteséget okozott. A Bank nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken.

5 3. A prudenciális szabályok alkalmazása (KR. 4. ) A Bank a kormányrendelet 4. -ban előírt információkkal kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem merül fel, mivel nem kötelezett számviteli konszolidációra és nem tartozik összevont alapú felügyelet alá. 4. A szavatoló tőkével kapcsolatos információk (KR. 5. ) 4.1 Az alapvető, a járulékos és a kiegészítő tőke összege (millió HUF) Alapvető tőke összege 1813 Járulékos tőke összege 0 Kiegészítő tőke összege Az alapvető tőke pozitív és negatív összetevői (millió HUF) Alapvető tőke pozitív elemei Alapvető tőkeként elismert tőkeelemek Befizetett jegyzett tőke 2220 Visszavásárolt saját részvény névértéke 0 Tőketartalék 2690 Alapvető tőkeként elismert tartalékok 0 Általános kockázati céltartalék 0 Alapvető kölcsöntőke 0 Alapvető tőke negatív elemei Alapvető tőkeként elismert tartalékok Egyéb levonások az alapvető tőkéből Az alapvető tőke pozitív és negatív összetevői (millió HUF) Járulékos tőke pozitív elemei 0 Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész 0 Értékelési tartalékok 0 Járulékos kölcsöntőke 0 Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke 0 Járulékos tőke negatív elemei 0 Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke limit feletti része 0 Járulékos tőke limit feletti része 0

6 4.4 A Hpt. 5. számú melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőkéje, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 14. pontjának c) alpontjában meghatározott levonandó érték (ezer HUF) Nemleges 4.5A Hpt. 5. számú melléklet 17. pontja szerinti érték Nemleges 5. A Bank tőkemegfelelése A Bank a Felügyelet ajánlásainak figyelembe vételével kialakította a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatát és ennek megfelelően a Bank a működése során felmerülő kockázatokat rendszeresen áttekinti, elemzi és arra törekszik, hogy a beazonosított kockázatokat a megfelelő kockázatcsökkentő technikák alkalmazásával a minimálisra csökkentse. A Bank az általa végzett tevékenység kockázati elemzése alapján az alábbi kockázatokat vizsgálja: - hitelkockázat; - működési kockázat; - a banki könyv kamatkockázata; - likviditási kockázat; - koncentrációs kockázat (ügyfél,/ügyfélcsoport, szektorkockázat); - egyéb lehetséges kockázatok (pl. üzleti környezet változása). A Felügyelet ajánlása alapján a Bank figyelembe vette a Tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) során alkalmazandó alapelveket, különös tekintettel az első 5 alapelvre. A Bank a tőkekövetelmény számítás során a tevékenysége során felmerülő vagy várhatóan felmerülő összes kockázatot megvizsgálja, azonosítja, méri és ellenőrzi. Amennyiben olyan kockázat merül fel, amely a fenti listában nem szerepel, a Bank azt a kockázatot is figyelembe veszi a tőkekövetelmény számítás során. A Hpt. 76/K -a (2) szerint belső tőkemegfelelés értékelési folyamatnak arányosnak kell lenni a hitelintézet tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. A Bank a Hpt. 13/C -ában, 76/K -ában és a 145/A -ában szereplő arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minősíti magát, mert - nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyűjtési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, - termékeit és szolgáltatásait alapvetően Magyarországon nyújtja, nem végez jelentős határon átnyúló szolgáltatást - viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, - a Hpt. 76. (1) bekezdésében meghatározott hitelezési, partner-, különböző típusú piaci és működési kockázatok minimális tőkekövetelményének számításához nem alkalmaz a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön kormányrendeletekben meghatározott fejlett módszereket.

7 A Hpt. 76/A. (1) bekezdés szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye kitettségi osztályonként az alábbiak voltak 2012-re vonatkozóan (millió HUF): Megnevezés TŐKEKÖVETELMÉNY - MINIMÁLIS SZINTJE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A HITELEZÉSI, PARTNER, FELHÍGULÁSI ÉS NYITVASZÁLLÍTÁSI KOCKÁZATOKRA Sztenderd módszer (továbbiakban SA) tőkekövetelménye SA módszer tőkekövetelménye kitettségi osztályok szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok Közszektorbeli intézmények Multilaterális fejlesztési bankok Nemzetközi szervezetek Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 38 Vállalkozások 937 ebből: rövid lejáratú követelések 327 Lakosság Ingatlannal fedezett követelések Késedelmes tételek 37 Fedezett kötvények Kollektív befektetési értékpapírok Egyéb tételek 66 ebből: Hkr. 16. (1)-(2) bekezdések szerinti kitettségek Tartós mentesítés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapíro Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök

8 Fokozatos bevezetés esetén az alap belső minősítésen (továbbiakban FIRB), illetve fejlett belső minősítésen alapuló (továbbiakban AIRB) módszert alkalmazó hitelintézetek SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB kitettségi osztályok szerint (értékpapí Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök Értékpapírosított pozíciók SA módszer szerinti tőkekövetelménye IRB-n alapuló módszer tőkekövetelménye FIRB módszer tőkekövetelménye, azaz nem saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormányok és központi bankok Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások AIRB módszer tőkekövetelménye, azaz saját nemteljesítéskori veszteségráta (LGD) becslést és hitelegyenértékesítési tényezőt (CCF) alkalmaznak (értékpapírosított pozíció nélkül) Központi kormány és központi bank Hitelintézetek és befektetési vállalkozások ebből: hitelintézetek és befektetési vállalkozások Vállalkozások Lakosság Részesedések IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Értékpapírosított pozíciók IRB módszer szerinti tőkekövetelménye Egyéb, nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök tőkekövetelménye ELSZÁMOLÁSI KOCKÁZAT TŐKEKÖVETELMÉNYE ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A POZÍCIÓ-, DEVIZAÁRFOLYAM ÉS ÁRUKOCKÁZATRA Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat sztenderd módszer szerinti tőkekövetelménye eszközcsoportonként Kereskedési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények 7 7

9 Deviza 7 Áruk Pozíció-, devizaárfolyam és árukockázat belső model szerinti tőkekövetelménye ÖSSZES TŐKEKÖVETELMÉNY A MŰKÖDÉSI 54 KOCKÁZATRA Alapmutató módszer szerinti tőkekövetelmény 54 (BIA módszer) Sztenderdizált/Alternatív sztenderdizált módszer szerinti tőkekövetelmény (TSA/ASA módszer) Működési kockázat fejlett mérési módszer szerinti tőkekövetelmény (AMA módszer) EGYÉB ÉS ÁTMENETI TŐKEKÖVETELMÉNY Átmeneti rendelkezésként előírt tőkekövetelmény minimális alsó korlátjának elérésére vonatkozó tőketöbblet A késedelem és hitel-minőségromlás belső szabályozása A hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelmeknek és a hitel-minőségromlás kezelésének módját a Bank a Sajátos értékelés keretébe tartozó eszközök minősítési, valamint értékvesztési és céltartalék képzési szabályzatában rögzítette. A Bank a hitelminősítést a Számvitelről szóló évi C. tv., valamint a 250/2000 (XII. 24.) Korm. rendelet és a Hitkr. előírásai alapján készíti el. A Bankban a késedelmesek figyelése, a hitel-minőségromlás követése megfelelően működik, évben hitelezési veszteség leírására nem került sor. A Bank a tételek minősítését az alábbi általános szabályok szerint végzi: A sajátos értékelési szabályok a következő tételekre terjednek ki: a) hitelintézetekkel szembeni és ügyfelekkel szembeni pénzügyi és befektetési szolgáltatásból eredő követelések, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások (bevétel elhatárolások) (a továbbiakban együtt: kintlévőségek), b) befektetési célú és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő és tulajdoni részesedést jelentő értékpapírok (a továbbiakban: befektetések), c) követelések fejében kapott és készletként nyilvántartásba vett eszközök (a továbbiakban: követelések fejében kapott készletek), d) függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek (a továbbiakban: mérlegen kívüli kötelezettségek). A fenti bekezdésében meghatározott tételeket legalább negyedévente minősíteni kell és a tétel jellegétől függően alkalmazott a) Egyedi értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló eszközminősítési kategóriák, b) Csoportos értékelés esetén, azokat az értékelés alapjául szolgáló értékelési csoportok valamelyikébe kell besorolni a sajátos értékelési szabályok alapján meghatározott feltételeknek megfelelően.

10 Az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések, módszerek A Bank az eszközök minősítését és a minősítési kategóriákhoz rendelt értékvesztést és annak visszaírását, illetve a céltartalék-képzést, felszabadítást és felhasználást, a követelés összegétől függően egyedi értékelés alapján és egyszerűsített minősítési eljárás szerint negyedévente végezte. A Bank a 250/2000 Korm. rendelet 7. számú melléklete II. fejezetének (11) és V. fejezetének (3) bekezdéseiben hivatkozott, kisösszegűnek minősülő követelésekre vonatkozó összeghatárt egy ügyfél kintlévőségeire összevontan ötmillió forintban állapította meg. Az egyedi minősítés az összeghatárt meghaladó kintlévőség, befektetés vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében a kockázatok egyedi vizsgálatával, az értékvesztés vagy annak visszaírása, illetve a képzendő céltartalék mértékének meghatározása a minősítéshez kapcsolódó egyedi vizsgálat alapján a Sajátos értékelés keretébe tartozó eszközök minősítési, valamint értékvesztési és céltartalék képzési szabályzatában megadott sávokon belüli egyedi hozzárendeléssel történik. Az egyszerűsített minősítés az adott összeghatárt meg nem haladó kintlévőség, befektetés vagy mérlegen kívüli vállalt kötelezettség esetében, amelyeknél a minősítés alapvetően a késedelmes napok számához kötődik. Ezekről a tételekről a Kockázatkezelési Osztály a lejárati késedelem sávjai szerinti bontású listát készít, ami a minősítés alapdokumentuma. A Bank, a követeléseinek minősítésére az alábbi 5 eszközminősítési kategóriát illetve hozzájuk tartozóan az alábbi értékvesztés illetve céltartalék képzési mértékeket (sávokat, értékeket) alkalmazza: Minősítés Egyedi minősítés Egyszerűsített minősítés esetén Problémamentes Értékvesztés esetén ill. céltartalék 0% (%) Fizetési késedelem (napokban) <30 Értékvesztés ill. céltartalék 0% (%) Külön figyelendő 1-10% nap 1% Átlag alatti 11-30% nap 11% Kétes 31-70% nap 31% Rossz % >180 nap 71% Az eszközminősítési kategóriákba sorolás - a tétel jellegétől függően - a következő szempontok együttes mérlegelése alapján történik: a) az ügyfél-, illetve partnerminősítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelő képessége, és az ezekben bekövetkező változások, b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idő): a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tőke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása, c) az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve egyaránt) és az abban bekövetkezett változás, d) a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége és az ezekben bekövetkezett változás,

11 e) a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában), f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettséget. Az értékvesztés vagy annak visszaírása, illetve a céltartalék-képzés, -felszabadítás, vagy felhasználás meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést veszi figyelembe a Bank. A várható megtérülés meghatározásának szempontjai: a várható veszteség valószínűsége és nagysága, a várható megtérülés valószínűsége, az eszköz minősítési kategóriája és a befolyó pénzbevételre vonatkozó számviteli előírások. A Bank az ügyfélkövetelések esetében akkor számol el értékvesztést, amikor a követelés könyv szerinti értéke és a várhatóan megtérülő értéke között a minősítés időpontjában veszteségjellegű különbözet mutatkozik. Amikor a várható megtérülés magasabb a könyv szerinti értéknél (a minősítési kategória javul), a Bank maximum a bekerülési érték erejéig, az értékvesztés visszaírásával a könyv szerinti érteket növeli. A minősítés és értékvesztés megállapítása folyamán a Bank a követelések és a mérlegen kívüli tételek értékét csökkenti az elfogadott fedezetek becsült értékével és az így adódó nettó kockázatot veszi az értékvesztés és céltartalék-képzés alapjául. Kockázati céltartalékoknál a Bank a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre képzett céltartalékot veszi nyilvántartásba. Általános kockázati céltartalékként kell kimutatni a Hpt. 87. (2) bekezdése alapján képzett kockázati céltartalékot, mely a kockázatvállalással összefüggő, előre nem látható veszteségek fedezetére szolgál. A számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezésikockázat-mérséklés figyelembe vétele előtti összegét és a kitettség értékek átlagos értékét kitettségi osztályonkénti bontása Kitettség eredeti értéke Kitettségi osztály Kitettség Átlagos bruttó összege Darabszám kitettség millió Ft. millió Ft. Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség, Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség, Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni 0 0 kitettség, Nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, 0 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, Vállalkozással szembeni kitettség, ,9 Lakossággal szembeni kitettség, Ingatlannal fedezett kitettség, 0 0 0

12 Késedelmes tétel, ,6 Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, Értékpapírosítási pozíció, Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, vagy Egyéb tétel ,2 Összesen Kitettségek földrajzi megoszlása, kitettségi osztályonként A Bank határon átnyúló tevékenységet nem folytatott. Kitettségek ügyfél kategória szerinti megoszlása kitettségi osztályonként Megnevezés Összeg (millió HUF) Jogi személyiségű vállalkozások Nem jogi személyiségű vállalkozások 0 Lakosság 1604 Egyéni vállalkozó 15 Egyéb 0 Összesen Kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként Kitettségi osztály Rövidtávú Hosszú-távú Összesen Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség, Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség, Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség, Nemzetközi szervezettel szembeni kitettség, Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség, Vállalkozással szembeni kitettség, Lakossággal szembeni kitettség, Ingatlannal fedezett kitettség, Késedelmes tétel, 813 Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség, Értékpapírosítási pozíció, Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség, vagy Egyéb tétel

13 Késedelmes tételek és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek ügyfél-kategóriánkénti megoszlásban, bruttó állomány Megnevezés Összeg (millió HUF) Jogi személyiségű vállalkozások 413 Nem jogi személyiségű vállalkozások 0 Lakosság 106 Egyéni vállalkozó 0 Egyéb 0 Összesen 519 Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, illetve képzett és felhasznált céltartalék ügyfél-kategória szerinti összegei Értékvesztés képzés (millió HUF) Értékvesztés képzése Visszaírás - az adott évi ráfordítások csökkentésével Visszaírás - az adott évi bevételek növelésével (előző évek képzése miatt) Megnevezés Értékvesztés nyitó állománya Minősítés miatt Minősítés miatt Eszköz értékesítés miatt Veszteség mérséklés miatt Minősítés miatt Eszköz értékesítés miatt Veszteség mérséklés miatt Értékvesztés változása összesen Értékvesztés záró állománya MINŐSÍTENDŐ MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKVESZTÉSE ÖSSZESEN Értékpapírok Bankközi betétek Hitelek Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalatok ebből: Hitelek - Belföld - Pénzügyi vállalkozások Hitelek - Belföld - Nem pénzügyi vállalatok (járulékos vállalkozásokkal) Hitelek - Belföld - Háztartások Hitelek - Belföld - Háztartások - Lakosság ebből: Jelzáloghitel Hitelek - Belföld - Háztartások - Egyéni vállalkozók Hitelek - Belföld - Egyéb ebből: Hitelek - Belföld - Egyéb - Önkormányzatok Hitelek - Külföld Egyéb követelések Egyéb eszközök

14 Céltartalék képzés (millió HUF) Felhasználás Felszabadítás Árfolyam Megnevezés Nyitó állomány Képzés értékvesztéshez egyéb veszteséghez minősítés javulása miatt egyéb nyereség veszteség Változ. érték. különb.miatt Záró állomány MÉRLEGEN KIVŰLI TÉTELEKRE KÉPZETT CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN Függő kötelezettségekre képzett céltartalék peres ügyekkel kapcsolatos állományok követelésértékesítés miatt fennmaradó függő kötelezettség egyéb függő kötelezettség Jövőbeni kötelezettségekre képzett kockázati céltartalék Származtatott termékekre képzett kockázati céltartalék Egyéb CT összesen Számviteli előírások szerinti CT Szmt. szerint függő, jövőbeni ügyletekre képzett egyéb számviteli CT Szmt. szerint származtatott ügyletekre képzett számviteli CT LPT kiegyenlítési CT Egyéb CT Általános kockázati CT Mindösszesen Mérlegtételekre képzett céltartalék Lakáscélú hitelek halasztott kamatára CT Tandíjhitelek kamatához CT Hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségek az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve országonkénti megoszlásban A Bank határon átnyúló tevékenységet nem folytatott. Sztenderd módszer A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a Hpt. 76/A. szerinti sztenderd módszer szerint számítja. A különböző kitettségi osztályok kockázati súlyát a Bank a Hkr. sztenderd módszerhez tartozó kockázati súlyozása alapján határozza meg és a Felügyelet által elismert S&P és Moody s

15 Investors Service hitelminősítő szervezet hitelminősítéseit használja fel illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere szerint számítja ki. A Bank vállalkozásokkal szembeni kitettség-portfoliójában nincs külső hitelminősítő szervezet által minősített adós A központi kormányok és központi bankok kockázattal súlyozott kitettség értéke meghatározásakor a kitettségi osztályra alkalmazott elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítése alapján a következő kockázati súlyokat használja a Bank: Hosszúlejáratú kitettség Hitelminősítési besorolás Fitch Moody s S&P Vállalkozással szembeni kitettség kockázati súlya 1 AAA AA- Aaa Aa3 AAA AA- 20% 2 A+ A- A1 A3 A+ A- 50% 3 BBB+ BBB- Baa1 Baa3 BBB+ BBB- 100% 4 BB+ BB- Ba1 Ba3 BB+ BB- 100% 5 B+ B- B1 B3 B+ B- 150% 6 CCC+ és rosszabb Caa1 és rosszabb CCC+ és rosszabb 150% Rövidlejáratú kitettség Hitelminősítési besorolás Fitch Moody s S&P Vállalkozással szembeni kitettség kockázati súlya 1 F1+, F1 P-1 A-1+, A-1 20% 2 F2 P-2 A-2 50% 3 F3 P-3 A-3 100% 4 Rosszabb, mint F3 NP B-1, B-2, B-3, C 150% 5 150% 6 150% Elismert külső hitelminősítő szervezet hitelminősítése hiányában a vállalkozással szembeni kitettséghez a száz százalékos kockázati súly és a vállalkozás székhelye szerinti központi kormányhoz tartozó kockázati súly közül a magasabbat kell rendelni. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Bank minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorol be. A Banknak értékpapír-kitettsége 2012 évben nem volt. 6. Hitelezési kockázat mérséklése A mérlegen belüli és kívüli nettósításra alkalmazott szabályzatok főbb elvei A Bank a tőkekövetelmény mérséklésénél nem alkalmaz mérlegen belüli és kívüli nettósítást.

16 A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok főbb elvei A Bank elsődleges tevékenysége, kölcsön-megállapodások megkötése és kölcsönök nyújtása elsődlegesen vállalati ügyfelek számára. E mellett a Bank követeléseket vásárol (pl. követelésvásárlás a Bankhoz nem kapcsolódó vállalkozástól), amelyek biztosítéka (többek között) árbevétel engedményezés. A Bank, jellemzően (de nem szükségszerűen) egyéb, a hitelfelvevő vagy annak leányvállalatai által nyújtott biztosítékkal is rendelkezhet az általa nyújtott kölcsönök vagy vásárolt követelések tekintetében. A Bank kockázatvállalása mögött óvadéki betét illetve ingatlanon alapított zálogjog elsődleges biztosítéknak tekintendő. Minden egyéb biztosíték másodlagos biztosítéknak tekintendő. Egyéb biztosítékok A Bank egyéb, az alábbiakban részletezett biztosítékokat fogadja el a hitelkockázat fedezetként. Az óvadéki betét és a garancia kivétel ezek a biztosítékok nem csökkentik a hitelezési kockázat tőkekövetelményét, mivel ezek nem minősülnek hitelezési kockázat mérséklő eszközöknek, ameddig a Bank a sztenderd módszert alkalmazza a hitelezési kockázat tőkekövetelményének a kiszámítására. Az alábbi táblázat tartalmazza a Bank által elfogadott fedezeteket: Fedezet típusa Óvadéki betét Garanciák (ideértve a kockázatátvállalási megállapodást) Hitelezési kockázat mérséklő fedezetek Basel2 szerinti elismerhetőségi feltételei a tőkekövetelmény számítása során Az óvadéki betét devizaneme és lejárata megegyezik az általa fedezett kitettség devizanemével és lejáratával. Amennyiben a garancia kibocsátója nem központi kormány, központi bank vagy hitelintézet akkor a vállalkozás elismert külső hitelminősítő intézet általi minősítésének legalább 2-es besorolásúnak kell lennie. Amennyiben a garancia kibocsátója hitelintézet abban az esetben a hitelintézethez tartozó kockázati súlyt kell figyelembe venni a tőkekövetelmény számítása során Amennyiben lejárati vagy devizanem eltérés van a garancia és a kitettség között akkor korrekciós tényezővel korrigált értéket kell figyelembe venni. A Bank a Felügyelet által meghatározott korrekciós tényezőket alkalmazza. Lakó vagy kereskedelmi ingatlanon alapított zálogjog Ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték Belső minősítési eljárást alkalmazó hitelintézetek vehetik figyelembe a hitelezési kockázat tőkekövetelményének kiszámítása során. A Bank sztenderd módszert alkalmaz, ezért ezek a fedezetek csak akkor vehetők figyelembe hitelezési kockázat mérséklő eszközként, amennyiben ezek minden jogszabályban előírt feltételnek megfelelnek. Csak belső minősítési eljárást alkalmazó hitelintézetek vehetik figyelembe a hitelezési kockázat tőkekövetelményének kiszámítása során. A Bank sztenderd

17 Fedezet típusa Hitelezési kockázat mérséklő fedezetek Basel2 szerinti elismerhetőségi feltételei a tőkekövetelmény számítása során módszert alkalmaz, ezért ezek a fedezetek nem vehetők figyelembe hitelkockázat mérséklő eszközként. Árbevétel engedményezés Egyéb biztosítékok (védjegy, szabadalom, kölcsönvevő részvényei stb.) Csak belső minősítési eljárást alkalmazó hitelintézetek vehetik figyelembe a hitelezési kockázat tőkekövetelményének kiszámítása során. A Bank sztenderd módszert alkalmaz, ezért ezek a fedezetek nem vehetők figyelembe hitelkockázat mérséklő eszközként. Basel2 szerint nem minősülnek hitelkockázat mérséklő eszköznek. A Bank a Hpt. 78. (3) szerint nem fogad el hitelfedezetként: a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás a Gt.-ben meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét. a Vht. szerint végrehajtás alá nem vonható jövedelmeket. A Hkr (1) bekezdésben foglalt szervezetek által nem történt garancia vagy kezesség nyújtása a Bank részére. A Bank a portfolióban esetlegesen felmerülő különböző potenciális koncentrációkat folyamatosan nyomon követi és szükség esetén megteszi a lehetséges lépéseket a koncentráció mérséklésére. A Bank a finanszírozás során hitelkockázat mérséklésként bevonható biztosítékok körét, ezek értékelésének a módját és rendszeres ellenőrzésüket külön szabályzatban rögzítette. Az ügyfelek által nyújtott ingatlan- és ingó biztosítékok esetén a Bank által meghatározott szakértők által készített értékbecslés alapján történik a vagyontárgy értékelése, ill. a piaci érték közelítő prudens meghatározása. A Bank a Hkr. sztenderd módszerre vonatkozó rendelkezései alapján az alábbi főbb hitelkockázati fedezeteket ismeri el tőkekövetelmény mérséklő tételként (amennyiben azok a Hkr.-ben meghatározott kritériumoknak megfelelnek) a) a mérlegen belüli nettósítás, b) a repó ügyletre, értékpapír- vagy áru-kölcsönzési ügyletre, és egyéb tőkepiac vezérelt ügyletre vonatkozó szabványosított nettózási megállapodás, c) a biztosíték,

18 d) a 107. szerinti egyéb, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet. (2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti biztosítéknak minősül: a) a pénzügyi biztosíték (különösen az óvadék), b) az ingatlant terhelő dologi biztosíték (különösen az ingatlanon alapított zálogjog), c) az ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték (különösen az ingó dolgot terhelő zálogjog), d) a pénzügyi lízing, és e) követelést terhelő dologi biztosíték (különösen a követelésen fennálló zálogjog). (3) A hitelintézet által elismerhető, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet a garancia és a készfizető kezesség. (4) A hitelintézet által az (1) (3) bekezdésen kívül elismerhető hitelkockázati fedezet a hitelderivatíva. Kitettségek mérlegen belüli és kívüli nettósítás utáni értéke, amelyek esetében készfizető kezességet, óvadéki betétet, garanciát vagy hitelderivatívát vettek figyelembe: Kitettségi osztály Kitettség nettó értéke (millió HUF) Garancia, óvadéki betét kezességvállalás összege (millió HUF) Nettó kitettség értéke (millió HUF) Vállalkozás Lakosság Ingatlannal fedezett kitettség 7. Kereskedési könyv (13. ) A Banknak nincs kereskedési szándékkal tartott pozíciója, évben kereskedési könyvet nem vezetett. 8. Kereskedési könyvben nem szereplő részvények, pozíciók Kereskedési könyvben nem szereplő tételekkel a Bank nem rendelkezett évben. 9. Értékpapírosítás Értékpapírosításra a Bank nem számít tőkekövetelményt.

19 10. Partnerkockázat kezelése A Banknak nincsenek származtatott ügyletei, ezért partnerkockázatra nem számol tőkekövetelményt. 11. Működési kockázat A Bank a működési kockázat tőkekövetelményét a 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről alapján az alapmutató módszerével határozza meg. A Bank nem rendelkezik három üzleti év könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóval ezért a rendeletben meghatározottak szerint a Bank az üzleti tervében szereplő, becsült adatokat veszi figyelembe. Jövő évtől a lezárt éves beszámoló adatait figyelembe véve a tény számok alapján kerül kiszámításra a működési kockázat tőkekövetelménye. Működési kockázat 2011 (Terv) 2012 (Terv) 2013 (Terv) Átlag Nettó kamatbevétel Nettó jutalékbevétel Nettó pénzügyi eredmény Összesen Működési kockázat tőkekövetelménye Budapest,

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt.

2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. 2011. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés

III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt 2018-as pénzügyi év Első negyedév 1 A K&H elkötelezte magát az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (CRR)

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

CAA1 HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK

CAA1 HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK CAA HITELINTÉZETEK SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA (CA) SOR MEGNEVEZÉS HIVATKOZÁSOK MAGYAR JOGSZABÁLYOKRA ÉS MEGJEGYZÉSEK CAA1 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN =CAA11+ CAA12+ CAA13+

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozandó információk Június 30.

Nyilvánosságra hozandó információk Június 30. Nyilvánosságra hozandó információk 2016. Június 30. OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre

Részletesebben

Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése

Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése Az UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. 2018. harmadik negyedévre vonatkozó konszolidált kockázati jelentése Az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban

Konszolidált IFRS Millió Ft-ban Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-031/2017 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a 234/2007. (IX.04) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a 2013. december 31-i adatok alapján. Kockázati elvek, módszerek Kockázati

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/27. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. Cg.: 12-02-000354 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. évről 1 Nyilvánosságra hozatal A Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2010 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A Bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 234/2007. (IX.04.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 2013.ÉV

NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 234/2007. (IX.04.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 2013.ÉV NAGYKÁTA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 234/2007. (IX.04.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 2013.ÉV A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2009. 1 Bevezetés A Takarékszövetkezet bemutatása A vállalkozás megnevezése: Fókusz Takarékszövetkezet

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010.

PILLÉR Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010. Nyilvánosságra hozatali követelmény teljesítése 2010. A PILLÉR Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

III. pillér szerinti közzététel. Kockázati Jelentés. K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt as pénzügyi év második negyedév

III. pillér szerinti közzététel. Kockázati Jelentés. K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt as pénzügyi év második negyedév III. pillér szerinti közzététel Kockázati Jelentés K&H Bankcsoport és K&H Bank Zrt 28-as pénzügyi év második negyedév 1 A K&H elkötelezte magát az Európai Parlament és a Tanács 575/23/EU rendelete (CRR)

Részletesebben

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan

Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Porsche Bank Zrt. kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala 2010. évre vonatkozóan Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 II. Kockázatkezelési elvek, módszerek (3. )... 5 II.1. A kockázatok

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA 2011. évre Tarcal, 2012. május 23. 1 1. BEVEZETÉS... 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök

Mérleg. Szolvencia II. szerinti érték Eszközök Mérleg Szolvencia II. szerinti érték Eszközök C0010 Immateriális javak R0030 - Halasztott adókövetelések R0040 - Nyugdíjszolgáltatások többlete R0050 - Saját használatú ingatlanok, gépek és berendezések

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

1. Kockázatkezelési célok és elvek. 1.1 Kockázati stratégia szabályozás

1. Kockázatkezelési célok és elvek. 1.1 Kockázati stratégia szabályozás A nyilvánosság tájékoztatása az Eger és Környéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléséről és a belső tőkekövetelmény számításáról a 2010. december 31-ei adatok alapján Az új Bázeli Tőkeegyezmény 3. pillérének

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai

OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai OTP Bank Nyrt. egyedi és csoportszintű, adatai (A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján. MKB Bank Zrt

Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján. MKB Bank Zrt Féléves Nyilvánosságra hozatal az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendeletének követelményei alapján MKB Bank Zrt. 1. Bevezető Általános információk Az MKB Bank Zrt. ("MKB" vagy "Bank") Magyarországon

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A MAGYAR CETELEM BANK ZRT évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A MAGYAR CETELEM BANK ZRT. 2008. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése Budapest, 2009. szeptember 9. 1 A Magyar Cetelem Bank ZRT. a Hpt. 137/A. paragrafusa értelmében,

Részletesebben

Javadalmazási politika

Javadalmazási politika Javadalmazási politika Tartalom I. A javadalmazási politika szabályozása II. A javadalmazási politikával szembeni elvárások 2 I. A javadalmazási politika szabályozása II. A javadalmazási politikával szembeni

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012.

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. ÉV 2013. május 10. 1 A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT. A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX.4.) Kormány rendelet (Nykr.)

Részletesebben

1. oldal, összesen: 5

1. oldal, összesen: 5 ESZKÖZÖK (aktívák) 1 1. PÉNZESZKÖZÖK 473 635 318 759 2 2. ÁLLAMPAPÍROK 1 985 891 1 884 555 3 a) Forgatási célú 101 336 599 251 4 b) Befektetési célú 1 884 555 1 285 304 5 2/A ÁLLAMPAPÍROK ÉRTÉKELÉSI KÜLÖNBÖZETE

Részletesebben

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati

Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati Basel II, avagy a tőkekövetelmények és azok számítása a pénz- és tőkepiaci szervezeteknél - számítás gyakorlati példákon Dr. Pálosi-Németh Balázs, Tamás Sándor Budapest, 18 November 2010 A Bank tőkemegfelelésének

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2009. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 Vámospércs, Nagy u. 9 sz. Tel: (52) - 591-060 Fax: 591 036 E-mail: vptksz@t-online.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság A Vámospércs

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

Előadó: Juhász Csaba. Budapest, november 14.

Előadó: Juhász Csaba. Budapest, november 14. A 2010. évi éves beszámolók könyvvizsgálatáról készített külön kiegészítő jelentések feldolgozásának tapasztalatai (kis- és középbankok, takarékszövetkezetek) Előadó: Juhász Csaba Budapest, 2011. november

Részletesebben

A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD

A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD A tőkemegfelelés és szabályrendszere A BIS és a CRD Nemzetközi Fizetések Bankja - BIS Alapító okirat: 1930. januar 20. Eredeti célja a Young terv végrehajtásának pénzügyi támogatása; 1931: Nemzetközi hitelválság

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése

Az OTP Bank Rt I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai A Bank I. félévi fejlõdése Az OTP Bank Rt. 2001. I. félévi összefoglaló nem konszolidált, nem auditált IAS pénzügyi adatai Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó

Részletesebben

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3794 Boldva, Mátyás király út 76. BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák)

Statisztikai számjel Cégjegyzék száma. KELER Zrt. Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Hitelintézeti MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) 1. 1. Pénzeszközök (MNB nostro + MNB betét) 64 841 0 17 350 2. 2. Állampapírok (3.+4. sorok) 71 841 0 60 142 3. a) forgatási célú (MÁK + DKJ) 71 841 0 60 142 4.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet év. ESZKÖZÖK (aktívák) a b d 1. 1. Pénzeszközök 293 670 351 190 2. 2. Állampapírok 2 861 578 2 205 456 3. a) forgatási célú 1 975 694 1 693 376 4. b) befektetési célú 885 884 512 080 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Mérleg 2013.05.07-2013.12.31 Cégnév: AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás)

EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) EREDMÉNYKIMUTATÁS I. (függőleges tagolás) A tétel megnevezése Az előző év év(ek) Tárgyév a b d 01. 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 2 960 398 3 526 440 02. a) rögzített kamatozású hitelviszonyt

Részletesebben

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31)

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben* elõírt szabályoknak

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eft-ban

ESZKÖZÖK (aktívák) adatok: eft-ban a b d év(ek) Tárgyév 1. 1. Pénzeszközök 330 467 424 480 2. 2. Állampapírok 3 252 644 1 518 911 3. a) forgatási célú 2 432 556 0 4. b) befektetési célú 820 088 1 518 911 5. 2/A. Állampapírok értékelési

Részletesebben

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2013. év

A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA. 2013. év A KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év 1 A KISKUN Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK december 31.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK december 31. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2013. december 31. Bonyhád, 2014. május 27. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt május oldal, összesen: 6

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt május oldal, összesen: 6 a b d 1. 1. Pénzeszközök 207 503 217 665 2. 2. Állampapírok 2 441 438 2 475 126 3. a) forgatási célú 1 150 076 847 954 4. b) befektetési célú 1 291 362 1 627 172 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt: május 25. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek)

ESZKÖZÖK (aktívák) KSH: Cg.: adatok: eft-ban. Kelt: május 25. a beszámoló aláírására jogosult személy(ek) a b d 1. 1. Pénzeszközök 135 037 207 503 2. 2. Állampapírok 1 614 700 2 441 438 3. a) forgatási célú 655 666 1 150 076 4. b) befektetési célú 959 034 1 291 362 5. 2/A. Állampapírok értékelési különbözete

Részletesebben

Magyar joganyagok - 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet - a kockázati tőketársaságo 2. oldal (2)1 A kockázati tőkealap a csőd- vagy felszámolási eljár

Magyar joganyagok - 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet - a kockázati tőketársaságo 2. oldal (2)1 A kockázati tőkealap a csőd- vagy felszámolási eljár Magyar joganyagok - 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet - a kockázati tőketársaságo 1. oldal 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben