Kockázatkezelési elvek, módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kockázatkezelési elvek, módszerek"

Átírás

1 A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a következıkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet elkészítette Kockázatkezeléssel kapcsolatos stratégiáját, melyet évente aktualizál, melyet honlapján a honlapon közzé tesz ügyfelei részére. Hitelszövetkezetünknél évben a kockázat kezelıi feladatokat a hitelezési vezetı látta el. A kockázatkezelı döntési szintenként véleményezi kockázatvállalási szempontból, - mint elıszőrı- az elıterjesztett ügyleteket. Vizsgálja a kockázati tényezıket, illetve azt, hogy az ügylettel kapcsolatban felmerülı kockázat a Hitelszövetkezet számára vállalható-e. A hitelezési tevékenység során szinte minden esetben megjelenik a kockázat. A kockázatkezelı feladata az adott hitelezési kockázat idıben történı felismerése, azonosítása, annak mérése. Az eredményes mőködés fontos tényezıje a kockázatok gyors észlelése és annak hatékony kezelése. A feladat elvégzéséhez a kockázatkezelı részére a szükséges jogkört biztosítja a hitelszövetkezet. A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A kockázatkezelési folyamat a hitelügylet befogadásától a döntés elıkészítéséig az érvényes belsı szabályozáson alapszik. Az egyes ügyletek fedezeteként elfogadható szükséges biztosítékok körét a Fedezetértékelési szabályzat részletesen tartalmazza. Az ügyletekkel kapcsolatos tulajdonosi, piaci, mőködési, menedzsment, termelési, iparági, kockázatok a lehetıségekhez mérten bemutatásra kerülnek, illetve lehetséges módon azok enyhítése megtörtént. Hitelügylet pozitív elbírálása esetén megkötésre kerülı szerzıdések tartalmaznak olyan elemeket, melyek lehetıséget biztosítanak a hitelszövetkezet számára az utóellenırzés elvégzésére, a biztosítékok és a nem biztosíték jellegő számviteli információk megszerzésére, a fedezetekkel összefüggı biztosítások ellenırzésére. Az ügylet fennállása alatt a biztosítékok meglétét helyszíni szemlék keretében ellenırzi hitelszövetkezetünk. Amennyiben a helyszíni szemle során, vagy egyéb információk alapján a hitelszövetkezet tudomására jut a biztosítékok értékének jelentıs csökkenése, vagy romlása, megsemmisülése, gondoskodni kell megfelelı újabb fedezet bevonásáról. Az adós pénzügyi pozíciójának romlása esetén azonnali intézkedés, szoros kölcsönös együttmőködés szükséges. Fedezetelvonás megállapításakor azonnal intézkedni szükséges pótfedezet bevonásáról vagy a szükséges jogi lépések megtételérıl. Ezen folyamatok részleteit a monitoring tevékenységre vonatkozó szabályzatok tartalmazzák. Javadalmazási politika A Széchenyi István Hitelszövetkezet 2010-ben felkészült Javadalmazási Politikájának elkészítésére, amelynek hatályba lépése 2011-ben történik. A Javadalmazási Politikánkban figyelembe vesszük a Hpt. 69/B elıírásait, valamint a PSZÁF elnökének 1/2010. sz. ajánlását is. 1

2 Szavatoló tıkével kapcsolatos információk a.) az alapvetı tıke összege EFt járulékos tıke összege EFt kiegészítı tıke összege - - b.) az alapvetı tıke pozitív összetevıi az alapvetı tıke negatív összetevıi c.) a járulékos tıke pozitív összetevıi értékelési tartalék alárendelt kölcsöntıke a járulékos tıke negatív összetevıi d.) a Hpt. 5. sz. melléklet 24. pontja szerinti korlátozások figyelembe vételével meghatározott alapvetı és járulékos tıke összege: a Hpt. 5. sz. melléklet 23. pontjának c. alpontjában meghatározott levonandó értékek: e.) a Hpt. 5. sz. melléklet 29. pontja szerinti érték: (A számszaki adatok december 31-i auditált adatok alapján!) EFt EFt EFt EFt EFt 0 EFt EFt 0 EFt EFt A Hitelszövetkezet tıke-megfelelésével összefüggı információk a.) A kockázatkezelı a Hitelszövetkezet belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatának ellenırzését évente egyszer, az auditált mérleg adatok közgyőlés általi elfogadást követı 60 napon belül végzi el. b.) A Hitelszövetkezet kitettségi osztályaira vonatkozóan a Hpt. 76. (1) bek. a.) pontja szerinti kockázati kategóriák tıke követelménye kitettségi osztályok szerinti bontásban: A kitettségi osztályok kockázattal súlyozott értékei: o központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség EFt o regionális korm. helyi, helyi önkormányzati súlyozott értéke 0 EFt o hitelintézetekkel szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke EFt o vállalkozással szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke - - o lakossággal szembeni kitettség kockázattal súlyozott értéke EFt o ingatlannal fedezett kitettség kockázattal súlyozott értéke EFt o késedelmes tétel kockázattal súlyozott értéke EFt o egyéb tételek kockázattal súlyozott értéke EFt o mérlegen kívüli tételek kockázattal súlyozott értéke EFt o központi kormánnyal és bankkal szembeni kitettség tıke követelménye -- o regionális korm. helyi, helyi önkormányzati tıkekövetelménye 0 EFt o hitelintézetekkel szembeni kitettség tıkekövetelménye EFt o vállalkozással szembeni kitettség tıkekövetelménye - - o lakossággal szembeni kitettség tıkekövetelménye EFt o ingatlannal fedezett kitettség tıkekövetelménye EFt o késedelmes tétel tıkekövetelménye EFt o egyéb tételek tıkekövetelménye EFt o mérlegen kívüli tételek tıkekövetelménye EFt 2

3 Felhigulási kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia, ennek megfelelıen erre vonatkozó tıkekövetelményt sem kell számítania. Kereskedési könyvben és nem kereskedési könyvben nyilvántartott tételekre partner kockázatot a Hitelszövetkezetnek nem kell kimutatnia. Ennek megfelelıen erre vonatkozó tıke követelményt sem kell számítani. c.) A Hitelszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkezı késedelemnek és a hitel minıség romlásnak a belsı szabályzat alapján való megközelítése: A Hitelszövetkezetnél lévı hitelek az alábbi minısítési kategóriába kerülnek besorolásra a késedelmes napok száma alapján, az egyszerősített minısítési eljárás esetén: Problémamentes az a követelés, amely esetében nincs törlesztési vagy/és kamatfizetési késedelme, tıke vagy kamat-, illetve kamatjellegő kötelezettségnek fizetési vagy törlesztési késedelme vállalkozói hitelek esetében legfeljebb 15 nap, lakossági hiteleknél legfeljebb 30 nap. Külön figyelendı az a követelés, amelynél a törlesztési késedelme nem haladja meg a 60 napot. Átlag alatti az a követelés amelynél a törlesztési késedelme nem haladja meg a 90 napot. Kétes az a követelés, amelynél a törlesztési késedelem 90 nap feletti. Rossz az a követelés, amelynél a törlesztési késedelem az 1000 napot meghaladja. A Hitelszövetkezet az ügyletek minıségi romlása miatt értékvesztést számol el, illetve havonta kockázati céltartalékot képez. d.) Az értékvesztések elszámolása és visszaírása a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: Egyedi minısítéső ügyleteknél a Hitelszövetkezet által elszámolt értékvesztés illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetıen a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a veszteség valószínőségére és annak nagyságára, valamint az ügylet minısítési kategóriájára és a várható befolyó bevételekre. Ha az eszközök esetében a könyv szerinti érték a várható veszteségnél magasabb, akkor értékvesztést kell képezni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz könyv szerinti értékét növelni. A Hitelszövetkezet az eszközeinek minısítését negyedévente végzi el, az értékvesztést és a céltartalék képzést is a fenti idıpontban számolja el. A minısített tételeknél az analitikai nyilvántartás külön kezeli a tárgyévben, illetve elızı évben megképzett értékvesztést és céltartalék képzést így nyomon követhetı, hogy a tárgyévben elvégzett értékvesztés visszaírás kockázati céltartalék felhasználása felszabadítása az elızı évben vagy a tárgyévben elszámolt értékvesztésbıl megképzett céltartalékból történik. e.) A kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként. A Hitelszövetkezet összes kitettsége magyarországi partnerekkel szembeni kitettségekbıl keletkezett. f.) A kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlása nettó kitettségi osztályonként. központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség EFt hitelintézetekkel szembeni kitettség EFt helyi önkormányzatokkal kapcsolatos kitettség 0 EFt vállalkozással szembeni kitettség 0 EFt lakossággal szembeni kitettség: EFt 3

4 ingatlannal fedezett kitettség EFt késedelmes tétel EFt egyéb tételek EFt mérlegen kívüli tételek EFt g.) A kitettségek hátralévı futamidı szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként Éven belüli Éven túli Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség E Ft - Hitelintézetekkel szembeni kitettség E Ft EFt Ügyfelekkel szembeni kitettség E Ft EFt h.) Gazdasági ágazatbeli vagy ügyfél kategória szerinti megoszlás Éven belüli Éven túli Egyéb pénzügyi közvetítık EFt - - Nem pénzügyi vállalatok EFt EFt Háztartás, lakosság EFt EFt Háztartás, egyéni vállalkozók EFt EFt Ügyfél kategória szerinti megoszlásban összesítve 1. Késedelmes tétel és a hitelminıség romlást szenvedett kitettség A késedelmes tételek és a minıség romlást szenvedett kitettség állománya: 2. Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg: Értékvesztés nyitó állomány EFt évi képzés EFt évi visszaírás EFt évi záró állomány EFt i.) A hitelminıség romlást szenvedett és késedelmes kitettségek az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve földrajzi - legalább országonkénti megoszlás szerinti bontásban A hitelminıségi romlást szenvedett és késedelmes kitettségek magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn. A nettó állomány megoszlása a következı: Probléma mentes kategória - - Külön figyelendı kategória EFt Átlag alatti kategória EFt Kétes kategória EFt Rossz kategória EFt Összes állomány: EFt Sztenderd módszer A kitettségi osztályokra vonatkozó eredeti kitettségi értékek: Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség EFt Hitelintézetekkel szembeni kitettség EFt Regionális korm. és helyi önkorm. kapcsolatos kitettség 0 EFt 4

5 Lakossággal kapcsolatos kitettség EFt Ingatlannal kapcsolatos kitettség EFt Késedelmes tétel EFt Egyéb tétel EFt Mérlegen kívüli tételek: EFt Az osztályokra vonatkozó kitettség értékek a hitelezési kockázat-mérséklési módszerek alkalmazását követıen: Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség EFt Hitelintézetekkel szembeni kitettség EFt Regionális korm. és helyi önkorm kapcsolatos kitettség 0 EFt Lakossággal kapcsolatos kitettség EFt Ingatlannal kapcsolatos kitettség EFt Késedelmes tétel EFt Egyéb tétel EFt Mérlegen kívüli tételek: EFt Hitelezési kockázat mérséklés a.) Mérlegen belüli és mérlegen kívüli nettósítást a hitelszövetkezet nem alkalmaz. b.) A biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok fıbb elvei: A hitelszövetkezet alapvetı üzleti elképzeléseinek megfelelıen ügyfeleinek a hiteleket elsısorban bevételeikbıl kell visszafizetni. Ennek ellenére minden egyes ügyletnek jogi biztosítékkal is rendelkeznie kell. A kockázat kiszőrése minimalizálása szükségessé teszi a figyelembe vehetı biztosítékok körének, az értékelés módjának, a szükséges biztosítékok mértékének meghatározását és a biztosítékok meglétének ellenırzését. A hitelszövetkezet hitelezési, garancia és kezességvállalási tevékenységét az ügylet megkötésekor minimális kockázatúvá kell tenni és a kockázat mentességet az ügylet lezárásáig meg kell ırizni. A biztosítékok értékét úgy kell megállapítani, hogy azok azonnali értékesítése, igénybe vétele esetén a hitelszövetkezet követelései (tıke + kamat) 100%-ban megtérüljenek. A biztosítékok értékelésénél azok piaci-forgalmi értékébıl kell kiindulni. A partnerek részérıl biztosítékként felajánlott vagyontárgyak csak arra feljogosított szakértı által készített értékbecslés alapján fogadhatók be fedezetként. A biztosítékok piaci-forgalmi értékét az adott gazdasági viszonyok között a kereslet-kínálat alakulásának, a vagyontárgyak jellegének és regionális helyzetének figyelembe vételével kell megbecsülni. Figyelni kell arra, hogy az ügyfél fizetési moráljának romlása, az esetleges vagyon értékesítés sürgıssége a piaci-forgalmi értéket rontja. E miatt a piaci-forgalmi érték eltérı arányú figyelembe vétele indokolt és szükséges a biztosíték fajtától függıen. A piaci-forgalmi értéket az ügylet megkötésekor kell megállapítani és azt folyamatosan karban kell tartani az ügylet lezárásáig. Nem vehetı figyelembe a biztosíték értékelésének megállapítása során az olyan biztosíték, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzáloggal terhelt zálogtárgyat, illetve amely az ingatlanra vonatkozó jelzálog esetén a jelzálogbejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelızı jelzálog bejegyzések összegének figyelembe vételével együtt meghaladja a biztosíték könyv szerinti értékének vagy forgalmi értékének 50 %-t. 5

6 A fedezetértékelést végzı személy a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vehet részt. A Hitelszövetkezetnek a hitel, garancia és kezességvállalásra vonatkozó bírálatot megelızıen kell beszereznie a fedezetre vonatkozó okiratokat. A biztosítékok csak megfelelı biztosítás megkötése és a Hitelszövetkezetre történı engedményezése mellett alkalmazhatók. c.) Elismert biztosítékok fı típusai a Hitelszövetkezetnél I. DOLOGI BIZTOSÍTÉKOK 1. Óvadék 1.1. Forint betét 1.2. Deviza betét (átváltási kockázattal) 1.3. Óvadékba helyezett értékpapír Tagsági jogokat nem nyújtó likvid állami értékpapír (államkötvény, kincstárjegy) 1.3/a Rövid lejárat esetén 1.3./b Éven túli lejárat esetén 1.3./c Egyéb értékpapírok 2. Közraktárjegy 3. Jelzálogjog 3.1. Jelzálogjog ingatlanon, keretbiztosítéki jelzálogjog 3.1./a Lakóingatlan 3.1./b Építési telek 3.1/c Zártkerti ingatlan 3.1/d Lakóingatlan egyéb célra 3.1/e Garázs 3.1/f Termıföld (szántó, erdı, gyep) 3.1/g Idegenforgalmi, kereskedelmi, vendéglátóipari létesítmény, iroda, üzlet) 3.1/g Üdülı, nyaraló 3.1/i Mezıgazdasági célú üzemépület 3.1/j Ipari célú üzemépület, ipari telek 4. Ingó jelzálogjog (egyedi, keretbiztosítéki) 4.1. Ipari és mezıgazdasági gépek, berendezések Erı- és munkagépek o új, újonnan vásárolt o használt 4.2. Személygépkocsi, haszonjármő, jármővek o új, újonnan vásárolt o használt 4.3. Állatok 4.4. Mezıgazdasági termény, termék 4.5. Árukészlet 5. Vagyont terhelı jelzálogjog II. SZEMÉLYES BIZTOSÍTÉKÉKOK (garanciák és kezességek) 1. Bankgarancia 2. Hitelgarancia Rt. kezességvállalása 2.1. Állami viszont garancia nélkül 2.2. Állami viszont garanciával 3. Állami készfizetı kezességvállalás 4. Állami sortartó kezességvállalás 5. Gazdálkodó szervezet sortartó kezességvállalása 6. Adós 6.1. Adóstárs, kezes jövedelme 7. Készfizetı kezességvállalás III. EGYÉB BIZTOSÍTÉKOK 1. Zálogjogok 6

7 1.1. Zálogjog jogon 1.2. Zálogjog követelésen 1.2/a Nem kiértesített - csendes 1.2/b Kötelezett által visszaigazolt éles 2. Engedményezés 2.1. Követelés engedményezés 2.1/a Nem kiértesített csendes 2.1/b Kötelezett által visszaigazolt éles 3. Hitel és/vagy életbiztosítás, vagyonbiztosítás 4. Támogatások 4.1. Területalapú támogatás Hitelszövetkezetre történı engedményezése 4.2. Agár-környzetgazdálkodási támogatás Hitelszövetkezetre történı engedményezése 4.3. Tejtermelés támogatás Hitelszövetkezetre történı engedményezése 4.4. Egyéb támogatás IV. KOCKÁZAT CSÖKKENTİ JOG 1. Vételi jog (opció) kiegészítı kötelem 2. Elıvásárlási jog 3. Visszavásárlási jog V. KOKCÁZAT CSÖKKENTİ ESZKÖZÖK 1. Azonnali beszedési megbízás felhatalmazó levél 2. Terhelési és elidegenítési tilalom 3. Tartozás elismerı nyilatkozat 4. Közjegyzıi okiratba foglalt szerzıdés 5. Befogadó nyilatkozat d..) A garanciát nyújtók és kezességet vállalók hitelminısítési kategóriái a Hkr (1.) bek. alapján Hitelszövetkezetünknél évben: Csak központi kormány által vállalt garancia került elfogadásra. e.) A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerült piaci- vagy hitelezési kockázati koncentrációk a Hitelszövetkezetnél jelenleg nincsenek. f.) Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által fedezett teljes kitettség értéke a Hitelszövetkezetnél a december 31-i auditált adatok alapján EFt Mőködési kockázat A Hitelszövetkezet a Mőködési kockázatról szóló 200/2007. (VII.30.) Kormány rendelet 3. -ában meghatározott un. Alapmutató módszer alkalmazására jogosult. Az Alapmutató módszer alapján számított Mőködési kockázat tıkekövetelményének értéke 2008., és évi auditált adatok alapján EFt. Ennek tıkeszükségletét a vonatkozó jogszabályok alapján kell figyelembe venni a szavatoló tıke számításánál. Zalaegerszeg, június 09. Széchenyi István Hitelszövetkezet 7

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

A KINIZSI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2008. DECEMBER 31. A Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen dokumentummal a Hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2012. 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben