Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, április 20.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20."

Átírás

1 Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, április 20.

2 A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány évi közhasznú egyszerősített éves beszámolója Beszámolónkat a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. sz. rendelet alapján készítettük el, figyelemmel a közhasznú szervezetekrıl szóló évi CLVI. tv. elıírásaira évi bevételünk összességében ezer Ft-ot tesz ki, melybıl a közhasznú tevékenység bevétele ezer, a vállalkozási tevékenység bevétele ezer Ft. Közhasznú tevékenységünk bevételei között jelennek meg elsıként azok a támogatási összegek, melyeket közhasznú célú mőködésre kapott Alapítványunk, így: a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától mőködési költségek ellentételezésére juttatott ezer Ft-os; az Alapítvány céljaira magánszemélyek SZJA 1% felajánlásából származó 107 ezer Ft-os támogatási összeg. Pályázati úton nyert támogatásként szintén a közhasznú bevételek között szerepeltetjük a beszámolóban azokat az összegeket, melyeket támogatott programok nyert pályázatai alapján kaptunk, összességében ezer Ft összegben. Ezek a bevételek kizárólag elızı évrıl áthúzódó programokhoz kapcsolódnak, úgymint ROP, HEFOP programok, illetve a Baross Gábor fejlesztési pályázat végelszámolási támogatásai. Közhasznú tevékenységekbıl származó bevételeink között megbízásos pályázatkészítés, oktatás és fejlesztési munkák bevétele szerepel, mely összességében ezer Ft. E két bevételi kategória a korábbi évekhez képest nagyságrendileg kisebb összegő, ez a csökkenés eredményezi a tevékenység veszteségességét. Támogatott pályázatot a évben egyáltalán nem sikerült nyernünk, megbízásos munkából is csak két jelentısebb összegő valósult meg, a BSP projekt, valamint SZMJV Önkormányzatának Agóra Pólus pályázat készítése. Közhasznú tevékenységünk egyéb bevételei között találhatók a különbözı Mikrohitel alapok mőködtetésének elszámolható jutalékai, a befektetések hozamai, a lekötött betétek és folyószámlák kamatbevétele, valamint az értékesített eszközök bevétele. Az egyéb bevételeink összességében ezer Ft-ot tesznek ki, ez az elızı évi bevétellel közel azonos.

3 Vállalkozási tevékenységbıl származó bevételünk nagyságrendileg az elızı évihez hasonló, ezer Ft bevételünk származott a helyiség-bérbeadásból, valamint ügyviteli- és irodai szolgáltatásból. Az év során számvitelileg elszámolt ráfordításaink teljes összege ezer Ft-os volt. Ebbıl közhasznú tevékenységünk ráfordításrésze ezer, vállalkozási tevékenységünkre jutó rész ezer Ft. Közhasznú tevékenységeink sorában: hitel-programok, illetve az ezekhez kapcsolódó tanácsadási program mőködtetését, fejlesztési programok kidolgozását, illetve azok megvalósításában való közremőködést, valamint oktatási-képzési feladatokat finanszíroztunk. Közhasznú tevékenységünk tárgyévi eredménye ezer Ft. Ez a nagyobb mérető veszteség abból adódik, hogy az áthúzódó bevételek költségeit idıbeli elhatárolás alapján a 2008-as évben vettük számításba, s mivel új bevételi tételek csak nagyon minimális mértékben képzıdtek, a mőködési költség teljes egésze ezt a jóval kisebb volumenő bevételt terheli. Mivel a költségcsökkentı intézkedések javarészt az év utolsó negyedévében történtek meg, ezek hatása a 2008-as beszámolóban még nem számszerősíthetı. Vállalkozási tevékenységünk ráfordításait közvetett módon, arányosítással szükséges megállapítanunk. A beérkezett bevételek arányának alapján a költségkorrekciót kötelezıen el kell végeznünk. A korrigált ráfordítási összeg ezer Ft. A vállalkozási tevékenységbıl származó bevételünk nagyságrendileg hasonló az elızı évihez, de az összes bevételhez viszonyítva nagyobb hányadot tesz ki, így nagyobb költséghányad jut rá, ebbıl a tevékenységbıl származó eredményünk is veszteség, összege ezer Ft. Alapítványunk mérlegének fıösszege növekedett, tárgyévi összege ezer Ft. Ez abból adódik, hogy a veszteség okozta csökkenést ellensúlyozza a GOP4 prioritás keretében finanszírozott Új Magyarország Mikrohitel Programra lehívott 80 millió forint összegő forrás. Az ESZKÖZ oldal nagyobb mértékő változásait a kihelyezett hitelállomány növekedése okozza, a befektetett pénzügyi eszközök állománya 50 millió forinttal magasabb az elızı évinél. A követelések és pénzeszközök összege az elızı évihez hasonló nagyságrendő, ezer forint. Az aktív idıbeli elhatárolások sor az elızı évekrıl áthúzódó programok lezárása miatt jelentısen lecsökkent, végén csak egy le nem számlázott, tárgyévet érintı bevételi tételt tartalmaz.

4 A mérleg FORRÁS oldalán a saját tıke csökkenése ezer Ft-os nagyságrendő. Ezen belül a Tıkeváltozás és eredmény sor mutat 15,43 %-os csökkenést. Kötelezettségeink összege az elızı év záró adatához viszonyítva jelentısen emelkedett, ennek fı oka a már korábban említett idegen forrás bevonás. Hosszú lejáratú kötelezettségeink között tartjuk nyilván az Új Magyarország Mikrohitel Programra kapott forrást, a korábban mikro-hitelbıl fejlesztési programokra átcsoportosított forrás összegét, valamint egy lízingkötelezettség éven túl esedékes összegét. Ezek együttes összege ezer Ft. Rövid lejáratú kötelezettségeink között jelenik meg a szállítói tartozás, a december végén kötött ingatlan értékesítési szerzıdés alapján kapott vételár elıleg, az év utolsó bevallási idıszakában keletkezett adók, járulékok összege, valamint a lízingdíj 2009-ben esedékes törlesztési kötelezettsége. Rövid lejáratú kötelezettségeink összességében ezer Ft-ot tesznek ki.. A Passzív idıbeli elhatárolások összege jelenleg 5,6 millió Ft-os nagyságrendő. Tartalmazza a fejlesztési támogatások fel nem használt részét, valamint az elhatárolt közüzemi díjakat. Az elızı idıszakhoz viszonyítva összege csökkent, a korábban elhatárolt fejlesztési támogatások tárgyévi felhasználásának elszámolása miatt.

5 2008. évi mérleg (ezer Ft-ban) Sorszám Megnevezés Tárgyév 1. A Befektetett eszközök (2-5. sor) I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése B Forgóeszközök (7-10. sor) I. Készletek 8. II. Követelések III. Értékpapírok 10. IV. Pénzeszközök C Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D Saját tıke ( sor) I. Induló tıke / Jegyzett tıke II. Tıkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl (Közhasznú tevékenységbıl) 19. VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl E Céltartalék 21. F Kötelezettségek ( sor) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek G Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor)

6 2008. évi eredménykimutatás Sorszám Megnevezés Tárgyév 1. A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) (ezer Ft-ban) Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a. alapítótól 4. b. központi költségvetéstıl 5. c. helyi önkormányzattól d. társadalombiztosítótól 7. e. egyéb, ebbıl 1% Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A. + B.) 14. D. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 21. E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások 28 F. Összes ráfordítás (D. + E.) G. Adózás elıtti eredmény (B. E.) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G. H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A. D.)

7 Tájékoztató adatok 33. A. Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség ebbıl: - megbízási díjak tiszteletdíjak Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulélok B. A szervezet által nyújtott támogatások 40. C. Továbbutalási céllal kapott támogatás 41. D. Továbbutalt támogatás Székesfehérvár, április 20. Szenczi Katalin gazdasági vezetı

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011.02.23-2011.12.31. Budapest, 2012. 2 T a r t a l o m 1. A Bókay Gyermekklinikáért Kiemelten Közhasznú

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21. Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY.

M.O. CHRON COLITISES BETEGEK EGY. 1 2 3 2 1-4 - 5 2-0 1 12 Budapest, Márvány u.17. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszer sített Beszámolója Éves zárómérleg 2012. január 01. - 2012. december 31. 2012 Kelt BUDAPEST, 2013. április 25. P. H. 1

Részletesebben