1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek"

Átírás

1 A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra 1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezetnél január 01. napjától Kockázatkezelő személy működik a kockázatok előzetes kiszűrésének és a kockázatok utólagos azonosításának, mérésének és figyelemmel kísérésének érdekében. - A Kockázatkezelő a döntési mechanizmusba beépülve az egyes döntési szintekre kerülő kockázatvállalási döntések előfeltételeként véleményezi az előterjesztett ügyletet abból a szempontból, hogy az kockázatos, vagy nem a Hitelszövetkezet számára. Nem kockázatos az ügylet akkor, ha - a kockázat vállalási folyamat a befogadástól a döntés előkészítésig a vonatkozó belső szabályzatokon alapul, - a lekötendő biztosítékok minősége, mennyisége, forgalomképessége a Fedezetértékelési szabályzatban rögzített alapelvekkel konzisztens, - a pozitív döntés esetén megkötendő az adott ügylettel kapcsolatos szerződéscsomag az utóellenőrzés lehetőségét a Hitelszövetkezet számára teljes körűen biztosítja, mind a biztosítékok, mind a nem biztosítéki jellegű kérdések (pl.: számviteli információk határidőben történő átadása, fedezetekkel összefüggő biztosítási díjfizetési kötelezettség ellenőrzése stb.) tekintetében. - az ügylettel kapcsolatos ún. személyi kockázatok megfelelő szinten bemutatásra kerültek, illetve a lehetséges módon kizárásra kerültek. A Kockázatkezelőnek nem feladata az előterjesztett kockázatvállalások, illetve ügyletek üzleti szempontok szerinti minősítése. Az ezzel kapcsolatos mérlegelés a mindenkori döntési szint feladata és felelőssége. - A bankszakma természetes velejárója lehet a kockázatok jelentkezése. Önmagában bár nem örvendetes tény de nem ez jelenti a fő problémát, hanem ha az adott kockázat időben nem kerül felismerésre, azonosításra és mérésre. A banküzem jövedelmező működésének egyik kulcsfontosságú mozzanata, hogy kockázatok felmerülésekor azok gyorsan és hatékonyan kezelésre kerüljenek és a modern kockázat kezelési technikák alkalmazása folyamatosan megvalósuljon. Ennek kivitelezéséhez a Kockázatkezelőnek kockázat kezelési, figyelési jogkört biztosít a Hitelszövetkezet. Ennek keretében a Kockázatkezelő a kockázatossá váló (problémamentestől és külön figyelendőtől eltérő minősítésű) ügyletek kezelésében részt vesz. A finanszírozó ügyvezető igazgató által készítendő ún. behajtási tervet a Kockázatkezelő véleményezi, és akkor hagyja jóvá, ha az a Hitelszövetkezet megtérülését a legracionálisabb módon és a legrövidebb időintervallumon belül biztosítja. Nem megfelelő a behajtási terv, ha a fenti kritériumokat nem teljesíti, illetve a Hitelszövetkezet érdekeit nem megfelelőképpen szolgálja. A Kockázatkezelő amennyiben a módszertant tekintve hatékonyabb kockázat kezelési módszert lát kivitelezhetőnek az adott ügylettel összefüggésben úgy ez irányú véleményét is köteles a záradék mellett megjeleníteni. A döntésre jogosult megfelelő döntési szint a Kockázatkezelő véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. c.) A Kockázatkezelő a Hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzését évente egyszer, a szeptember 30.-i mérlegadatok rendelkezésre állását követő 60 napon belül köteles elvégezni és az erről készített jegyzőkönyvet az Igazgatóság részére átadni. Az Igazgatóság soron következő ülésén e jegyzőkönyv megállapításait értékeli és az esetlegesen szükséges intézkedéseket megteszi.

2 A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzése ki kell terjedjen minimum az alábbiakra: - a HSz. éves kockázati önértékelésének átfogó felülvizsgálatára, a kockázati stratégia megfelelőségére, - a Bázel II. ún. II. pillérre allokált tőkenagyság mértékének megfelelőségére az alábbi kockázati kategóriánként: - koncentrációs kockázatok, - banki könyvi kamatkockázatok, - likviditási kockázatok, - reputációs kockázatok, - stratégiai kockázatok - egyéb II. Pillér alatti kockázatok felmerülése esetén az azokra képzett tőke meglétére - PSZÁF. ajánlásokban és a vonatkozó belső szabályzatban előírt ún. stressz tesztek meglétére A kockázatkezelő nem végezhet olyan tevékenységet, amely az ellenőrzési körébe tartozik. A kockázatkezelő díjazása független kell legyen az ellenőrzött terület teljesítményétől. A kockázatkezelő szervezetileg függetlenített módon, a belső ellenőrzéstől is elkülönülten, attól szervezetileg függetlenül látja el feladatait, jelentési kötelezettsége az igazgatóság felé áll fenn. Az igazgatóság felel a kockázatkezelő működésének biztosításához szükséges erőforrások rendelkezésre állásáért, a működése alapját képező szabályzatok jóváhagyásáért és aktualizálásáért. - A kockázatmérséklési célzattal befogadott hitelkockázati fedezeteket (biztosítékokat) és a fedezettséget minden hitel előterjesztésben rögzíteni kell. Az ügylet fennállása alatt a biztosítékok meglétét legalább évente egyszer helyszíni szemle keretében ellenőrizni kell. Az adós pozíciójának romlása esetén, illetve fedezet elvonás megállapításakor azonnal intézkedni kell. (Pótlásról gondoskodni vagy a Ptk-ban lefektetett joggal élni.) Amennyiben a rendszeres felülvizsgálatnál vagy egyéb forrásból a Hitelszövetkezet tudomására jut a biztosíték értékének jelentős a hitel, garancia és kezességvállalás megtérülését veszélyeztető mértékű csökkenése, vagy annak eltűnése, megsemmisülése, a helyzetet és a kialakult körülményeket cenzúra előterjesztésben fel kell tárni és megoldási javaslatot kell tenni. (Pl. biztosításból történő megtéríttetés, stb.) Gondoskodni kell a kiesett fedezet ügyfél általi pótlásáról és ez esetben e ténynek a szerződéseken és a közhitelű nyilvántartásokon történő újbóli átvezetéséről. Amennyiben az ügyfél a pótlásra nem hajlandó, vagy nem képes, gondoskodni kell a követelés beszedéséről a kölcsönszerződés és a PTK. vonatkozó szakaszai alapján. A biztosítékok rendszeres újraértékelését kötelezővé tevő szabályzati paragrafus konkrét lebonyolításának elvégzése érdekében a Hitelszövetkezet ún. Fedezetértékelő lapokat vezet. A fedezetek újraértékelését minden naptári negyedév végén a követelések és mérlegen kívül vállalt kötelezettségek minősítésével egyidejűleg kell elvégezni az adott fedezet értékében időközben beállott változások figyelembevétele mellett. Az újraértékeléssel egyidejűleg, amennyiben a lekötött biztosítékok értékében jelentősebb - a hitel, garancia és kezességvállalás megtérülését veszélyeztető mértékű - csökkenés következik be, úgy helyszíni szemlét is kötelező tartani. Likviditási kockázatok kezelésével összefüggő információk A likviditási kockázat annak a - jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő, jelenlegi vagy várható - kockázata, hogy az intézmény jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni és, hogy a Hitelszövetkezettel szemben felmerülő jogos és esedékes követelések kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközök hiánya miatt a Hitelszövetkezetnek kedvezőtlen feltételek mellett kell eszközeit értékesítenie és/vagy pótlólagos forrásokat szereznie, illetve, hogy egyáltalán nem sikerül likviditást teremtenie. A likviditási kockázat a reális költségen történő készpénzteremtő képesség potenciális veszélyeztetése, a likviditási keresletet reális költségek mellett kiegyensúlyozó kapacitások lehetséges hiánya. Kiegyensúlyozó kapacitás a nettó finanszírozási hiányt kiegyensúlyozó készpénz generálási képesség, amely magában foglalja az Hitelszövetkezet számára mások által biztosított, fel nem használt hitelkeretek lehívása révén történő fedezet nélküli forrásszerzést és a likvid eszközöket. A likvid eszközök

3 értékesítésével vagy fedezetként történő felajánlásával az intézmény szintén készpénzhez juthat. A kiegyensúlyozó kapacitásoknak elegendőnek kell lenni az előre nem látható likviditási kereslet kielégítésére, a stressz helyzetben felmerülő nettó finanszírozási hiány ellensúlyozására. A kiegyensúlyozó kapacitások menedzselése magában foglalja a stressz helyzetre fenntartott likviditási többlettartalékok kezelését is. Likviditási többlettartalék (lividitási puffer) - előre meghatározott stressz helyzetben egy adott, rövid távú időhorizonton mért nettó finanszírozási résnek a normál likviditási helyzethez mért növekményét kiegyensúlyozó kapacitás, amely meghatározott tulajdonságokkal rendelkező likvid eszközökből áll. Nettó finanszírozási hiány (nettó finanszírozási rés, nettó készpénz-kiáramlás, finanszírozási igény) meghatározott idősávban számított készpénzkiáramlás és készpénzbeáramlás különbsége, amely nem tartalmazza a kiegyensúlyozó kapacitások körébe tartozó likvid eszközökből és fedezet nélküli forrásbevonási lehetőségekből származó készpénzbeáramlást. Illikviditás A Hitelszövetkezet nem rendelkezik elegendő pénzeszközzel ahhoz, hogy az aktuálisan felmerülő jogos követeléseknek azonnal, vagy rövid időn belül eleget tudjon tenni. A Hitelszövetkezet likviditási politikája: a hitelintézeti törvényben megfogalmazott, prudens működésre vonatkozó előírások betartásával a rábízott idegen és saját forrásokkal oly módon gazdálkodik, hogy folyamatosan fenntartja a likviditását (azonnali fizetőképességét); mindent elkövet annak érdekében, hogy az esedékes és jogos kötelezettségek azonnali kifizetéséhez mindig rendelkezzen a szükséges mennyiségű pénzeszközzel; folyamatosan biztosítja likviditását (azonnali fizetőképességét), forrásgyűjtését és eszközkihelyezését likviditása folyamatos fenntartása mellett végzi - tevékenységének jellegére, terjedelmére és kockázataira figyelemmel - követelései és kötelezettségei lejárati időpontjainak és összegeinek megfelelő összhangjával biztosítja; lakossági és vállalkozói forrásszerzését kellő módon diverzifikálja, olyan mértékű likvid eszközt tart, hogy azok elegendő likviditási többlettartalékot (likviditási puffert) is jelentsenek az e szabályzat szerinti stressz forgatókönyvek alapján tervezett stressz helyzetben megnövekvő likviditási igény fedezetére; a likviditás biztosítására vonatkozó belső szabályzatot és tervet készít; tevékenységét, kockázatkezelését oly módon folytatja, hogy a reputációs kockázatot minimális szinten tartsa, megőrizze betétesei bizalmát, megelőzve ezzel egy hírtelen betétkivonás generálta stressz helyzetet; likviditását úgy kezeli, és olyan mértékű likvid eszközt tart, hogy az e szabályzat szerinti stressz forgatókönyvek alapján tervezett stressz helyzetben megnövekvő likviditási igény fedezetére egy legfeljebb 30 napig tartó stressz helyzetben felmerülő készpénzkiáramlás ellensúlyozására elegendő likviditási többlettartalékkal rendelkezzen; likvid eszközeit olyan befektetési formában tartja, melynek piaci ára kevésbé volatilis és kicsi a valószínűsége, hogy egy kényszerértékesítés elhúzódva és veszteséggel történhet meg (pl. éven belüli magyar állampapírok); A Hitelszövetkezet célja likviditásának folyamatos fenntartása úgy, hogy közben a jövedelemtermelő képesség maximális szinten alakuljon. Ennek során a Hitelszövetkezet a nem kamatozó (itt a készpénz és a túltartalékolt számlapénz értendő) eszközök mértékét csak a szükséges, minimális szinten tartja, továbbá él a lejárati transzformáció adta lehetőséggel. A likviditási kockázatok a kiváltó okok alapján két kategóriába sorolhatók: 1.Finanszírozási likviditási kockázat annak a kockázata, hogy az intézmény nem tud megfelelni a várható és váratlan jelenlegi illetve jövőbeli cash-flow-kból és fedezetekből származó kötelezettségeinek anélkül, hogy ez kihatna a napi működésére vagy a piaci helyzetére. Ide tartoznak különösen az alábbiak

4 lejárati (a lejárati összhang hiányával összefüggő) likviditási kockázat, amely abból ered, hogy a követelések és kötelezettségek pénzáramai nincsenek megfelelően összehangolva, és a lejáró kötelezettségek bizonyos időszakokban meghaladják az esedékes követelések összegét. Annál jelentősebb a kockázat, minél közelebbi időszakban mutatkozik eltérés; lehívási (a lejárat előtti tömeges forráskivonás) likviditási kockázat, amely abból származik, ha a forrásokat a forrásnyújtók a szerződés szerinti lejárat előtt kivonják vagy visszavonják; strukturális likviditási kockázat, amely annak a kockázata, hogy a közép- és hosszúlejáratú eszközök finanszírozását szolgáló források nem vagy csak lényegesen magasabb forrásköltség mellett újíthatók meg. 2. Piaci likviditási kockázat, amely abból ered, hogy egy piaci pozíció nem zárható megfelelően rövid idő alatt piaci áron, csak kedvezőtlenebb árfolyamon, így a megfelelő piaci ár realizálása megkívánja a pozíció fenntartását, ami likvid eszközök lekötését igényelheti. A piaci likviditási kockázat elsősorban az értékpapír-, a devizaügyletekhez és a származékos ügyletekhez kapcsolódik. A likviditási kockázat időhorizontja alapján megkülönböztethető stratégiai és taktikai likviditási kockázat. A taktikai likviditási kockázat a rövid távon felmerülő finanszírozási hiány fedezésének a kockázata; A stratégiai vagy más néven strukturális likviditási kockázat hosszú távú, és a lejárati transzformáció elfogadható mértékéhez, az elfogadható költséggel történő hosszú lejáratú éven túli finanszírozási forrás szerzéshez kapcsolódó kockázat., A rendkívüli eseményekhez kapcsolódó likviditási kockázat a stressz helyzetek túlélésének kockázata, a stressz helyezet elleni védekezéshez kapcsolódik. A Hitelszövetkezet igazgatóságának a felelőssége, hogy o jóváhagyja a likviditási kockázatkezelés alapelveit; o mindenkor átlássa a szervezet egészének likviditási kockázati kitettségét, likviditási helyzetét, o biztosítsa az intézmény hosszú távú finanszírozását, megfelelő szintű likviditási többlettartalékok rendelkezésre állását, o jóváhagyja az intézmény likviditási stratégiáját, politikáját és belső szabályozását, valamint azok lényegesnek minősülő módosításait, o biztosítsa, hogy az intézmény ügyvezetése a likviditási kockázat vonatkozásában is megtegye a stratégiák és politikák gyakorlati megvalósítása, valamint a kockázatok figyelemmel kísérésének és ellenőrzésének kialakítása érdekében szükséges lépéseket, o rendszeresen évente legalább egyszer - áttekintse a likviditási politika végrehajtásáról, az intézmény likviditási kockázati kitettségéről, likviditási helyzetéről, a likviditási kockázat csökkentési eszközökről, ideértve a limitek meghatározását, likviditási többlettartalékok mértékének megállapítását és a finanszírozási források diverzifikálását, az ügyvezetés likviditási kockázat kezelési feladatainak végrehajtásáról, a likviditási kockázat mérési rendszerének megfelelőségéről, továbbá a stressz teszt eredményekről szóló jelentéseket, beszámolókat, belső ellenőri és könyvvizsgálói észrevételeket, o szükség esetén kezdeményezze a likviditási politika és belső szabályozás, a likviditás mérési és kezelési eljárások és módszerek, illetőleg a likviditási tervek módosítását. A likviditási kockázat vonatkozásában az ügyvezetés feladata a likviditási stratégia és politika végrehajtásának gyakorlati megvalósítása, és a megvalósítás (személyi, tárgyi és működési) feltételeinek biztosítása. Nem kereskedési könyvi kamat kockázatok kezelésével összefüggő információk A pénzügyi közvetítői tevékenység alapvető sajátossága a kamatozó eszközök és források meghatározó aránya jellemzően - a mérlegben, illetve a mérlegen kívül. A hitelintézeti tevékenység komplex jellegéből adódóan a finanszírozó állományok és azok forrásának jellemzői jelentősen eltérhetnek, ezért minden hitelintézetnek kell bizonyos mértékű kamatkockázattal számolnia.

5 Kamat(láb)kockázat a piaci kockázat (kamat-, devizaárfolyam-, részvényárfolyam-kockázat) egy formája. A kamatkockázat a piaci kamatláb változásának a Hitelszövetkezet pénzügyi helyzetére, kamateredményére gyakorolt lehetséges hatása. A kamatkockázat annak a jelenlegi, illetve jövőbeni kockázata, hogy a Hitelszövetkezet nyeresége (közvetve a tőkéje) csökken vagy teljes mértékben elvész a piaci kamatlábak, hozamok szintjének, arányainak változásából eredően. A felvállalható kamatkockázat maximális mértékére állományi, veszteség-korlátozó és érzékenységi limitek kerülnek felállításra. A vonatkozó limiteket az Igazgatóság állapítja meg és legalább évente felülvizsgálja. A limittípusok meghatározásakor, illetve a limitek megállapításakor elsődleges szempont az arányosság elve. A limitrendszer összhangban áll a Hitelszövetkezet sajátosságaival, a kamatláb kockázati kitettségeinek jellegével és nagyságrendjével. A Hitelszövetkezet betétgyűjtési és hitelezési tevékenysége során törekszik az átárazódási egyensúlyra, ezáltal a kamatláb kockázat mérséklésre azzal, hogy főleg változó kamatozást alkalmaz, ezért ezen tevékenysége kevésbé van kitéve a kamatkockázatnak és így nem indokolt a külön operatív jellegű limit felállítása. Ezzel ellentétben a Hitelszövetkezet kamatozó értékpapír portfoliójának kamatkockázati jellemzői lényegében objektív okok miatt - messze állnak a betétek kamatkockázati jellemzőitől, ezért itt szükséges egy elkülönült, strukturált, egymás mellett létező limitrendszer kialakítása. A limitált (kamatozó értékpapírok) és a nem limitált (betétek és hitelek) kamatláb kockázatokat a Hitelszövetkezet együttesen érzékenységi vizsgálat (stressz teszt) keretében méri, és bizonyos szint fölött meghozza a szükséges intézkedéseket. Kamatkockázatra alkalmazott operatív* limitek 1. Kamatozó értékpapírokra felállított állományi limitek: fix kamatozású állampapírok és vállalati kötvények. változó kamatozású állampapírok és vállalati kötvények. az adott napon fennálló névértéke/piaci értéke vonatkozásában külön-külön. 2. Kamatozó értékpapírokra felállított veszteség-korlátozó limitek (stop-loss limit): Nem realizált veszteségre vonatkozó limit. Vesztesség plafon limit (adott évben realizált + nem realizált veszteség) 3. Kamatozó értékpapírokra felállított kamatérzékenységi limit: Fix kamatozású értékpapírok hátralévő futamidejének korlátozása vagy a fix kamatozású állampapírok hátralévő átlagos futamidejének (duration) korlátozása. Fix kamatozású állampapírok kamatérzékenységére vonatkozó limit. * operatív limit: a limit egy konkrét termékkörre kerül felállítására, a limitfigyelés gyakori, napi vagy heti, limittúllépés esetén közvetlen és azonnali intézkedés szükséges. A Hitelszövetkezetnek alapvető pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során kamatkockázata keletkezik, amennyiben: o a kamatozó eszközök és források állománya eltér, o a fix kamatozású eszközök és források állománya különböző, o a változó kamatozású eszköz és forrástételek egymáshoz viszonyított aránya <>1, o a változtatható tételek kamatrugalmassága (mikor és milyen mértékben követik a piaci kamatmozgásokat) eszköz és forrás oldalon különböző, o a fix kamatozású eszköz és forrástételek (mérleg, illetve mérlegen kívüli tételek egyaránt) egymáshoz viszonyított aránya <>1

6 o ha az egy időintervallumba kerülő (fix kamatozású tételek hátralévő futamidejük, változó kamatozású tételek az átárazódásukig hátralévő futamidő alapján besorolt) azonos kamatérzékenységű eszközök és források állománya eltér egymástól. A Hitelszövetkezet nyereségszerzés céljából kamatkockázatot vállal, amennyiben: o spekulatív célú kamatozó értékpapírokra történő vételt/eladást eszközöl a vételi és eladási ár különbözetének realizálása (árfolyamnyereség) érdekében, mely adásvétel eshet azonos napra, és eshet eltérő napra; A kamatkockázat-vállalás rövid távú jövedelmezőségi célkitűzéseit (nettó kamatkülönbözet mennyiségét) és hosszabb távú, a tőkeértékét érintő célkitűzést a Hitelszövetkezet Igazgatósága által elfogadott éves üzleti terv, illetve Közgyűlése által elfogadott 3 éves stratégia terv tartalmazza. Az elért kamat-különbözetnek és a jutalék jellegű bevételeknek a működési zavarok elkerülése érdekében minimum fedezniük kell a működési költségeket. A kamatkockázat kezelésének aktív és passzív módozatait lehet megkülönböztetni az alábbiak szerint: 1) Aktív (operatív) kamatkockázat-kezelés Az aktív kamatkockázat-kezelés alatt a Hitelszövetkezet azon üzletkötéseit értjük, melyekkel a kamatkockázatot jelentő pozíciók aktívan kezelhetőek, irányíthatóak és ezen keresztül kamatkockázat csökkentésére alkalmasak. Ilyen ügylettípus pl. a kamatozó értékpapírok adásvétele. Az aktív kamatkockázat-kezelés elsődleges felelőse a likviditását kezelő, illetve az értékpapír befektetést végző, a kamatláb kockázat operatív kezeléséért felelős belső igazgatósági tag ügyvezető igazgató. Az aktív kamatkockázat-kezelés körébe tartoznak a kamatkockázat kezelésének általános eszközei is: az aktív ill. passzív oldali termékek árazása, ezt támasztja alá: - a pénz- és értékpapírpiacon kialakult kamatok, hozamok, árfolyamok folyamatos napi figyelése, rögzítése, azokból különböző nyilvántartások, idősoros kimutatások, diagramok, beszámolók készítése, ezek elemzése, a megfelelő döntések meghozatala, - a konkurensek aktuális kamatkondícióinak rendszeres figyelése, ezek elemzése, a megfelelő döntések meghozatala, megfelelő termékek kidolgozása, mely termékek kamatkockázat szempontjából releváns tulajdonságának illeszkednie kell a Hitelszövetkezet kamatkockázati profiljába. 2) Passzív kamatkockázat-kezelés A kamatkockázat-kezelés azon módja, amikor a kockázatvállalás mértékét állományi, stop-loss (veszteségkorlátozó), illetve érzékenységi limitek, limitrendszerek felállításával (általában abszolút értékben, vagy a Hitelszövetkezet tőkepozíciójához (szavatoló tőkéhez) viszonyított százalékos értékben kifejezve) kerülnek behatárolásra. 2.) Szavatoló tőkével kapcsolatos információk a.) Az alapvető tőke összege: ,-EFt. A járulékos tőke összege: 4.000,-EFt. A kiegészítő tőke összege: - b.) Az alapvető tőke pozitív összetevői: ,-EFt. Az alapvető tőke negatív összetevői: ,-EFt. c.) A járulékos tőke pozitív összetevői: 4.000,-EFt. A járulékos tőke negatív összetevői: -

7 d.) A Hpt. 5.sz. melléklet 24. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőke összege: ,-EFt. A Hpt. 5.sz. melléklet 23. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek: - e.) A Hpt. 5.sz. melléklet 29. pontja szerinti érték: ,-EFt. 3.) A Hitelszövetkezet tőkemegfelelésével összefüggő információk a.) A Kockázatkezelő a Hitelszövetkezet belső tőkemegfelelés értékelési folyamatának ellenőrzését évente egyszer, a szeptember 30.-i mérlegadatok rendelkezésre állását követő 60 napon belül köteles elvégezni. b.) A Hitelszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt a (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban: - A kitettségi osztályok kockázattal súlyozott értékei: - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: 0,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Késedelmes tétel kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Egyéb tételek kockázattal súlyozott értéke: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értéke: 7.785,-EFt. - A hitelezési kockázat tőkekövetelménye kitettségi osztályonként - Központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség tőkekövetelménye: 0,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség tőkekövetelménye: 2.042,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség tőkekövetelménye: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség tőkekövetelménye: 1.713,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség tőkekövetelménye: 6.816,-EFt. - Késedelmes tételek tőkekövetelménye: 9.623,-EFt. - Egyéb tételek tőkekövetelménye: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek tőkekövetelménye: 623,-EFt. - Felhígulási kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. - Kereskedési könyvben és nem kereskedési könyvben nyilvántartott tételekre partnerkockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelően erre vonatkozó tőkekövetelményt sem kell számítania. c.) A Hitelszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és a hitelminőség-romlásnak a belső szabályzatában való megközelítése: A nem egyszerűsített minősítési eljárás alá vont tételek hitelminőség romlása alapkritériumának a Hitelszövetkezet az alábbi szempontokat választja: Az ügyféllel kötött szerződésből eredő 15 napon túl lejárt, késedelmes tétel (tőke vagy kamat) értéke meghaladja a 1. a kettőszázötvenezer forintot, vagy 2. az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát. A kötelezettség nem teljesítésének a valószínűségét mutatja a fenti határértékektől függetlenül az is, ha a) a Hitelszövetkezetnek az ügyféllel szemben legalább kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló kamatkövetelése van, b) a Hitelszövetkezet a kitettség létrejöttét követően bekövetkezett jelentős hitelminőségromlás miatt korábban értékvesztést számolt el vagy kockázati céltartalékot képzett, c) a Hitelszövetkezet a hitelkötelezettséget lényeges, hitelhez kapcsolódó gazdasági veszteséggel adja el, d) a Hitelszövetkezet beleegyezik a hitelkötelezettség pénzügyi nehézségek miatt történő átstrukturálásába,

8 és ez előreláthatóan tőke, kamat, illetőleg díjak elengedését, illetve fizetési halasztással csökkentett pénzügyi kötelezettségvállalást eredményez A Hitelszövetkezet a lakossági hitelek, kölcsönök esetén a minősítési kategóriákba történő besorolás és a hitelminőség romlás alapkritériumának a törlesztési késedelem mértékét választja. Ennek alapján: - problémamentes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke 0-30 nap közötti, - külön figyelendő az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - átlag alatti az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - kétes az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke nap közötti, - rossz az a követelés, melynél a törlesztési késedelem mértéke 365 napot meghaladó. A fentiek alkalmazásában lakossági ügyfélnek minősül a magánszemély, nem vállalkozási minőségben kötött szerződései tekintetében. d.) az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A Hitelszövetkezet által elszámolt értékvesztés, illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára, a megtérülés valószínűségére, valamint az ügylet minősítési kategóriájára és a befolyó pénzbevételre vonatkozó számviteli előírásokra. Ha eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható megtérülésnél magasabb, akkor értékvesztést kell elszámolni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz könyv szerinti értékét növelni. A Hitelszövetkezetnél az egyes tételek értékelésére, és az ehhez szükséges eszközminősítés, meglévő értékvesztés és céltartalék szintjének felülvizsgálatára negyedévente kerül sor. A Hitelszövetkezet a minősített tételekhez kapcsolódó nyilvántartásokban, dokumentációkban különíti el a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évi értékelés során elszámolt értékvesztés, megképzett céltartalék összegét és nyomon követi, hogy a tárgyévben történt értékvesztés visszaírás, kockázati céltartalék felhasználás, felszabadítás az előző évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésből, megképzett céltartalékból történik. e.) A kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlását kitettségi osztályonként: A Hitelszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekből keletkezett. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlása kitettségi osztályonként: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 2.496,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség:: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 1.067,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt.

9 - Késedelmes tétel: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 0,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. Ebből: I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 8.924,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 0,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. (Megjegyzés: Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni, Hitelintézetekkel szembeni, Egyéb tételekből (készpénz állomány, tárgyi eszköz, aktív időbeli elhatárolás, részesedések) származó kitettségek minősítési kötelezettség alá nem tartoznak g) a kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként: éven belüli éven túli lejárat nélküli - Közp. kormánnyal és bankkal szembeni kitettség: ,-EFt. - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség: ,-EFt EFt. - Késedelmes tétel: ,-EFt ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. h) ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve 1. a késedelmes tétel és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettség: A késedelmes tételek és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek ,-EFt.-os összegéből I. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. II. osztályú adósokkal szembeni kitettség: 1.404,-EFt. III. osztályú adósokkal szembeni kitettség: ,-EFt. 2. az elszámolt és visszaírt értékvesztés, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg: Értékvesztés nyitó állomány évi képzés évi visszaírás Záróállomány I. osztályú adósok: 4.441,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. II. osztályú adósok: 54,-EFt. 0,-EFt. 18,-EFt. 36,-EFt. III. osztályú adósok: ,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. Összesen: ,-EFt ,-EFt ,-EFt ,-EFt. i) a hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségek - az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve - földrajzi - legalább országonkénti - megoszlás szerinti bontásban. Problémamentes kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Külön figyelendő kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Átlag alatti kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Kétes kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: ,-EFt. Rossz kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke: 137,-EFt. Összesen: ,-EFt. A hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségek kivétel nélkül Magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn.

10 (3) Azon kitettségekkel kapcsolatosan, amelyek esetében hitelminőség-romlás következett be, az elszámolt értékvesztésre és a képzett céltartalékra vonatkozó nyilvánosságra hozatalt a következő megbontás szerint teljesíti a Hitelszövetkezet: a) nyitó egyenlegek: ,-EFt. b) az adott időszak alatt elszámolt értékvesztés, illetve képzett céltartalék: 9.311,-EFt. c) az adott időszak alatt visszaírt értékvesztés, illetve felszabadított vagy felhasznált céltartalék: ,- EFt., mely teljes egészében eredménykimutatást érintő tétel d) a fenti b.) és c.) pontokban feltüntetett képzések és visszaírások teljes egészében az adott időszak alatt a kitettségekből eredő becsült várható veszteségekre kerültek elszámolásra e) a záró egyenleg: ,-EFt. 4.) Sztenderd módszer A kitettségi osztályokra vonatkozó kitettség értékek a Hitelszövetkezetnél: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: ,-EFt - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség:: ,-EFt. - Késedelmes tétel: ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. A kitettségi osztályokra vonatkozó kitettség értékek a hitelezésikockázat-mérséklési módszerek alkalmazását követően: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: ,-EFt - Hitelintézetekkel szembeni kitettség: ,-EFt. - Vállalkozással szembeni kitettség: ,-EFt. - Lakossággal szembeni kitettség: ,-EFt. - Ingatlannal fedezett kitettség:: ,-EFt. - Késedelmes tétel: ,-EFt. - Egyéb tételek: ,-EFt. - Mérlegen kívüli tételek: ,-EFt. 5.) Hitelezési kockázat mérséklés a.) Mérlegen belüli és kívüli nettósítást a Hitelszövetkezet nem alkalmaz. b.) A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok főbb elvei és pontjai A Hitelszövetkezet alapvető üzleti elképzeléseinek megfelelően ügyfeleinek a hiteleket elsősorban bevételeikből kell visszafizetni. Ennek ellenére minden egyes ügyletnek még egy visszafizetési feltétellel is szükséges rendelkezni, amit jogi biztosítéknak nevezünk. A kockázat kiszűrése, minimalizálása szükségessé teszi a figyelembe vehető biztosítékok körének az értékelés módjának, a szükséges biztosítékok mértékének meghatározását és a biztosítékok meglétének ellenőrzését. A Hitelszövetkezet hitelezési, garancia és kezességvállalási tevékenységét az ügylet megkötésekor kockázatmentessé kell tenni és a kockázatmentességet az ügylet zárásáig meg kell őrizni. A biztosítékok értékét úgy kell megállapítani, hogy azok azonnali értékesítése, igénybevétele esetén a hitelszövetkezet követelései (tőke + kamatok) 100 %-ban megtérüljenek. A biztosítékok értékelésénél azok piaci-forgalmi értékéből kell kiindulni. Emellett kötelezően meghatározandó a fedezetül szolgáló ingatlanok ún. Hitelbiztosítéki értéke is, mely a hitel,- vagy garancia bírálatok során a végleges fedezeti értéket képviseli.

11 A Hitelbiztosítéki érték az arra feljogosított szakértő által a piaci-forgalmi értéken túl a kényszerértékesítés esetére meghatározott speciális szempontokon alapuló érték. A kényszerértékesítés itt elsődlegesen az értékesítés gyorsaságát jellemzően annak 90 napon belüli lebonyolíthatóságát jelenti, összhangban a hitelbiztosítéki érték megállapítására fennálló jogszabályokkal és az ingatlan szakérőkre vonatkozó alapvető jogszabályi normatívákkal. A partnerek által biztosítékként felajánlott vagyontárgyak csak arra feljogosított szakértő által készített értékbecslés alapján fogadhatók be fedezetként. A biztosítékok piaci-forgalmi értékét az adott gazdasági viszonyok között a kereslet-kínálat alakulásának a vagyontárgyak jellegének és regionális helyzetének figyelembevételével kell megbecsülni. Tekintettel kell lenni arra, hogy az ügyfél fizetési moráljának romlása, az esetleges vagyon értékesítés sürgőssége a piaci-forgalmi értéket rontja. A fentiek miatt a piaci-forgalmi érték eltérő arányú figyelembevétele indokolt és szükséges a biztosíték fajtájától függően. A piaci-forgalmi értéket az ügylet megkötésekor kell megállapítani és azt folyamatosan karban kell tartani az ügylet lezárultáig. Nem vehető figyelembe a biztosíték értékének megállapítása során az olyan biztosíték, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, A fedezet értékelését végző személy a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vehet részt. A Hitelszövetkezetnek a hitel, garancia és kezességvállalásra vonatkozó bírálatot megelőzően kell beszereznie a fedezetekre vonatkozó okiratokat. Ha ez a bírálatot megelőzően nem lehetséges, akkor legkésőbb a kockázatvállalási szerződés megkötését megelőzően kell azokat a Hitelszövetkezetnek megvizsgálnia. A biztosítékok csak megfelelő biztosítás megkötése és Hitelszövetkezetre engedményezése mellett alkalmazhatók. c.) Az elismert biztosítékok fő típusai a Hitelszövetkezetnél A biztosítékok osztályozása a hozzáférhetőség és értékállóság alapján történik Elsődleges biztosítékok Állami (költségvetési) garancia, Központi banki garancia, OBA által vállalt garancia Állami garanciának minősül továbbá garáns olyan kezessége, mely mögött tulajdonosként az pontban lévő szerv áll Bankgarancia (külföldi és belföldi első osztályú bankok által nyújtott garancia) Óvadék: a következő esetekben - készpénz letét, betét, takarékbetétkönyv - deviza betét (konvertibilis) - tőzsdén jegyzett, állam vagy központi bank által kibocsájtott értékpapírok, - váltó amennyiben az garantált, vagy a forgatmányosok között garanciára alkalmas cég van Jelzálog (Amennyiben a tulajdonjog bejegyzése megtörtént, illetve a bejegyzés iránti kérelem benyújtása megtörtént.) Zálog - kézizálog (a birtokba vett ingóság), - ingó jelzálogjog, keretbiztosítéki ingó zálogjog, - zálogjog jogokon és követeléseken, - közraktárjegy letétbe helyezése tőzsdeképes termények esetében Engedményezett normatív agrártámogatások (SAPS, TOP-UP) Árbevétel engedményezés, amennyiben az engedményező és a kötelezett közötti üzleti kapcsolatból származó bevétel dokumentáltan minimum 12 hónapra visszamenőlegesen az engedményező Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámlájára került jóváírásra és a hitel összege nem haladhatja meg az éves nettó partneri forgalom 20%-át Készfizető kezesség, amennyiben legalább első, vagy másodosztályú ügyfél nyújtja a kezességet Garantiqua Zrt. és MV Zrt. kezességvállalása

12 Opciós vételi jog az adós által felajánlott és Hitelszövetkezet által minősített ingatlan vagy ingóság biztosítékokra Munkáltató által igazolt, munkaviszonyra tekintettel járó munkabér, amennyiben annak átutalása a Hitelszövetkezetnél vezetett folyószámlára történik 1.2. Másodlagos biztosítékok Készfizető kezesség, váltókezesség nem első osztályú ügyfél esetén, de a kezességvállalás elsődleges biztosítékkal fedezett Bevétel engedményezés - megfelelő szerződéses háttérrel - a vevő fizetőképessége esetén Tőzsdén jegyzett értékpapírok Egyéb előírások a biztosítékokra vonatkozóan Minden hitelnél, garancia és kezességvállalásnál a biztosítéki szerződéseket amennyiben ezt jogszabályi előírások kötelezővé teszik, avagy az ügylet és ügyfélkockázat indokolja - közjegyzői okiratba kell foglalni A másodlagos biztosítékok csak elsődleges biztosítékokkal megerősítve fogadhatók el. Másodlagos biztosíték önmagában maximum 30 %-ot képviselhet a biztosítéki szerkezetben. d.) A garanciát nyújtók és kezességet vállalók hitelminősítési kategóriái a Hkr (1) bek. alapján: A Hitelszövetkezetnél évben csak Központi kormány által vállalt garancia került elfogadásra. e.) A hitelezésikockázat-mérséklés során felmerülő piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációk a Hitelszövetkezetnél jelenleg nincsenek. f.) Olyan kitettség jelenleg nincs a Hitelszövetkezetnél, mely esetében a mérlegen belüli és kívüli nettósítást követően készfizető kezességet, vagy hitelderivatívát vett figyelembe a Hitelszövetkezet. g.) Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által fedezett teljes kitettség értéke a Hitelszövetkezetnél a december 31.-i auditált adatok alapján ,-EFt. 6.) Működési kockázat A Hitelszövetkezet a Működési kockázatról szóló 200/2007.(VII.30.) Korm. Rendelet 3..-ában meghatározott ún. Alapmutató módszere alkalmazására jogosult. Az Alapmutató módszere alapján számított Működési kockázat tőkekövetelményének értéke a Hitelszövetkezetnél a 2008., 2009., 2010., évi auditált adatok alapján Ft. Ennek tőkeszükségletét évente változó nagyságrendben a vonatkozó jogszabályok alapján évtől kezdődően kell figyelembe venni a szavatoló tőke számításánál. 7.) Javadalmazási politika 1.) A Javadalmazási politika személyi hatálya kiterjed a Hitelszövetkezet vezető állású személyeire Igazgatóság elnökére, Felügyelő Bizottság elnökére, ügyvezető igazgatókra és a kockázatkezelőre. A Hitelszövetkezet mérete, belső szervezete, tevékenységének jellege és összetettsége alapul vételével határozza meg belső szabályzatban az alkalmazott javadalmazási politikáját. Az ügyvezetők és a kockázatkezelő javadalmazása teljes egészében alapbérből áll, teljesítmény alapú javadalmazás jelenleg a Hitelszövetkezetnél nincs alkalmazva. A kockázatkezelő díjazása független az ellenőrzött terület teljesítményétől. Az Igazgatóság elnöke, Felügyelő Bizottság elnöke továbbá a belső igazgatósági tag ügyvezető igazgató választott tisztségviselői minőségében egyaránt a Közgyűlés által meghatározott tiszteletdíjban részesülnek, mely jellegét tekintve szintén fix, nem teljesítmény alapú javadalmazásnak minősül.

13 A Hitelszövetkezet javadalmazási politikáját a Hitelszövetkezet Igazgatósága jogosult elfogadni, illetve szükség esetén módosítani. 2.) Összesített információk a javadalmazásról a vezető állású személyekre és a Hpt. 69/B. (2) bekezdés szerinti, a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló személyekre lebontva: évre vonatkozó javadalmazás Teljesítmény javadalmazás Javadalmaállandó összege összege zásban részesülők száma Igazgatóság elnöke ,-Ft. 0,-Ft. 1 fő Felügyelő Bizottság elnöke ,-Ft. 0,-Ft. 1 fő Belső ig.tag ügyv. igazgató ,-Ft. 0,-Ft. 1 fő Finanszírozó ügyv. igazgató ,-Ft. 0,-Ft. 1 fő Kockázatkezelő ,-Ft. 0,-Ft. 1 fő 3.) Az üzleti év során kötött új munkaszerződésekhez kapcsolódó kifizetések és végkielégítések száma: 0 4.) A ki nem fizetett, halasztott javadalmazás összege: 0,-Ft. 5.) Az üzleti évben odaítélt halasztott javadalmazás kifizetett és teljesítménnyel korrigált összege: 0,-Ft. Pécs, június 2. Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA

A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA A MAGNET MAGYAR KÖZÖSSÉGI BANK ZRT. ÖSSZEFOGLALÓ KOCKÁZATI NYILATKOZATA Alulírott, a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz., cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám:

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája

I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája I/2. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. számviteli politikája A bank számviteli politikája a számviteli törvény, illetve a hitelintézetek vonatkozásában ennek végrehajtására kiadott kormányrendelet beszámolási

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban

A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban A SREP útmutató 5. számú melléklete: Az önkéntes intézményvédelmi rendszerek minősítése a hitelintézeti szektorban Az elmúlt időszak tapasztalatai felhívták a figyelmet a hitelintézeti szektorban az intézményvédelmi

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3794 Boldva, Mátyás király út 76. BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat

Vállalkozás. Forrásbevonás. Vállalkozás szereplői. Vállalat Nyugat-Pannon Régió Pályázati Tanácsadóinak és Projektmenedzsereinek Egyesülete Vállalkozás Forrásbevonás Az eredményszerzés érdekében végzett rendszeres gazdasági tevékenység, melynek célja a profitszerzés.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2011 év TARTALOMJEGYZÉK I BEVEZETÉS... 4 II VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2011 év TARTALOMJEGYZÉK I BEVEZETÉS... 4 II VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 TARTALOMJEGYZÉK I BEVEZETÉS... 4 II VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 III SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 5 III.1 KOCKÁZATI TÍPUSOK... 5 III.2 KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE SZOLGÁLÓ

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2009. 1 Bevezetés A Takarékszövetkezet bemutatása A vállalkozás megnevezése: Fókusz Takarékszövetkezet

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2010. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Hitelek csoportosítása 61. lecke 1. Pénztömeg nagyságára gyakorolt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások Fogalma: Pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a pénzügyi intézmények (hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások) által forintban, valutában vagy devizában, üzletszerűen

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos Nyilvánosságra hozatal 2 2012. december 31. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14.

MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. MKVK Pénz- és Tőkepiaci Tagozat 2011. november 14. Problémás hitelek számvitele, valamint a gyűjtőszámla-hitel konstrukció és a devizahitel előtörlesztés számviteli kezelése (magyar számvitel és IFRS)

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

KDB Bank Európa Zrt.

KDB Bank Európa Zrt. KDB Bank Európa Zrt. Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2012) Budapest, 2013 május 31. Tartalomjegyzék 1. A Bank Kockázati stratégiája... 3 1.1. Általános felépítés...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról

AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szabályzat a javadalmazási politikáról AEGON Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szabályzat a javadalmazási politikáról TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 2 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA... 2 3. A JAVADALMAZÁS

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012.

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. ÉV 2013. május 10. 1 A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről

Részletesebben

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év KSH:10046247-6419-122-18 Cg.:18-02-000133 Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Répcelak és Vidéke Takarékszövetkezet (9653 Répcelak, Petőfi

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete

Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Az E-STAR Nyrt. cs.a. elvi egyezségi javaslat tervezete Adós kéri, hogy a hitelezők járuljanak hozzá ahhoz, hogy az Adós a jelen fizetőképességének helyreállítását célzó átdolgozott reorganizációs program

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET Fegyvernek, Felszabadulás út 138. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓ 2012. Fegyvernek, 2013. május 29. 1 II. A TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

KDB Bank (Magyarország) ZRt

KDB Bank (Magyarország) ZRt KDB Bank (Magyarország) ZRt Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatal (2010) Budapest, 2011 május 23. Tartalomjegyzék 1. A Bank Kockázati stratégiája... 4 1.a Általános felépítés...

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2010. évre

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2010. évre BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2010. évre Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/A Telefon: (69) 569-990 Fax: (69) 569-991 E-mail:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség

KÖZZÉTÉTEL. - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség KÖZZÉTÉTEL - 2014. évi kockázatkezelési nyilvánosságra hozatali kötelezettség A GlobalFX InvetsmentZrt. (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15.; cégjegyzékszám: 01-10-046511, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG 2014.12.31. HATVAN ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET MÉRLEG 2014.12.31 Hatvan, 2015. március 26... Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal 2011. év A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány Rendeletben

A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány Rendeletben A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánsságra hzatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Krmány Rendeletben előírt kckázatkezelésre vnatkzó infrmációinak nyilvánsságra

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet

KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet KSH: 10043897 6419 122 06 Cg.: 06-02-000014 PILLÉR Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2009.év 2010.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben