T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, március

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március"

Átírás

1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, március

2 2008. évi. törvény egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. számú melléklete e törvény 1. mellékletében foglaltak szerint módosul (1) A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bsztv.) 4. -a (2) bekezdésének 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban] 56. repó- és fordított repóügylet: a Tpt.-ben meghatározott fogalom, (2) A Bsztv ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (10) E törvény hatálybalépésekor önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelési, magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelési, biztosító egyesület részére történő vagyonkezelési tevékenységet végző személy január 1-jétől önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító egyesület vagyonát akkor kezelheti, ha rendelkezik a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény 5. -a (1) bekezdésének d) pontja szerinti portfóliókezelésre vonatkozó engedéllyel. E törvény hatálybalépésekor önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelési, magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelési tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás a Hpt ától eltérően december 31-ig átalakítható befektetési vállalkozássá azzal, hogy az átalakítása esetén e törvény engedélyezésre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. (3) A Bsztv. 2. melléklete e törvény 2. mellékletében foglaltak szerint módosul. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény ának (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A biztosító a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának fedezetét képező eszközalap(ok) tekintetében a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan garanciát vállalhat (tőke-, illetve hozamgarancia). A hozamra vonatkozó garancia magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó garanciát a biztosító köteles megfelelő biztosítékkal garantálni. A biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha a) a biztosítékot hitelintézet, biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja, 2

3 b) a biztosíték írásba foglalt kötelezettségvállalás, c) a biztosító a kifizetés teljesítése érdekében közvetlenül a biztosítéknyújtóhoz fordulhat, és a követélését ésszerű határidőn belül érvényesítheti, d) a biztosíték mértéke az életbiztosítás pénznemében egyértelműen meghatározott és megfelelő számítással alátámasztott, e) a biztosítéknyújtó a kötelezettségét a biztosíték alá eső tőke-, illetve hozamgaranciával érintett biztosítási szerződések vonatkozásában nem mondhatja fel, f) a tőke- és hozamgarancia teljes összegére kiterjed, és g) a biztosíték valamennyi irányadó joghatóság előtt érvényes és érvényesíthető. (7) A biztosító befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának fedezetét képező eszközalap(ok) tekintetében a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan ígéretet tehet (tőke-, illetve hozamvédelem). A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet a biztosító köteles a tőke megóvását, illetve a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre vonatkozó befektetési politikával alátámasztani a biztosítottak részletes tájékoztatása mellett. A számvitelről szóló évi C. törvény 3. -a (8) bekezdésének 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 4. [E törvény alkalmazásában] 1. tőzsde, tőzsdei határidős, opciós és azonnali ügylet, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értékpapírszámla, értékpapírszámla, ügyfélszámla, dematerializált értékpapír, másodlagos értékpapír, értékpapír kölcsönzés: a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom; 2. repó-, fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet, hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repóügylet); (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. 5. (2) Az 1., a 2. (3) bekezdése, a 6. és az 1 2. melléklet július 1-jén lép hatályba. (3) E törvény július 2-án hatályát veszti. 6. Hatályát veszti a Bsztv. 2. melléklet 3. pont e) alpontja és 7. pontja. 3

4 7. Ez a törvény a következő európai uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja: a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK irányelve (2006. június 14.) a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg); b) az Európai Parlament és a Tanács 2006/49/EK irányelve (2006. június 14.) a befektetési vállalkozások és hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg). 4

5 A Hpt. 5. számú mellékletének módosítása 1. melléklet a évi.törvényhez 1. A Hpt. 5. számú melléklete 3. pontjának c) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az alapvető tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] c) lekötött tartalék, e) általános kockázati céltartalék a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25%-áig, 2. A Hpt. 5. számú melléklete a 3. pontját követően a következő 3A. ponttal egészül ki: 3A. A külön jogszabályban meghatározott értékpapírosítást kezdeményező hitelintézetnél a 3. pontban nem vehető figyelembe az értékpapírosított eszközökből származó, olyan jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra. 3. A Hpt. 5. számú melléklete 4. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő h) és i) alponttal egészül ki: [Az alapvető tőke negatív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] b) immateriális javak, h) a kereskedési könyvben nyilvántartott kevésbé likvid tételekre külön jogszabály alapján számított, jelentős veszteséget eredményező értékelési korrekciók (az Szmt. szerinti valós értékelés alá nem vont tételek esetében ezen értékelési korrekcióknak az elszámolt értékvesztés és megképzett céltartalék feletti többlete), i) visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értéke. 4. A Hpt. 5. számú melléklete 8. pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A járulékos tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] f) ha a hitelintézet a hitelezési kockázatát belső minősítésen alapuló módszerrel számítja, akkor az elszámolt értékvesztés és a képzett kockázati céltartalék ide nem értve az általános kockázati céltartalék összegének a várható veszteség értékével csökkentett értéke a kockázattal súlyozott kitettség érték 0,6%-áig, ha ez a különbség pozitív. 5. A Hpt. 5. számú mellékletének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 12. A részvénnyé átváltoztatható kötvény akkor számítható be a járulékos tőkébe, ha kielégíti az alárendelt kölcsöntőkére, az alapvető kölcsöntőkére vagy a járulékos kölcsöntőkére vonatkozó feltételeket. Egyéb esetben a részvénnyé átváltoztatható kötvény nem minősül szavatoló tőkeelemnek. 6. A Hpt. 5. számú melléklete a 12. pontját követően a következő 12A. ponttal egészül ki: 5

6 12A. A járulékos tőke számításakor nem vehető figyelembe a bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék. 7. A Hpt. 5. számú melléklete 13. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A járulékos tőke szavatoló tőkébe történő beszámíthatóságánál az alábbi korlátozásokat kell érvényesíteni:] b) a járulékos tőkeként figyelembe vehető lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke, valamint a 8. pont a) alpontja szerinti lejárattal rendelkező osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének az aránya nem haladhatja meg az alapvető tőke 50%-át. 8. A Hpt. 5. számú mellékletének 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 14. A 13. pont szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott szavatoló tőke alapvető tőkéjéből és járulékos tőkéjéből %-os arányban kell levonni: a) a más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévő részesedések könyv szerinti értékét ha a felsoroltaknál a hitelintézet befolyásoló részesedéssel rendelkezik, valamint az előzőekben felsorolt vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke könyv szerinti értékét, b) a befolyásoló részesedésnek nem minősülő, más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévő részesedések könyv szerinti értékének, valamint az előzőekben felsorolt vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke könyv szerinti értékének együttes összegéből az pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke tíz százalékát meghaladó részét, c) ha a hitelintézet a hitelezési kockázatát belső minősítésen alapuló módszerrel számítja, akkor az elszámolt értékvesztés és a képzett céltartalék összegének a várható veszteség értékével csökkentett értékének összegét, ha ez a különbség negatív, valamint a részesedések kockázattal súlyozott kitettség értékének a külön jogszabály szerinti az egyszerű súlyozási módszerrel vagy PD/LGD módszerrel történő meghatározása esetén, a részvénykitettségek várható vesztesége összegét, d) azon értékpapírosítási pozíciók összegét, amelyhez külön jogszabály 1250 %-os kockázati súlyt rendel, ha a hitelintézet ezen összeget a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásánál nem veszi figyelembe, e) a kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értékét a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig. 9. A Hpt. 5. számú melléklete a 14. pontját követően a következő 14A. ponttal egészül ki: 14A. Ha a 13. pont szerinti korlátozások figyelembe vételével meghatározott járulékos tőke értékét meghaladja a 14. pontban meghatározott tételek értékének 50 %-a, akkor a különbözetet az alapvető tőke értékéből kell levonni. 6

7 10. A Hpt. 5. számú mellékletének 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 15. A 14. pontban foglalt levonásokat követően fennmaradó a 8. pont f) alpontjában és a 14. pont c), d) és e) alpontjában rögzített tételek figyelmen kívül hagyásával számított szavatoló tőke alapvető és járulékos tőkerészei képezik a ban meghatározott, a szavatoló tőke nagyságához kötött korlátozások alapját. 7

8 A Bsztv. 2. mellékletének módosítása 2. melléklet a évi.törvényhez 1. A Bsztv. 2. melléklete 3. pontjának c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az alapvető tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] c) lekötött tartalék, 2. A Bsztv. 2. melléklete a 3. pontját követően a következő 3A. ponttal egészül ki: 3A. A külön jogszabályban meghatározott értékpapírosítást kezdeményező befektetési vállalkozásnál a 3. pontban nem vehető figyelembe az értékpapírosított eszközökből származó, olyan jövőbeni, nem realizált nyereség, amely hitelminőség javítást nyújt az értékpapírosított pozíciókra. 3. A Bsztv. 2. melléklete 4. pontjának b) és f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a pont a következő h) és i) alponttal egészül ki: [Az alapvető tőke negatív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] b) immateriális javak, f) kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya, azaz a mérlegen kívüli kötelezettségek és az eszközök helytelen értékelése miatt el nem számolt kockázati céltartalék, illetve értékvesztés összege (ideértve a könyvvizsgáló vagy a Felügyelet vizsgálata során feltárt céltartalék hiányt, illetve az el nem számolt értékvesztést is), h) a kereskedési könyvben nyilvántartott kevésbé likvid tételekre külön jogszabály alapján számított, jelentős veszteséget eredményező értékelési korrekciók (az Szmt. szerinti valós értékelés alá nem vont tételek esetében ezen értékelési korrekcióknak az elszámolt értékvesztés és megképzett céltartalék feletti többlete), i) visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értéke. 4. A Bsztv. 2. melléklete 10. pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A járulékos tőke pozitív összetevői a számviteli kimutatások alapján:] f) ha a befektetési vállalkozás a hitelezési kockázatát belső minősítésen alapuló módszerrel számítja, akkor az elszámolt értékvesztés és a képzett kockázati céltartalék összegének a várható veszteség értékével csökkentett értéke a kockázattal súlyozott kitettség érték 0,6%-áig, ha ez a különbség pozitív. 5. A Bsztv. 2. mellékletének 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 16. A részvénnyé átváltoztatható kötvény akkor számítható be a járulékos tőkébe, ha kielégíti az alárendelt kölcsöntőkére, az alapvető kölcsöntőkére vagy a járulékos kölcsöntőkére vonatkozó feltételeket. Egyéb esetben a részvénnyé átváltoztatható kötvény nem minősül szavatoló tőkeelemnek. 6. A Bsztv 2. melléklete a 16. pontját követően a következő 16A. ponttal egészül ki: 8

9 16A. A járulékos tőke számításakor nem vehető figyelembe a bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalék. 7. A Bsztv. 2. melléklete 17. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A járulékos tőke szavatoló tőkébe történő beszámíthatóságánál az alábbi korlátozásokat kell érvényesíteni:] b) a járulékos tőkeként figyelembe vehető lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke, valamint a 10. pont a) alpontja szerinti lejárattal rendelkező osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének az aránya nem haladhatja meg az alapvető tőke 50%-át. 8. A Bsztv. 2. mellékletének 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 18. A 17. pont szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott szavatoló tőke alapvető tőkéjéből és járulékos tőkéjéből %-os arányban le kell vonni: a) a más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévő részesedések könyv szerinti értékét ha a felsoroltaknál a befektetési vállalkozás befolyásoló részesedéssel rendelkezik, valamint az előzőekben felsorolt vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke könyv szerinti értékét, b) a befolyásoló részesedésnek nem minősülő, más pénzügyi intézményben, befektetési vállalkozásban, biztosítóban, valamint viszontbiztosítóban lévő részesedések könyv szerinti értékének, valamint az előzőekben felsorolt vállalkozások részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke, alapvető kölcsöntőke és járulékos kölcsöntőke könyv szerinti értékének együttes összegéből az pontok figyelembevételével számított szavatoló tőke tíz százalékát meghaladó részét, c) ha a befektetési vállalkozás a hitelezési kockázatát belső minősítésen alapuló módszerrel számítja, akkor az elszámolt értékvesztés és a képzett céltartalék összegének a várható veszteség értékével csökkentett értékének összegét, ha ez a különbség negatív, valamint a részesedések kockázattal súlyozott kitettség értékének a külön jogszabály szerinti az egyszerű súlyozási módszerrel vagy PD/LGD módszerrel történő meghatározása esetén, a részvénykitettségek várható vesztesége összegét, d) azon értékpapírosítási pozíciók összegét, amelyhez külön jogszabály 1250 %-os kockázati súlyt rendel, ha a hitelintézet ezen összeget a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásánál nem veszi figyelembe, e) a kereskedési könyv szerinti nyitva szállítás értékét a második szerződés szerinti (fizetést vagy szállítást követő) 5. munkanaptól az ügylet megszűntéig. 9. A Bsztv. 2. melléklete a 18. pontját követően a következő 18A. ponttal egészül ki: 18A. Ha a 17. pont szerinti korlátozások figyelembe vételével meghatározott járulékos tőke értékét meghaladja a 18. pontban meghatározott tételek értékének 50 %-a, akkor a különbözetet az alapvető tőke értékéből kell levonni. 10. A Bsztv. 2. mellékletének 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 9

10 19. A 18. pontban foglalt levonásokat követően fennmaradó a 10. pont f) alpontjában és a 18. pont c), d) és e) alpontjában rögzített tételek figyelmen kívül hagyásával számított szavatoló tőke alapvető és járulékos tőkerészei képezik a ban meghatározott, a szavatoló tőke nagyságához kötött korlátozások alapját. 10

11 Általános indokolás A Javaslat elsődlegesen az Európai Parlament és a Tanács június 14-i, a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról (átdolgozott szöveg) szóló 2006/48/EK irányelv, valamint az Európai Parlament és a Tanács június 14-i, a befektetési vállalkozások és a hitelintézetek tőkemegfeleléséről (átdolgozott szöveg) szóló 2006/49/EK irányelv átültetéséhez kapcsolódóan a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szavatoló tőke számítására vonatkozó törvényi rendelkezések módosítását, kiegészítését tartalmazza. E mellett a Javaslat a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvényt is érinti, annak érdekében, hogy a befektetési egységekhez kötött életbiztosításoknál, ha a biztosító hozam-, illetve tőkegaranciát vállal, erre a törvény szigorú feltételeket határozzon meg. Részletes indokolás Az 1. -hoz A Javaslat szerint a továbbiakban lekötött tartalékként nemcsak a fel nem osztható szövetkezeti vagyonrész tekintendő az alapvető tőke pozitív összetevőjének azzal, hogy egyidejűleg az immateriális javakat, valamint a visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értékét, mint lekötött tartalékot a számítások során le kell vonni. Az értékpapírosítási pozíciók tőkekövetelményének számításához kapcsolódva a Javaslat rögzíti, hogy alapvető tőkeként nem vehető figyelembe az értékpapírosított eszközökből származó olyan jövőbeni, nem realizált nyereség sem, amely az adott pozícióra hitelminőség javítást nyújt. Szintén az értékpapírosítás tőkekövetelményéhez kapcsolódik az a szabály is, amely szerint a hitelintézet a külön jogszabályban meghatározottak választása alapján azon értékpapírosítási pozíciók összegét, amelyekre 1250 %-os kockázati súlyt kell rendelni, levonja a szavatoló tőkéből, vagy ezen pozíciókat a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározása során figyelembe veszi, és így számítja ki tőkeszükségletét. A fentiek mellett a Javaslat egyértelműsíti, hogy a szavatoló tőke nagyságához kötött korlátozások (nagykockázat, befektetési korlátok) alapjául szolgáló szavatoló tőke számításakor amelyet úgy kapunk meg, hogy az alapvető és a járulékos tőkéből a hitelintézet levon egyes kiemelten kezelt befektetéseket, részesedéseket, a levonásokat az alapvető tőkéből és a járulékos tőkéből %-os arányban kell végrehajtani. Végezetül a szavatoló tőkére vonatkozó módosítást a 2006/49/EK irányelv átültetése is szükségessé teszi, mivel ezen irányelv szerint a kereskedési könyvben nyilvántartott kevésbé likvid tételek után elszámolt, jelentős veszteséget okozó értékelési korrekciókat, illetve a második szerződés szerinti fizetést vagy szállítási szakaszt követő 5. munkanaptól a nyitva szállítás értékét annak megszűnéséig a szavatoló tőkéből le kell vonni. A 2. -hoz 11

12 A Javaslat egyrészt a 2006/49/EK irányelvnek megfelelően pontosítja a repó- és fordított repóügylet fogalmát, másrészt a hitelintézetekre vonatkozó szabályokkal megegyező módon módosítja a befektetési vállalkozások szavatoló tőkéjére vonatkozó szabályozást. Végezetül a Javaslat a hitelintézeti törvény hatályos előírásaihoz képest átmenti jelleggel lehetővé teszi, hogy a Bsztv. hatályba lépésekor önkéntes kölcsönös biztosító pénztár részére történő vagyonkezelési, magánnyugdíjpénztár részére történő vagyonkezelési tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás befektetési vállalkozássá alakulhasson át december 31-ig. A 3. -hoz A Javaslat szerint, ha a biztosító a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások fedezetét képező eszközalap(ok) tekintetében a tőke megóvására, illetve a hozamra vonatkozóan garanciát vállal, ennek fedezeteként nemcsak bankgarancia fogadható el, hanem biztosító vagy viszontbiztosító által nyújtott fedezet is. Az elismerhető fedezetek kiterjesztésével egyidejűleg ugyanakkor szükséges annak tételes rögzítése is, hogy ezen garanciák mikor tekinthetők megfelelőnek. A 4. -hoz A tőkepiaci szabályozás változása okán a számviteli törvény fogalmi rendszerének kisebb módosítása is szükséges. Az 5. -hoz A hatálybaléptető rendelkezéseket tartalmazza, figyelemmel a megfelelő felkészülési idő biztosítására. A 6. -hoz A hatályukat vesztő rendelkezéseket tartalmazza. Jogharmonizációs záradék. A 7. -hoz 12

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2014. évről szóló Kockázatkezelési jelentése Nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése a befektetési

Részletesebben

Hitelintézetek ellenőrzése Bevezetés

Hitelintézetek ellenőrzése Bevezetés Hitelintézetek ellenőrzése Bevezetés (Banki mérleg, eredménykimutatás, törvényi vonatkozások, ügyfélbetétek, saját tőke elemek könyvvizsgálata) Rózsa Zsolt 2014. október 2. Jogszabályi háttér Jogszabályi

Részletesebben

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály

196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Első rész. Általános rendelkezések. I. Fejezet. Hatály 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Alapmutató módszere

200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet. Alapmutató módszere 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről A Kormány az Alkotmány 35. (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a hitelintézetekről és

Részletesebben

2000. évi C. törvény a számvitelről 1

2000. évi C. törvény a számvitelről 1 OptiJUS Opten Kft. I 2000. évi C. törvény 2000. évi C. törvény a számvitelről 1 2015.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény célja...............................................

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/27. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről 2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése,

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2013. december 31. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal

101. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. július 30., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3612, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. július 30., hétfõ 101. szám Ára: 3612, Ft TARTALOMJEGYZÉK 196/2007. (VII. 30.) Korm. r. A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl...

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám

II. rész JOGSZABÁLYOK. Törvények. 2003. évi LXXXV. törvény. 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám 9844 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám II. rész JOGSZABÁLYOK Törvények 2003. évi LXXXV. törvény a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény módosításáról* Az Országgyûlés az európai közösségi szabályozással

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi [ ] törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET. 2012. évi [ ] törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 2012. évi [ ] törvény az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása 1. (1) A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA

2001. évi CXX. törvény. a tőkepiacról ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet A TÖRVÉNY HATÁLYA 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése,

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Tőkekövetelmény számítási szabályzat Hatályos: 2013.08.07-től TARTALOMJEGYZÉK 1. BÁZELI TŐKEEGYEZMÉNY... 2 2. MAGYARORSZÁGI JOGGYAKORLAT...

Részletesebben

T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB

T E R V E Z E T A /2013. (. ) MNB T E R V E Z E T A Magyar Nemzeti Bank elnökének /2013. (. ) MNB rendelete a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása

Részletesebben

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3794 Boldva, Mátyás király út 76. BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

Általános kitöltési előírások. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok . melléklet 1. melléklet a /2013. a.../2013. (XII. 29.) MNB (XII. rendelethez...) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások I. A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok 1. Kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

180. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de ce mber 17., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4550, Ft

180. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de ce mber 17., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4550, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de ce mber 17., szerda 180. szám Ára: 4550, Ft TARTALOMJEGYZÉK 301/2008. (XII. 17.) Korm. r. A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról... 23959 302/2008.

Részletesebben