Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése es évrıl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl"

Átírás

1 A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7.

2 Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010 Statisztikai számjel: Adószám: Nyilvántartási szám: 1580/2010 Fıtevékenység: Környezet- és természetvédelem További tevékenységek: Környezeti nevelés Természettudományos kutatás Oktatás és oktatást segítı tevékenység Ismeretterjesztés Egyéb kulturális tevékenység Alapítók: Horváth Gábor Moórné Horváth Beatrix Képviselı: Szinai Péter, elnök Kuratórium tagjai: Bodor Ádám, titkár Horváth Balázs Horváth Gábor Szegedi Viktória Székhely: 8226 Alsóörs, Mátyás Király utca 7. A Pullus Alapítvány bemutatása Az Alapítvány legfontosabb célja a természet- és környezetvédelem területén végzett tevékenységek támogatása, szervezése, valamint az ehhez kapcsolódó természettudományos kutatás és ismeretterjesztés. Együttmőködünk a hasonló céllal tevékenykedı csoportokkal és társadalmi szervezetekkel. Segítjük a hivatásos természetvédelem, valamint az oktatási és nevelési intézmények munkáját, támogatjuk a tudományos tevékenységet, illetve ismeretterjesztı kiadványok megjelenését. Az Alapítványt a környezet- és természetvédelem, valamint a környezeti nevelés területén jártas szakemberek hozták létre azzal a céllal, hogy kereteket, valamint erıforrásokat biztosítsanak a fenti célok megvalósításáért végzett munkához.

3 Az Alapítvány mőködési területe jelenleg: a Dunakanyar, Balaton-felvidék, Tolna-megye, Sopron környéke, Budapest, valamint a Dunakanyar szlovákiai oldala és az alsó Ipoly-mente. Az Alapítvány létrehozói a hazai önkéntes mozgalom fejlıdésének résztvevıi voltak az elmúlt évek során. Szinte valamennyi tevékenységünket önkéntesen végezzük. Felsorolás-szerően a teljesség igénye nélkül az alábbiakat szeretnénk kiemelni: - Természetismereti táborok szervezése önkéntes fiatalok (elsısorban egyetemista korosztály) vezetésével az általános iskolai korosztály részére, (Börzsöny) - Önkéntes természetvédelmi munkák szervezése - Találkozók, szakmai mőhelyek szervezése (Pl. Országos Találkozó) - Módszertani anyagok kidolgozásában való részvétel Az Alapítvány 2011 évben végzett közhasznú tevékenységei: Az Alapítvány 2011-ben megkezdett programja volt az annafürdıi erdei iskolában foglalkoztatott dolgozók képzése- A Gyulaj Zrt. minısített erdei iskolájának infrastrukturális fejlesztése a hatékonyabb környezeti nevelés érdekében, megújuló energiaforrások, zöld technológiák alkalmazásával. címő projekt kapcsán- a projektmegvalósításban és a késıbbi ismeretterjesztésben, környezeti nevelésben jelentett segítséget. Így vettük fel a kapcsolatot az e témakörben már jártas ausztriai szervezetekkel. Az Alapítvány munkatársai és önkéntesei segítségével óvodások és kisiskolások számára rendszeres természetismereti foglalkozásokat és kirándulásokat szervez, elsısorban a Balatonfelvidéken, Tolna megyében ill. Budapesten. A foglakozások fı célja a gyermekek környezettudatos nevelése különös tekintettel a madárvédelemre. Az Alapítvány ezen programjában mintegy 40 óvodai intézmény vesz részt. Az Alapítvány kutatási és természetvédelmi munkái 2011-ben: - A Pilis-Visegrádi-hegység területén részt veszünk az angol BTO (Brittish Trust for Ornithology) által koordinált énekesmadár monitoring programban (CES) - A békák szaporodási idıszakában néhány kiemelt területen békaterelı berendezéseket helyezünk ki (Visegrád, Lepence) - A Duna-Ipoly Nemzeti Parkhoz tartozó Rétszilasi halastavakon hagyományırzési és kutatási céllal több szervezettel közösen megrendeztük az 59. sirálygyőrőzı tábort. Határon átnyúló tevékenységeink keretében a szlovákiai Gbelcia Crassiceps Egyesülettel közösen megszerveztük a Köbölkúti Nemzetközi Madárvonulás Kutató Tábort, melynek elsıdleges célja a fülemülesitke (Acrocephalus melanopogon) vonulási stratégiájának vizsgálata volt. Ezzel párhuzamosan a tábor helyszínén felvidéki fiataloknak tartottunk természetismereti bemutató foglalkozásokat.

4 Az Alapítvány közhasznú mőködésre kapott, valamint állami, vagy önkormányzati forrásból juttatott támogatásainak bemutatása Az Alapítvány 2011-ben nem részesült az államháztartásból és annak alrendszereibıl mőködési, vagy más támogatásban. Az Alapítvány egyéb közhasznú bevételeinek bemutatása Az Alapítványnak 2011-ben ezer forint közhasznú célszerinti bevétele keletkezett, amely elsısorban óvodások és kisiskolások számára végzett ismeretterjesztı tevékenységbıl, valamint más közhasznú tevékenységbıl származott. Más támogatásban az alapítvány évben nem részesült. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységének bemutatása Az Alapítvány évben vállalkozási tevékenységet nem végzett. Az Alapítvány vezetı tisztségviselıinek történt kifizetések bemutatása Az Alapítvány elnöke 2011 évben díjazásban nem részesült. A Kuratórium titkára 2011 évben 468 e Ft munkabérben részesült. A Kuratórium többi tagja 2011 évben díjazásban nem részesült. Az Alapítvány könyvvezetése és könyvvizsgálata Az Alapítvány számviteli nyilvántartásait a kettıs könyvvitel rendszerében vezeti, könyvvizsgálatra 2011 évben nem kötelezett. A számviteli beszámoló elkészítéséért felelıs személy: Horváth Balázs (PM reg szám: )

5 Közhasznú egyéb szervezet egyszerősített beszámolójának mérlege Eszközök ezer Ft Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgy év a b c d e 01. A. Befektetett eszközök 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése 04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK sorból: 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 08. B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 10. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor)

6 Források Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai ezer Ft Tárgy év a b c d e 15. D. Saját tıke I. INDULÓ TİKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 18. III. TİKETARTALÉK 19. IV. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 22 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBİL 23. VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSBÓL E. Céltartalékok 25. F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 27. II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások 30. FORRÁSOK ÖSSZESEN

7 Közhasznú egyéb szervezet egyszerősített beszámolójának eredménylevezetése ezer Ft Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás a alapítóktól b. központi költségvetéstıl c. helyi önkormányzattól d. társadalombiztosítótól e. egyéb, ebbıl 1%: Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel Tagdíjból származó bevétel 5. Egyéb bevétel B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel D. Közhasznú tevékenység ráfordításai Anyagjellegő ráfordítások Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás 0 92

8 9. Egyéb ráfordítások 10. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11. Rendkívüli ráfordítások E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai F. Összes ráfordítás G. Adózás elıtti eredmény H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény J. Tárgyévi közhasznú eredmény Tájékoztató adatok K Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség a ebbıl -megbízási díj b. ebbıltiszteletdíj 14. Személyi jellegő egyéb kifizetések 15. Bérjárulékok L Szervezet által nyújtott támogatások M Továbbutalási céllal kapott támogatások N Továbbutalt támogatás A kuratórium elfogadta: Alsóörs, május 28.. a Kuratórium elnöke

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Kapcsolat Plus Alapítvány Székhely: 9029 Gyır, Kamilla u 5. Adószám: 18985885-1-08 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés.pk.a60083/2007/3 Gyır, 2012.

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány

Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány Közhasznú jelentés 2005.01.01-2005.12.31. HABSBURG-kori Kutatások Közalapítvány I. A KÖZALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Székhely: 1054, Budapest, Báthory u. 20. III/3. Adószám: 18179530-1-41 Közhasznúsági fokozat:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 SZÉF Széf Színházi és Filmművészeti Alapítvány Adószám: 18982576-1-08 Nyilvántartási száma: Pk.60105/2005/2/I, 2005.06.06. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. január 01.- 2007. december 31 A SZÉF Alapítvány elsőrendű

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben