A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk 2011."

Átírás

1 A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk Bevezetés A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény ( Hpt ) 137/A. -a előírja a külön jogszabályban, a 234/2007. (IX.4.) Korm. rendeletben ( Nykr ) meghatározott adatok nyilvánosságra hozatalát. A nyilvánosságra hozott adatok a 2011.évre vonatkozó auditált éves beszámolón alapulnak, amelyet a Takarékszövetkezet Küldöttgyűlése a 2012.április 19-i ülésén hagyott jóvá. A Gyulai Takarékszövetkezet ( 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ) a Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a következőkben részletezett lényeges információkat hozza nyilvánosságra: 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek (Nykr 3. ) 1.1. Alapelvek A Gyulai Takarékszövetkezet ( továbbiakban: Takarékszövetkezet ) által alkalmazott Belső tőkemegfelelés értékelés folyamat mindazon takarékszövetkezeti folyamatokat magában foglalja, amelyekkel a Vezető Testületek biztosítják, hogy a Takarékszövetkezet az összes lényeges kockázatot megfelelően azonosítsa, mérje, összesítse és figyelje (monitorozza); a Takarékszövetkezet meghatározza a kockázatok fedezéséhez szükséges belső tőke nagyságát, és folyamatosan biztosítsa, hogy a lényeges kockázatok fedezéséhez megfelelő, a belső szabályok szerint meghatározott tőkefedezet álljon rendelkezésre; hatékony kockázatkezelési rendszert működtessen, és azt folyamatosan fejlessze. A Hpt. 76/K -a (2) bekezdése szerint a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatnak arányosnak kell lenni a hitelintézet tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. Ezért a Takarékszövetkezet a Hpt. 13/D -ában, a 76/K -ában és a 145/A -ában szereplő arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minősíti magát, mely minősítéssel a Felügyelet is egyetértett. A belső tőkemegfelelés értékelési folyamataira vonatkozó szabályzatot/szabályzatokat a Takarékszövetkezet Igazgatósága fogadta el, amit évente felül kell vizsgálni. A takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: - kockázati stratégia meghatározása, - lényeges kockázatok meghatározása, a kockázatok mérése, kezelése, figyelése, a kapcsolódó tőkeszükséglet meghatározása és az ezekkel kapcsolatos jelentések,

2 - tőketervezés - a minimális szabályozási tőkekövetelmény meghatározása, a lényeges kockázatok belső tőkeszükségletének összegzése és összehasonlítása a minimális tőkekövetelménnyel, a tőkepuffer mértékének a meghatározása és összehasonlítása a Takarékszövetkezet rendelkezésére álló tőkéjével Kockázati stratégia A kockázati stratégia a belső tőkeellátottság biztosítására irányul, az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokkal kapcsolatos általános irányvonalát. A kockázati stratégia tartalmazza a Takarékszövetkezet kockázatokhoz és kockázatkezeléshez való viszonyát, és az alábbi témakörökre terjed ki: kockázatvállalási politika, kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság, kockázati szerkezet, kockázatkezelés szervezete. A Nykr. 6. (1) bekezdése a) pontja szerint a hitelintézetnek nyilvánosságra kell hoznia a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elveit és stratégiáját, miszerint a kockázatkezelési stratégia nyilvános dokumentum. A kockázati stratégiát az Ügyvezetés készíti el, és az Igazgatóság hagyja jóvá. A kockázati stratégiában foglaltak évente egyszer felülvizsgálatra kerülnek Kockázatvállalási politika: A kockázatvállalási politika összefoglalja a Takarékszövetkezet vezetése által elfogadott kockázatvállalási és kockázatkezelési elveket, és tartalmazza mindazokat a szabályokat, kockázatkezelési célokat, amelyek egységes alkalmazását a vezetés az egész intézményen belül elvárja. A kockázatvállalási politika egyrészt magában foglalja az integrációs szinten elfogadott kockázatkezelési alapelveket, másrészt tartalmazza a vezetés által meghirdetett specifikus elveket és célokat. A kockázatvállalási politika az egyes releváns kockázatokra vonatkozóan külön-külön is tartalmaz alapelveket Kockázatkezelési alapelvek: A Gyulai Takarékszövetkezet az alábbi alapelveket alkalmazza a kockázatvállalási, kockázatkezelési tevékenysége során: biztonságos működés elve, összeférhetetlenség elve, együttműködés elve, lényeges kockázatok kezelésének elve, költség-haszon elve, hasonlóakhoz történő viszonyítás elve vagy hasonlóakkal történő összemérés elve, tiltott tevékenységek elve, 2

3 a Takarékszövetkezet kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal, a Takarékszövetkezet a kockázatvállalását olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja, amelyeknél kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére és nyomon követésére, a kockázatok behatárolása érdekében a Takarékszövetkezet által meghatározott limitek betartása minden érintett számára kötelező, A Takarékszövetkezet az új termékek, szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati típus vonatkozásában felméri a termék kockázatait, meghatározza a kockázatkezelés módszereit, ideértve a monitoring tevékenységet. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi fő funkciók ellátásáról: a. Kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása b. Kockázatok mérési módszereinek meghatározása, kockázatok számszerűsítése c. Kockázatok kezelése, ideértve a kockázatvállalásra vonatkozó döntéseket, a kockázatvállalás mértékének a korlátozását, a kockázatok csökkentését d. Kockázatok alakulásának figyelése e. Kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések A Takarékszövetkezet nem vállal/vállalhat olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken. 1.3 Kockázatkezelési célok Általános kockázatkezelési célok: a Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában a tőkeszükségletet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg, kockázatkezelési és kockázati kontroll folyamatait, rendszereit a Takarékszövetkezet olyan irányban törekszik fejleszteni, hogy azok felépítése, alapelvei ne ütközzenek a fejlettebb módszerekkel szemben támasztott szabályozási követelményekkel, a Takarékszövetkezet elsősorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége és/vagy a sztenderdizált termékkínálat előnyt jelentenek a kockázatok megítélésénél, a Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan gyűjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat, A Takarékszövetkezet a lényeges kockázataira vonatkozóan negyedévente jelentést készít az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság számára. a szervezet kockázat-tudatosságának erősítése, a Takarékszövetkezet törekszik a kockázati árazás kialakítására és alkalmazására, A Takarékszövetkezet törekszik a hozam-vezérelt kockázati politika működtetésére. 3

4 Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja magát kitenni, mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat A kockázatok kezelése illetve a tőkeszükséglet meghatározása két szinten történik. A minimális tőkeszükséglet meghatározása mellett a kockázati limitek és a kockázati stressz tesztek hatásvizsgálatai szintén határt szabnak a túlzott kockázatvállalásnak. A kockázatok stressz-tesztje arra próbál válaszolni, hogy egy ritka, váratlan, előre nem látott esemény hatására miképp változik a hitelintézet szavatoló tőkéje illetve tőkekövetelménye. Stressz-tesztet csak a számszerűsíthető kockázatok esetében lehet alkalmazni. A Takarékszövetkezet a stressz tesztet a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg. A kockázati étvágyat a Takarékszövetkezet Igazgatósága három évre, a kockázati stratégia időhorizontjára határozza meg, és rendszeresen, évente felülvizsgálja. A lényeges kockázatokat a Takarékszövetkezet az alábbi táblázat szerint minősíti: Kockázat típusa Hitelezési kockázat ügyfélkockázat Hitelezési kockázat partnerkockázat Hitelezési kockázat elszámolási kockázat Hitelezési kockázat koncentrációs kockázatok Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság mértéke Közepes Alacsony Alacsony Nagy Indoklás Több kockázat vállalása a pénzügyi céloknak megfelelő jövedelmezőség mellett Partnerkockázatot hordozó ügyletek alapvetően az MTB-vel, az integráció központi bankjával A Takarékszövetkezet elszámolásait az MTB-n keresztül bonyolítja. A Takarékszövetkezet méretei, ügyfélköre miatt az egy ügyféllel / ügyfél-csoporttal szembeni kitettségekre a jogszabályi limitekhez közeli értéket alkalmaz. Devizaárfolyam kockázat Alacsony Fedezett devizapozíciók vállalása, minimális mértékű nyitott pozíciók (jelenleg nincs ilyen kockázat) Nem kereskedési könyvi kamatkockázat Mérsékelt Betétgyűjtés és hitelek kihelyezése alapvetően mozgó kamatozás mellett, fix kamatozású eszközök főként a likviditási céllal tartott értékpapírok között Működési kockázat Alacsony Zéró kockázattűrés a megfelelési kockázatokra. Alacsony kockázattűrés Likviditási kockázat Mérsékelt A Takarékszövetkezet hosszúlejáratú kihelyezéseinek a növelését tervezi, a növekvő lejárati transzformációból adódó kockázatot az integrációhoz tartozás mérsékeli. Stratégia kockázat Mérsékelt Évente meghatározott tartalékok 4

5 1.3.3.Kockázati szerkezet A Takarékszövetkezet kockázati szerkezetét kockázati típusonként és a hitelezési kockázati kitettségek esetében kitettségi osztályonként mutatja be. A kockázati szerkezetben kerül bemutatásra az, hogy a korábbi állapotokhoz képest milyen változások figyelhetők meg a kockázati profilban, és ezt hogyan kezeli a Takarékszövetkezet, belsőleg azonosíthatók-e újabb kockázattípusok, s szükséges-e utánuk pótlólagos tőke képzése. A kockázati szerkezet tervezett változása az üzleti szerkezetre és az üzleti stratégiára épül, ennek révén kerül összhangba az üzleti stratégia és a kockázati stratégia. A kockázati szerkezetet az egyes kockázati típusok vonatkozásában a szabályozási minimális tőkekövetelmény nagyságával jellemezzük. A Takarékszövetkezet a következő lényes kockázati típusok tekintetében számít minimális tőkeszükségletet: - hitelezési kockázat - piaci kockázat - működési kockázat A szabályozási tőkekövetelmény méréséhez alkalmazott, a szabályozás szerint választott módszerek: hitelezési kockázat sztenderd módszer, hitelkockázat mérséklés pénzügyi biztosítékoknál: egyszerű módszer, garanciák, készfizető kezessége esetében sztenderd módszer, partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere, működési kockázat alapmutató módszer. Annak érdekében, hogy a Takarékszövetkezet kockázati étvágya a Takarékszövetkezet által meghatározott kockázati szintek között maradjon, a számszerűsíthető kockázatok esetében limitek kerülnek meghatározásra az alábbi területeken: vállalkozói szegmensbe tartozó kitettségek adósminősítéstől és a felajánlott biztosítékoktól függően a kockázatvállalási szabályzatban meghatározottak szerint az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni kitettségre, nagykockázatvállalás állami kockázatot jelentő kibocsátók, hitelintézetnek vagy befektetési vállalkozásnak minősülő partnerek, illetve egy partnerként kezelendő partnerek csoportja a jogszabályokban előírt korlátozásoknak megfelelően, nagykockázatvállalás vállalkozások a jogszabályokban előírt korlátozások figyelembe vételével és a koncentrációs kockázatokra vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint ügyfelek/partnerek portfolió szintű koncentrációja a koncentrációs kockázatokra vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint a 20 legnagyobb adósnál lévő kitettségekre, egy ágazattal szembeni kitettségek a koncentrációs kockázatokra vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint az abban meghatározott ágazatokra, elszámolási kockázat a kockázatvállalási szabályzatban foglaltak szerint, 5

6 országkockázat az országkockázat kezelésére vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint, nem-kereskedési könyvi kamatkockázat a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatra vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint - a sztenderd módszer szerinti súlyozott pozícióra, valamint a kumulált nettó kamatpozícióra, likviditási kockázat a likviditási kockázatra vonatkozó belső szabályozásban előírtak szerint a lejárati összhangra, a nagybetétesekre, a likvid eszközök minimális szintjére, egyes termékcsoportok a belső szabályozásban meghatározottak szerint (pl.zálogházi finanszírozás). A limitek kialakításánál a Takarékszövetkezet figyelembe veszi az OTIVA minősítési és monitoring rendszerében szereplő mutatószámokat és az azokra kialakított kockázati zónákat jelző mércéket, és az OTIVA által javasolt mértékeket. A Hpt. 80. (1) m) pontjában foglaltak alapján a Takarékszövetkezet az MTB-vel, mint számlavezető bankjával szembeni kockázatvállalására nem alkalmaz limitet Kockázatkezelési szervezet bemutatása: A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakította ki, hogy az biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását. A Takarékszövetkezetben a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tőketervezésért az Ügyvezetés a felelős Kockázatkezelési funkciók: A Takarékszövetkezetnél a kockázatok kezelésére külön szervezet kialakítására nem került sor. A kockázat kezelésére a munkaköri leírásában rögzítettek szerint 1 fő került kinevezésre, és egy fő a kockázatkezelő helyettesítésére, annak távolléte idejére. A kockázatkezelő/helyettes tevékenységét és feladatait a munkaköri leíráson kívül a kitettségekre vonatkozó szabályzatok tartalmazzák, munkájukat az ügyvezető irányításával végzik. A Takarékszövetkezet együttműködik az OTIVA-val az alábbi területeken: módszerek fejlesztése, módszertani kérdések, elemzések, dokumentumok tartalmi elemeinek kialakítása, belső, valamint az OTIVA-nak szóló jelentések tartalmi és formai követelményeinek kialakítása, adatgyűjtés, adatszolgáltatás, adatminőség ellenőrzés, belső szabályzatokkal kapcsolatos sztenderdek kialakítása. A Takarékszövetkezet a lényegesnek minősített kockázatait az alábbiak szerint csoportosítja: az 1. pillér alatti kockázatok, amelyekre a szabályozás meghatározza a minimális tőkekövetelmény számításának lehetséges módjait; 6

7 az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek számszerűsíthetők, illetve mutatószámokkal mérhetők, ezért limitekkel kezelhetők. Ide tartoznak a koncentrációs kockázatok, a nem-kereskedési könyvi kamatkockázatok, és a likviditási kockázat; az 1. pillér alatt nem kezelt kockázatok, amelyek nem-számszerűsíthetők, csak minőségi ismérvekkel becsülhetők, ezért limitekkel nem, hanem csak egyéb kontrollokkal ellenőrizhetők Szervezeti egységek, funkciók leírása kockázat típusok szerint Valamennyi kockázat típus esetében a stratégia és a célkitűzések meghatározása, rendszeres felülvizsgálata, a módszertani kérdések valamint a limitek meghatározása, a válságtervek készítése az Ügyvezetés feladata. A felülvizsgálatot évente kell elvégezni. A hitelezési kockázatot jelentő kötelezettségvállalások esetében a döntési szintek a kockázatvállalási szabályzatban rögzítettek szerint alakulnak, a kockázati szempontú véleményezés a Kockázatkezelő feladata. A limitek kitöltése a Kirendeltségek feladata, a limitek figyelését és a megfelelő jelzések küldését a Hitelágazat-vezető végzi. A problémás eseteket a szabályzat szerinti felelősök előírás szerint kezelik. A limitjelentések, a portfólió-elemzés, valamint a kintlévőségek számviteli szempontú értékelése, minősítése, az értékvesztés és céltartalék képzése a Kirendeltségek jelzése alapján havonta a Számviteli szakterület feladata. A további kockázati típusok esetén a limitek figyelése, probléma esetén jelzés küldése a megfelelő szintű felelősök felé, az elemzések elkészítése az Ügyvezető/főkönyvelő feladata. A külső és belső jelentések elkészítése az Ügyvezető/főkönyvelővel együttműködve, a tőkebelső tőkeszükséglet megállapítása, a meglévő és szükséges tőke alapján képzendő mutatók kiszámítása a Kockázatkezelő munkatárs feladata. A kockázatmérési módszerek közül a szabályozói minimális tőkekövetelmény mérésére a Takarékszövetkezet a sztenderd módszert alkalmazza. A 2. pillér alatti belső tőkekövetelmény kiszámítására az OTIVA által összeállított stressz teszt-tábla és a belső önértékelés számítása szolgál. Ezek alapján kerül kitöltésre a Felügyelet részére a havi jelentés részét képező CAA, CAB tábla. A stressz tesztek eredményét az OTIVA felé is továbbítjuk. Az Ügyvezetés részére a számítások alapján készülnek el a rendszeres illetve az eseti jelentések Kockázatmérséklés A szabályozói tőkekövetelmény csökkentéséhez a Hpt. és a Hkr. lehetővé teszi bizonyos kockázatmérséklő eszközök alkalmazását. A Hpt. megkülönbözteti az előre rendelkezésre bocsátott fedezeteket, és az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezeteket. Az ingatlanfedezet ( lakó- és lakóingatlannak nem minősülő ingatlan ) a hitelezési kockázat sztenderd módszerénél nem számít biztosítéknak, mivel a Hkr. a sztenderd módszer 7

8 keretében kifejezetten erre a célra létrehozott kitettség-kategóriába különíti el az ingatlannal fedezett kitettségeket. Így ebben az esetben a kedvezményes kockázati súly révén közvetlenül érvényesül az ingatlanfedezet kockázatcsökkentő hatása, az alacsonyabb tőkekövetelményen keresztül. A kockázatmérséklés figyelembe vételénél általános alapelvnek tekinthető, hogy ha a kitettség súlyozásánál a kockázatmérséklést már figyelembe vették, akkor a fedezet kockázatmérséklésként nem számítható be. A sztenderd módszert alkalmazó hitelintézetek számára további megkötés, hogy nem vehetik figyelembe a kockázatmérséklést, ha a kitettség lejárata hosszabb, mint a fedezeté Javadalmazási politika A Takarékszövetkezet alapvető célja olyan- a közép- és hosszú távú szemléletét tükröző, a jogszabályi előírásokra épülő, de méretének, belső szervezete és tevékenysége jellegének, körének és összetettségének megfelelő módon és mértékben az arányosság elvét szem előtt tartó- javadalmazási politika kialakítása és folyamatos működtetése, amely összhangban van üzleti és kockázati stratégiájával, értékeivel, érdekeivel és kockázattűrő képességével. A Takarékszövetkezet évente nyilvánosságra hozza a Hpt.69/b. (2) bekezdéssel érintett, kiemelt személyi körre vonatkozó javadalmazási politikáját. A kiemelt személyi körbe az Elnök-ügyvezető, Ügyvezető, Kockázatkezelő és Főkönyvelő tartozik. A kiemelt személyi kör javadalmazása rögzített (állandó) javadalmazásból és teljesítményjavadalmazásból (prémiumból) áll. Rögzített mindazon javadalmazási elem, amely független az éves teljesítménytől, mértékét a hatályos munkaszerződések, illetve belső szabályzatok rögzítik. A teljesítményjavadalmazás a teljesítményekkel arányos, rugalmas kifizetést jelent. A túlzott kockázatvállalás mérséklése érdekében a Takarékszövetkezetnek a teljesítményjavadalmazást a teljesítmény mérése és a felmerült kockázatok együttes értékelése alapján állapítja meg. A teljesítményjavadalmazás összegének a vállalt kockázatok mértékével is összhangban kell lennie és ezt az összhangot a teljesítmény és kockázatmérési, a javadalmazás megállapítási, illetve a kifizetési fázisokban is meg kell valósítani. A teljesítményt teljesítménymérési időszak (egy naptári év) alatt kell mérni. A teljesítményjavadalmazás ezen időszak végén kerül megállapításra legalább három év teljesítménymutatói alapján( a Jkr.szerint 2011-ben egy év teljesítménymutatói vehetők figyelembe). A számítás alapjául vett teljesítménymutatóknak tartósan fennálló és valós eredményeken kell alapulnia. A teljesítménymutató adott évi értékének helyességét a Takarékszövetkezet könyvvizsgálója írásban igazolja. Minden esetben szükséges a dokumentáltság és a transzparencia biztosítása. A teljesítményértékelés három lépése: az éves célok kitűzése tárgyév február 28-ig. éves teljesítményértékelési határidő tárgyévet követő év március 31-ig, kifizethető javadalmazás meghatározása. 8

9 A prémium kifizetése az Igazgatóság döntése alapján készpénzben történik, azonnali kifizetéssel, halasztási időtartam nélkül, az éves teljesítményértékelést és a kifizethető teljesítményjavadalmazás meghatározását követően. A kiemelt személyi kör 2011.évi javadalmazását az alábbi táblázat mutatja Állandó javadalmazás Teljesítményjavadalmazás Összes javadalmazás A javadalmazásban részesülők száma(fő) Szavatoló tőkével kapcsolatos információk (Nykr. 5. ) A szavatoló tőke a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források, amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók. A jogszabályok szerint a Takarékszövetkezetnek a kockázattal súlyozott eszközök 8 %-át meghaladó minimum szavatoló tőkével kell rendelkeznie. A szavatoló tőke elemei: alapvető tőke, járulékos tőke és kiegészítő tőke. A szavatoló tőke adatai: A szavatoló tőke elemeinek alakulása Adatok: e Ft-ban S.sz. Megnevezés 2010.XII XII Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalékból a fel nem osztható szöv.vagyon Általános tartalék Általános kockázati céltartalék a korr.mfőösszeg 1,25%-ig Mérleg szerinti poz. eredmény, könyvvizsgáló ált.hitelesítve Jegyzett, be nem fizetett tőke Immateriális javak, a LT megh.-nál figy.be vettek kivételével Befizetett jegyzett tőkébe tart.visszavás.saját részv.névértéke ALAPVETŐ TŐKE Alárendelt kölcsöntőke Értékelési tartalék (számviteli) Járulékos tőkelemek csökkentése JÁRULÉKOS TŐKE Levonások előtti szavatoló tőke Tőkemódosítás a PIBB miatt csökkentő t Limit túllépések tőkekövetelménye Egyéb korrekciók +, SZAVATOLÓ TŐKE (szolvencia ráta számlálója) Fizetőképességi mutató-tmm 39,16% 39,40% 22 Tőkemegfelelési mutató-icaap tőkepuffer nélkül 27,07% 28,13% 23 Tőkemegfelelési mutató-icaap 2.pillér alatt 22,56% 20,31% TMM-felügyeleti felülvizsg.előirása alapján SREP 22,56% 20,53% 9

10 A Takarékszövetkezet a végzett tevékenységek kockázatának fedezetét mindenkor biztosító, megfelelő nagyságú szavatoló tőkével rendelkezik. 3. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelése (Nykr. 6. ) A Takarékszövetkezet a szabályozási tőkemegfelelését a Hpt ában és a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint számolja. A belső tőkemegfelelést a Takarékszövetkezet a belső célokra meghatározott tőke és a belső tőkeszükséglet különbségeként számolja A belső tőkeszükséglet számítási módszerét összefoglalóan az alábbiak mutatják: a.) Hitelezési kockázat: - ügyfélkockázat: sztenderd módszer, óvadékok figyelembe vételénél egyszerű módszer, - partnerkockázat: sztenderd módszer, óvadékok figyelembe vételénél egyszerű módszer, - nyitvaszállítási kockázat: sztenderd módszer, - banki könyvben levő részvénykockázat: sztenderd módszer, ha szükséges a szavatoló tőkéből levonás. b.) Koncentrációs kockázat: nincs nevesített módszer, a stressz-tesztek alapján számított limittúllépést a szavatoló tőkéből tőkelevonással kell fedezni. c.) Piaci kockázat: - devizaárfolyam kockázat: sztenderd módszer, - banki könyvi kamatkockázat: nincs nevesített módszer, a stressz-tesztek alapján a limittúllépést teljes egészében tőkével kell fedezni, d.) működési kockázat: alapmutató módszere, a szabályozói tőkeszükséglet része, e.) likviditási kockázat: nincs nevesített módszer, a limitek figyelése és a tőkepuffer része, f.) egyéb nem nevesített kockázat: nincs nevesített módszer, a számszerűsített veszteségek esetén a tőkepuffernél figyelembe kell venni, g.)a Takarékszövetkezet-szintű kockázatok összesen: építőkocka módszer + tőkepuffer meghatározása 3.2. Tőkemegfelelés alakulásának figyelése A Takarékszövetkezet legalább negyedéves gyakorisággal közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatás küldése előtt meghatározza a szabályozási, valamint a belső tőkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével: Havonta kell számolni a szavatoló tőkét és a minimális szavatoló tőke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban, 10

11 Havonta kell számolni a számszerűsített kockázatok belső tőkeszükségletét a tőkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban, Havonta kell elvégezni a tőkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressztesztjét minden kockázati típusra, Évente kell elvégezni a tőkepuffer mértékének meghatározásához a kockázati önértékelést A tőkemegfelelés belső értékelési folyamatának felülvizsgálata A Takarékszövetkezet a szabályozói és a belső tőkemegfelelésről negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak. Az Ügyvezetés a tőkemegfelelés alakulását havonta figyelemmel kíséri. A Takarékszövetkezet évente elvégezi a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatának felülvizsgálatát, amelyet a Takarékszövetkezet Igazgatósága hagy jóvá. A felülvizsgálat minimálisan az alábbiakra terjed ki: a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatára vonatkozó módszertan változásai, amennyiben a változtatást kellően megalapozott tényezők indokolják, a kockázati stratégia felülvizsgálata, évenként történő tovább görgetése, a tőketerv felülvizsgálata, új évenként történő továbbgörgetése, a tőkemegfelelés belső értékelési folyamatával kapcsolatos szervezeti változások és felelősségi körök változása, a kockázatkezelési szabályzatok lényegi változásai Tőkekövetelmény kitettségi osztályonként: Kitettségi osztályok Hitelezési kockázat minimális tőkekövetelménye ( ) év Állammal szembeni kitettségek 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek Önkormányzatokkal szembeni kitettségek 0 Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek 0 Lakossággal szembeni kitettségek Ebből:KKV Vállalkozókkal szembeni kitettségek Ebből:KKV Lakóingatlannal fedezett kitettségek Egyéb ingatlannal fedezett kitettségek Fedezett kötvények 0 Késedelmes tételek Magas kockázatú tételek 0 Értékpapírosítási pozíciók 0 Egyéb tételek Összesen

12 4. Hitelezési és felhígulási kockázat (Nykr. 7. ) 4.1. Késedelmes tétel fogalma: A kilencven napot meghaladóan, lényeges törlesztési késedelembe esett kitettségeket tekintjük késedelmes tételeknek. Az ügyfélnek a Takarékszövetkezettel szembeni kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló olyan késedelmes fizetési kötelezettsége minősül lényegesnek, amelynek összege meghaladja a) lakossággal szembeni kitettség esetén a késedelembe esés időpontjában érvényes legkisebb összegű havi minimálbért, vagy az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát vagy az egy havi törlesztő részletet, és b) az a) pontban meghatározott kitettségi osztályba tartozó kitettségen kívül bármely más kitettségi osztályba tartozó kitettség esetén a kettőszázötvenezer forintot, vagy az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének kettő százalékát A minősítés szempontrendszere 1.) A minősítést végzők valamennyi, a Takarékszövetkezet könyvviteli nyilvántartásában szereplő ügyletet minősítenek, függetlenül attól, hogy határidőn túliak-e, vagy sem. A követelésminősítés az ügyfél illetve partner minősítésre épül, a követelésminősítési kategóriák képzésénél az adósminősítési besorolást figyelembe kell venni. A kintlévőségek alakulását mindaddig figyelemmel kell kísérni, amíg azok visszafizetésre, kiegyenlítésre vagy a könyvviteli nyilvántartásból való kivezetésre nem kerülnek. 2.) A tételek minősítéséhez vizsgálni kell az ügyfél, illetve a partnerminősítés alábbi szempontok szerinti figyelembe vételét is: - a pénzügyi, illetve befektetési szolgáltatással érintett ügyfél vagy partner, illetve az értékpapír kibocsátójának pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelő képessége, és az ezekben bekövetkező változások, - a törlesztési rend betartása ( késedelmi idő): a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett tőke- és kamattörlesztési késedelmek alakulása, - a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége és az ezekben bekövetkezett változás, - a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága ( piaci kereslet-kinálati viszonyok és az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a befektetés arányában ( alapvetően befektetések, a követelés fejében kapott készletek és mérlegen kívüli kötelezettségek ), - a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség ( jellemzően a mérlegen kívüli kötelezettségek értékelését szolgáló besorolásnál alkalmazandó). A vizsgálatot alapvetően az ügyfél-, illetve partnerminősítés számviteli követelményei, az ügyfél analitika és a fedezetértékelés számviteli követelményei alapján kell elvégezni. 12

13 3.) A besorolást a havi értékelés során az értékvesztés és a kockázati céltartalék szükséges szintjének felmérésekor felül kell vizsgálni és indokolt esetben a tételt más kategóriába át kell sorolni. A takarékszövetkezet által vállalt kockázatokat minden negyedévben, a hiteleket havonta a következők szerint kell a minősítési kategóriák valamelyikébe besorolni. A számviteli törvény szerinti csoportos értékelés szabályait a Takarékszövetkezet nem alkalmazza. A minősítés alapja a minősítés időpontjában fennálló, az adott kintlévőségen túl, az ahhoz kapcsolódó mérlegen kívüli tételek is. Az egyszerűsített egyedi értékelés egyetlen szempontjaként a fizetési késedelem napszámát, míg a nem egyszerűsített egyedi minősítés alkalmazásánál az adott kintlévőségre ténylegesen kiszámított nem fedezett várható veszteség kintlévőséghez viszonyított arányát kell figyelembe venni. A mérlegen kívüli kötelezettségeket az alapügylettel együttesen kell elbírálni. Az egyszerűsített minősítési eljárás alá tartozó követelések bármikor egyedi minősítési eljárás alá vonhatók, de ennek megfelelően az értékvesztés mértéke nem lehet kevesebb az egyszerűsített minősítési követelésekre vonatkozó értékvesztés mértékénél Kitettségi-, átlagos kitettségi értékek kockázatmérséklés előtt: Kitettségi osztályok Kitettségi értékek () év Átlagos kitettségi értékek ( ) év Központi korm. Központi bankkal szembeni kitettségek Hitelintézettel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettségek Multilat. Fejlesztési bankkal szembeni kitettségek 0 0 Önkormányzatokkal szembeni kitettségek 0 0 Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek 0 0 Lakossággal szembeni kitettségek Vállalkozókkal szembeni kitettségek Ingatlannal fedezett kitettségek Fedezett kötvények 0 0 Késedelmes tételek Egyéb eszközök Összesen Kitettségi értékek ágazatok szerinti megoszlása: Megnevezés Központi korm. Központi bankkal szemb. Kit. Hitelintéze ttel, befekt. Váll. Szembeni kit. Lakosságg al szembeni kitettség Vállakozással szembeni kitettség Ingatlanna l fedezett kitettség Késedelme s tételek A Mezőgazdaság D Feldolgozó ipar F Építőipar Egyéb eszközök 13

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

A KINIZSI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2008. DECEMBER 31. A Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen dokumentummal a Hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2012. 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben