AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013"

Átírás

1 AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés felépítése a kormányrendelet struktúráját követi. Kockázatkezelési elvek, módszerek Az e rendeletben használt fogalmak meghatározását a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény tartalmazza. 3. (1) A hitelintézetnek a kockázati típusokra vonatkozóan nyilvánosságra kell hoznia a kockázatkezelési elveit, módszereit. (2) A nyilvánosságra hozatalnak ki kell terjednie a) a kockázatok kezelésére szolgáló stratégiákra és folyamatokra, b) a kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók leírására, c) a kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási körére, és d) a kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezet alkalmazására vonatkozó szabályzatok fı elveire és pontjaira, valamint a kockázatmérséklésre és a hitelkockázati fedezeti eszközök hatékonyságának ellenırzésére szolgáló stratégiákra és folyamatokra. A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája az integráció Belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatának szabályzatában rögzítettek szerinti és az alábbi témakörökre terjed ki: Kockázatvállalási politika: 1. A Takarékszövetkezet mindenkor úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelési és belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatát, hogy az ne veszélyeztesse a Takarékszövetkezet biztonságos mőködését és a Felügyelet ne korlátozhassa tevékenységét. A Takarékszövetkezet által meghatározott belsı tıkeszükségletnek mindig megfelelı tıketöbbletet kell biztosítania a szabályozás által meghatározott minimális tıkekövetelmény felett (Biztonságos mőködés elve). 2. A Takarékszövetkezet úgy alakítja ki kockázatkezelési folyamatait, hogy elkerülje az érdekkonfliktusokat és az összeférhetetlenségi helyzeteket. A kockázatkezelési módszerekért, a kockázatok mértékének behatárolásáért, figyeléséért és jelentéséért felelıs személyek nem végezhetnek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel vagy azt támogató tevékenységekkel összefüggnek. (Összeférhetetlenség elve) 3. A Takarékszövetkezet a kockázatkezelési módszereinek és folyamatainak kialakításánál alkalmazza az intézményvédelmi rendszer központi szervei által rendelkezésére bocsátott szabályzatokat, együttmőködik az intézményvédelmi rendszerrel a kockázatkezelési módszerek fejlesztésében, a kockázatok alakulásának figyelésében és a minimális tıkekövetelmény mértékének, valamint a belsı tıkeszükséglet nagysága meghatározásának kialakításában, a belsı tıkeszükséglet megfelelıségének ellenırzésében (Együttmőködés elve) 1/22. oldal

2 4. A Takarékszövetkezet kockázatokat a belsı szabályokban meghatározott keretek között és mértékig vállal. 5. A Takarékszövetkezet minden lényeges kockázatát azonosítja, méri, figyeli és jelentést készít róluk. A számszerősíthetı kockázatokat limitekkel és a szükséges belsı kontrollokkal kezeli, a nem-számszerősíthetı kockázatoknál kontrollokat alkalmaz és a kockázatok alakulásáról rendszeres jelentést készít. (Lényeges kockázatok kezelésének elve) 6. A kockázatkezelési módszereknek és kontrolloknak, és a kockázatkezelés költségeinek arányban kell állni a kockázat mértékével, bonyolultságával. (Költség-haszon elve) 7. A Takarékszövetkezet nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot jogszabályok által tiltott vagy jogszabályba ütközı tevékenységekkel, illetve olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemő magatartása a Takarékszövetkezet vagy más az integrációban résztvevı tag számára veszteséget okozott. (Tiltott tevékenységek elve) 8. A Takarékszövetkezet nem vállal olyan kockázatot, amelynek révén várható, hogy a tıkemegfelelési mutató a kockázati étvágynál meghatározott minimális szint alá csökken. Kockázatkezelési célok: Általános kockázatkezelési célok A Takarékszövetkezet, mint kisintézmény a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatában a tıkeszükségletet a legegyszerőbb módszerekkel határozza meg. Kockázatkezelési és kockázati kontroll folyamatait, rendszereit a Takarékszövetkezet olyan irányban törekszik fejleszteni, hogy azok felépítése, alapelvei ne ütközzenek a fejlettebb módszerekkel szemben támasztott szabályozási követelményeknek. A Takarékszövetkezet elsısorban olyan kockázatokat vállal, amelyeknél helyismerete, az ügyfélhez való közelsége és/vagy a sztenderdizált termékkínálat elınyt jelentenek a kockázatok megítélésénél. A Takarékszövetkezet lényeges kockázatainak alakulását folyamatosan figyeli, folyamatosan győjti és elemzi az egyes kockázati típusok mértékének jelzésére vonatkozó adatokat, és a limittel kezelt kockázatok esetében 80%-os, illetve 90%-os limitterhelésnél jelzést küld a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban meghatározott személyeknek és/vagy szervezeti egységeknek, üzleti területeknek, annak érdekében, hogy biztosítsák a limitek betartását. A Takarékszövetkezet a lényeges kockázataira vonatkozóan negyedévente jelentést készít az Igazgatóság és a Felügyelı Bizottság számára. A Takarékszövetkezet az Igazgatóságnak és a Felügyelı Bizottságnak szóló kockázati jelentéseit úgy alakítja ki, hogy azok tartalmazzák a PSZÁF/MNB-nek, illetve az OTIVA/SZHISZ-nek küldött kockázati jelentések fı adatait, tükrözzék a felügyeleti adatszolgáltatás struktúráját. A szervezet kockázat-tudatosságának erısítése. A Takarékszövetkezet törekszik a kockázati árazás kialakítására és alkalmazására. A Takarékszövetkezet törekszik a hozam-vezérelt kockázati politika mőködtetésére. Hitelkockázatkezelési célok Fedezetek értékének és fı jellemzıinek kellı gyakorisággal történı felülvizsgálata, a felülvizsgálati eredmények megfelelı nyilvántartása Az integrációs szintő lakossági termékek közös scoring rendszerének fejlesztése, illetve tovább fejlesztése A hitelmonitoring rendszer fejlesztése, a problémás ügyek minél korábban történı felismerése A problémás hitelek részarányának csökkentése. 2/22. oldal

3 Partnerkockázatkezelési célok A Takarékszövetkezet a stratégiai tervben kijelölt idıtávon nem kíván a Pkr. szerinti partnerkockázatot jelentı ügyleteket kötni. Devizaárfolyam kockázatkezelési célok A Takarékszövetkezet a valutával, devizával kapcsolatos tevékenysége során és a devizavagy valutaárfolyamhoz kötött forint szerzıdései tekintetében devizaárfolyam kockázatát úgy kezeli, hogy a deviza nyitott pozícióból származó, a Kkr. szerinti tıkekövetelménye ne haladja meg a szavatoló tıke 5%-át. Kamatkockázat kezelési célok Ne keletkezzen olyan helyzet, hogy a Felügyeletnek a kamatpozíció mértéke miatt a Hpt. 152/A -a alapján intézkedéseket kelljen foganatosítania. A Takarékszövetkezet a rögzített kamatozás mellett köthetı ügyletek futamidejét 10 évben korlátozza. Mőködési kockázat kezelési célok Mőködési kockázati veszteség-események győjtése, elemzése, mőködési kockázati és kitettségi mutatók monitoringja, mőködési kockázatok mérséklése hatékonyabb folyamatszabályozással. Fokozott figyelem a csalási kockázat elleni védekezésre, összetett, bonyolult ügyleteknél kellı tapasztalattal rendelkezı szakértık bevonása. Koncentrációs kockázatkezelési célok A túlzott koncentrációk csökkentése, koncentrációs limitrendszerek kialakítása, illetve tovább fejlesztése, a koncentrációs kockázati jelentések kialakítása, és rendszeres jelentések elkészítése. Likviditás kockázatkezelési célok A lejárati összhang javítása, az éven túli aktív ügyletek, ügyletcsoportok esetében 25 év maximális futamidı meghatározása, a túlzott betétesi koncentráció szoros figyelése. Kockázati étvágy, kockázatvállalási hajlandóság: A takarékszövetkezet kockázati étvágyát, kockázatvállalási hajlandóságát a takarékszövetkezet számára lényeges kockázatokat illetıen az alábbi táblázat mutatja. KOCKÁZAT TÍPUSA KOCKÁZATI ÉTVÁGY, KOCKÁZATVÁLLALÁSI HAJLANDÓSÁG INDOKLÁS Hitelezési kockázat ügyfélkockázat Hitelezési kockázat partnerkockázat Hitelezési kockázat elszámolási kockázat Hitelezési kockázat koncentrációs kockázatok MÉRTÉKE Közepes Alacsony Alacsony Nagy Több kockázat vállalása a pénzügyi céloknak megfelelı jövedelmezıség mellett Partnerkockázatot hordozó ügyletek alapvetıen az MTBvel, az integráció központi bankjával A Takarékszövetkezet elszámolásait az MTB-n keresztül bonyolítja. A Takarékszövetkezet méretei, ügyfélköre miatt az egy ügyféllel / ügyfél-csoporttal szembeni kitettségekre a jogszabályi limitekhez közeli értéket alkalmaz. 3/22. oldal

4 Devizaárfolyam kockázat Alacsony Fedezett devizapozíciók vállalása, minimális mértékő nyitott pozíciók Nem-kereskedési könyvi kamatkockázat Mérsékelt Betétgyőjtés és hitelek kihelyezése alapvetıen mozgó kamatozás mellett, fix kamatozású eszközök fıként a likviditási céllal tartott értékpapírok között Mőködési kockázat Alacsony Zéró kockázattőrés a megfelelési kockázatokra. Alacsony kockázattőrés Likviditási kockázat Mérsékelt A Takarékszövetkezet hosszúlejáratú kihelyezéseinek a növelését tervezi, a növekvı lejárati transzformációból adódó kockázatot az integrációhoz tartozás mérsékeli. Stratégia kockázat Mérsékelt Évente meghatározott tartalékok Kockázati szerkezet: A szabályozási tıkekövetelmény méréséhez alkalmazott módszerek: Hitelezési kockázat sztenderd módszer Hitelkockázat mérséklés pénzügyi biztosítékoknál: egyszerő módszer, garanciák, készfizetı kezessége esetében sztenderd módszer Partnerkockázati kitettségek: eredeti kockázat módszere (vagy piaci árazás módszere) Devizaárfolyam kockázat sztenderd módszer Mőködési kockázat alapmutató módszer A tıketervezés és a belsı tıkeszükséglet meghatározása, a belsı tıkemegfelelés számítása: A tıketervezés célja, hogy mindenkor biztosítsa a takarékszövetkezetnél a ténylegesen vállalt kockázatoknak megfelelı tıke szintet, és járuljon hozzá a kiegyensúlyozott, stabil növekedéshez is. A tıketervezés magában foglalja a következıket: a szavatoló tıke és belsı tıke elemeinek meghatározása és az elemek figyelembe vehetısége, és a rendelkezésre álló tıke számszerősítése negyedéves bontásban a minimális tıkekövetelmény kiszámítása figyelembe véve a Felügyelet által megkövetelt tıketöbbletet belsı tıkeszükséglet számítása a lényeges kockázati típusok belsı tıkeszükségletének meghatározása a különbözı kockázati típusok belsı tıkeszükséglete alapján a limiten belüli kockázatok és a nem-számszerősíthetı kockázatok fedezéséhez szükséges tıketöbblet meghatározása a szabályozás által elıírt tıkekövetelmény és a belsı tıkeszükséglet összehasonlítása a rendelkezésre álló tıke összehasonlítása a belsı tıkeszükséglettel és a szabályozás által elıírt tıkekövetelménnyel 4/22. oldal

5 A belsı tıkeszükséglet változásának figyelése: A Takarékszövetkezet legalább negyedéves gyakorisággal közvetlenül a felügyeleti adatszolgáltatás küldését követıen meghatározza a szabályozási, valamint a belsı tıkemegfelelését, az alábbiak figyelembe vételével: Havonta kell számolni a szavatoló tıkét és a minimális szavatoló tıke követelményt, a hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; Havonta kell számolni a számszerősített kockázatok belsı tıkeszükségletét a tıkepuffer nélkül, hitelezési kockázatoknál kitettségi osztály bontásban; Negyedévente kell elvégezni a tıkepuffer mértékének felülvizsgálatához a kockázatok stressz-tesztjét minden kockázati típusra Évente kell elvégezni a tıkepuffer mértékének meghatározásához az önértékelést. A belsı tıkeszükséglet alakulásával kapcsolatos belsı jelentésekre vonatkozó követelmények: A Takarékszövetkezet a szabályozói és belsı tıkemegfelelésrıl negyedévente készít jelentést az Igazgatóságnak és a Felügyelı Bizottságnak. A kockázatkezelés szervezeti felépítése: A Takarékszövetkezetben a kockázati típusokra vonatkozó információk összefogásáért és a tıketervezésért a fıkönyvelı a felelıs. A Takarékszövetkezet együttmőködik a Takarékbankkal az alábbi területeken: Módszerek fejlesztése, módszertani kérdések Elemzések, dokumentumok tartalmi elemeinek kialakítása Belsı, valamint az Takarékbanknak szóló jelentések tartalmi és formai követelményeinek kialakítása Adatgyőjtés, adatszolgáltatás, adatminıség ellenırzés Belsı szabályzatokkal kapcsolatos sztenderdek kialakítása Szavatoló tıkével kapcsolatos információk 5. A hitelintézetnek a szavatoló tıkéjével összefüggésben nyilvánosságra kell hoznia a) az alapvetı, a járulékos és a kiegészítı tıkéjének összegét, b) az alapvetı tıkéje pozitív és negatív összetevıit, c) a járulékos tıkéje pozitív és negatív összetevıit, d) a Hpt. 5. számú melléklet 13. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvetı és járulékos tıkéjét, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 14. pontjának c) alpontjában meghatározott levonandó értéket, valamint e) a Hpt. 5. számú melléklet 17. pontja szerinti értéket. A felügyeleti jelentés auditált adatai A CAA hitelintézetek szavatoló tıke számítása (CA) tábla sorai: (MFt) a) CAA11 ALAPVETİ TİKE 531,083 CAA12 JÁRULÉKOS TİKE 150,337 b) Alapvetı tıke pozitív elemei CAA111 ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TİKEELEMEK 3,356 CAA1111 Befizetett jegyzett tıke 2,700 CAA1112 (-) Visszavásárolt saját részvények névértéke -0,060 5/22. oldal

6 CAA1113 Tıketartalék 0,716 CAA112 ALAPVETİ TİKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK 528,253 CAA113 ÁLTALÁNOS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK a kockázattal súlyozott kitettség értékek összegének 1,25 %-áig 0 CAA114 ALAPVETİ KÖLCSÖNTİKE teljes összege 0 Alapvetı tıke negatív elemei CAA115 (-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETİ TİKÉBİL -0,681 c) Járulékos tıke pozitív elemei CAA1211 Alapvetı kölcsöntıkébıl a járulékos tıkébe beszámítható rész 0 CAA1213 Értékelési tartalékok 150,337 CAA1218 Járulékos kölcsöntıke 0 CAA1223 Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke 0 Járulékos tıke negatív elemei CAA1225 (-) Lejárattal rendelkezı alárendelt kölcsöntıke és osztalék-elsıbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett részvények összegének 0 CAA123 (-) Járulékos tıke limit feletti része 0 d) CAA13 (-) LEVONÁSOK AZ ALAPVETİ TİKÉBİL ÉS A JÁRULÉKOS TİKÉBİL 0 CAA13001 Ebbıl:(-) Levonások az alapvetı tıkébıl 0 CAA13002 Ebbıl: (-) Levonások a járulékos tıkébıl 0 e) CAA1510 KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETİ, LEVONÁSOK UTÁNI ÖSSZES ALAPVETİ ÉS JÁRULÉKOS TİKE 681,420 A hitelintézet tıkemegfelelése 6. A hitelintézetnek nyilvánosságra kell hoznia a) a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elveit és stratégiáját, valamint b) a kitettségi osztályaira vonatkozóan a kockázati kategóriák tıkekövetelményét, kitettségi osztályonkénti bontásban. a) a belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvei és stratégiája: A Hpt. 76/K -a (2) szerint belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatnak arányosnak kell lenni a hitelintézet tevékenysége jellegével, nagyságrendjével és összetettségével. A Takarékszövetkezet az arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minısíti magát, mert nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyőjtési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, származtatott ügyleteket csak fedezeti céllal alkalmaz termékeit és szolgáltatásait alapvetıen Magyarországon nyújtja, nem végez jelentıs határon átnyúló szolgáltatást viszonylag kis piaci részesedéssel rendelkezik, hitelezési, partner-, különbözı típusú piaci és mőködési kockázatok minimális tıkekövetelményének számításához nem alkalmaz a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön kormányrendeletekben meghatározott fejlett módszereket. 6/22. oldal

7 b) kockázati kategóriák tıkekövetelményét, kitettségi osztályonkénti bontásban: Felügyeleti jelentés auditált adatai CAB tábla sorai (MFt) SA módszer tıkekövetelménye kitettségi osztályok CAB21111 szerint (értékpapírosított pozíció nélkül) 148,846 CAB Központi kormányok és központi bankok 0 CAB Regionális kormányok vagy helyi önkormányzatok 0,169 CAB Közszektorbeli intézmények 0,003 CAB Multilaterális fejlesztési bankok 0 CAB Nemzetközi szervezetek 0 CAB Hitelintézetek és befektetési vállalkozások 13,922 CAB Vállalkozások 31,691 CAB ebbıl: rövid lejáratú követelések 0 CAB Lakosság 15,983 CAB Ingatlannal fedezett követelések 51,231 CAB Késedelmes tételek 9,582 CAB Fedezett kötvények 0 CAB Kollektív befektetési értékpapírok 0 CAB Egyéb tételek 26,265 A hitelintézetnek a hitelezési és a felhígulási kockázatára vonatkozóan nyilvánosságra kell hoznia a) a késedelemnek és a hitelminıség-romlásnak a belsı szabályzatában való megközelítését, a) a késedelemnek és a hitelminıség-romlásnak a belsı szabályzatában való megközelítése: A hitelezési kockázat minimális szabályozási tıkekövetelménye megállapításának szabályában foglaltak, illetve a Belsı tıkemegfelelés értékelési folyamatról szóló integrációs szabályzat Hitelezési kockázat pontja tartalmazza b) az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítéseket és módszereket, b) az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítések és módszerek: A céltartalékképzés és értékvesztés elszámolás során a takarékszövetkezet a 2000.évi C.sz. törvény valamint " A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól" szóló 250/2000 (XII.24.) Kormányrendelet alapján jár el január 1-ét követıen a takarékszövetkezet a forgatási és befektetési célú értékpapírok és a vagyoni érdekeltségek után értékvesztést számol el, amennyiben a minısítés idıpontjában a befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke között tartós és jelentıs összegő különbözet mutatkozik, azaz veszteség keletkezése valószínősíthetı. Az ügyfélkövetelések esetében a takarékszövetkezet értékvesztést számol el, amennyiben a követelés könyv szerinti értéke és várhatóan megtérülı értéke között a minısítés idıpontjában veszteségjellegő különbözet mutatkozik. 7/22. oldal

8 A takarékszövetkezet a Számviteli törvény és a 250/2000 Korm.rendelet értelmében értékvesztést számol el az átvett eszközök, a készletek és egyéb követelések után. A takarékszövetkezet a mérlegen kívüli kötelezettségek esetében a várható veszteségek fedezetére céltartalékot képez. Ugyancsak céltartalékot képez a nyugdíjra és végkielégítésre valamint a számviteli törvényben meghatározott várható kötelezettségek és költségek fedezetére. 1) Az értékvesztés mértékének meghatározásánál alapvetıen a követelés, befektetés, átvett eszköz várható megtérülését kell figyelembe venni. A várható megtérülés meghatározása során a takarékszövetkezet az alábbi szempontokat veszi figyelembe: a veszteség keletkezésének valószínősége és nagysága a megtérülés valószínősége az eszköz minısítési kategóriája a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli elıírásokra Ha a minısítés során az adott eszköz könyv szerinti értéke magasabb a várható megtérülésnél, illetve az adott eszköz piaci értékénél, úgy a takarékszövetkezet értékvesztést számol el. Befektetési és forgatási célú értékpapírok esetén a vártható piaci érték meghatározásakor a takarékszövetkezet a kibocsátó tartós piaci megítélést, ennek tendenciáját, a befektetés tızsdei vagy tızsdén kívüli árfolyamát, a jegyzett tıke/saját tıke arányát annak tendenciáját, illetve azt veszi figyelembe, hogy lejáratkor, beváltáskor a kibocsátó várhatóan megfizeti-e és milyen értékben az értékpapír névértékét. Ügyfélkövetelések esetében a takarékszövetkezet a bruttó könyv szerinti érték és a várható megtérülés arányát veszi figyelembe. Amennyiben a kettı arányában a minısítés idıpontjában veszteségjellegő különbözet mutatkozik, úgy értékvesztést számol el. Az ügyfélkövetelések várható megtérülésének megítélése során a várható veszteség megállapításakor - figyelembe kell venni, hogy az ügyféllel szembeni követelések állami garanciával, I. osztályú hitelintézet készfizetı kezességével, I. osztályú bankgaranciával, készpénzfedezettel (pl. óvadék) biztosított-e. Ez esetben az elıbbiek figyelembevételével számított tényleges veszteség alapján kell az értékvesztés összegét meghatározni. Állami garanciavállalás esetén a biztosítékkal fedezett követelés értékét meg kell osztani a garanciát vállaló szervezet és a takarékszövetkezet között, s ennek alapján kell a takarékszövetkezetre háruló várható veszteséget kiszámítani. 2.) A takarékszövetkezet az elszámolandó értékvesztés nagyságát a csoportos egyszerősített minısítés hatálya alá tartozó tételek esetében az alábbi mértékek alapján határozza meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban Az elszámolandó értékvesztés nagyságát az egyszerősített minısítés hatálya alá tartozó tételek esetében a lejárt napok száma mellett a fedezettséget figyelembevéve - az alábbi mértékek alapján határozzuk meg, a bruttó könyv szerinti érték %-ban: a külön figyelendı kategóriában 1-10%, átlag alatti kategóriában %, kétes követeléseknél 31-70%, a rossz minısítéső kintlévıségeknél pedig %. 3.) Az egyedileg minısített eszköztételek esetében minısítési kategóriánként az egyedileg elszámolt értékvesztést úgy határozza meg a takarékszövetkezet, hogy az értékvesztés állománya és az eszköz bruttó könyvszerinti ill. bekerülési értékének hányadosa az alábbi sávokba essen: Különfigyelendı legfeljebb 10 % Átlag alatti 10 % felett, de legfeljebb 30 % Kétes 30 % felett, de legfeljebb 70 % Rossz 70 % felett 8/22. oldal

9 4.) Amennyiben a minısítés során az ügyfélkövetelés várható megtérülése magasabb a könyv szerinti értéknél, azaz a minısítési kategória javul, úgy az értékvesztés visszaírásával a könyvszerinti értéket növelni kell, de maximum a bekerülési érték erejéig. Az értékvesztés visszaírásánál a várható megtérülés változását írásban dokumentálni kell, s ezt a hiteldossziéhoz kell csatolni. A befektetési és forgatási célú értékpapírok esetében ha a minısítéskori piaci érték jelentısen és tartósan magasabb az értékpapír könyv szerinti értékénél, úgy az értékvesztés visszaírásával növeli a takarékszövetkezet a könyv szerinti értéket, de maximum a beszerzési ár illetve a névérték erejéig. 5.) A számviteli törvény alapján a takarékszövetkezet mérlegkészítéskor értékvesztést számolhat el a vásárolt készletekre, ha a készlet bekerülési illetve könyv szerinti értéke lényegesen magasabb mérlegkészítéskor ismert piaci értékénél. Ugyancsak értékvesztést kell elszámolni, azaz csökkenteni kell a készlet bekerülési illetve könyv szerinti értékét, ha mérlegkészítéskor a készlet a vonatkozó elıírásoknak (szabvány, szakmai elıírás) nem felel meg, eredeti rendeltetésének megfelelıen nem használható, megrongálódott, ha felhasználása kétségessé vált, illetve ha készlet feleslegesnek bizonyult. 6.) A kamatkövetelések után január 1-jét megelızıen képzett céltartalékok összegét 2001.január 1-ét követıen meg kell szüntetni, az egyéb bevételekkel szemben, és a teljes összeg után értékvesztést kell elszámolni az egyéb bevételeket csökkentı tételként, amit az ügyfél követelések között kell nyilvántartani, és a kiegészítı mellékletben bemutatni. 7.) A halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek valamint a tandíjhitelek mérlegkészítés idıpontjáig meg nem fizetett kamatának megfelelı összegben a takarékszövetkezet céltartalékot képez, amit az eszközökön belül, mint kamatkövetelés utáni céltartalékot tart nyilván. Az ilyen címen képzett céltartalék összegét csak akkor szabad felhasználni, ha a halasztott kamatfizetéses lakáscélú hitelek illetve a tandíj hitelek üzleti évre járó, a mérlegkészítés idıpontjáig esedékes kamata meghaladja az üzleti évben ilyen címen elszámolt kamatok összegét. 8.) Függı kötelezettségek és a jövıbeni kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékként kell elszámolni - a mérlegen kívüli tételek közé tartozó - függı kötelezettségek és jövıbeni kötelezettségek minısítése alapján képzett kockázati céltartalék összegét. Az egyedi minısítés hatálya alá tartozó függı és jövıbeni kötelezettségek esetében az egyedileg meghatározott céltartalék képzést úgy kell meghatározni, hogy a megképzett céltartalék állománya és a mérlegen kívüli tétel nyilvántartási értékének hányadosa az alábbi sávokon belül legyen: Külön figyelendı: legfeljebb 10 % Átlag alatti 10 % felett, de legfeljebb 30 % Kétes 30 % felett, de legfeljebb 70 % Rossz 70 % felett 8.) Ha az évközi minısítés során a kockázati céltartalék állománya meghaladja a minısítés szerint szükséges szintet, akkor a céltartalék többletet fel kell szabadítani. A függı és jövıbeni kötelezettség megszőnésekor illetve az abból adódó veszteség realizálásakor a kockázati céltartalékot fel kell használni. 9.) A számviteli törvény alapján a takarékszövetkezet a várható kötelezettségek fedezetére céltartalékot képez. Ide értendı a végkielégítés és nyugdíj, nem pénzügyi garanciális kötelezettségek, valamint a várható, jelentıs és idıszakonként ismétlıdı jövıbeni költségek (fenntartási, átszervezési költségek). Ezeket a céltartalékokat a takarékszövetkezet a források között tartja nyilván. 10.) Eszközeladásnál, valódi vagy nem valódi penziós ügylet esetében a visszkereseti jog miatt fennálló függı kötelezettségre legfeljebb az eladási ár mértékéig - céltartalékot kell képezni. Ha az eszközértékesítéshez a takarékszövetkezet kockázatot is vállal halasztott 9/22. oldal

10 fizetés formájában, akkor a minısítés során, együttesen kell figyelembe venni az eladott eszköz megtérülésének valószínőségét, és a takarékszövetkezeti kockázatvállalásból adódó veszteség valószínőségét és mértékét, s veszteség esetén értékvesztést kell elszámolnia. Ha az ügylethez halasztott fizetés is kapcsolódik, és a halasztott fizetés miatt értékvesztés elszámolására kerül sor, akkor a halasztott fizetésbıl származó követelésre elszámolt értékvesztés és a visszavásárlási kötelezettségre képzett céltartalék összege nem haladhatja meg az eredeti követelés száz százalékát. c) a számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétele elıtti összegét és a kitettség értékek átlagos értékét kitettségi osztályonkénti bontásban, c) a számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétele elıtti összegét és a kitettség értékek átlagos értékét kitettségi osztályonkénti bontásban COREP táblák kitettségi osztályonként 1a oszlop összes kitettség értéke (1a1), és db szám, továbbá ezen érték átlaga szintén kitettségi osztályonként. (eft) PSZÁF kód Kitettség eredeti értéke hitelegyenértékesítési tényezı (CCF) nélkül Kockázattal súlyozott kitettség érték TİKEKÖVETELMÉNY DARAB Kock.súly kitettség átlag(ft) Tıkekövetelmény átlag(ft) Összesen CS CSKözponti kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettségek (CRSA) CS helyi önkormányzatokkal szembeni kitettségek (CRSA) CSKözszektorbeli intézménnyel szembeni kitettségek (CRSA) CSHitelintézettel szembeni kitettségek (CRSA) CSVállalkozással szembeni kitettségek (CRSA) CSLakossággal szembeni kitettségek (CRSA) CSIngatlannal fedezett kitettségek (CRSA) Késedelmes tételek (CRSA) CSEgyéb tételek (CRSA) d) a kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlását kitettségi osztályonként, d) a kitettségek földrajzi - legalább országonkénti - megoszlása kitettségi osztályonként: Nincs határon átnyúló tevékenység. e) a kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlását kitettségi osztályonként, e) a kitettségek gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlását kitettségi osztályonként: 10/22. oldal

11 A kitettségi osztályok MNB ágazati besorolása (eft): Ágazat Kitettség Tıkekövetelmény Mezıgazd., Vadgazd., Erdıgazd Bányászat Feldolgozó ipar Vill.energia-,Gáz-,Gız-,Vízell Építıipar Kereskedelem, Jármőjavítás Szálláshely-szolg., Vendéglátás Száll.,Raktározás,Posta,Távközl Pénzügyi tevékenység Ingatlanügyl.,Gazdasági szolg Közig.,Védelem,Köt.társ.bizt Oktatás Egészségügyi,Szoc.ellátás N Ismeretlen ágazat Egyéb közösségi,személyi szolg Központi kormányzat Hitelintézet Egyéb Összesen f) a kitettségek hátralevı futamidı szerinti csoportosítását kitettségi osztályonként, Kitettségi osztályok éven belüli, 1-5 év, 5 éven túli csoportosításban Kitettség,tıkekövetelmény megoszlása (eft) Nettó kitettség Tıkekövetelmény Ágazat Lejárt éven belüli év közötti éven túli LAKOSSÁG Lejárt éven belüli év közötti éven túli VÁLLALKOZÁS éven belüli REGIONÁLIS KORMÁNY, HELYI ÖNKORMÁNYZAT Lejárt éven belüli 25 2 KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNY 32 3 Lejárt éven belüli év közötti éven túli KÖZPONTI KORMÁNY, KÖZPONTI BANK /22. oldal

12 Lejárt éven belüli év közötti éven túli HITELINTÉZET, BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS éven belüli év közötti éven túli EGYÉB TÉTEL Lejárt éven belüli év közötti éven túli KÉSEDELMES TÉTEL Lejárt éven belüli év közötti éven túli INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉG MINDÖSSZESEN : g) gazdasági ágazatbeli vagy ügyfélkategória szerinti megoszlásban összesítve Minısítési kategória Nettó kitettség Tıkekövetelmény(eFt) 1- kategória kategória kategória kategória kategória LAKOSSÁG kategória kategória kategória kategória VÁLLALKOZÁS kategória REGIONÁLIS KORMÁNY, HELYI ÖNKORMÁNYZAT kategória kategória kategória 25 3 KÖZSZEKTORBELI INTÉZMÉNY kategória kategória kategória kategória KÖZPONTI KORMÁNY, KÖZPONTI BANK kategória kategória kategória kategória HITELINTÉZET, BEFEKTETÉSI VÁLLALKOZÁS kategória kategória /22. oldal

13 3-kategória kategória EGYÉB TÉTEL kategória kategória kategória kategória kategória KÉSEDELMES TÉTEL kategória kategória kategória kategória kategória INGATLANNAL FEDEZETT KITETTSÉG MINDÖSSZESEN : Késedelmes tételek és hitelminıség-romlást szenvedett kitettség A 10 CS táblába került tételek összege ügyfélkategória szerinti megbontásban. Ügyfélmin.kategória Nettó kitettség Tıkekövetelmény 1- kategória kategória kategória kategória kategória Összesen Ágazati megbontásban: Ágazat Kitettség Tıkekövetelmény Mezıgazd., Vadgazd., Erdıgazd Bányászat Feldolgozó ipar 45 4 Építıipar Kereskedelem, Jármőjavítás Szálláshely-szolg., Vendéglátás Száll.,Raktározás,Posta,Távközl Pénzügyi tevékenység 36 3 Ingatlanügyl.,Gazdasági szolg Oktatás 4 1 Egyéb közösségi,személyi szolg Ismeretlen ágazat Összesen: Hitelminıség-romlást szenvedett kitettség értékvesztés alakulása: Ügyfélmin.kategória Nyitó Képzés Felhasználás Záró 1.kategória kategória kategória kategória kategória Összesen /22. oldal

14 Hitelminıség-romlást szenvedett kitettség céltartalék alakulása: Ügyfélmin.kategória Nyitó Képzés Felhasználás Záró 1.kategória kategória kategória kategória kategória Összesen A 8AB táblában a nem lejárt és az újraprolongált kitettségek kivételével a késedelmes kitettségek ügyfélkategória szerinti összegei (eft): Nem pénzügyi vállalkozások Háztartások egyéni vállalkozók lakosság Egyéb Hitelek összesen Az elszámolt és visszaírt értékvesztést, illetve képzett és felhasznált céltartalékot, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeget A 8C és 8D tábla értékei ügyfélkategória szerinti összegei (kigyőjtés) Értékvesztés Nyitó Képzés Visszaírás Záró nem pénzügyi vállalkozások egyéni vállalkozók lakosság egyéb Összesen Céltartalék h) a hitelminıség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségeket - az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve - földrajzi - legalább országonkénti - megoszlás szerinti bontásban. Nincs határon átnyúló tevékenység. (2) Azon kitettségekkel kapcsolatosan, amelyek esetében hitelminıség-romlás következett be, az elszámolt értékvesztésre és a képzett céltartalékra vonatkozó nyilvánosságra hozatalt a következı megbontás szerint kell teljesíteni: a) nyitó egyenlegek, b) az adott idıszak alatt elszámolt értékvesztés, illetve képzett céltartalék, c) az adott idıszak alatt visszaírt értékvesztés, illetve felszabadított vagy felhasznált céltartalék, elkülönítetten feltüntetve az eredménykimutatást érintı tételeket, d) az adott idıszak alatt a kitettségekbıl eredı becsült várható veszteségekre elszámolt, visszaírt értékvesztést, illetve képzett, felszabadított céltartalékot, ideértve a devizaárfolyam-eltérésbıl, átalakulásból, leányvállalatok egyesülésébıl, megszőnésébıl és a tartalékok közötti átcsoportosításból eredıket is, és e) a záró egyenlegek. 14/22. oldal

15 Nyitó Képzés Visszaírás Átértékelés Záró Értékvesztés Céltartalék Sztenderd módszer 8. A kockázattal súlyozott kitettség értéket sztenderd módszerrel számító hitelintézetnek a kitettségi osztályaira vonatkozóan nyilvánosságra kell hoznia a) a kockázati súlyok meghatározásakor az általa alkalmazott elismert külsı hitelminısítı szervezet vagy exporthitel-ügynökség nevét, b) a kockázattal súlyozott kitettség értéke meghatározásakor a kitettségi osztályra alkalmazott elismert külsı hitelminısítı szervezet vagy exporthitel-ügynökség hitelminısítését, c) a kibocsátóra és a kibocsátott értékpapírra vonatkozó hitelminısítés nem kereskedési könyvi tételekre való alkalmazásának bemutatását, valamint d) a kitettség értékeket, valamint az egyes hitelminısítési besorolásokhoz tartozó hitelezésikockázat-mérséklési módszerek alkalmazása utáni és a szavatoló tıkébıl levont kitettség értékeket. A takarékszövetkezetek a PSZÁF/MNB által elfogadott hitelminısítı szervezeteket fogadták el. A fedezetek, jogi biztosítékok elismerhetısége tekintetében a Takarékszövetkezet - a hitelezési kockázat tıkekövetelményét a sztenderd módszer szerint, valamint - a hitelezésikockázat-mérséklés hatásának számítását a pénzügyi biztosítékok egyszerő módszere szerint számítja. A Takarékszövetkezet a hitelezésikockázat-mérséklési eljárásának alkalmazása során a fedezeteket a Hkr-ben foglaltak szerint kezeli elismert hitelkockázati fedezetként: A fedezetek preferencia sorendjének tekintetében elsıdleges prioritása a szabályozói tıkekövetelmény számítás szempontjából figyelembe vehetı biztosítékoknak van, melyek a következık: Pénzügyi biztosítékok Garancia és készfizetı kezesség Ingatlan biztosíték: az ingatlant terhelı dologi biztosíték (különösen az ingatlanon alapított zálogjog, beleértve a keretbiztosítéki jelzálogjogot és az önálló zálogjogot) A Takarékszövetkezet biztosítja a hitelezésikockázat-mérséklésre alkalmazott eljárási rendjeinek, szabályzatainak, az általa foganatosított intézkedéseknek és a döntések eredményeként a hitelkockázati védelemnek az irányadó joghatóság elıtti érvényességét és érvényesíthetıségét. A Takarékszövetkezet megteszi a megfelelı lépéseket a hitelkockázati fedezetre vonatkozó szabályozás hatékony alkalmazása és a kapcsolódó kockázat kezelése érdekében. A Takarékszövetkezet elıre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet tárgyaként olyan vagyontárgya(ka)t ismer el, amelyik likvid és értékálló. A Takarékszövetkezet elıre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként olyan hitelezésikockázat-mérséklési eljárást ismer el, amelynek alapján jogosult a fedezetül szolgáló vagyontárgy ésszerő idın belüli - bírósági végrehajtás keretében vagy bíróságon kívül történı - értékesítése vagy megtartása alapján a biztosított követelés kielégítésére az ügyfél - vagy ahol a fedezet harmadik személy birtokában van, e harmadik személy nem teljesítése, 15/22. oldal

16 fizetésképtelensége esetén, vagy egyéb, a felek megállapodása szerinti, a kielégítési jog megnyíltát eredményezı hitelesemény beálltakor. A fedezetként elfogadott eszköz értéke és az ügyfél hitelminısége közötti korreláció nem lehet jelentıs. A Takarékszövetkezet elıre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként olyan hitelezésikockázat-mérséklési eljárást ismer el, amelynek nyújtója megbízható és a hitelkockázati fedezetre vonatkozó megállapodás az irányadó joghatóság elıtt érvényes és érvényesíthetı, valamint eleget tesz a Hkr-ben rögzített feltételeknek. Hitelezési kockázat-mérséklés 12. (1) Elismerhetı hitelkockázati fedezetet alkalmazó hitelintézetnek nyilvánosságra kell hoznia a) a mérlegen belüli és kívüli nettósításra alkalmazott szabályzatok fıbb elveit és pontjait, valamint azt, hogy ezen fedezetet milyen mértékig veszi igénybe, A tıkekövetelmény mérséklésénél a szövetkezet nem számol a nettósításból adódó hatásokkal. b) a biztosítékok értékelésére és kezelésére szolgáló szabályzatok fıbb elveit és pontjait, A Takarékszövetkezet kockázatvállalási ügyletet kizárólag fedezet kikötése mellett vállal. A fedezetre vonatkozó szerzıdéses feltételeket írásba kell foglalni, ami az alábbiakat tartalmazza: az alapkötelezettség megnevezése, a felek megnevezését, adatait, a biztosíték, fedezet tárgyát, a felek jogait és kötelezettségeit, a fedezetre vonatkozó biztosítási kötelezettséget és a biztosítási díj engedményezésére vonatkozó rendelkezést, valamint az adósnak azon kötelezettségét, hogy a vagyonbiztosítási szerzıdést csak akkor jogosult felmondani, ha a Takarékszövetkezettel szembeni mindennemő tıke és járulékos tartozása megszőnt. A hitel-elıterjesztés és hiteldöntés során a Takarékszövetkezet elsıdlegesen az adott ügyletbıl való megtérülés kockázatát vizsgálja és méri fel, ugyanakkor elengedhetetlen, hogy az adott ügylet mögött álló biztosítékok minden esetben fedezetet nyújtsanak a tıkekövetelésre valamint a járulékos költségekre. A kockázatvállalási döntés során a Takarékszövetkezetnek meg kell gyızıdnie a szükséges fedezetek és biztosítékok meglétérıl, jelenlegi és várható jövıbeni értékérıl, terhelhetıségérıl és hozzáférhetıségérıl, valamint a kockázatvállalás idıtartama alatt figyelemmel kíséri az ezekben bekövetkezett esetleges negatív és pozitív változásokat. A fedezet meghatározásakor a Takarékszövetkezet az ügylet jellegét, az ügyfél és partnerminısítést valamint a fedezetek értékállandóságát veszi figyelembe. A Takarékszövetkezet fedezetként nem fogadhatja el az általa kibocsátott tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt és részjegyet, a hitelintézeti csoporthoz, pénzügyi holdinghoz, illetve vegyes tevékenységő csoporthoz tartozó másik vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítı értékpapírt, a Takarékszövetkezet, vagy a hitelintézeti csoporthoz, pénzügyi holdinghoz, vegyes tevékenységő csoporthoz tartozó másik vállalkozás a Gazdasági társaságokról szóló 16/22. oldal

17 törvényben meghatározott közvetlen irányítását biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét, olyan gazdasági társaság üzletrészét vagy részvényét, amely az adósban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, illetve amelyikben az adósnak befolyásoló részesedése van. A fedezettség optimalizálása, azaz a fedezetek megosztása érdekében a Takarékszövetkezet által kockázatosnak minısített konstrukciók (pl. nagykockázatnak minısülı kihelyezés) esetében az adott ügylethez többféle biztosíték együttes alkalmazását kötheti ki. (Többféle biztosíték kikötése esetén a szerzıdésben rögzíti, hogy nem teljesítés illetve nem szerzıdésszerő teljesítés esetén jogosult kiválasztani a biztosíték/ok/ felhasználásának sorrendjét). Magánszemély és kisvállalkozó esetén lehetıség szerint az ügyfél vagy közeli hozzátartozója magánvagyonának egy része is bevonható a fedezetek körébe. A Takarékszövetkezet a 2 MFt-os összeghatár feletti lakossági hitelek esetén, és 5 MFt-os összeghatár feletti vállalkozói hitelek esetén a kockázatvállalási szerzıdés elıírásaival összhangban - a biztosítéki szerzıdést a hitelszerzıdéssel együtt közokirat formájában köti meg. Azon dologi biztosítékokra vonatkozó szerzıdések, amelyeknek jogszabályon alapuló érvényességi kelléke a közjegyzıi okiratba foglalás (pl.: ingó jelzálogjog, vagyont terhelı zálogjog) kizárólag ebben a formában köthetık meg érvényesen. A közokiratba foglalt szerzıdés alapján az ügyfél nem teljesítése, illetve nem szerzıdésszerő teljesítése miatt lejárttá tett követelését a Takarékszövetkezet a biztosítékokból közvetlenül végrehajtási eljárásban: bírósági végrehajtási záradékkal elégítheti ki. (1994. évi LIII. végrehajtási tv) Ennek feltétele, hogy a közokirat tartalmazza: a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalást, vagy egyoldalú kötelezettségvállalást (pl.: tartozáselismerı nyilatkozat), a jogosult és kötelezett nevét, a kötelezettség tárgyát, mennyiségét, értékét és jogcímét, a teljesítés módját és határidejét. Kiemelt figyelmet kell fordítani a felszámolási eljárásra vonatkozó elıírásokra, nevezetesen arra, hogy a zálogjoggal, óvadékkal biztosított követelés csak abban az esetben érvényesíthetı, ha a biztosítéki szerzıdést a felszámolási eljárás megindítása elıtt 12 hónappal kötötték, s jegyeztették be az ingatlan-nyilvántartásba, illetve a Magyar Országos Közjegyzıi Kamaránál vezetett nyilvántartásba. A fedezetek biztosítása érdekében a hitelkérıtıl nyilatkozatot kell bekérni arra vonatkozóan, hogy bírósági végrehajtás, illetve felszámolási eljárás nem folyik ellene. A fedezet meghatározásakor minden esetben figyelembe kell venni az ügylet jellegét, az ügyfél személyét (ügyfél-, illetve partnerminısítés) és a fedezetek értékállóságának biztosítását. A Takarékszövetkezetnek az ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó kockázatvállalásai esetében a biztosíték kikötése során a jövıbeni várható hozam vagy a jövıben megváltozó érték nem vehetı figyelembe. A jövıbeni várható hozam lehet pl. a lakásépítési célú hitelek esetén a vevık jövıbeni befizetései, a jövıben megváltozó érték pl. a megvalósítandó építmény értéke, vagy a kereskedelmi egységeknél a bérleti szerzıdésbıl származó bevételek, melyek a fentiek szerint nem fogadhatóak el értékkel bíró biztosítéknak. A kockázatvállalás létrejöttekor ezeknek a biztosítékoknak a korrigált hitelfedezeti értéke 0, ugyanakkor a már meglevı, beépítendı telek és az elsı folyósítás elıtt önerıként beépítendı rész aktuális (piaci) értéke jelen szabályzatban foglalt feltételekkel figyelembe vehetı. 17/22. oldal

18 Az értékhelyesbítés összegébıl a biztosíték értékelésénél legfeljebb 70 %-ot lehet beszámítani, amennyiben az értékhelyesbített értéknél alacsonyabb értéket mutató fél évnél nem régebbi ingatlanértékelés nem áll a hitelintézet rendelkezésére. A jelzálogterhelésnél figyelembe kell venni a bejegyzés ranghelyét, az elızı ranghelyeken szereplı bejegyzéseknek az ingatlan könyv szerinti nettó értékéhez vagy a vagyonértékelı által meghatározott értékéhez (ha ez utóbbi az alacsonyabb) viszonyított hányadát. Az ingatlan könyv szerinti értékének, illetve a vagyonértékelı által meghatározott értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát meghaladó jelzálog bejegyzés esetén a hetven százalék feletti értékbıl való várható megtérülést a fedezet elfogadása során nem lehet figyelembe venni. A vállalt kockázat minısítésekor a Takarékszövetkezet nem veszi figyelembe azt a biztosítékot amely esetében a biztosíték érvényesítését megkísérelte, de azt 24 hónapon belül realizálni nem tudta, amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékaként adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, amely az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog esetén a jelzálog bejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelızı jelzálog bejegyzések összegével együtt meghaladja a biztosíték ügyfél számviteli nyilvántartásában szereplı - könyv szerinti értékének vagy a vagyonértékelı által megállapított értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát. Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó ügyleteknél a fedezet jövıbeni várható hozama vagy jövıben megváltozó értéke nem vehetı figyelembe. A Takarékszövetkezet a szavatoló tıkéjének 5%-át meghaladó értékő vagyontárgyat kockázatcsökkentı tételként (fedezetként) csak abban az esetben vehet figyelembe, ha annak értékét külön jogszabályban erre feljogosított szakértı írásos formában igazolta. Ez alól kivételt képez a készpénz, a tızsdén forgalmazott értékpapír és áru, valamint az a közraktárjegy, amely mögött álló áru a tızsdei kereskedésben részt vesz. A fedezet értékelését végzı személy a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vehet részt. Írásbeli dokumentálás, közokiratba foglalás A Hpt a értelmében hitelintézet kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tıkepiaci mőveleteknél az ügyletkötést írásban vissza kell igazolni. Ebbıl következıen az alapügylet mellett a jogi biztosítékokra vonatkozóan is kötelezı az írásbeliség [a Hpt. 78. (1) bekezdése]. A Takarékszövetkezetnél a hitelbírálatot megelızıen kell beszerezni a fedezetekre vonatkozó okiratokat. Ha ez a hitelbírálatot megelızıen nem lehetséges, akkor legkésıbb a kockázatvállalási szerzıdés megkötését megelızıen kell azokat megvizsgálni. Ennek betartásáért a konkrét ügylet mindenkori elıterjesztıje a felelıs. A szerzıdéseket minden esetben a meghozott döntési határozatnak megfelelı tartalommal, és lehetıség szerint a standard szerzıdésminták alapján kell megkötni. A döntéshozóknak kifejezetten rendelkezniük kell a közokiratba foglalásról. Azon dologi biztosítékok esetében, amelyek érvényességét a törvényi elıírások közjegyzıi okirathoz kötik (ingóságokra vonatkozó jelzálogjog, vagyont terhelı zálogjog), nem lehet eltekinteni a biztosítéki szerzıdés közokiratba foglalásától. A fedezettség számításánál figyelembe vett fı /önálló/ biztosítékok közül nem kell közokiratba foglalni a garanciát és a garanciaalapok (Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Agrár- Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány), az egyéb garancianyújtók készfizetı kezességét, a jogon vagy követelésen alapított zálogszerzıdést, valamint azokat az óvadéki szerzıdéseket, 18/22. oldal

19 amelyek esetében a Ptk. vagy más jogszabály lehetıvé teszi a kielégítési jog közvetlen gyakorlását. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány készfizetı kezességvállalása nem tekinthetı önálló biztosítéknak. Mivel a két szervezet készfizetı kezességvállalása visszterhes, ami a Takarékszövetkezet számára fedezeti kockázatot hordoz, az igénybe vett (beváltott) kezességvállalás összegét - a hitelügylet mögé állított fedezetek behajtásából keletkezı bevételbıl - arányosan vissza kell téríteni a részükre. A fenti intézmények garancia vállalásával érintett ügyleteknél, a garantált rész mögé is valós dologi biztosítékot szükséges megkövetelni az adóstól. c) az elismert biztosítékok fı típusait, A Hitelezési kockázat minimális szabályozási tıkekövetelménye megállapításának szabályairól szóló szabályzat szerint az alábbiak: 1) a biztosítékok közül a pénzügyi biztosítékok 2) a nem hitelnyújtó hitelintézetnél óvadékként vagy letétként elhelyezett készpénzt vagy betétet, 3) az életbiztosítási kötvényt vagy szerzıdést, ha a hitelnyújtó hitelintézet javára az életbiztosítási kötvénybıl vagy szerzıdésbıl eredı követelésre zálogjogot alapítottak, valamint 4) a nem a hitelnyújtó hitelintézet által kibocsátott értékpapírt, ha azt a kibocsátó kérésre visszavásárolja 5) garancia és készfizetı kezesség d) a garanciát nyújtókat és kezességet vállalókat és azok hitelminısítési kategóriáját a Hkr (1) bekezdése szerinti bontásban, valamint a hitelderivatíva partnerek hitelminısítési kategóriáit, e) a hitelezésikockázat-mérséklés során felmerülı piaci- vagy hitelezésikockázati koncentrációkkal kapcsolatos információkat, és f) az olyan kitettségek - mérlegen belüli és kívüli nettósítás utáni - értékét, amelyek esetében készfizetı kezességet, garanciát vagy hitelderivatívát vettek figyelembe. A tıkemegfelelés számítása során a szövetkezetnél figyelembe vett készfizetı kezesség és garancia. Állami garancia: eft. Garantiqa Hitelgarancia Zrt., AVHGA Zrt. garancia: eft. (2) A kockázattal súlyozott kitettség értéket sztenderd módszerrel számító hitelintézetnek, valamint azon hitelintézetnek, amely nem alkalmaz saját nemteljesítéskori veszteségráta, illetıleg hitelegyenértékesítési becslést, az egyes kitettségi osztályaira vonatkozóan nyilvánosságra kell hoznia az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert hitelkockázati fedezetek által - a volatilitási korrekciós tényezı, valamint a mérlegen belüli nettósítás figyelembevételével számított - fedezett, teljes kitettség értéket. a Hitelezési kockázat minimális szabályozási tıkekövetelménye megállapításának szabályairól szóló szabályzat szerint a kitettségi osztályok az alábbi táblázatban láthatóak. Kitettségi osztály Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség Fedezett, összes kitettség (ezer Ft.) /22. oldal

20 Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség 32 Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség 0 Nemzetközi szervezettel szembeni kitettség 0 Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tétel Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség 0 Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség 0 Egyéb tétel Egyéb, jogszabályon alapuló tételek a Tagintézmények vonatkozásában NA (nincs ilyen) Kereskedési könyv 13. (1) Kereskedési könyvet vezetı hitelintézetnek külön-külön nyilvánosságra kell hozni a Hpt a (1) bekezdésének 2. és 3. pontja szerint számított, valamint a partnerkockázat miatt felmerülı tıkekövetelményét. (2) Ha a hitelintézet a kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat, pozíciókockázat, valamint a tevékenység egészében meglévı devizaárfolyam kockázat és árukockázat tıkekövetelményét belsı modell módszer alapján számítja ki, akkor nyilvánosságra kell hoznia a) a modell alkalmazási körét, valamint b) a kereskedési könyv vezetésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek való megfelelés módját. (3) A (2) bekezdés szerinti hitelintézetnek az egyes részportfóliók esetében nyilvánosságra kell hoznia a) az alkalmazott modell jellemzıit, b) a részportfólióra alkalmazott stressz-teszt leírását, és c) a belsı modell és modellezési folyamat következetességének és pontosságának utótesztelésére és jóváhagyására alkalmazott módszerek leírását. Kereskedési könyvet a szövetkezet nem vezet. Kereskedési könyvben nem szereplı részvények, pozíciók 14. A kereskedési könyvben nem szereplı részvényekben levı kitettségekkel kapcsolatban a hitelintézetnek nyilvánosságra kell hoznia a) a kereskedési szándék elhatárolásának szempontjait, beleértve a tıkenyereséget és stratégiai okokat, az alkalmazott számviteli és értékelési módszereket, valamint az értékelést befolyásoló fıbb feltételezéseket, 20/22. oldal

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2014. 1 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm.

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben elıírt szabályoknak történı

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika:

Kockázati stratégia: Kockázatkezelési elvek, módszerek. Kockázatvállalási politika: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. tőkemegfeleléssel. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2012. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2012. 1 Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok takarékszövetkezetünknél az alábbiak: A BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben foglaltaknak eleget téve az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31.

Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet lényeges információinak nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Az Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A KINIZSI BANK ZRT. KOCKÁZATOKKAL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2008. DECEMBER 31. A Kinizsi Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) jelen dokumentummal a Hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2010. év I. BEVEZETÉS A SAVARIA Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények

Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra Hozatali Követelmények (2013. december 31.) Az ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a Hpt. 137/A. -a és a 234/2007. (IX.4.)

Részletesebben

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

Hartai Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet ezúton tesz eleget a 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt) 122. -ában meghatározott nyilvánosságra hozatali kötelezettségének

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

I. Kockázatkezelési elvek

I. Kockázatkezelési elvek A CIB Bank Zrt és a CIB Bankcsoport 2011.12.31-ei beszámolójához kapcsolódó, a Hitelintézeti törvény 235. -ában elrendelt nyilvánosságra hozatala a kockázatkezelésrıl és a tıkemegfelelésrıl Az alábbi dokumentum

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben