Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítı melléklet. I. Általános rész. Zöld Folyosó Közalapítvány"

Átírás

1

2 Kiegészítı melléklet I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Zöld Folyosó Közalapítvány Székhelye: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Az alapítás idıpontja: augusztus 1. A mőködés megkezdésének idıpontja: augusztus 1. Mőködési forma: Közhasznú Szervezet A társaság telephelyei: 8708 Somogyfajsz Kossuth u. 62 Alapítók: MME Somogy Természetvédelmi Szervezete Somogyfajsz Önkormányzata Németh Marianna Judit Hivatal Nándor Tömösváry Tibor Nagy Tibor A közalapítvány vagyona Tulajdonos neve Törzstıke E Ft-ban Törzstıke %-os megoszlása MME Somogy Természetvédelmi Szerv. Somogyfajsz Önkormányzata 5 4 Németh Mariann Judit 5 4 Hivatal Nándor 5 4 Tömösváry Tibor 5 4 Nagy Tibor 5 4 Ö s s z e s e n :

3 Egyéb információk: A mérleget aláírta Hunyady József, a kuratórium elnöke 8714 Kelevíz, Lehner puszta A társaság tevékenységi köre: TEÁOR száma M e g n e v e z é s e Környezet és természetvédelmi programok támogatása, amelyek elısegítik az önkormányzatok és gazdálkodók környezet- és természetvédelmi feladatainak megvalósítását Olyan beruházások és vállalkozások támogatása, melyek a térség hagyományain alapulnak, elısegítik a természeti és kulturális értékek védelmét, bemutatását és elısegítik a térség fejlıdését. Természetes és jogi személyek által önként vállalt természet- és környezetvédelmi kötelezettségek finanszírozása. Veszélyeztetett ill. agrár-környezetvédelmi gazdálkodásra alkalmas élıhelyek vásárlása, bérlete és egyéb jogcímen történı használata és fenntartása, természetvédelmi céllal. A természetvédelmi turizmus fejlesztése és támogatása 2. A számviteli politika fıbb vonásai Könyvvezetés módja A Közalapítványnál a könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend tartalmazza. Beszámoló készítés rendje Az egyszerősített éves beszámoló készítésének idıpontja a számviteli politikában foglaltak szerint május 20. A beszámoló a mérleget, az eredmény-kimutatást, a közhasznú jelentést tartalmazza

4 Az eredmény-kimutatás választott formája Közalapítvány állapítja meg. Amortizációs politika a tevékenység eredményét összköltséges-eljárással a) Tervszerinti értékcsökkenés elszámolása Az értékcsökkenés elszámolása a szervezet üzletpolitikájára épülve a várható használati idınek megfelelıen történik. Az értékcsökkenést a bruttó értékbıl kiindulva lineáris leírással állapítjuk meg éves gyakorisággal. A Ft alatti kis értékő tárgyi eszközök beszerezési árát a használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési költségként. Eszközök és források értékelési eljárása A Közalapítvány a vásárolt készleteit a FIFO elv szerinti beszerzési árat alkalmazva tartja nyilván év végi leltározás alapján. Év közben mennyiségi és éték nyilvántartás nincs

5 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 3.1 A vagyoni helyzet alakulása M e g n e v e z é s Elızı évi Tárgyévi Változás E Ft E Ft %-a A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B+C) D. Saját tıke I. Induló tıke II. Tıkeváltozás III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tev E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+G)

6 Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása december 31-én 1sz. tábla Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Vagyoni értékő jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Kísérleti fejlesztés akt. értéke Alapítás-árszerv. akt. értéke Immateriális javak értékhely. Ingatlanok Mőszaki berend., felsz., járm. Egyéb berendezések, járm. Beruházások Beruházásokra adott elılegek Tenyészállatok Összesen:

7 Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok 3.sz. tábla Adatok ezer Ft-ban Megnevezés Nyitó Tárgyévi Záró Növekedés Csökkenés Érték Mennyiség A Közalapítvány vagyoni helyzete lényegesen nem változott az elmúlt évhez képest. A tárgy évi mőködési feltételek romlottak. A társaság fejlesztési célra támogatást tudott igénybe venni. A tárgyi eszköz bıvülés is volt. A készletek értéke az állatállomány változásból adódóan csökkenést mutat tavalyhoz képest. A követelés állomány nıtt. 3.2 Pénzügyi helyzet értékelése A Közalapítvány pénzügyi helyzete változó, elsısorban a kapott támogatásoktól függ a gazdálkodás. A közalapítványnak bár nem jelentıs, de általában van elmaradása az állami szervek felé. A tartozásokat meg tudja fizetni, de a befolyó bevételek egyenetlen és kiszámíthatatlan befolyása miatt ez nehéz feladat a határidı betartása. A szállítói tartozás csökkent a bázishoz képest, értéke eft. Ugyanakkor a vevı követelések alacsonyabb( 400 e Ft ). A követelések befolyása és a tartozások kiegyenlítése a mérleg készítésig megtörtént. 3.3 A tárgyévi eredmény alakulása A társaság az elmúlt évben ,- eft veszteséget ért el. Ez az alaptevékenység 15395,- eft veszteségébıl és vállalkozási tevékenység 227,-e Ft nyereségébıl tevıdik össze. Az elmúlt évek növekvı eredménye után a tárgy évben romlott az alapítvány gazdálkodása

8 Vállalkozási tevékenység bevétele: 250 eft Fafeldolgozás : 443 eft Ingatlan bérbeadás: - eft Egyéb bev. - eft A vállalkozási tevékenység a felsorolásból kitőnik, hogy a szervezet céljainak megfelelı meglévı eszközök hasznosításából adódik. Tevékenység célja szerinti bevétele: e Ft Állat értékesítés Növénytermesztés: Faáru értékesítés: Egyéb szolgáltatás: Külföldi szervezetektıl kapott támogatás: Belföldi szervezettıl kapott támogatás : Központi költségvetés: De minimis támogatás SZJA 1 %: Egyéb bevételek: e Ft e Ft e Ft e Ft --- eft --- e Ft eft 86 e Ft 297 e Ft 2 eft Költségvetéstıl kapott támogatások: eft. Folyósító szervezet Kapott támogatás Program célja MVH 495 e Ft Natura 2000 LIFE támogatás 55 e Ft Kerecsensólyom védelme MVH 1280 eft Extenzifikációs tám. MVH 711 e Ft Tört.bázis szm. Tám. MVH 414 e Ft Anyatehén támogatás MVH e Ft Területalapú támogatás MVH e Ft Agrárkörnyezetgazd.tám. MVH 20 e Ft Képzési támogatás MVH 86 eft De minimis támogatás MVH 55 eft Juhtenyésztı támogatás - 7 -

9 A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 3. számú táblázat Adatok e Ft-ban A Összes közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú célra kapott támogatás a) alapítóktól b) államháztartás más alrendszereitıl /a Aktivált STKÁV 2 Pályázati úton nyert támogatás 3 Közhasznú tevékenységbıl származó Tagdíjból származó bevétel 5 Egyéb bevétel 0 B Vállalkozási tevékenység bevétele Nem cél szerinti vállalkozási bevétel 7 Egyéb cél szerinti bevétel 443 C Összes bevétel D Közhasznú tevékenység költségei E Vállalkozási tevékenység költségei Nem cél szerinti tev. költségei 2 Egyéb cél szerinti tev. költségei 216 F Összes tevékenység költségei G Adózás elıtti eredmény H Adófizetési kötelezettség 0 I Tárgyévi eredmény A szervezet felmerült költségei A Személy jellegő ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tisztelet díjak Személy jellegő egyéb költségek 452 Személy jellegő költségek közterhei 3391 B Anyag jellegő ráfordítások C Értékcsökkenés 4168 D Egyéb ráfordítások 8969 E Szervezet által nyújtott támogatás 0 -ebbıl pályázat útján nyert támogatás 0-8 -

10 Kimutatás a vezetı tisztségviselık juttatásáról A Közalapítvány vezetı tisztségviselıi juttatásban nem részesültek. Tömösváry Tibor ,- Ft, Hivatal Nándor ,- Ft és Lancz Kálmán ,- Ft munkabér kifizetésben részesültek, mint a Közalapítvány alkalmazottai. Vállalkozási Közhasznú A Személy jellegő ráfordítások Bérköltség Megbízási díjak Tisztelet díjak Személy jellegő egyéb költségek Személy jellegő költségek közterhei B Anyag jellegő ráfordítások C Értékcsökkenés D Egyéb ráfordítások E Szervezet által nyújtott támogatás 0 0 -ebbıl pályázat útján nyert támogatás Munkavállalók átlagos statisztikai létszáma, bérköltsége és személyi jellegő egyéb kifizetései Fıállásban teljes munkaidıben Alkalmazásban álló Megnevezés fizikai foglalkozásúak szellemi foglalkozásúak Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók Átlagos statisztikai állományi létszám (fı) Munkaviszonyból származó összes kereset E Ft sz. tábla Egyéb munkajövedelem E Ft 1130 Foglalkoztatottak összesen

11 - 10 -

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 14 Kaposvári Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Málovics

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft.

Kiegészítő melléklet. Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. Statisztikai számjel: 23961906-8810-572-02 Cégjegyzék szám: 02-09-079060 Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. 7370 Sásd, Szent Imre út 23. Kiegészítő melléklet 2012

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége. Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Kiegészítő melléklet a 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. március 8. Képviseletre jogosult I. Általános rész A KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben