Nyilvánosságra hozatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvánosságra hozatal"

Átírás

1 Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a következıkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra A használt fogalmak meghatározását a Hpt. 2. számú melléklete, valamint a Hpt. 137/A. -a (4) bekezdésének a)-c) pontja tartalmazza. A Takarékszövetkezet évente legalább egyszer, az éves beszámoló jóváhagyásától számított legkésıbb 15 napon belül eleget tesz a nyilvánosságra hozatali követelménynek. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati stratégia a belsı tıkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát, tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjed ki: Kockázatvállalási politika Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság Kockázati szerkezet Kockázatkezelés szervezete A kockázatvállalási politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza a szabályokat, kockázatkezelési célokat. A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, milyen módon ellenırzi és jelenti a kockázatokat. A kockázati étvágy meghatározása az egyik elıfeltétele annak, hogy a Takarékszövetkezet megfelelı kockázati limiteket állítson fel. Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerősíthetı kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra. A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitőzések megvalósítását. A kockázati stratéga feladata a kockázatok elızetes kiszőrése és a kockázatok utólagos azonosítása, mérése és figyelemmel kísérése, valamint felelıs a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tıketervezésért. A kockázati stratéga bekapcsolódik a Takarékszövetkezet belsı tıkemegfelelési folyamatába, ahol az összes lényeges kockázatot megfelelıen azonosítja, méri, összesíti és monitorozza, valamint hatékony kockázatkezelési rendszert mőködtet, és azt folyamatosan fejleszti. A Takarékszövetkezet az alábbi kockázati típusokat tartja lényegesnek: a) Hitelezési kockázat (a hitelezési kockázat tıkekövetelmény számítása és a belsı tıkeszükséglet meghatározása a sztenderd módszeren alapul, valamint a hitelezési kockázatról külön belsı szabályzat rendelkezik). b) Piaci kockázat (devizaárfolyam kockázat és kereskedési könyvi pozíciós és nagykockázat vállalások tartoznak ide, azonban a Takarékszövetkezet nem rendelkezik elıbbi kettıvel, ezért ezekre sem tıkekövetelményt, sem belsı tıkeszükségletet nem számol)

2 c) Mőködési kockázat (a mőködési kockázatról külön belsı szabályzat rendelkezik, amelyben a Takarékszövetkezet rendelkezik arról, hogy a mőködési kockázat tényleges tıkeszükséglete az intézmény mérete miatt kisintézményekben nem becsülhetı, ezért a Takarékszövetkezet a mőködési kockázat tıkekövetelményét és a mőködési kockázat belsı tıkeszükségletét is az alapvetı mutató módszerrel méri). d) Likviditási kockázat (a likviditási kockázatról külön belsı szabályzat rendelkezik, amelyben meghatározásra került, hogy a likviditási kockázat belsı tıkeszükségletét a tıkepuffer jelenti). e) Nem-kereskedési könyvi kamatkockázat (a nem-kereskedési könyvi kamatkockázattól belsı szabályzat rendelkezik, ahol a tıkefedezetét a számszerősített belsı tıkeszükséglet felett meghatározott tıkepuffer jelenti, limiten felül pedig a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatot szavatoló tıkével kell fedezni). f) Koncentrációs kockázat (a koncentrációs kockázatról külön belsı szabályzat rendelkezik, a belsı tıkeszükségletének meghatározásánál pedig a következık érvényesülnek: a limitek meghatározása stressz feltételezésen alapul, azaz, hogy a kitettségek 10%-a meg nem térülése esetén a szavatoló tıkevesztés ne legyen nagyobb 25%-nál; a kockázatok fedezetét a számszerősített belsı tıkeszükségleten felül meghatározott tıkepuffer jelenti; limiten felül a túllépést szavatoló tıkével kell fedezni). g) Országkockázat (a Takarékszövetkezet országhatáron átnyúló tevékenységet nem végez). h) Egyéb kockázatok (irányítási, stratégiai, reputációs, reziduális, külsı tényezık kockázata ezek tıkefedezetét nagyrészt a tıkepuffer jelenti). Ezekre a kockázatokra különös tekintettel kell lenni a tıketervezés és a belsı tıkeszükséglet meghatározásakor. A tıketervezés célja, hogy mindenkor biztosítsa a Takarékszövetkezetnél a ténylegesen vállalt kockázatoknak megfelelı tıkeszintet, és járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, stabil növekedéshez és a prudens mőködéshez is. A tıketervezés a Takarékszövetkezet tervezésének szerves része, melynek keretében az üzleti tervvel és a kockázati stratégiával összhangban gördülı módon - három évre elıre éves bontásban számszerően határozza meg a szabályozási, valamint belsı szempontból rendelkezésre álló tıke, valamint a minimális szabályozási tıkekövetelmény és a belsı tıkeszükséglet szabályzatban meghatározott fı elemeit. A tıketervezés magában foglalja a következıket: a szavatoló tıke és belsı tıke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe vehetısége, és a rendelkezésre álló tıke számszerősítése negyedéves bontásban a minimális tıkekövetelmény kiszámítása figyelembe véve a Felügyelet által megkövetelt tıketöbbletet belsı tıkeszükséglet számítása a lényeges kockázati típusok belsı tıkeszükségletének meghatározása a különbözı kockázati típusok belsı tıkeszükséglete alapján a limiten belüli kockázatok és a nem-számszerősíthetı kockázatok fedezéséhez szükséges tıketöbblet meghatározása a szabályozás által elıírt tıkekövetelmény és a belsı tıkeszükséglet összehasonlítása a rendelkezésre álló tıke összehasonlítása a belsı tıkeszükséglettel és a szabályozás által elıírt tıkekövetelménnyel. A Takarékszövetkezet legalább negyedéves gyakorisággal közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatás küldését követıen meghatározza a szabályozási, valamint a belsı tıkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével: Havonta kell számolni a szavatoló tıkét és a minimális szavatoló tıke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; - 2 -

3 Havonta kell számolni a számszerősített kockázatok belsı tıkeszükségletét a tıkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; Negyedévente kell elvégezni a tıkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressztesztjét; Évente kell elvégezni a tıkepuffer mértékének meghatározásához az önértékelést. A Takarékszövetkezet a szabályozói és belsı tıkemegfelelésrıl negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelı Bizottságnak. Az Ügyvezetés a Takarékszövetkezet tıkemegfelelésének alakulását havonta nyomon követi. 2. Szavatoló tıkével kapcsolatos információk a) b) Adatok a havi PSZÁF-nak küldött jelentés alapján: Megnevezés: Összeg (millió Ft) Alapvetı tıke: 643,359 Járulékos tıke: 65,609 Kiegészítı tıke: --- Alapvetı tıke pozitív elemei: Alapvetı tıkeként elismert tıkeelemek: 286,934 - Befizetett jegyzett tıke 237,244 - Visszavásárolt saját részvények 0 névértéke - Tıketartalék 49,690 Alapvetı tıkeként elismert tartalékok: 370,482 - Általános tartalék 68,717 - Eredménytartalék 301,765 Általános kockázati céltartalék: 0 Alapvetı kölcsöntıke: 0 Alapvetı tıke negatív elemei: Egyéb levonások az alaptıkébıl: -43,277 c) d) Járulékos tıke pozitív elemei: Alapvetı kölcsöntıkébıl a járulékos tıkébe 0 beszámítható rész: Értékelési tartalékok: 45,620 Járulékos kölcsöntıke: 0 Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke: 19,989 Járulékos tıke negatív elemei: Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke 0 limit feletti része: Járulékos tıke limit feletti része: 0 Levonások az alapvetı tıkébıl és a járulékos 0 tıkébıl: Levonások az alapvetı tıkébıl: 0 Levonások a járulékos tıkébıl: 0-3 -

4 e) Kockázatok fedezésére figyelembe vehetı, levonások utáni összes alapvetı tıke és járulékos tıke 708, A Takarékszövetkezet tıkemegfelelésével kapcsolatos információk a) Belsı tıkemegfelelés értékelési folyamata mindazon takarékszövetkezeti folyamatokat magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet Vezetı Testületei biztosítják, hogy a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelıen azonosítsa, mérje, összesítse és figyelje (monitorozza); az intézmény meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belsı tıke nagyságát, és folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelı, a belsı szabályok szerint meghatározott tıkefedezet álljon rendelkezésre; hatékony kockázatkezelési rendszert mőködtessen, és azt folyamatosan fejlessze. A Takarékszövetkezet belsı tıkeértékelési folyamata az alábbi elemekbıl áll: Kockázati stratégia meghatározása. Lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a kapcsolódó tıkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések. Tıketervezés - a minimális szabályozási tıkekövetelmény meghatározása, a lényeges kockázatok belsı tıkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális tıkekövetelménnyel, a tıkepuffer mértékének a meghatározása és összehasonlítása a takarékszövetkezet rendelkezésére álló tıkével. A Takarékszövetkezetnél a belsı tıkeszámítás az egyszerő sztenderd módszer szerint történik. A Takarékszövetkezet üzleti és kockázati stratégiáját, terveit a takarékszövetkezet felsı vezetése határozza meg. A Takarékszövetkezet a stratégiai kockázatot belsı szempontból nehezen megragadható kockázatnak minısíti, mivel üzleti és kockázati stratégiáját, belsı tıkemegfelelési folyamatát rendszeresen felülvizsgálja, melynek keretében elemzi a stratégiát befolyásoló környezeti és belsı feltételezések érvényességét, szükség esetén módosítja azokat; felülvizsgálja a stratégia kockázati elemeit; összehasonlítja a tervezett és az aktuális állapotot; szükség esetén kiigazítja, módosítja a stratégiát. b) Az egyes kockázati kategóriák tıkekövetelménye kitettségi osztályonkénti bontásban: Adatok a havi PSZÁF-nak küldött jelentés alapján: Megnevezés: Összeg (millió Ft) SA (sztenderd) módszer tıkekövetelménye kitettségi 315,663 osztályok szerint: Központi kormányok és központi bankok: 0 Regionális kormányok, vagy helyi önkormányzatok: 1,326 Közszektorbeli intézmények: 0 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások: 49,927 Vállalkozások: 56,382 Lakosság: 120,606 Ingatlannal fedezett követelések: 20,477 Késedelmes tételek: 18,201 Egyéb tételek: 48,

5 c) A Takarékszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkezı késedelemnek és hitelminıség-romlásnak a belsı szabályzatában való megközelítése: A hitelezési kockázat a Takarékszövetkezet szabályozói tıkekövetelménye és belsı tıkeszükséglete szempontjából kiemelkedı jelentıségő. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tıkekövetelményét sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszere szerint számítja ki. A hitelezési kockázat belsı tıkeszükségletét a Takarékszövetkezet a sztenderd módszerre alapítva számítja, néhány eltéréssel, melyek a következık: - Figyelembe véve, hogy a Takarékszövetkezet tevékenységét a magyar piacon folytatja, és a kitettségek egésze belföldi, függetlenül a sztenderd módszer szerint alkalmazható irányadó minısítéstıl, a belsı tıkeszükséglet számítás céljaira Magyarország irányadó minısítését A kategóriának tekintjük, mely a magyar devizaadósság 20%-os, a magyarországi hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal és önkormányzatokkal szembeni, 3 hónapon túli eredeti lejárattal rendelkezı kitettségek 50%-os kockázati súlyozását jelenti. - A Hkr. nem tesz említést az állami egyszerő kezességvállalásról, holott állami egyszerő kezességvállalás esetén a hitelintézetet végsı veszteség nem éri. Ezért a Magyar Állam egyszerő kezességvállalását is nulla százalékos kockázati súllyal vesszük figyelembe. - Az egyszerő módszer mellett a magyar tızsdei cégek minısítése miatt a BUX-ban szereplı részvények nem kockázatmérséklık. A belsı tıkeszámítás céljára 50%-os értéken beszámíthatók ezek a részvények, tekintettel magas fokú likviditásukra. A belsı tıkeszükséglet számítását és kimutatását a minimális tıkeszükséglet számításához kialakított PSZÁF adatszolgáltatási táblák (COREP) sémája szerint kell elvégezni. Ily módon a szabályozási tıkekövetelmény és a belsı tıkeszükséglet számítás jól összemérhetı. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr-ben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorol be. A sztenderd módszer szerint a kitettség értéket 0 %, 10 %, 20 %, 35 %, 50 %, 75 %, 100 % vagy 150 %-os kockázati súllyal kell ellátni. Késedelmes tétel esetén a napot meghaladóan, lényeges törlesztési késedelembe esett tételre egyes kivételekkel a kitettség összegéhez a 150, illetve 100 %-os kockázati súlyokat kell alkalmazni (szabályzatban meghatározott módon). Lényegesnek minısül az a fizetési késedelem, ami a) lakossággal szembeni kitettség esetén a késedelembe esés idıpontjában érvényes legkisebb összegő havi minimálbért, vagy az ügyfél szerzıdés szerinti összes kötelezettségének kettı százalékát vagy az egy havi törlesztı részletet, és b) az 1. pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó kitettség esetén a kettıszázötvenezer forintot, vagy az ügyfél szerzıdés szerinti összes kötelezettségének kettı százalékát meghaladja. 2. A 90 napot meghaladóan késedelembe esett, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett eredetileg 35 %-os kockázati súlyozású kitettségnek az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értékével csökkentett részéhez szabályzatban meghatározott módon 50, illetve 100 %-os súlyt kell rendelni. 3. A 90 napot meghaladóan késedelembe esett, és lakóingatlannak nem minısülı ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett, eredetileg 50 %-os kockázati súlyozású kitettségnek az - 5 -

6 elszámolt értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett értékéhez 100 %-os kockázati súlyt kell rendelni. 4. A késedelmes tétel fedezettel ellátott részének meghatározása esetében elismert hitelezési kockázat-mérséklı tétel vehetı figyelembe. 5. Ha a késedelmes tétel nem elismert, de a PSZÁF által a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan meghatározottak szerint megfelelınek tekintett, hitelkockázat-mérséklı tétellel teljesen fedezett, valamint az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább az értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése elıtti bruttó értékének a 15 %-a, akkor 100 %-os kockázati súlyt kell alkalmazni. d) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A hitelintézetek kintlévıségei, befektetései és vállalt kötelezettségei minısítését és az azok után elszámolt értékvesztés és céltartalék meghatározását a évi C. törvény (továbbiakban: Szvt), az évi CXII. törvény (Hpt.) és módosításai és a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet tartalmazza. A követelések minısítésének feltétele az ügyfél-, illetve partnerminısítés. Az Ügyfél-, illetve Partnerminısítési szabályzat szerint minden új ügyfelet minısíteni kell és a minısítést felül kell vizsgálni az Ügyfél-, illetve Partnerminısítési Szabályzatban meghatározott esetekben és gyakorisággal. Az eszközminısítési kategóriákba sorolás - a tétel jellegétıl függıen - a következı szempontok együttes mérlegelése alapján történik, az eszközminısítés számviteli követelményei szerint, figyelembe véve a Szv. törvény és a 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet 7. sz. melléklet II. fejezet (4) bekezdésének elıírásait is: a) az ügyfél-, illetve partnerminısítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelı képessége, és az ezekben bekövetkezı változások, b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idı): a kintlévıség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tıke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása, c) az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve egyaránt) és az abban bekövetkezett változás, d) a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetısége és az ezekben bekövetkezett változás, e) a tétel továbbértékesíthetısége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és az elérhetı piaci árak, a kibocsátó saját tıkéjében való részesedés a befektetés arányában) - alapvetıen a befektetések, a követelés fejében kapott készletek és a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését szolgáló besorolásnál alkalmazandó, f) a tételbıl adódó veszteségnek minısülı jövıbeni kifizetési kötelezettség ezen szempont jellemzıen a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését szolgáló besorolásnál alkalmazandó. A Takarékszövetkezet az eszközöket és mérlegen kívüli tételeket a következık szerint minısíti: - egyszerősített minısítési eljárás: a) lakossági üzletág: a lakossági ügyféllel szembeni valamennyi fogyasztási hitelbıl adódó, a jelzáloghitelbıl eredı követeléseknél továbbá a 10 millió Ft összeghatár alatti lakossági ügyfélnek minısülı magánszemély* részére kihelyezett hitelek, kölcsönök esetén b) vállalkozói üzletág: 10 millió Ft összeghatár alatti standard termékek (Széchenyi Kártyához kapcsolódó folyószámlahitel, Gazdakártya hitel, területalapú támogatást megelılegezı forgóeszközhitel) esetén. c) egyéb: azon mérlegen kívüli tételek minısítése, melyek az a-b) pont hatálya alá tartoznak. *: lakossági ügyfélnek minısül a magánszemély, nem vállalkozási minıségben kötött szerzıdés tekintetében

7 - egyedi minısítési eljárás a.) lakossági üzletág: lakossági ügyfélnek minısülı magánszemélyek 10 millió Ft összeghatár feletti kintlévıségeinél, b.) vállalkozói üzletág: az egyszerősített minısítési körbe bevont vállalkozói ügyletek kivételével valamennyi vállalkozói és önkormányzati üzletágban kihelyezett hitel, kölcsön esetén. c.) egyéb: a befektetések, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek, a befektetési és forgatási célú értékpapírok, a vagyoni érdekeltségek, a követelés fejében átvett eszközök illetve azon mérlegen kívüli kötelezettségek minısítése, melyek az a-b) pont szerinti minısítés hatálya alá tartoznak. A kintlévıségek minısítése során a Takarékszövetkezet együttesen vizsgálja a kintlévıség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tıke- és kamattörlesztési késedelmeket, az ügyfél pénzügyi helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermelı képességében beállott változásokat, a Takarékszövetkezet kockázatvállalási koncentrációját az ügyfél gazdasági ágazatában, a fedezetként felajánlott biztosítékok értékében, mobilizálhatóságában és hozzáférhetıségében bekövetkezett változásokat, a várható jövıben veszteség, a megtérülés hiánya, a fedezet érvényesítésének várható költségeit. A kintlévıség minısítését a fenti tényezık együttes mérlegelése után állapítja meg. A Hpt ában meghatározott, nagykockázatnak minısülı kintlévıségeket a Takarékszövetkezet - a prudenciális szempontokat szem elıtt tartva - az egyedi minısítési eljárású, külön figyelendı kategóriába sorolja, abban az esetben is, ha az adott kintlévıséget a problémamentes kategóriába lehetne sorolni. Ez alól kivételt képez a hitelintézetnél elhelyezett betét. Egyszerősített minısítési eljárás: Az egyszerősített minısítési eljárás során a Takarékszövetkezet a törlesztési rend betartása (késedelmi idı késedelmes napok száma), azaz a kintlévıség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tıke-, kamat és egyéb hiteldíj fizetési késedelmek alakulását veszi figyelembe. Amennyiben az ügyfél nem tartozik az egyedi minısítési körbe az alábbiak szerinti minısítési kritériumok alapján lehet a követeléseket minısíteni. Minısítés Fizetési késedelem Lakossági ügyfelek Vállalkozói ügyfelek problémamentes 0-30 nap 0-15 nap külön figyelendı nap nap átlag alatti nap kétes nap rossz 365 nap < Nem minısíthetı problémamentesnek az a tétel, ha az adós pénzügyi problémáinak, hitelképességének romlása következtében a kockázatvállalásra vonatkozó szerzıdést módosítani kellett (prolongált vagy újratárgyalt szerzıdések stb. kivéve a jogszabály alapján prolongált, átütemezett hiteleket, kölcsönöket). Egyedi minısítés: Jelen minısítési eljárás során alkalmazott eszközminısítési kategóriák: problémamentes külön figyelendı átlag alatti - 7 -

8 kétes rossz A követelések minısítését az alábbi ismérvek alapján kell elvégezni: az adós fizetıképességének és készségének elemzése, ügyfélminısítése, az ügyfél pénzügyi, piaci helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermelı képességében bekövetkezett változások, a biztosítékok fedezeti értéke, minısége (biztosíték minısítés, fedezetértékelés), a biztosítékként felajánlott biztosítékok értékében, értékesíthetıségében stb. bekövetkezett változások, törlesztési rend betartása (késedelmes napok száma): törlesztésével kapcsolatban keletkezett tıke-, kamat és egyéb hiteldíj fizetési késedelmek alakulása, késedelem rendszeressége, a kintlévısége megtérülése, illetve veszteség valószínősítése és annak mértéke, a Takarékszövetkezet kockázati koncentrációja az adott ágazatban, ügyfélhez kapcsolódó országkockázat. A követelés minısítés elvégzéséhez a Takarékszövetkezet ügyfeleitıl - kivéve a lakossági ügyfeleket a pénzügyi helyzet és a fizetıképesség megállapításához rendszeres adatszolgáltatást kér. Ugyancsak rendszeres adatszolgáltatást kér a halasztott fizetéssel vagy/és visszavásárlási kötelezettséggel eladott eszközök vásárlóitól is. A Takarékszövetkezetnél a mindenkori törvényes rendelkezéseknek megfelelıen kell megképezni a céltartalékot, illetve az értékvesztéseket elszámolni. Az értékvesztés, illetve annak visszaírása vagy céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás meghatározásánál alapvetıen a várható megtérülést kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a várható jövıbeni veszteség nagyságára, a megtérülés valószínőségére, a megtérülés hiányára valamint az ügylet minısítési kategóriájára és a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli elıírásokra. A várható megtérülés meghatározása során a Takarékszövetkezet az alábbi szempontokat veszi figyelembe: veszteség keletkezésének valószínősége és a várható jövıbeni veszteség nagysága, a megtérülés hiánya, az eszköz minısítési kategóriája, a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli elıírások. A Takarékszövetkezet havonta minısíti a kintlévıségeket és a mérlegen kívül vállalt kötelezettségeit, a befektetések minısítése negyedévente történik. A minısítések elvégzését úgy ütemezi, hogy a minısítéseket tartalmazó Felügyeleti jelentések határidıre beérkezzenek a felügyeleti szervekhez. Az ügyletek minısítéséhez kapcsolódó nyilvántartások (minısítési lapok), az egyedi minısítési döntések dokumentációja az értékvesztések elszámolásával és visszaírásával együtt a minısített tételekhez kapcsolódó nyilvántartásokban található. e) Az egyes kitettség értékek hitelezési kockázat-mérséklés figyelembevétele elıtti összege kitettségi osztályonkénti bontásban ( hó): Megnevezés Kitettség értéke (bruttó) millió Ft Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: 4 605,269 Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség: 32,049 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség: 3 197,434 Vállalkozással szembeni kitettség: 829,

9 Lakossággal szembeni kitettség: 2541,769 Ingatlannal fedezett kitettség: 649,711 Késedelmes tételek: 711,774 Egyéb tételek: 772,240 f) A kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként: A Takarékszövetkezet nem végez határon átnyúló tevékenységet. g) A kitettségek gazdasági ágazatbeli megoszlása kitettségi osztályonként ( hó): Megnevezés Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: A Mezıgazd., vadgazd., erdıgazd. D Feldolgozó ipar E Vill. energia, gáz-, gız-, vízellátás F Építıipar G Kereskedelem, jármőjavítás H Szálláshely-szolg., vendéglátás I Száll., raktározás, posta, távközl. K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. N Egészségügyi, szoc, ellátás O Egyéb közösségi, személyi szolg. NN Ismeretlen ágazat Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség: L Közig., védelem, köt. társ. bizt. Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség: D Feldolgozó ipar F Építıipar G Kereskedelem, jármőjavítás H Szálláshely-szolg., vendéglátás I Száll., raktározás, posta, távközl. K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. N Egészségügyi, szoc, ellátás Vállalkozással szembeni kitettség: A Mezıgazd., vadgazd., erdıgazd. D Feldolgozó ipar G Kereskedelem, jármőjavítás Kitettség értéke (millió Ft) 416,921 80,827 21,157 0,627 24, ,116 57,166 39,457 28,909 2,240 2,970 20,232 31,829 31,829 39,218 2,364 1,200 24,636 3,964 4,481 1,613 0, , ,423 30,875 16,

10 H Szálláshely-szolg., vendéglátás J Pénzügyi tevékenység K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. NN Ismeretlen ágazat Lakossággal szembeni kitettség: A Mezıgazd., vadgazd., erdıgazd. D Feldolgozó ipar E Vill. energia-, gáz-, gız-, vízell. F Építıipar G Kereskedelem, jármőjavítás H Szálláshely-szolg., vendéglátás I Száll., raktározás, posta, távközl. J Pénzügyi tevékenység K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. M Oktatás N Egészségügyi, szoc, ellátás O Egyéb közösségi, személyi szolg. NN Ismeretlen ágazat Ingatlannal fedezett kitettség: A Mezıgazd., vadgazd., erdıgazd. D Feldolgozó ipar G Kereskedelem, jármőjavítás H Szálláshely-szolg., vendéglátás I Száll., raktározás, posta, távközl. K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. N Egészségügyi, szoc. ellátás NN Ismeretlen ágazat Késedelmes tételek: A Mezıgazd., vadgazd., erdıgazd. D Feldolgozó ipar F Építıipar G Kereskedelem, jármőjavítás H Szálláshely-szolg., vendéglátás I Száll., raktározás, posta, távközl. K Ingatlanügyl., gazdasági szolg. M Oktatás 36,337 99, ,764 29, , , ,655 1,373 78, ,334 39, ,813 0,922 79,420 0,468 29,404 24, , , ,544 30,000 18,377 22,092 11, ,734 6, , ,641 24,774 0,405 0,560 75,699 1,279 1,005 46,723 0,

11 N Egészségügyi, szoc. ellátás 0,152 O Egyéb közösségi, személyi szolg. 0,051 NN Ismeretlen ágazat 84,992 Mindösszesen (kitettségek teljesen korrigált értéke): 4 275,116 h) A kitettségek hátralévı futamidı szerinti csoportosítása: (Bruttó értéken, elhatárolt kamat nélkül, millió Ft-ban) Megnevezés 1 éven belüli 1-5 év között 5 éven túli Összesen: Önkormányzat: 4,927 2,086 5,963 12,976 Vállalkozás (nem pénzügyi vállalkozás, egyéni váll., nonprofit) 756, , , ,449 Lakosság 84, , , ,954 Összesen: 845, , , ,379 i) A késedelmes tételek összesítése ügyfélkategória szerinti megoszlásban ( hó): A késedelmes tételek 711,774 millió Ft-os összegébıl - Lakossággal szembeni kitettség: 261,666 millió Ft - Nem pénzügyi vállalkozással szembeni kitettség: 346,095 millió Ft - Egyéni vállalkozással szembeni kitettség: 89,331 millió Ft - Egyéb kitettség (egyéb hitelek): 14,682 millió Ft j) Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, illetve a képzett és felhasznált céltartalék összege évben (millió Ft): Értékvesztés: Megnevezés Értékvesztés nyitó Értékvesztés Értékvesztés Értékvesztés állománya képzés visszaírás záró állománya Lakosság: 138, , , ,806 Nem pénzügyi vállalkozás: 171, ,003 84, ,827 Egyéni vállalkozás: 65,086 54,478 55,274 64,290 Önkormányzat, Non-profit 14,250 2,799 4,773 12,276 szervezet: Egyéb 1,576 0, ,843 Összesen: 391, , , ,042 Céltartalék: Megnevezés Nyitó állomány Céltartalék Felhasználás/ Záró állomány

12 Függı és jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék képzés Felszabadítás 32,403 4,728 36,356 0,775 k) Késedelmes kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlás szerinti bontásban: A Takarékszövetkezet nem végez határon átnyúló tevékenységet. 4. Sztenderd módszer A Takarékszövetkezet a PSZÁF által elfogadott hitelminısítı szervezeteket fogadta el. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a Hpt. 76/A. értelmében a sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszere szerint számítja ki. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott következı kitettségi osztályok valamelyikébe sorol be: - Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség - Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség - Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség - Vállalkozással szembeni kitettség - Lakossággal szembeni kitettség - Ingatlannal fedezett kitettség - Késedelmes tételek - Egyéb tételek - Mérlegen kívüli tételek A kitettségek besorolásánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi a Hkr-ben foglaltakat, a PSZÁFnak szolgáltatandó adatokra vonatozó PM rendelet elıírásait, a PSZÁF-nak az adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott útmutatásait, állásfoglalásait és egyéb iránymutatásait. A központi kormánynak és a központi banknak van elismert külsı hitelminısítı szervezet általi hitelminısítése, ezért a központi kormánnyal és a központi bankkal szembeni kitettségnél a PSZÁF által a hitelminısítéshez hozzárendelt besorolás alapján az egyes besorolásokhoz megadott kockázati súlyok alkalmazandóak. A további kitettségi osztályokhoz rendelt kockázati súlyok meghatározása ennek következménye. A kitettségi osztályokra vonatkozó kitettség értékek a hitelezésikockázat-mérséklési módszerek alkalmazását követıen:

13 Megnevezés: Összeg (millió Ft) Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség: 4 995,098 Regionális kormánnyal és helyi önkormányzatokkal szembeni kitettség: 12,847 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség: 3 234,759 Vállalkozással szembeni kitettség: 681,564 Lakossággal szembeni kitettség: 1 931,935 Ingatlannal fedezett kitettség: 586,074 Késedelmes tételek: 235,641 Egyéb tételek: 770, Hitelezési kockázat-mérséklés a) A Takarékszövetkezet nem alkalmaz mérlegen belüli és kívüli nettósítást. b) A biztosítékok értékelésének és kezelésének fıbb elvei: A biztosítékok alkalmazásával a Takarékszövetkezetnek lehetısége nyílik arra, hogy aktív bankügyletei során felmerülı kockázatait mérsékelje, illetve azokat a lehetı legkisebb mértékre korlátozza. A biztosíték általában járulékos jellegő kötelem, amely mindig valamilyen alapkötelezettséghez kapcsolódóan kerül kikötésre. A biztosítékok kikötése minden esetben írásban történik, a hitel- illetve a kölcsönszerzıdés mellékleteként (az adott fedezet típushoz rendszeresített szerzıdésminta alapulvételével). Egy ügyletet egyszerre több fedezet is biztosíthat. A Takarékszövetkezetnél jogi biztosíték nélkül aktív ügylet nem köthetı, kivéve a lakossági folyószámlához kapcsolódó folyószámla hitelkeret szerzıdést, ugyanis ebben az esetben a hitel jogi biztosítéka a lakossági folyószámlára érkezı rendszeres jóváírás összege. A biztosíték kikötése nem módosítja a Takarékszövetkezet és az ügyfél alapszerzıdésbıl fakadó kötelezettségeit és jogait. Azok kiegészítésére, teljesítésük biztosítására szolgál. A kifolyósított hiteleknek elsısorban a vállalkozás üzletmenetébıl (cash-flow), az önkormányzatok költségvetésébıl és az adós jövedelmébıl kell megtérülniük. A hitelkockázat lefedése érdekében szükség van a közvetett fedezetek bevonására is. A vállalkozói és önkormányzati aktív ügyletek esetén a fedezeteknek (biztosítékoknak) el kell érniük a Takarékszövetkezet követeléseinek - I. osztályú adósok esetén: legalább 100 %-át, - II. osztályú adósok esetén: legalább 105 %-át, - III. osztályú adósok esetén: legalább 110 %-át, - IV. osztályú adósok esetén: legalább 125 %-át az alábbiak szerint: - éven belüli hiteleknél: tıkekövetelés + összes hiteldíj (kamat, kezelési költség) teljes összege, - éven túli hiteleknél: tıkekövetelés + 1 évre esı hiteldíj (kamat, kezelési költség) összege. Lakossági üzletágban

14 - Az ingatlan fedezet mellett nyújtott hiteleknél a fedezet számítás során az adós/adóstárs/készfizetı kezes jövedelmének figyelmen kívül hagyásával a fedezettségnek el kell érnie - I. osztályú adósok esetén: legalább 100 %-át, - II. osztályú adósok esetén: legalább 105 %-át, - III. osztályú adósok esetén: legalább 110 %-át, - IV. osztályú adósok esetén: legalább 125 %-ot. - Az éven belüli / túli fogyasztási hitel konstrukciók esetén a fedezettségi szintnek el kell érnie: - I. osztályú adósok esetén: 120 %-ot, - II. osztályú adósok esetén: 140 %-ot, - III. osztályú adósok esetén: 160 %-ot, - IV. osztályú adósok esetén: 200 %-ot. A fedezetek felülvizsgálata, újraértékelése során a fedezetek meglétét, állapotát és érvényesíthetıségét kell vizsgálni, ezt követıen dokumentálni. c) Az elismert biztosítékok fı típusai a Takarékszövetkezetnél: - A biztosítékok közül a pénzügyi biztosítékok - A nem hitelnyújtó hitelintézetnél óvadékként, vagy letétként elhelyezett készpénzt vagy betétet, - Az életbiztosítási kötvényt vagy szerzıdést, ha a hitelnyújtó hitelintézet javára az életbiztosítási kötvénybıl vagy szerzıdésbıl eredı követelésére zálogjogot alapítottak, valamint - A nem hitelnyújtó hitelintézet által kibocsátott értékpapírt, ha azt a kibocsátó kérésre visszavásárolja - Garancia és készfizetı kezesség d) A garanciát nyújtók és kezességet vállalók és azok hitelminısítési kategóriája a Hkr (1) bekezdése szerinti bontásban: A Takarékszövetkezetnél 2009-ben csak a Központi kormány, valamint a Hitelgarancia Zrt. által vállalt garancia került elfogadásra. A PSZÁF E/I-1196/2007. számú határozata a Hitelgarancia Zrt. kérelme alapján a társaságot a hitelintézettel egyenértékő prudenciális szabályozásnak megfelelı pénzügyi vállalkozásként ismerte el. Ezzel a HG Zrt. saját kockázatára vállalt készfizetı kezességet a kockázati súlyozás szempontjából úgy kell kezelni, mint a magyarországi hitelintézetek által nyújtott bankgaranciát vagy bankkezességet. Minısítési kategóriájuk: 3. kategória e) A hitelezési kockázat-mérséklés során felmerülı piaci-, vagy hitelezési kockázati koncentrációk nem fordultak elı évben a Takarékszövetkezetnél. f) Olyan kitettségek - mérlegen belüli és kívüli nettósítás utáni összes értéke, amelyek esetében a tıkemegfelelés számítása során a Takarékszövetkezet készfizetı kezességet, vagy garanciát vett figyelembe: 1 076,057 Millió Ft. g) A Hitelezési kockázat minimális szabályozási tıkekövetelménye megállapításának szabályairól szóló szabályzat szerint a kitettségi osztályok az alábbi táblázatban láthatóak: Kitettségi osztály Fedezett, összes kitettség (millió Ft) Központi kormánnyal, vagy központi bankkal szembeni kitettség 4 605,269 Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség 32,

15 Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség 0 Nemzetközi szervezettel szembeni kitettség 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség 3 197,434 Vállalkozással szembeni kitettség 829,794 Lakossággal szembeni kitettség 2 541,769 Ingatlannal fedezett kitettség 649,711 Késedelmes tétel 711,774 Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség 0 Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség 0 Egyéb tétel 772,240 Egyéb, jogszabályon alapuló tételek a Takarékszövetkezetek vonatkozásában 0 6. Kereskedési könyv A Takarékszövetkezet kereskedési könyvet nem vezet. 7. Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók: A Takarékszövetkezetnek a kereskedési könyvben nem szereplı részvényekben lévı kitettsége teljes egészében a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. részvényébıl áll, melynek mérleg szerinti értéke: eft. A Takarékszövetkezet kereskedési célú részvénnyel nem rendelkezik, és a jövıben sem kíván kerekedési szándékkal részvényt vásárolni. A kereskedési könyvben nem szereplı pozíciók kamatkockázata: A kereskedési könyvben nem szereplı pozíciók kamatkockázatával kapcsolatban az eszközök és források (mérlegen belüli és mérlegen kívüli) eltérı jellemzıinek eltérésébıl keletkeznek. A banki könyv kamatkockázat ( nem kereskedési könyv) mérése sztenderd kamatláb változást feltételezı duration gap módszer szerint történik, követve a Felügyelet megfelelı módszertani útmutatóját (PSZÁF 2/2008. számú módszertani útmutatója a hitelintézetek kamatláb kockázatának). A Takarékszövetkezet a lejárattal rendelkezı instrumentumok lejárat elıtti elıtörlesztését, illetve a betét felmondását nem modellezi. A lejárat nélküli szerzıdések (pl. folyószámla betét, folyószámla hitel, stb.) tartós részét nem modellezi. A kamatláb kockázat mérése negyedévente történik. A Takarékszövetkezet a duration gap módszer alapján a banki könyvhöz (nem kereskedési könyv) tartozó instrumentumok nettó jelenérték változását méri. A mérés alapján kialakította a portfolió nettó jelenérték változását mutató arányt, amely a súlyozott összeg és a szavatoló tıke aránya. Ez látható az alábbi táblázatban (kizárólag HUF érték, mivel a Takarékszövetkezet devizában tevékenységet nem végez): Idıszak Súlyozott összeg/szavatoló tıke aránya

16 2009. I. 2, II. 4, III. 4, IV. 1,16 8. Mőködési kockázat A Takarékszövetkezet a Hpt. 76/J. értelmében az Alapmutató módszer szerint számolja tıkekövetelményét. Az alapmutató módszer alapján számított mőködési kockázat tıkekövetelményének értéke a Takarékszövetkezetnél év végén 112 millió Ft. Kaposvár, május 20. Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

A KINIZSI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2008. DECEMBER 31. A Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen dokumentummal a Hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben