1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek"

Átírás

1 A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra 1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezetnél január 01. napjától Kockázatkezelő személy működik a kockázatok előzetes kiszűrésének és a kockázatok utólagos azonosításának, mérésének és figyelemmel kísérésének érdekében. - A Kockázatkezelő a döntési mechanizmusba beépülve az egyes döntési szintekre kerülő kockázatvállalási döntések előfeltételeként véleményezi az előterjesztett ügyletet abból a szempontból, hogy az kockázatos, vagy nem a Hitelszövetkezet számára. Nem kockázatos az ügylet akkor, ha - a kockázat vállalási folyamat a befogadástól a döntés előkészítésig a vonatkozó belső szabályzatokon alapul, - a lekötendő biztosítékok minősége, mennyisége, forgalomképessége a Fedezetértékelési szabályzatban rögzített alapelvekkel konzisztens, - a pozitív döntés esetén megkötendő az adott ügylettel kapcsolatos szerződéscsomag az utóellenőrzés lehetőségét a Hitelszövetkezet számára teljes körűen biztosítja, mind a biztosítékok, mind a nem biztosítéki jellegű kérdések (pl.: számviteli információk határidőben történő átadása, fedezetekkel összefüggő biztosítási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése stb.) tekintetében. - az ügylettel kapcsolatos ún. személyi kockázatok megfelelő szinten bemutatásra kerültek, illetve a lehetséges módon kizárásra kerültek. A Kockázatkezelőnek nem feladata az előterjesztett kockázatvállalások, illetve ügyletek üzleti szempontok szerinti minősítése. Az ezzel kapcsolatos mérlegelés a mindenkori döntési szint feladata és felelőssége. - A bankszakma természetes velejárója lehet a kockázatok jelentkezése. Önmagában bár nem örvendetes tény de nem ez jelenti a fő problémát, hanem ha az adott kockázat időben nem kerül felismerésre, azonosításra és mérésre. A banküzem jövedelmező működésének egyik kulcsfontosságú mozzanata, hogy kockázatok felmerülésekor azok gyorsan és hatékonyan kezelésre kerüljenek és a modern kockázat kezelési technikák alkalmazása folyamatosan megvalósuljon. Ennek kivitelezéséhez a Kockázatkezelőnek kockázat kezelési, figyelési jogkört biztosít a Hitelszövetkezet. Ennek keretében a Kockázatkezelő a kockázatossá váló (problémamentestől és külön figyelendőtől eltérő minősítésű) ügyletek kezelésében részt vesz. A finanszírozó ügyvezető igazgató által készítendő ún. behajtási tervet a Kockázatkezelő véleményezi, és akkor hagyja jóvá, ha az a Hitelszövetkezet megtérülését a legracionálisabb módon és a legrövidebb időintervallumon belül biztosítja. Nem megfelelő a behajtási terv, ha a fenti kritériumokat nem teljesíti, illetve a Hitelszövetkezet érdekeit nem megfelelőképpen szolgálja. A Kockázatkezelő amennyiben a módszertant tekintve hatékonyabb kockázat kezelési módszert lát kivitelezhetőnek az adott ügylettel összefüggésben úgy ez irányú véleményét is köteles a záradék mellett megjeleníteni. A döntésre jogosult megfelelő döntési szint a Kockázatkezelő véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. c.) A Kockázatkezelő a Hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzését évente egyszer, a szeptember 30.-i mérlegadatok rendelkezésre állását követő 60 napon belül köteles elvégezni és az erről készített jegyzőkönyvet az Igazgatóság részére átadni. Az Igazgatóság soron következő ülésén e jegyzőkönyv megállapításait értékeli és az esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi.

2 A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzése ki kell terjedjen minimum az alábbiakra: - a HSz. éves kockázati önértékelésének átfogó felülvizsgálatára, a kockázati stratégia megfelelőségére, - a Bázel II. ún. II. pillérre allokált tőkenagyság mértékének megfelelőségére az alábbi kockázati kategóriánként: - koncentrációs kockázatok, - banki könyvi kamatkockázatok, - likviditási kockázatok, - reputációs kockázatok, - stratégiai kockázatok - egyéb II. Pillér alatti kockázatok felmerülése esetén az azokra képzett tőke meglétére - PSZÁF. ajánlásokban és a vonatkozó belső szabályzatban előírt ún. stressz tesztek meglétére A kockázatkezelő nem végezhet olyan tevékenységet, amely az ellenőrzési körébe tartozik. A kockázatkezelő díjazása független kell legyen az ellenőrzött terület teljesítményétől. A kockázatkezelő szervezetileg függetlenített módon, a belső ellenőrzéstől is elkülönülten, attól szervezetileg függetlenül látja el feladatait, jelentési kötelezettsége az igazgatóság felé áll fenn. Az igazgatóság felel a kockázatkezelő működésének biztosításához szükséges erőforrások rendelkezésre állásáért, a működése alapját képező szabályzatok jóváhagyásáért és aktualizálásáért. - A kockázatmérséklési célzattal befogadott hitelkockázati fedezeteket (biztosítékokat) és a fedezettséget minden hitel előterjesztésben rögzíteni kell. Az ügylet fennállása alatt a biztosítékok meglétét legalább évente egyszer helyszíni szemle keretében ellenőrizni kell. Az adós pozíciójának romlása esetén, illetve fedezet elvonás megállapításakor azonnal intézkedni kell. (Pótlásról gondoskodni vagy a Ptk-ban lefektetett joggal élni.) Amennyiben a rendszeres felülvizsgálatnál vagy egyéb forrásból a Hitelszövetkezet tudomására jut a biztosíték értékének jelentős a hitel, garancia és kezességvállalás megtérülését veszélyeztető mértékű csökkenése, vagy annak eltűnése, megsemmisülése, a helyzetet és a kialakult körülményeket cenzúra előterjesztésben fel kell tárni és megoldási javaslatot kell tenni. (Pl. biztosításból történő megtéríttetés, stb.) Gondoskodni kell a kiesett fedezet ügyfél általi pótlásáról és ez esetben e ténynek a szerződéseken és a közhitelű nyilvántartásokon történő újbóli átvezetéséről. Amennyiben az ügyfél a pótlásra nem hajlandó, vagy nem képes, gondoskodni kell a követelés beszedéséről a kölcsönszerződés és a PTK. vonatkozó szakaszai alapján. A biztosítékok rendszeres újraértékelését kötelezővé tevő szabályzati paragrafus konkrét lebonyolításának elvégzése érdekében a Hitelszövetkezet ún. Fedezetértékelő lapokat vezet. A fedezetek újraértékelését minden naptári negyedév végén a követelések és mérlegen kívül vállalt kötelezettségek minősítésével egyidejűleg kell elvégezni az adott fedezet értékében időközben beállott változások figyelembevétele mellett. Az újraértékeléssel egyidejűleg, amennyiben a lekötött biztosítékok értékében jelentősebb - a hitel, garancia és kezességvállalás megtérülését veszélyeztető mértékű - csökkenés következik be, úgy helyszíni szemlét is kötelező tartani. Likviditási kockázatok kezelésével összefüggő információk A likviditási kockázat annak a - jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő, jelenlegi vagy várható - kockázata, hogy az intézmény jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni és, hogy a Hitelszövetkezettel szemben felmerülő jogos és esedékes követelések kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközök hiánya miatt a Hitelszövetkezetnek kedvezőtlen feltételek mellett kell eszközeit értékesítenie és/vagy pótlólagos forrásokat szereznie, illetve, hogy egyáltalán nem sikerül likviditást teremtenie. A likviditási kockázat a reális költségen történő készpénzteremtő képesség potenciális veszélyeztetése, a likviditási keresletet reális költségek mellett kiegyensúlyozó kapacitások lehetséges hiánya. Kiegyensúlyozó kapacitás a nettó finanszírozási hiányt kiegyensúlyozó készpénz generálási képesség, amely magában foglalja az Hitelszövetkezet számára mások által biztosított, fel nem használt hitelkeretek lehívása révén történő fedezet nélküli forrásszerzést és a likvid eszközöket. A likvid eszközök

3 értékesítésével vagy fedezetként történő felajánlásával az intézmény szintén készpénzhez juthat. A kiegyensúlyozó kapacitásoknak elegendőnek kell lenni az előre nem látható likviditási kereslet kielégítésére, a stressz helyzetben felmerülő nettó finanszírozási hiány ellensúlyozására. A kiegyensúlyozó kapacitások menedzselése magában foglalja a stressz helyzetre fenntartott likviditási többlettartalékok kezelését is. Likviditási többlettartalék (lividitási puffer) - előre meghatározott stressz helyzetben egy adott, rövid távú időhorizonton mért nettó finanszírozási résnek a normál likviditási helyzethez mért növekményét kiegyensúlyozó kapacitás, amely meghatározott tulajdonságokkal rendelkező likvid eszközökből áll. Nettó finanszírozási hiány (nettó finanszírozási rés, nettó készpénz-kiáramlás, finanszírozási igény) meghatározott idősávban számított készpénzkiáramlás és készpénzbeáramlás különbsége, amely nem tartalmazza a kiegyensúlyozó kapacitások körébe tartozó likvid eszközökből és fedezet nélküli forrásbevonási lehetőségekből származó készpénzbeáramlást. Illikviditás A Hitelszövetkezet nem rendelkezik elegendő pénzeszközzel ahhoz, hogy az aktuálisan felmerülő jogos követeléseknek azonnal, vagy rövid időn belül eleget tudjon tenni. A Hitelszövetkezet likviditási politikája: a hitelintézeti törvényben megfogalmazott, prudens működésre vonatkozó előírások betartásával a rábízott idegen és saját forrásokkal oly módon gazdálkodik, hogy folyamatosan fenntartja a likviditását (azonnali fizetőképességét); mindent elkövet annak érdekében, hogy az esedékes és jogos kötelezettségek azonnali kifizetéséhez mindig rendelkezzen a szükséges mennyiségű pénzeszközzel; folyamatosan biztosítja likviditását (azonnali fizetőképességét), forrásgyűjtését és eszközkihelyezését likviditása folyamatos fenntartása mellett végzi - tevékenységének jellegére, terjedelmére és kockázataira figyelemmel - követelései és kötelezettségei lejárati időpontjainak és összegeinek megfelelő összhangjával biztosítja; lakossági és vállalkozói forrásszerzését kellő módon diverzifikálja, olyan mértékű likvid eszközt tart, hogy azok elegendő likviditási többlettartalékot (likviditási puffert) is jelentsenek az e szabályzat szerinti stressz forgatókönyvek alapján tervezett stressz helyzetben megnövekvő likviditási igény fedezetére; a likviditás biztosítására vonatkozó belső szabályzatot és tervet készít; tevékenységét, kockázatkezelését oly módon folytatja, hogy a reputációs kockázatot minimális szinten tartsa, megőrizze betétesei bizalmát, megelőzve ezzel egy hírtelen betétkivonás generálta stressz helyzetet; likviditását úgy kezeli, és olyan mértékű likvid eszközt tart, hogy az e szabályzat szerinti stressz forgatókönyvek alapján tervezett stressz helyzetben megnövekvő likviditási igény fedezetére egy legfeljebb 30 napig tartó stressz helyzetben felmerülő készpénzkiáramlás ellensúlyozására elegendő likviditási többlettartalékkal rendelkezzen; likvid eszközeit olyan befektetési formában tartja, melynek piaci ára kevésbé volatilis és kicsi a valószínűsége, hogy egy kényszerértékesítés elhúzódva és veszteséggel történhet meg (pl. éven belüli magyar állampapírok); A Hitelszövetkezet célja likviditásának folyamatos fenntartása úgy, hogy közben a jövedelemtermelő képesség maximális szinten alakuljon. Ennek során a Hitelszövetkezet a nem kamatozó (itt a készpénz és a túltartalékolt számlapénz értendő) eszközök mértékét csak a szükséges, minimális szinten tartja, továbbá él a lejárati transzformáció adta lehetőséggel. A likviditási kockázatok a kiváltó okok alapján két kategóriába sorolhatók: 1.Finanszírozási likviditási kockázat annak a kockázata, hogy az intézmény nem tud megfelelni a várható és váratlan jelenlegi illetve jövőbeli cash-flow-kból és fedezetekből származó kötelezettségeinek anélkül, hogy ez kihatna a napi működésére vagy a piaci helyzetére. Ide tartoznak különösen az alábbiak

4 lejárati (a lejárati összhang hiányával összefüggő) likviditási kockázat, amely abból ered, hogy a követelések és kötelezettségek pénzáramai nincsenek megfelelően összehangolva, és a lejáró kötelezettségek bizonyos időszakokban meghaladják az esedékes követelések összegét. Annál jelentősebb a kockázat, minél közelebbi időszakban mutatkozik eltérés; lehívási (a lejárat előtti tömeges forráskivonás) likviditási kockázat, amely abból származik, ha a forrásokat a forrásnyújtók a szerződés szerinti lejárat előtt kivonják vagy visszavonják; strukturális likviditási kockázat, amely annak a kockázata, hogy a közép- és hosszúlejáratú eszközök finanszírozását szolgáló források nem vagy csak lényegesen magasabb forrásköltség mellett újíthatók meg. 2. Piaci likviditási kockázat, amely abból ered, hogy egy piaci pozíció nem zárható megfelelően rövid idő alatt piaci áron, csak kedvezőtlenebb árfolyamon, így a megfelelő piaci ár realizálása megkívánja a pozíció fenntartását, ami likvid eszközök lekötését igényelheti. A piaci likviditási kockázat elsősorban az értékpapír-, a devizaügyletekhez és a származékos ügyletekhez kapcsolódik. A likviditási kockázat időhorizontja alapján megkülönböztethető stratégiai és taktikai likviditási kockázat. A taktikai likviditási kockázat a rövid távon felmerülő finanszírozási hiány fedezésének a kockázata; A stratégiai vagy más néven strukturális likviditási kockázat hosszú távú, és a lejárati transzformáció elfogadható mértékéhez, az elfogadható költséggel történő hosszú lejáratú éven túli finanszírozási forrás szerzéshez kapcsolódó kockázat., A rendkívüli eseményekhez kapcsolódó likviditási kockázat a stressz helyzetek túlélésének kockázata, a stressz helyezet elleni védekezéshez kapcsolódik. A Hitelszövetkezet igazgatóságának a felelőssége, hogy o jóváhagyja a likviditási kockázatkezelés alapelveit; o mindenkor átlássa a szervezet egészének likviditási kockázati kitettségét, likviditási helyzetét, o biztosítsa az intézmény hosszú távú finanszírozását, megfelelő szintű likviditási többlettartalékok rendelkezésre állását, o jóváhagyja az intézmény likviditási stratégiáját, politikáját és belső szabályozását, valamint azok lényegesnek minősülő módosításait, o biztosítsa, hogy az intézmény ügyvezetése a likviditási kockázat vonatkozásában is megtegye a stratégiák és politikák gyakorlati megvalósítása, valamint a kockázatok figyelemmel kísérésének és ellenőrzésének kialakítása érdekében szükséges lépéseket, o rendszeresen évente legalább egyszer - áttekintse a likviditási politika végrehajtásáról, az intézmény likviditási kockázati kitettségéről, likviditási helyzetéről, a likviditási kockázat csökkentési eszközökről, ideértve a limitek meghatározását, likviditási többlettartalékok mértékének megállapítását és a finanszírozási források diverzifikálását, az ügyvezetés likviditási kockázat kezelési feladatainak végrehajtásáról, a likviditási kockázat mérési rendszerének megfelelőségéről, továbbá a stressz teszt eredményekről szóló jelentéseket, beszámolókat, belső ellenőri és könyvvizsgálói észrevételeket, o szükség esetén kezdeményezze a likviditási politika és belső szabályozás, a likviditás mérési és kezelési eljárások és módszerek, illetőleg a likviditási tervek módosítását. A likviditási kockázat vonatkozásában az ügyvezetés feladata a likviditási stratégia és politika végrehajtásának gyakorlati megvalósítása, és a megvalósítás (személyi, tárgyi és működési) feltételeinek biztosítása. Nem kereskedési könyvi kamat kockázatok kezelésével összefüggő információk A pénzügyi közvetítői tevékenység alapvető sajátossága a kamatozó eszközök és források meghatározó aránya jellemzően - a mérlegben, illetve a mérlegen kívül. A hitelintézeti tevékenység komplex jellegéből adódóan a finanszírozó állományok és azok forrásának jellemzői jelentősen eltérhetnek, ezért minden hitelintézetnek kell bizonyos mértékű kamatkockázattal számolnia.

5 Kamat(láb)kockázat a piaci kockázat (kamat-, devizaárfolyam-, részvényárfolyam-kockázat) egy formája. A kamatkockázat a piaci kamatláb változásának a Hitelszövetkezet pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetséges hatása. A kamatkockázat annak a jelenlegi, illetve jövőbeni kockázata, hogy a Hitelszövetkezet nyeresége (közvetve a tőkéje) csökken vagy teljes mértékben elvész a piaci kamatlábak, hozamok szintjének, arányainak változásából eredően. A felvállalható kamatkockázat maximális mértékére állományi, veszteség-korlátozó és érzékenységi limitek kerülnek felállításra. A vonatkozó limiteket az Igazgatóság állapítja meg és legalább évente felülvizsgálja. A limittípusok meghatározásakor, illetve a limitek megállapításakor elsődleges szempont az arányosság elve. A limitrendszer összhangban áll a Hitelszövetkezet sajátosságaival, a kamatláb kockázati kitettségeinek jellegével és nagyságrendjével. A Hitelszövetkezet betétgyűjtési és hitelezési tevékenysége során törekszik az átárazódási egyensúlyra, ezáltal a kamatláb kockázat mérséklésre azzal, hogy főleg változó kamatozást alkalmaz, ezért ezen tevékenysége kevésbé van kitéve a kamatkockázatnak és így nem indokolt a külön operatív jellegű limit felállítása. Ezzel ellentétben a Hitelszövetkezet kamatozó értékpapír portfoliójának kamatkockázati jellemzői lényegében objektív okok miatt - messze állnak a betétek kamatkockázati jellemzőitől, ezért itt szükséges egy elkülönült, strukturált, egymás mellett létező limitrendszer kialakítása. A limitált (kamatozó értékpapírok) és a nem limitált (betétek és hitelek) kamatláb kockázatokat a Hitelszövetkezet együttesen érzékenységi vizsgálat (stressz teszt) keretében méri, és bizonyos szint fölött meghozza a szükséges intézkedéseket. Kamatkockázatra alkalmazott operatív* limitek 1. Kamatozó értékpapírokra felállított állományi limitek: fix kamatozású állampapírok és vállalati kötvények. változó kamatozású állampapírok és vállalati kötvények. az adott napon fennálló névértéke/piaci értéke vonatkozásában külön-külön. 2. Kamatozó értékpapírokra felállított veszteség-korlátozó limitek (stop-loss limit): Nem realizált veszteségre vonatkozó limit. Vesztesség plafon limit (adott évben realizált + nem realizált veszteség) 3. Kamatozó értékpapírokra felállított kamatérzékenységi limit: Fix kamatozású értékpapírok hátralévő futamidejének korlátozása vagy a fix kamatozású állampapírok hátralévő átlagos futamidejének (duration) korlátozása. Fix kamatozású állampapírok kamatérzékenységére vonatkozó limit. * operatív limit: a limit egy konkrét termékkörre kerül felállítására, a limitfigyelés gyakori, napi vagy heti, limittúllépés esetén közvetlen és azonnali intézkedés szükséges. A Hitelszövetkezetnek alapvető pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során kamatkockázata keletkezik, amennyiben: o a kamatozó eszközök és források állománya eltér, o a fix kamatozású eszközök és források állománya különböző, o a változó kamatozású eszköz és forrástételek egymáshoz viszonyított aránya <>1, o a változtatható tételek kamatrugalmassága (mikor és milyen mértékben követik a piaci kamatmozgásokat) eszköz és forrás oldalon különböző, o a fix kamatozású eszköz és forrástételek (mérleg, illetve mérlegen kívüli tételek egyaránt) egymáshoz viszonyított aránya <>1

6 o ha az egy időintervallumba kerülő (fix kamatozású tételek hátralévő futamidejük, változó kamatozású tételek az átárazódásukig hátralévő futamidő alapján besorolt) azonos kamatérzékenységű eszközök és források állománya eltér egymástól. A Hitelszövetkezet nyereségszerzés céljából kamatkockázatot vállal, amennyiben: o spekulatív célú kamatozó értékpapírokra történő vételt/eladást eszközöl a vételi és eladási ár különbözetének realizálása (árfolyamnyereség) érdekében, mely adásvétel eshet azonos napra, és eshet eltérő napra; A kamatkockázat-vállalás rövid távú jövedelmezőségi célkitűzéseit (nettó kamatkülönbözet mennyiségét) és hosszabb távú, a tőkeértékét érintő célkitűzést a Hitelszövetkezet Igazgatósága által elfogadott éves üzleti terv, illetve Közgyűlése által elfogadott 3 éves stratégia terv tartalmazza. Az elért kamat-különbözetnek és a jutalék jellegű bevételeknek a működési zavarok elkerülése érdekében minimum fedezniük kell a működési költségeket. A kamatkockázat kezelésének aktív és passzív módozatait lehet megkülönböztetni az alábbiak szerint: 1) Aktív (operatív) kamatkockázat-kezelés Az aktív kamatkockázat-kezelés alatt a Hitelszövetkezet azon üzletkötéseit értjük, melyekkel a kamatkockázatot jelentő pozíciók aktívan kezelhetőek, irányíthatóak és ezen keresztül kamatkockázat csökkentésére alkalmasak. Ilyen ügylettípus pl. a kamatozó értékpapírok adásvétele. Az aktív kamatkockázat-kezelés elsődleges felelőse a likviditását kezelő, illetve az értékpapír befektetést végző, a kamatláb kockázat operatív kezeléséért felelős belső igazgatósági tag ügyvezető igazgató. Az aktív kamatkockázat-kezelés körébe tartoznak a kamatkockázat kezelésének általános eszközei is: az aktív ill. passzív oldali termékek árazása, ezt támasztja alá: - a pénz- és értékpapírpiacon kialakult kamatok, hozamok, árfolyamok folyamatos napi figyelése, rögzítése, azokból különböző nyilvántartások, idősoros kimutatások, diagramok, beszámolók készítése, ezek elemzése, a megfelelő döntések meghozatala, - a konkurensek aktuális kamatkondícióinak rendszeres figyelése, ezek elemzése, a megfelelő döntések meghozatala, megfelelő termékek kidolgozása, mely termékek kamatkockázat szempontjából releváns tulajdonságának illeszkednie kell a Hitelszövetkezet kamatkockázati profiljába. 2) Passzív kamatkockázat-kezelés A kamatkockázat-kezelés azon módja, amikor a kockázatvállalás mértékét állományi, stop-loss (veszteségkorlátozó), illetve érzékenységi limitek, limitrendszerek felállításával (általában abszolút értékben, vagy a Hitelszövetkezet tőkepozíciójához (szavatoló tőkéhez) viszonyított százalékos értékben kifejezve) kerülnek behatárolásra. 2.) Szavatoló tőkével kapcsolatos információk a.) Az alapvető tőke összege: ,-EFt. A járulékos tőke összege: 4.000,-EFt. A kiegészítő tőke összege: - b.) Az alapvető tőke pozitív összetevői: ,-EFt. Az alapvető tőke negatív összetevői: ,-EFt. c.) A járulékos tőke pozitív összetevői: 4.000,-EFt. A járulékos tőke negatív összetevői: -

7 d.) A Hpt. 5.sz. melléklet 24. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőke összege: ,-EFt. A Hpt. 5.sz. melléklet 23. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek: - e.) A Hpt. 5.sz. melléklet 29. pontja szerinti érték: ,-EFt. 3.) A Hitelszövetkezet tőkemegfelelésével összefüggő információk a.) A Kockázatkezelő a Hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzését évente egyszer, a szeptember 30.-i mérlegadatok rendelkezésre állását követő 60 napon belül köteles elvégezni. b.) A Hitelszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban: - A kitettségi osztályok kockázattal súlyozott értékei: - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: 0,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Késedelmes tétel kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Egyéb tételek kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értéke: 7.785,-EFt. - A hitelezési kockázat tőkekövetelménye kitettségi osztályonként - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség tőkekövetelménye: 0,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség tőkekövetelménye: 2.042,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség tőkekövetelménye: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség tőkekövetelménye: 1.713,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség tőkekövetelménye: 6.816,-EFt. - Késedelmes tételek tőkekövetelménye: 9.623,-EFt. - Egyéb tételek tőkekövetelménye: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek tőkekövetelménye: 623,-EFt. - Felhígulási kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. - Kereskedési könyvben és nem kereskedési könyvben nyilvántartott tételekre partnerkockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. c.) A Hitelszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és a hitelminőség-romlásnak a belső szabályzatában való megközelítése: A nem egyszerűsített minősítési eljárás alá vont tételek hitelminőség romlása alapkritériumának a Hitelszövetkezet az alábbi szempontokat választja: Az ügyféllel kötött szerződésből eredő 15 napon túl lejárt, késedelmes tétel (tőke vagy kamat) értéke meghaladja a 1. a kettőszázötvenezer forintot, vagy 2. az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát. A kötelezettség nem teljesítésének a valószínűségét mutatja a fenti határértékektől függetlenül az is, ha a) a Hitelszövetkezetnek az ügyféllel szemben legalább kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló kamatkövetelése van, b) a Hitelszövetkezet a kitettség létrejöttét követően bekövetkezett jelentős hitelminőségromlás miatt korábban értékvesztést számolt el vagy kockázati céltartalékot képzett, c) a Hitelszövetkezet a hitelkötelezettséget lényeges, hitelhez kapcsolódó gazdasági veszteséggel adja el, d) a Hitelszövetkezet beleegyezik a hitelkötelezettség pénzügyi nehézségek miatt történő átstrukturálásába,

8 és ez előreláthatóan tőke, kamat, illetőleg díjak elengedését, illetve fizetési halasztással csökkentett pénzügyi kötelezettségvállalást eredményez A Hitelszövetkezet a lakossági hitelek, kölcsönök esetén a minősítési kategóriákba történő besorolás és a hitelminőség romlás alapkritériumának a törlesztési késedelem mértékét választja. Ennek alapján: - problémamentes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke 0-30 nap közötti, - külön figyelendő az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - átlag alatti az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - kétes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - rossz az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke 365 napot meghaladó. A fentiek alkalmazásában lakossági ügyfélnek minősül a magánszemély, nem vállalkozási minőségben kötött szerződései tekintetében. d.) az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A Hitelszövetkezet által elszámolt értékvesztés, illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára, a megtérülés valószínűségére, valamint az ügylet minősítési kategóriájára és a befolyó pénzbevételre vonatkozó számviteli előírásokra. Ha eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható megtérülésnél magasabb, akkor értékvesztést kell elszámolni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz könyv szerinti értékét növelni. A Hitelszövetkezetnél az egyes tételek értékelésére, és az ehhez szükséges eszközminősítés, meglévő értékvesztés és céltartalék szintjének felülvizsgálatára negyedévente kerül sor. A Hitelszövetkezet a minősített tételekhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban különíti el a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét és nyomon követi, hogy a tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék felhasználás, felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik. e.) A kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlását kitettségi osztályonként: A Hitelszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekből keletkezett. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlása kitettségi osztályonként: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 2.496,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség:: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 1.067,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt.

9 - Késedelmes tétel: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 0,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 8.924,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 0,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. (Megjegyzés: Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni, Hitelintézetekkel szembeni, Egyéb tételekből (készpénz állomány, tárgyi eszköz, aktív időbeli elhatárolás, részesedések) származó kitettségek minősítési kötelezettség alá nem tartoznak g) a kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként: éven belüli éven túli lejárat nélküli - Közp. kormánnyal és bankkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség: ,-EFt EFt. - Késedelmes tétel: ,-EFt ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. h) ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve 1. a késedelmes tétel és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettség: A késedelmes tételek és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek ,-EFt.-os összegéből I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 1.404,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. 2. az elszámolt és visszaírt értékvesztés, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg: Értékvesztés nyitó állomány évi képzés évi visszaírás Záróállomány I. osztályú adósok: 4.441,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. II. osztályú adósok: 54,-EFt. 0,-EFt. 18,-EFt. 36,-EFt. III. osztályú adósok: ,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. Összesen: ,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. i) a hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségek - az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve - földrajzi - legalább országonkénti - megoszlás szerinti bontásban. Problémamentes kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Külön figyelendő kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Átlag alatti kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Kétes kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Rossz kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: 137,-EFt. Összesen: ,-EFt. A hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségek kivétel nélkül Magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn.

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK é á ö é á á ó á é ü á ú á á á á á á ő ü á Í é ő A Takarékszövetkezet Hitelezési Szabályzata a számvitelről szóló törvény végrehajtásaként megjelent 250/2000 (XII. 24.) Kormányrendelet, a Hitelintézetekről

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

A prudens működésre vonatkozó szabályok

A prudens működésre vonatkozó szabályok A prudens működésre vonatkozó szabályok A Hpt. általános előírása, hogy a hitelintézet a prudens működésre vonatkozó előírások betartásával úgy köteles a rábízott idegen és saját forrásokkal gazdálkodni,

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK

ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek ÁRAZÁSI ELVEK ÉS SZABÁLYOK Készítette: Szmutkó Illés Ezt a szabályzatot a Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Igazgatósága 5/14.számú határozatával

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben