Nyilvánosságra hozatal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilvánosságra hozatal"

Átírás

1 Nyilvánosságra hozatal év A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra A használt fogalmak meghatározását a Hpt. 2. számú melléklete, valamint a Hpt. 137/A. -a (4) bekezdésének a)-c) pontja tartalmazza. A Takarékszövetkezet évente legalább egyszer, az éves beszámoló jóváhagyásától számított legkésőbb 15 napon belül eleget tesz a nyilvánosságra hozatali követelménynek (Hpt. 137/A. (6) bekezdés). 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát, tartalmazza a hitelintézet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjed ki: - Kockázatvállalási politika - Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság - Kockázati szerkezet - Kockázatkezelés szervezete A kockázatvállalási politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza a szabályokat, kockázatkezelési célokat. A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy - milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, - mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, - milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat. A kockázati étvágy meghatározása az egyik előfeltétele annak, hogy a Takarékszövetkezet megfelelő kockázati limiteket állítson fel. Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra. A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását. A kockázati stratéga feladata a kockázatok előzetes kiszűrése és a kockázatok utólagos azonosítása, mérése és figyelemmel kísérése, valamint felelős a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tőketervezésért. A kockázati stratéga bekapcsolódik a Takarékszövetkezet belső tőke-megfelelési folyamatába, ahol az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítja, méri, összesíti és monitorozza, valamint hatékony kockázatkezelési rendszert működtet, és azt folyamatosan fejleszti. A Takarékszövetkezet az alábbi kockázati típusokat tartja lényegesnek: a) Hitelezési kockázat (a hitelezési kockázat tőkekövetelmény számítása és a belső tőkeszükséglet meghatározása a sztenderd módszeren alapul, valamint a hitelezési kockázatról külön belső szabályzat rendelkezik). 1

2 b) Piaci kockázat (devizaárfolyam kockázat, kereskedési könyvi pozíciós és nagykockázat vállalások tartoznak ide, azonban a Takarékszövetkezet nem rendelkezik kereskedési könyvvel, ezért erre sem tőkekövetelményt, sem belső tőkeszükségletet nem számol). A devizaárfolyam kockázat a nyitott devizapozíció naponta történő vizsgálatával és a felállított limitek figyelésével van kezelve, a nagykockázati kitettségeket pedig belső szabályzat és a Hpt. is szabályozza. c) Működési kockázat (a működési kockázatról külön belső szabályzat rendelkezik, amelyben a Takarékszövetkezet rendelkezik arról, hogy a működési kockázat tényleges tőkeszükséglete az intézmény mérete miatt nem becsülhető, ezért a Takarékszövetkezet a működési kockázat tőkekövetelményét és a működési kockázat belső tőkeszükségletét is az alapvető mutató módszerrel méri). d) Likviditási kockázat (a likviditási kockázatról külön belső szabályzat rendelkezik, amelyben meghatározásra került, hogy a likviditási kockázat belső tőkeszükségletét a tőke puffer jelenti). e) Nem-kereskedési könyvi kamatkockázat (a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatról belső szabályzat rendelkezik, ahol a tőkefedezetet a számszerűsített belső tőkeszükséglet felett meghatározott tőke puffer jelenti, limiten felül pedig a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatot szavatoló tőkével kell fedezni). f) Koncentrációs kockázat (a koncentrációs kockázatról külön belső szabályzat rendelkezik, a belső tőkeszükségletének meghatározásánál pedig a következők érvényesülnek: a limitek meghatározása stressz feltételezésen alapul, azaz, hogy a kitettségek 10%-a meg nem terülése esetén a szavatoló tőke vesztés ne legyen nagyobb 30%-nál; a kockázatok fedezetét a számszerűsített belső tőkeszükségleten felül meghatározott tőke puffer jelenti; limiten felül a túllepést szavatoló tőkével kell fedezni). g) Országkockázat (a Takarékszövetkezet országhatáron átnyúló tevékenységet nem végez). h) Egyéb kockázatok (irányítási, stratégiai, reputációs, reziduális, külső tényezők kockázata ezek tőkefedezetét nagyrészt a tőke puffer jelenti). Ezekre a kockázatokra különös tekintettel kell lenni a tőketervezés és a belső tőkeszükséglet meghatározásakor. A tőketervezés célja, hogy mindenkor biztosítsa a Takarékszövetkezetnél a ténylegesen vállalt kockázatoknak megfelelő tőkeszintet, és járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, stabil növekedéshez és a prudens működéshez. A tőketervezés a Takarékszövetkezet tervezésének szerves része, melynek keretében az üzleti tervvel és a kockázati stratégiával összhangban gördülő módon - három évre előre éves bontásban számszerűen határozza meg a szabályozási, valamint belső szempontból rendelkezésre álló tőke, valamint a minimális szabályozási tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet szabályzatban meghatározott fő elemeit. A tőketervezés magában foglalja a következőket: - a szavatoló tőke és belső tőke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe vehetősége, valamint a rendelkezésre álló tőke számszerűsítése negyedéves bontásban, - a minimális tőkekövetelmény kiszámítása figyelembe véve a Felügyelet által megkövetelt tőketöbbletet, - belső tőkeszükséglet számítása, - a lényeges kockázati típusok belső tőkeszükségletének meghatározása a különböző kockázati típusok belső tőkeszükséglete alapján, - a limiten belüli kockázatok és a nem-számszerűsíthető kockázatok fedezéséhez szükséges tőketöbblet meghatározása, - a szabályozás által előírt tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet összehasonlítása, - a rendelkezésre álló tőke összehasonlítása a belső tőkeszükséglettel és a szabályozás által előírt tőkekövetelménnyel. 2

3 A Takarékszövetkezet legalább negyedéves gyakorisággal közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatással egyidejűleg meghatározza a szabályozási, valamint a belső tőkemegfelelését, az álabbiak figyelembe vételével: - Havonta kell számolni a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; - Havonta kell számolni a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőke puffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; - Negyedévente kell elvégezni a tőke puffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressz tesztjét; - Évente kell elvégezni a tőke puffer mértékének meghatározásához az önértékelést. A Takarékszövetkezet a szabályozói és belső tőkemegfelelésről negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezetés a Takarékszövetkezet tőkemegfelelésének alakulását havonta nyomon követi. 2. Javadalmazási politika A Takarékszövetkezet a Hpt. 69/B. -ban előírtakat figyelembe véve kidolgozta a évtől alkalmazandó Javadalmazási politikáját. a) A javadalmazási politika személyi hatálya kiterjed: A Takarékszövetkezet vezető tisztségviselőire, vezető állású személyeire ezen belül: - Igazgatósági tagokra - Felügyelő Bizottsági tagokra - Ügyvezetőkre valamint a Takarékszövetkezet közép vezetőire kirendeltség vezetőire ellenőrzéssel foglalkozó munkavállalójára egyéb munkavállalókra A Hpt. 69/B. (5)-nek megfelelően a Javadalmazási Politika elveit az Igazgatóság operatív irányítást el nem látó tagjai készítik, az Igazgatóság fogadja el, végrehajtásáért a Felügyelő Bizottság felelős. A Javadalmazási Politika végrehajtását a Takarékszövetkezet belső ellenőrzése évente minimum egy alkalommal ellenőrizni köteles. A Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó belső ellenőri jelentést az Igazgatóságon túl a Felügyelő Bizottság is megtárgyalja és szükség esetén javaslatot tesz a Javadalmazási Politika módosítására és kidolgozza a megfelelő eljárásokat. A Javadalmazási Politika a Takarékszövetkezet közép- és hosszú távú üzleti szemléletét tükrözi. b) A Takarékszövetkezet a Javadalmazási Politika megfogalmazásakor folyamatosan szem előtt tartja az üzleti szemlélet erősítését, az ügyfél orientáltság fejlesztését, a csapatmunka ösztönzését és a belső együttműködés erősítését. A Takarékszövetkezet minden munkavállalójától elvárja az eredményekért érzett felelősséget. A Takarékszövetkezet alapvető célja a szövetkezeti kockázatvállalás megadott keretek között tartása. A Javadalmazási Politika eszközrendszert biztosít ahhoz, hogy a munkavállalók folyamatosan törekedjenek a túlzott kockázatvállalás elkerülésére. c) Teljesítményjavadalmazás A javadalmazás típusai: a Takarékszövetkezet a munkavállalók részére rögzített javadalmazást (személyi alapbér, cafeteria juttatás, gépjármű és mobil telefon használat, munkába járás illetve egyéb üzleti célú utazáshoz kapcsolódó költségtérítés) és teljesítmény javadalmazást (teljesítmény mutatók alapján megállapított juttatás) biztosít. A 131/2011. (VII.18.) Kormány rendelet 4. és 7. -ban foglaltaknak megfelelően a Takarékszövetkezet nem alkalmazza a teljesítmény javadalmazás halasztott módon illetve vegyes pénzbeli elemekben történő kifizetését, tekintettel a hitelintézet méretére. 3

4 A Javadalmazási Politikában rögzítetteknek megfelelően, amennyiben a Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye negatív vagy az adózás előtti eredmény nem éri el az éves üzleti tervben meghatározott mérték 80%-át a teljesítmény javadalmazás nem kerül elszámolásra ben a Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye ezer Ft volt, amely az ezer Ft tervhez képest 179,7% teljesítést jelent. d) Javadalmazás jogosultsági feltételei A kifizetés napján a munkavállaló a Takarékszövetkezetnél munkaviszonyban álljon, Az értékelés időpontjában legalább egy éve a Takarékszövetkezetnél munkaviszonyban álljon, Az értékelt időszakban nem volt hat hónapnál hosszabb ideig táppénzen, A kifizetés napján nem áll rendkívüli, vagy rendes felmondás alatt. e) A javadalmazásból való kizárás többszöri vagy sorozatosan hibás munkavégzés, határidők elmulasztása, munkarend be nem tartása, írásbeli figyelmeztetés, megrovás, munkavállaló hibájából, mulasztásából fakadó Takarékszövetkezetet érintő vagyoni reputációs károkozás f) Javadalmazásra vonatkozó összesített információk A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet december 31-én 22 kirendeltséggel és 78 fő munkavállalóval rendelkezett. Az összlétszámból 66 fő részesült teljesítmény javadalmazásban. A teljes évre vonatozó bér és bérjellegű kifizetés ,- Ft volt mely ,- Ft teljesítmény javadalmazás kifizetést tartalmaz. A teljesítmény javadalmazás két részletben került kifizetésre: 50%-a decemberben, a fennmaradó 50% pedig a évi auditált mérleg elfogadását követően júniusban esedékes. Több éves idősávra vonatkozó halasztott javadalmazást Takarékszövetkezetünk nem alkalmazott, a kifizetés készpénzben történt illetve történik. Igazgatósági tagok (kivéve elnök-ügyvezető) valamint Felügyelő Bizottsági tagok részére (beleértve az elnököt is) kifizetés nem történt évben a Takarékszövetkezetnél 3 fő új belépő és 9 fő kilépő volt, közülük 4 fő kilépése nyugdíjazás miatt történt. A munkaviszonyok megszüntetése közös megegyezéssel történt, a kilépésekhez kapcsolódó kifizetés összege bruttó ,- Ft. 3. A prudenciális szabályok alkalmazása A Takarékszövetkezet nem tartozik az összevont alapú felügyelet alá, ezért e tekintetben nem szolgáltat adatot. 4. Szavatoló tőkével kapcsolatos információk i adatok: a) b) Megnevezés: Összeg (millió Ft) Alapvető tőke: 807,942 Járulékos tőke: 45,62 Kiegészítő tőke: --- Alapvető tőke pozitív elemei: Alapvető tőkekent elismert tőkeelemek: 328,434 - Befizetett jegyzett tőke 279,244 - Visszavásárolt saját részvények névértéke (-) -0,500 - Tőketartalék 49,690 4

5 Alapvető tőkeként elismert tartalékok: 506,947 - Általános tartalék 79,421 - Eredménytartalék 361,105 - Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg 66,421 szerinti eredmény, ha pozitív Általános kockázati céltartalék: 0 Alapvető kölcsöntőke: 0 c) d) e) Alapvető tőke negatív elemei: Egyéb levonások az alaptőkéből: -27,439 Járulékos tőke pozitív elemei: Alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe 0 beszámítható rész: Értékelési tartalékok: 45,620 Járulékos kölcsöntőke: 0 Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke: 0 Járulékos tőke negatív elemei: Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke 0 limit feletti része: Járulékos tőke limit feletti része: 0 Levonások az alapvető tőkéből és a járulékos 0 tőkéből: Levonások az alapvető tőkéből: 0 Levonások a járulékos tőkéből: 0 Kockázatok fedezésére figyelembe vehető, levonások utáni összes alapvető tőke és járulékos tőke (szavatoló tőke) 853, A Takarékszövetkezet tőkemegfelelésével kapcsolatos információk a) Belső tőkemegfelelés értékelési folyamata mindazon Takarékszövetkezeti folyamatokat magában foglalja, amelyekkel a Takarékszövetkezet Vezető Testületei biztosítják, hogy - a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítsa, mérje, összesítse és figyelje (monitorozza); - az intézmény meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belső tőke nagyságát, és folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelő, a belső szabályok szerint meghatározott tőkefedezet álljon rendelkezésre; - hatékony kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze. A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: - Kockázati stratégia meghatározása. - Lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések, adatszolgáltatások. - Tőketervezés - a minimális szabályozási tőkekövetelmény meghatározása, a lényeges kockázatok belső tőkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális tőkekövetelménnyel, a tőke puffer mértékének a meghatározása és összehasonlítása a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tőkével. A Takarékszövetkezetnél a belső tőkeszámítás az egyszerű sztenderd módszer szerint történik. 5

6 A Takarékszövetkezet üzleti és kockázati stratégiáját, terveit a Takarékszövetkezet felső vezetése határozza meg. A Takarékszövetkezet üzleti és kockázati stratégiáját, belső tőke-megfelelési folyamatát rendszeresen felülvizsgálja, melynek keretében - elemzi a stratégiát befolyásoló környezeti és belső feltételezések érvényességét, szükség esetén módosítja azokat; - felülvizsgálja a stratégia kockázati elemeit; - összehasonlítja a tervezett és az aktuális állapotot; - szükség esetén kiigazítja, módosítja a stratégiát. b) Az egyes kitettségi osztályok tőkekövetelménye a Hpt. 76/A (1) bekezdés szerinti bontásában: i adatok: Megnevezés: Összeg (millió Ft) SA (sztenderd) módszer tőkekövetelménye kitettségi 340,209 osztályok szerint: Központi kormányok és központi bankok: 0 Regionális kormányok, vagy helyi önkormányzatok: 11,369 Közszektorbeli intézmények: 0 Hitelintézetek és befektetési vállalkozások: 57,354 Vállalkozások: 73,618 Lakosság: 113,468 Ingatlannal fedezett követelések: 19,467 Késedelmes tételek: 19,702 Egyéb tételek: 45,231 c) A Takarékszövetkezetnek a hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és hitelminőség-romlásnak a belső szabályzatában való megközelítése: A hitelezési kockázat a Takarékszövetkezet szabályozói tőkekövetelménye és belső tőkeszükséglete szempontjából kiemelkedő jelentősegű. A Takarékszövetkezet a hitelezési kockázat tőkekövetelményét sztenderd módszer szerint, a hitelezési kockázat-mérséklés hatásának számítását a sztenderd módszer szerint, illetve a pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere szerint számítja ki. A hitelezési kockázat belső tőkeszükségletét a Takarékszövetkezet a sztenderd módszerre alapítva számítja, néhány eltéréssel, melyek a következők: - Figyelembe véve, hogy a Takarékszövetkezet tevékenységét a magyar piacon folytatja, és a kitettségek egésze belföldi, függetlenül a sztenderd módszer szerint alkalmazható irányadó minősítéstől, a belső tőkeszükséglet számítás céljaira Magyarország irányadó minősítését A kategóriának tekintjük, mely a magyar devizaadósság 20%-os, a magyarországi hitelintézetekkel, befektetési vállalkozásokkal és önkormányzatokkal szembeni, 3 hónapon túli eredeti lejárattal rendelkező kitettségek 50%-os kockázati súlyozását jelenti. - A Hkr. nem tesz említést az állami egyszerű kezességvállalásról, holott állami egyszerű kezességvállalás esetén a hitelintézetet végső veszteség nem éri. Ezért a Magyar Állam egyszerű kezességvállalását is nulla százalékos kockázati súllyal vesszük figyelembe. - Az egyszerű módszer mellett a magyar tőzsdei cégek minősítése miatt a BUX-ban szereplő részvények nem kockázatmérséklők. A belső tőkeszámítás céljára 50%-os értéken beszámíthatók ezek a részvények, tekintettel magas fokú likviditásukra. A belső tőkeszükséglet számítását és kimutatását a minimális tőkeszükséglet számításához kialakított PSZÁF adatszolgáltatási táblák (COREP) sémája szerint kell elvégezni. Ily módon a szabályozási tőkekövetelmény és a belső tőkeszükséglet számítás jól összemérhető. A sztenderd módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarékszövetkezet minden kitettséget a Hkr.-ben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe 6

7 sorol be. A sztenderd módszer szerint a kitettség értéket 0%, 10 %, 20 %, 35 %, 50 %, 75 %, 100 % vagy 150 %-os kockázati súllyal kell ellátni. Késedelmes tétel esetén a 1) 90 napot meghaladóan, lényeges törlesztési késedelembe esett tételre egyes kivételekkel a kitettség összegéhez a 150, illetve 100 %-os kockázati súlyokat kell alkalmazni (a hitelezési kockázatról szóló szabályzatban meghatározott módon). Lényegesnek minősül az a fizetési késedelem, ami a) lakossággal szembeni kitettség esetén - a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, vagy - az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részletét, és b) az 1. pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó kitettség esetén - a kettőszázötvenezer forintot, vagy - az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát meghaladja. 2) A 90 napot meghaladóan késedelembe esett, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett eredetileg 35 %-os kockázati súlyozású kitettségnek az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értékével csökkentett részéhez szabályzatban meghatározott módon 50, illetve 100 %- os súlyt kell rendelni. 3) A 90 napot meghaladóan késedelembe esett, és lakóingatlannak nem minősülő ingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett, eredetileg 50 %-os kockázati súlyozású kitettségnek az elszámolt értékvesztéssel és céltartalékkal csökkentett értékéhez 100 %-os kockázati súlyt kell rendelni. 4) A késedelmes tétel fedezettel ellátott részének meghatározása esetében elismert hitelezési kockázat-mérséklő tétel vehető figyelembe. 5) Ha a késedelmes tétel nem elismert, de a PSZÁF által a hitelkockázat-mérséklésre vonatkozóan meghatározottak szerint megfelelőnek tekintett, hitelkockázat-mérséklő tétellel teljesen fedezett, valamint az elszámolt értékvesztés és kockázati céltartalék értéke legalább az értékvesztés elszámolása és kockázati céltartalék képzése előtti bruttó értékének a 15 %-a, akkor 100 %-os kockázati súlyt kell alkalmazni. d) Az értékvesztés elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A hitelintézetek kintlévőségei, befektetései és vállalt kötelezettségei minősítését és az azok után elszámolt értékvesztés és céltartalék meghatározását a évi C. törvény (továbbiakban: Szvt), az évi CXII. törvény (Hpt.) és módosításai és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet tartalmazza. A követelések minősítésének feltétele az ügyfél-, illetve partnerminősítés. Az Ügyfél-, illetve Partnerminősítési szabályzat szerint minden új ügyfelet minősíteni kell és a minősítést felül kell vizsgálni az Ügyfél-, illetve Partnerminősítési szabályzatban meghatározott esetekben és gyakorisággal. Az eszközminősítési kategóriákba sorolás - a tétel jellegétől függően - a következő szempontok együttes mérlegelése alapján történik, az eszközminősítés számviteli követelményei szerint, figyelembe véve a Szvt. törvény és a 250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 7. sz. melléklet II. fejezet (4) bekezdésének előírásait is: a. az ügyfél-, illetve partnerminősítés: a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelő képessége, és az ezekben bekövetkező változások, b. a törlesztési rend betartása (késedelmi idő): a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tőke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása, c. az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve egyaránt) és az abban bekövetkezett változás, 7

8 d. a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége és az ezekben bekövetkezett változás, e. a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában) - alapvetően a befektetések, a követelés fejében kapott (átvett) készletek és a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését szolgáló besorolásnál alkalmazandó, f. a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség ezen szempont jellemzően a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését szolgáló besorolásnál alkalmazandó. A Takarékszövetkezet az eszközöket és mérlegen kívüli tételeket a következők szerint minősíti ( én érvényes Ügyletminősítési szabályzat szerint): - egyszerűsített minősítési eljárás: a) lakossági üzletág: a lakossági ügyféllel szembeni valamennyi fogyasztási hitelből adódó, jelzáloghitelből eredő követeléseknél továbbá a 10 millió Ft összeghatár alatti lakossági ügyfélnek minősülő magánszemély* részére kihelyezett hitelek, kölcsönök esetén b) vállalkozói üzletág: 10 millió Ft összeghatár alatti standard termékek (Széchenyi Kártyához kapcsolódó folyószámlahitel, Gazdakártya hitel, területalapú támogatást megelőlegező forgóeszközhitel) esetén. c) egyéb: azon mérlegen kívüli tételek minősítése, melyek az a-b) pont hatálya alá tartoznak. *: lakossági ügyfélnek minősül a magánszemély, nem vállalkozási minőségben kötött szerződés tekintetében. - egyedi, teljes szempontú minősítési eljárás a.) lakossági üzletág: lakossági ügyfélnek minősülő magánszemélyek 10 millió Ft összeghatár feletti kintlévőségeinél, b.) vállalkozói üzletág: az egyszerűsített minősítési körbe bevont vállalkozói ügyletek kivételével valamennyi vállalkozói és önkormányzati üzletágban kihelyezett hitel, kölcsön esetén. c.) egyéb: a befektetések, a hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek, a befektetési és forgatási célú értékpapírok, a vagyoni érdekeltségek, a követelés fejében átvett eszközök illetve azon mérlegen kívüli kötelezettségek minősítése, melyek az a-b) pont szerinti minősítés hatálya alá tartoznak. A kintlévőségek minősítése során a Takarékszövetkezet együttesen vizsgálja a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett: - a minősítés időpontjában fennálló tőke- és kamattörlesztési késedelmeket (a törlesztési rend betartását), - az ügyfél pénzügyi helyzetét, stabilitását, jövedelemtermelő képességét és az azokban beállott változásokat, - a Takarékszövetkezet kockázatvállalási koncentrációját az ügyfél gazdasági ágazatában, - a fedezetként felajánlott biztosítékok értékét, mobilizálhatóságát és hozzáférhetőségét, valamint az azokban bekövetkezett változásokat, - a hitelszerződésben foglalt hitelcél megvalósulását, az attól való eltérés mértékét, - az ügyfélhez kapcsolódó országkockázatot (politikai kockázatra, transzferkockázatra nézve egyaránt) és az abban bekövetkezett változást, - a tétel továbbértékesíthetőségét, mobilizálhatóságát (a piaci kereslet-kínálati viszonyok és az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában), - a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettséget. A Takarékszövetkezet a kintlévőség minősítését a fenti tényezők együttes mérlegelése után állapítja meg. 8

9 Egyszerűsített minősítési eljárás: Az egyszerűsített minősítési eljárás során a Takarékszövetkezet a törlesztési rend betartása (késedelmi idő késedelmes napok száma), azaz a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tőke-, kamat és egyéb hiteldíj fizetési késedelmek alakulását veszi figyelembe. Amennyiben az ügyfél nem tartozik az egyedi minősítési körbe az alábbiak szerinti minősítési kritériumok alapján lehet a követeléseket minősíteni. Minősítés Fizetési késedelem Lakossági ügyfelek Vállalkozói ügyfelek problémamentes 0-30 nap 0-15 nap külön figyelendő nap nap átlag alatti nap kétes nap rossz 365 nap < Nem minősíthető problémamentesnek a tétel, ha az adós pénzügyi problémáinak, hitelképességének romlása következtében a kockázatvállalásra vonatkozó szerződést módosítani kellett (prolongált vagy újratárgyalt szerződések stb. kivéve a jogszabály alapján prolongált, átütemezett hiteleket, kölcsönöket). Egyedi, teljes szempontú minősítés: Jelen minősítési eljárás során alkalmazott eszközminősítési kategóriák: - problémamentes - külön figyelendő - átlag alatti - kétes - rossz A követelések minősítését az alábbi ismérvek alapján kell elvégezni: - az adós fizetőképességének és készségének elemzése, ügyfélminősítése, az ügyfél pénzügyi, piaci helyzetében, stabilitásában, jövedelemtermelő képességében bekövetkezett változások, - a biztosítékok fedezeti értéke, minősége (biztosítékminősítés, fedezetértékelés), a biztosítékként felajánlott biztosítékok értékében, értékesíthetőségében stb. bekövetkezett változások, - törlesztési rend betartása (késedelmes napok száma): törlesztésével kapcsolatban keletkezett tőke-, kamat és egyéb hiteldíj fizetési késedelmek alakulása, késedelem rendszeressége, gyakorisága, - a kintlévősége megtérülése, illetve veszteség valószínűsítése és annak mértéke, - a Takarékszövetkezet kockázati koncentrációja az adott ágazatban, - ügyfélhez kapcsolódó országkockázat. A követelésminősítés elvégzéséhez a Takarékszövetkezet ügyfeleitől - kivéve a lakossági ügyfeleket a pénzügyi helyzet és a fizetőképesség megállapításához rendszeres adatszolgáltatást kér. Ugyancsak rendszeres adatszolgáltatást kér a halasztott fizetéssel vagy/és visszavásárlási kötelezettséggel eladott eszközök vásárlóitól is. A Takarékszövetkezetnél a mindenkori törvényes rendelkezéseknek megfelelően kell megképezni a céltartalékot, illetve az értékvesztéseket elszámolni. Az értékvesztés, illetve annak visszaírása vagy céltartalék képzés, felszabadítás, illetve felhasználás meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést illetve a veszteség jellegű jövőbeni fizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel kell lenni a várható jövőbeni veszteség nagyságára, a megtérülés valószínűségére, a megtérülés hiányára valamint az ügylet minősítési kategóriájára és a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli előírásokra. Ha az eszközök esetén a könyv szerinti érték a várható megtérülésnél magasabb, akkor értékvesztést kell elszámolni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszközök könyv szerinti értékét növelni. 9

10 A várható megtérülés meghatározása során a Takarékszövetkezet az alábbi szempontokat veszi figyelembe: - veszteség keletkezésének valószínűsége és a várható jövőbeni veszteség nagysága, a megtérülés hiánya, - az eszköz minősítési kategóriája, - a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli előírások. A Takarékszövetkezet havonta minősíti a kintlévőségeket és a mérlegen kívül vállalt kötelezettségeit, az átvett eszközök minősítése negyedévente történik. A minősítések elvégzését úgy ütemezi, hogy a minősítéseket tartalmazó Felügyeleti jelentések határidőre beérkezzenek a felügyeleti szervekhez. Az ügyletek minősítéséhez kapcsolódó nyilvántartások (minősítési lapok), az egyedi minősítési döntések dokumentációja az értékvesztések elszámolásával és visszaírásával együtt a minősített tételekhez kapcsolódó nyilvántartásokban tálalható. e) Az egyes kitettség értékek hitelezési kockázat-mérséklés figyelembevétele előtti összege kitettségi osztályonkénti bontásban ( ): Megnevezés Kitettség értéke (bruttó) Kitettség átlagos értéke millió Ft (bruttó) millió Ft Központi kormánnyal és központi 5 628, ,650 bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi 200, ,317 önkormányzatokkal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési 3 259, ,813 vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség 1 482, ,586 Lakossággal szembeni kitettség 2 608, ,631 Ingatlannal fedezett kitettség 552, ,311 Késedelmes tételek 681, ,943 Egyéb tételek 692, ,776 Összesen , ,027 f) A kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként: A Takarékszövetkezet nem végez határon átnyúló tevékenységet. g) Kitettségek gazdasági ágazat szerinti megoszlása ( ) (nem pénzügyi vállaltok, nettó kitettség): (Adatok millió Ft-ban) Nemzetgazdasági ágak; ágazatok Nettó kitettség Mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás 381,48 Bányászat, bányászati szolgáltatás 88,833 Feldolgozó ipar 183,711 ebből: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása 13,007 kokszgyártás, kőolajfeldolgozás, vegyi anyag, -termék gyártása, gumi-, műanyag termék gyártása, gyógyszergyártás 0 fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása 108,808 gép, gépi és villamos berendezés gyártása, számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, műszer gyártása, járműgyártás 25,507 textília, ruházati termék gyártása, bőr-, bőrtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, papír-, papírtermék gyártás, nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység, bútorgyártás, ipari gép, berendezés, eszköz javítása, máshová nem sorolt feldolgozóipar 36,389 egyéb nem fém ásványi termék gyártása 0 Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 154,38 10

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év

Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2013. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19; továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI. 4. ) Kormányrendelet alapján év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Borotai Takarékszövetkezet

Borotai Takarékszövetkezet Borotai Takarékszövetkezet A Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007.(IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett lényeges

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE 2011. év 1 A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet ( 8945 Bak, Széchenyi tér 2.; a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. 2012.év

A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. 2012.év Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Nyírbéltek Cg:15-02-050261 A Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről 2012.év Nyírbéltek,2013.május 27. Készítette:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben