Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI U. 18. KOCKÁZATI- ÉS LIKVIDITÁSI STRATÉGIÁJA évek ekre

2 Bevezetés A Takarékszövetkezet három éves időtávokra készíti el Stratégiai tervét, amely az üzleti tevékenységünk alapja. A Stratégiai terv kiemelt támpontjai a Kockázati- és a Likviditási Stratégia tratégia, amelyeket évente felül kell vizsgálni. A Kockázati StratégiaS a belső tőkeellátottság meglétének hosszú távú biztosítására irányul. Az üzleti stratégiával összhangban bemutatja a Takarékszövetkezet kockázatokhoz való viszonyulását. A stratégia az alábbi témakörökre terjed ki: 1. Kockázatvállalási politika, 2. Kockázatvállalási hajlandóság, kockázati étvágy, 3. Kockázati szerkezet, 4. A Kockázatkezelés szervezete. Az összetett pénzügyi eszközök elterjedése, a piacok globalizálódása, a piaci alapú finanszírozás előtérbe kerülése miatt a kockázatokon belül egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a likviditási kockázat kezelésére, erre irányul a Likviditási Stratégia. A Likviditási Stratégia önálló stratégiaként való kezelését, annak fontosságát hangsúlyozva, Felügyeleti irányelvek írják elő. A kockázatok más típusaival való összefüggések miatt azonban szükséges a likviditási kockázat kezelésére vonatkozó elvárásoknak a jogszabályok és a felügyeleti iránymutatások által rögzített általános, kockázatkezelésre vonatkozó követelményeken belül való értelmezése. Ez indokolja, hogy a két stratégiát együtt kezeljük. Jogszabályi előírásoknak megfelelően a kockázati stratégia nyilvános dokumentum, azt tehát elfogadását, módosítását követően nyilvánosságra kell hozni. A kockázati stratégiát az ügyvezetés készíti el, összhangban az OTIVA tagszervezeteivel, és az elkészült anyagot az Igazgatóság hagyja jóvá. 1. Kockázatvállalási politika 1.1. Alapelvek 1. A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és a belső tőkemegfelelési értékelési folyamatát, hogy az segítse a biztonságos működést, mindenkor megfeleljen a Takarékszövetkezet tulajdonosai által elvárt és a jogszabályok, illetve a Felügyelet által megkövetelt biztonsági szintnek. A meghatározott belső tőkeszükségletnek mindig megfelelő tőketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény felett. - Biztonságos működés elve 2. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok kontrolljáért felelős személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett 2

3 kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy az azt támogató tevékenységekkel összefüggenek. - Összeférhetetlenség elve 3. A Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésre bocsátott, a felügyelettel előzetesen egyeztetett szabályzatokat. Együttműködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében, a minimális tőkekövetelmény mértékének, valamint a belső tőkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, ellenőrzésében. - Együttműködés tműködés elve 4. A Takarékszövetkezet kockázatokat a jogszabályok és belső szabályzataiban meghatározott keretek között és mértékig vállal(pl.: nagykockázat vállalás, önkormányzati hitelfelvételi korlát stb,). Belső szabályzataiban a jogszabályoknál szigorúbb feltételeket és limiteket is előírhat. A meghatározott limitek betartása minden döntéshozó testület részére kötelező. 5. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatát azonosítja, figyeli és amennyiben értelmezhető, méri is. A számszerűsíthető kockázatokat jogszabályok és belső szabályzatok által meghatározott limitekkel és belső kontrollokkal kezeli, a nem számszerűsíthető kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázati kontrolling ezek alakulásáról rendszeres jelentést készít. - A lényeges kockázatok kezelésének elve 6. A kockázatkezelési módszereknek, és kontrolloknak illetve a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állnia a kockázat mértékével. - Költség haszon elve 7. A Takarékszövetkezet a kockázat vállalással kapcsolatos döntési hatásköreinek és kockázati limitjeinek kialakításánál figyelembe veszi az OTIVA erre vonatkozó ajánlatait. - Hasonlóakhoz történő viszonyítás elve 8. A Takarékszövetkezet a kockázatvállalásait olyan üzleti tevékenységekre összpontosítja és korlátozza, amelyek esetében kellő szaktudással és technikai feltételekkel rendelkezik a kockázat megítélésére, mérésére, nyomon követésére. 9. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázat esetében gondoskodik az alábbi funkciók ellátásáról: - kockázati kitettségek és a kitettségeket mérséklő tételek azonosítása, számbavétele, nyilvántartása, - kockázatok mérési módszereinek meghatározása, a kockázatok számszerűsítése, - a kockázatok kezelése, kockázati döntések szabályozása, kockázati kitettségek csökkentése, 3

4 - a kockázatok alakulásának figyelése, - a kockázatokra vonatkozó belső és külső jelentések elkészítése. 10. A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tőkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökkenhet. 11. A Takarékszövetkezet nem folytat számára nem engedélyezett tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütköző tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Takarékszövetkezet vagy más ismert pénzintézet számára már veszteséget okozott. Tiltott tevékenység elve. 12. A kockázatvállalási döntések meghozatala során alapelv, hogy a kintlévőségek az adós munka-, vállalkozási vagy egyéb bevételéből térüljön meg, ne a fedezeti eszközök értékesítéséből Kockázatkezelési célok Általános célok - A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény, a belső tőkemegfelelős értékelési folyamatában a tőkeszükségletét a legegyszerűbb módszerekkel határozza meg, az Integráció által elfogadott közös elvek és módszerek alapján. - A Takarékszövetkezet csak olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, ügyfélismerete nagy biztonságot jelent a kockázatok megítélésénél. - A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyelemmel kíséri. A limittel kezel kockázatok esetében figyeli a limit kihasználtságát, telítődés esetében megteszi a szükséges korlátozó intézkedéseket. - A Takarékszövetkezet a jogszabályok alapján rendszeresen elkészíti kockázati jelentéseit a Felügyelet részére. Erről rendszeres tájékoztatást nyújt az OTIVA, a Takarékszövetkezet Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága részére. - A Takarékszövetkezet nagy hangsúlyt fektet a kockázat-tudatosság erősítésére a szervezeten belül és a tulajdonosok irányában is. - A Takarékszövetkezet a kockázatokat igyekszik az árazásba beépíteni Hitelkockázat-kezelési célok - A problémás hitelek részarányának csökkentése, - A hitelmonitoring rendszer fejlesztése, a kockázatok, a problémák minél korábban történő felismerése, - A fedezetek értékének és fő jellemzőinek folyamatos felülvizsgálata, a megfelelő fedezettség biztosítása érdekében Partnerkockázati célok A Takarékszövetkezet nem kíván a Pkr. szerinti, partnerkockázatot jelentő ügyeleteket kötni. 4

5 Devizaárfolyamkockázat-kezelési célok A Takarékszövetkezet a valutával, devizával kapcsolatos tevékenysége során és a deviza- vagy valutaárfolyamhoz kötött forint szerződései tekintetésben devizaárfolyam kockázatát úgy kezeli, hogy a deviza nyitott pozícióból ne származzon a Kkr. szerinti tőkekövetelménye Kamatkockázat-kezelési célok - A Takarékszövetkezet termékeinek kamatozását úgy igyekszik meghatározni, hogy azok rugalmasan módosíthatóak legyenek a piaci folyamatok változása esetén, a szerződési fegyelem betartása, és az ügyfelek előzetes tájékoztatása elvének betartása mellett. - A rögzített kamatozás mellett köthető betéti típusú ügyletek futamideje maximálisan 1 év lehet Működési kockázat kezelési célok - A működési kockázati veszteség-eseményeket gyűjteni és elemezni kell. - A kockázatokat, kitettségeket folyamatosan monitoringolni szükséges a gyors, hatékony időbeni reagálás, illetve a veszteség képződés megelőlegezése érdekében. - Hatékonyabb munkafolyamat-szabályozási, informatikai támogatási módszerek alkalmazásával mérsékelni kell a tevékenységből fakadó kockázatokat. - Fokozott figyelmet kell fordítani a csalási kockázat elleni védekezésre. - Növelni kell a dolgozók képzettségi szintjét oktatással, s ha szükséges minőségi cserével Koncentrációs kockázatkezelési célok - A túlzott koncentrációk elkerülése érdekében koncentrációs limitrendszer alkalmazása a jogszabályi követelmények alapul vételével. - A koncentrációs kockázati elvek monitoringja, kontrollingja Likviditás kockázatkezelési célok - Túlzott betétesi koncentráció elkerülése, folyamatos figyelése. - A likviditásmenedzsment, a treasury kiemelt vezetői figyelemmel kísérése - A lejárati összhang javítása. 2. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság A Takarékszövetkezet kockázati étvágya, kockázatvállalási hajlandósága azt mutatja, hogy - milyen kockázatoknak, milyen mértékben kívánja kitenni magát, - mely kockázatokat tart elfogadhatónak és melyeket nem, - milyen módon ellenőrzi és jelenti a kockázatokat. 5

6 A kockázati étvágy mértékére vonatkozó általános célkitűzés A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamatának biztosítania kell, hogy a takarékszövetkezet szavatoló tőkéje mindenkor magasabb legyen, mint az alábbiak közül a legmagasabb érték: a) Hpt. 76. (1) alapján számított szabályozói minimális tőkekövetelmény (I. pillér) 100 %-a, amennyiben a Hpt. 76. (2) alapján a Felügyelet többlet tőkekövetelményt nem ír elő a Takarékszövetkezet számára, b) Hpt. 76/K. (1) alapján meghatározott belső tőkeértékelés (II. pillér) által meghatározott tőkeszükséglet. c) Hpt. 76. (1) alapján számított szabályozói minimális tőkekövetelmény és a (2) szerint a Felügyelet által határozatban előírt többlet tőkekövetelmény összege. d) Hpt.-ben engedélyezési feltételként megállapított legkisebb jegyzett tőke összege. A kockázati étvágyat meghatározó célkitűzések Kockázat típusa Kockázati étvágy Indoklás Ügyfélkockázat közepes A céloknak megfelelő jövedelmezőség elérése érdekében történő mérsékelt kockázat vállalása. Partnerkockázat alacsony Nem vállalunk fel partnerkockázatot hordozó ügyfeleket Elszámolási kockázat alacsony Elszámolásainkat az integrációs tag MTB-n keresztül bonyolítjuk. Koncentrációs kockázat közepes Az ügyfélkört igyekszünk diverzifikálni, de egy nagyobb jogi személyiségű ügyfelekkel szembeni kitettséget üzletpolitikai szempontból fel kell vállalnunk, az ügyfél limit erejéig. Devizaárfolyam kockázat alacsony Minimális mértékű nyitott pozíciókat vállalunk fel. 6

7 Nem kereskedési könyvi kamatkockázat mérsékelt Alapvetően változó kamatozású termékeket forgalmazunk. Működési kockázat mérsékelt Külső-belső ellenőrzések. IT-biztonság audit oktatások. Likviditási kockázat közepes Folyamatos likviditás menedzsment, az integrációhoz való tartozás szintén csökkenti a likviditási kockázatot. Stratégiai kockázat mérsékelt Három évente megállapított, évente felülvizsgált stratégia. Növekedési kockázat Területi kockázat mérsékelt mérsékelt Folyamatos és rugalmas reagálási képesség a piaci folyamatok változására. Működési területünk vegyes jellegű. Lefedi a régió legfejlettebb, és az egyik elmaradott térségét is. A városok adta diverzifikálási lehetőség csökkenti a területi kötöttség adta szűk mozgástér kockázatát. 7

8 3. Kockázati szerkezet Kockázati típus tény Szabályozás által meghatározott minimális tőkekövetelmény (millió ( Ft) tény Hitelezés kockázat Devizaárfolyam kockázat Működési kockázat Tőkepuffer A stratégiákban illetve a belső szabályokban meghatározott limitrendszer kialakításánál a jogszabályokon túlmenően figyelembe vesszük az Integrációs tapasztalatokat és az OTIVA ajánlásait. A Hpt. 80. (1) m. pontjában foglaltak alapján az MTB-vel, mint számlavezetővel szembeni kockázatvállalásra nem alkalmaz a Takarékszövetkezet limitet. 4. Kockázatkezelési Szervezet A Takarékszövetkezet kockázatkezelési rendszerét úgy alakítja ki és fejleszti, hogy biztosítsa a kockázatkezelési elvek és célkitűzések megvalósítását. A Takarékszövetkezetnél a Szervezeti és Működési Szabályzat által meghatározott feladat és felelősségi szabályok alapján a kockázati típusokra vonatkozó információk gyűjtéséért és a tőke tervezéséért a back office-t felügyelő ügyvezető a felelős. A kockázati elemzés és a kontrolling önálló frakcióként a kontrolling tevékenységhez lett telepítve az SZMSZ módosításával, az összeférhetetlenségi elvek figyelembevételével. A kockázat kezelésének szervezeti felépítése az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti felépítéshez igazodik, attól nem tér el. A tevékenységet a megfelelő jogszabályok és belső szabályzatok által végzi a Takarékszövetkezet, a kockázatkezelés egyes feladatait, felelőseit az SZMSZ határozza meg. A Takarékszövetkezet a szervezet alakítása során figyelembe veszi a Felügyelet és az OTIVA ajánlásait. 8

9 5. Likviditási Stratégia A likviditási kockázat annak a jövedelmezőséget és tőkehelyzetet érintő jelenlegi vagy várható kockázata, hogy a Takarékszövetkezet jelentős veszteségek nélkül nem tudja esedékes kötelezettségeit teljesíteni Alapelv A Takarékszövetkezet folyamatosan rendelkezzen olyan mértékű likvid eszközökkel, illetve likvid forrásokhoz való jutás lehetőségével, amely egy jelentősebb, akár 20 %- os egyidejű betétkivonás esetén is biztosítani tudja az ügyfelek kiszolgálási lehetőségét, jelentősebb veszteség nélkül Eszközök A Takarékszövetkezet rendelkezik a likviditási helyzet folyamatos figyelését, a tresury tevékenységet ellátó szervezettel, a back- office területet felügyelő ügyvezető irányításával. A Takarékszövetkezet számára az Integráció olyan gyors forrásbevonási lehetőséget jelent, amely a likviditási kockázatokat csökkenti, válságkörülmények között is. A Takarékszövetkezet rugalmas kamatpolitikájának következtében gyorsan tud reagálni a piaci forrásbevonás területén. A likviditási kockázatot csökkenti a problémamentes minősítésű hitelek állományának növelése, illetve a kintlévőségek behajtási hatékonyságának erősítése. A likvid eszközök költségeit csökkenti a látra-szóló források állományának növelése. A Takarékszövetkezet minden üzleti szervezete, belső szakmai szervezetei (pl. Eszköz-Forrás Bizottság) legfontosabb feladatai közé tartozik az eredményes és likvid működés fenntartása. Az ellenőrzés az Ügyvezetés feladata. Fontos, hogy a Takarékszövetkezet folyamatosan figyelemmel kísérje a lejáratok a lejáratok összhangjára. A Takarékszövetkezet folyamatosan fenntartja a maximum 70 % mértékű hitel/betét arányt. A Takarékszövetkezet igyekszik elkerülni a nagybetétektől való függést. 100 millió forintot meghaladó betétlekötés egy ügyféltől vagy egy Hpt. szerinti ügyfélcsoporttól csak az Ügyvezetés engedélyével fogadható. A szabályoknak való megfelelést támogatja az OTIVA rendszeres monitoringja illetve a rendszeres stressztesztek. Likviditási vészhelyzetben elsősorban az OTIVA, az Integráció és a Takarékbank segítségére, együttműködésére számít a Takarékszövetkezet Feladatok, felelősök A likviditási stratégia meghatározása a Takarékszövetkezet Igazgatóságának a feladata. 9

10 A likviditás figyelése, a treasury feladatok a Számviteli osztály feladata A napi szakmai felügyelet és ellenőrzés a Back Office területért felelős ügyvezető feladata. A szabályozás, a kondíciók meghatározása az Eszköz-Forrás Bizottság hatásköre. Az ügyvezetés negyedévente beszámol a Takarékszövetkezet cash-flow és likviditási helyzetéről az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság ülésein. Az Integrációs szervezetekkel való kapcsolattartás egyik formája az OTIVA monitoring felé történő adatszolgáltatás, ami a Számviteli szakterület feladata. A vezetői kapcsolattartás az ügyvezetés feladat és hatás köre. Az ellenőrzésben kiemelt szerepe van a Belső ellenőrzési osztálynak, amely jelentési kötelezettséggel tartozik a tulajdonosok képviseletét ellátó Felügyelő Bizottság irányában. 6. Kockázat mérséklő limitek Kockázat 20 legnagyobb adóssal szembeni kitettségi limit Nagy egyedi betétektől való függőség Nagy betétestől való függőség Likviditási tartalék/puffer Limit leírása 20 legnagyobb kitettség(hitelintézet, önkormányzat, állam nélkül Készpénz,számlapénz,likvid értékpapír,rövid lejáratú bankközi kihelyezés/nagy egyedi betétek összege Készpénz, számlapénz, likvid értékpapír, rövid lejáratú bankközi kihelyezés/nagybetétesek betéteinek összege ágazati függés önálló TEÁOR kóddal rendelkező gazdasági ágazat hitelállománya / össz. Vállalkozói hitelállomány Mérték Szavatoló tőke 250 %-a Min. 150 % Min. 100 % Min. a tartalékköteles források 10 %-a Max. 33 % Megjegyzés Nagy egyedi betétnek minősül a szavatoló tőke 15 %-át meghaladó nagyságú egyedileg elhelyezett betét Nagybetétesnek minősül, ha az elhelyezett összes betéte meghaladja a szavatoló tőke 15 %-át Likviditási pozíció nem lehet negatív 10

11 A Takarékszövetkezet a likviditási kockázat vonatkozásában is betartja nyilvánosságra hozatali kötelezettséget a Felügyelet elvárásai alapján. A évi Kockázati- és Likviditási Stratégia elfogadásra került az Igazgatóság április 25-i. ülésén. Felülvizsgálatra került: az Igazgatóság április 10-i ülésén. Határozatszám: 2/9/ elnök-ügyvezető igazgató. hitelesítő.. hitelesítő 11

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (XI. 4. ) Kormányrendelet alapján év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év

Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése 2012. év A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a hitelintézetekről

Részletesebben

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4

A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL... 4 I. BEVEZETÉS... 4 Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL Szatymaz, 2015. március 31. Csúri Péterné Elnök-Ügyvezető Sebők Istvánné Ügyvezető-Kirendeltségvezető

Részletesebben

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SZENDRŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2011. SZENDRŐ, 2012. MÁJUS 31. 1 A Szendrő és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum

Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király út 76. Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelményeket tartalmazó dokumentum 2012. év Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Zrt

A Pannon Takarék Bank Zrt A Pannon Takarék Bank Zrt Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságára hozatala 2013. év A Pannon Takarék Bank Zrt a rá vonatkozó lényeges információkat a 234/2007.(IX.4.)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott információk

Nyilvánosságra hozott információk Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Nyilvánosságra hozott információk 2013. december 31. 1 Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2010. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2009. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012.

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. SZEGHALOM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET SZEGHALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. Szeghalom, 2013. május 10. Nyilvánosságra hozatal 2012. A Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali jelentés

Nyilvánosságra hozatali jelentés HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali jelentés 2014. május 31. A a Hpt. 137/A -a, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.

Részletesebben

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre

BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre BÓLY ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozandó információk a 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján 2011. évre Cím: 7754 Bóly, Rákóczi u. 7/A Telefon: (69) 569-990 Fax: (69) 569-991 E-mail:

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2012. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012.

A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. A PARTISCUM XI TAKARÉKSZÖVETKEZETRE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2012. Kelt:Szeged, 2013. május 3. 1 1. BEVEZETÉS A PARTISCUM XI Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk 2011.

A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk 2011. A Gyulai Takarékszövetkezetre vonatkozó nyilvánosságra hozandó információk 2011. Bevezetés A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény ( Hpt ) 137/A. -a előírja a külön

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben