FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET"

Átírás

1 FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET Kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos Nyilvánosságra hozatal

2 december 31. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Jelen dokumentummal a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. Törvény (Hpt) 137/A -a által előírt kötelezettségének kíván eleget tenni azáltal, hogy a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) kormányrendelet előírásait, valamint a 131/2011. (VII. 18.) kormányrendeletet is figyelembe véve december 31-re vonatkozóan számot ad a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet kockázatkezelési tevékenységéről és tőkekövetelményének alakulásáról. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI ELVEK A Takarék a nyilvánosság alatt a mindenkori lehetséges ügyfelei körét, érdekképviseleti és felügyeleti szerveket, írott és elektronikus médiát (a továbbiakban: partner) érti. A nyilvánosságra hozatali követelmény biztosítja, hogy a Füzes Takarék megfelelő tájékoztatást nyújt ügyfelei, leendő ügyfelei, a piac többi szereplője és a hatóságok számára kockázatkezelési stratégiájáról és biztosítja működésének betekinthetőségét.. A Takarék Igazgatósága törekszik arra, hogy mindezt oly módon tegye, hogy az a hitelintézet átláthatóságát, ismertségét biztosítsa. A nyilvánosságra hozatal során ügyfelei számára mindazon információkat eljuttatja, melyek a Takarék gazdálkodását, saját tőkéjét, részjegy állománya értékét, vagy közvetlenül, vagy közvetve érintheti. Nyilvánosságra hozatali alapelvek: Lényegesség elve a Takarék minden olyan információt nyilvánosságra hoz, amelyet jogszabály, vagy a Takarék vezetése lényesnek ítél abból a szempontból, hogy az információ nyilvánosságra hozatalának elmaradása, vagy téves közlése megváltoztathatja, vagy befolyásolhatja az adott információt felhasználó személy gazdasági döntését vagy értékítéletét. Védett információk nyilvánosságra hozatala tilalmának elve a Takarék nem hoz nyilvánosságra olyan információt, amely ronthatná versenyképességét, csökkenthetné a termékek vagy rendszerek fejlesztéseinek az értékét. Bizalmas információk nyilvánosságra hozatala tilalmának elve a Takarék semminemű olyan információt nem hoz nyilvánosságra, amelynek tekintetében titoktartási kötelezettség terheli ügyfele, vagy harmadik személy felé Valódiság elve a Takarék által nyilvánosságra hozott információknak a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóaknak kell lenniük. Az információk tartalmának, az étékeléseknek meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak. Világosság elve az információkat jól strukturált, éttekinthető, érthető formában kell nyilvánosságra hozni. Összehasonlíthatóság elve a Takarék által nyilvánosságra hozott információkat olyan szerkezetben mutatja be, hogy az információkat felhasználók számára a lehető legnagyobb mértékben biztosított legyen az adatok, információk előző évi adatokkal, információkkal, valamint más piaci szereplők adataival való összehasonlítás. Rendszeresség elve a Takarék évente legalább egyszer nyilvánosára hoz minden lényeges információt

3 3 Kontrolláltság elve a Takarék csak olyan információt hoz nyilvánosságra, amelynek helytállóságáról megbizonyosodott, és azt megfelelő belső kontrollokkal ellenőrizte. A Takarék a Hpt. 13/ -ában, a 69/B -ában, a 76/K -ában és a 145/A -ában szereplő arányosság elvének alkalmazása szempontjából kis intézménynek minősíti magát mivel a Takarék mérete, a szektorban elfoglalt helye minimális, belső szervezete és tevékenységének jellege, köre illetve összetettsége egyszerű. Nem végez bonyolult tevékenységet, termékei és szolgáltatásai a betétgyűjtési, hitelezési és pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, származtatott ügylete nincs. Termékeit és szolgáltatásait csak Magyarországon végzi, határon átnyúló szolgáltatást nem végez. Piaci részesedése minimális. Nem alkalmaz a hitelezési, partner-, különböző típusú piaci és működési kockázatok minimális tőkekövetelményének számításához a Felügyelet által jóváhagyott, a vonatkozó külön kormányrendeletekben meghatározott fejlett módszereket. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK A kockázatkezelés elsődleges célja továbbra is a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet pénzügyi erejének és jó hírnevének védelme. A kockázatkezelés céljai elérése érdekében azonosítja, méri és elemzi a Takarék és ügyfelei kockázati kitettségeit. A kockázatkezelés folyamatában nyert információkat feldolgozza, ahhoz mérten kockázatvállalási szabályokat alkot, kockázatkezelési rendszereket hoz létre és működtet, valamint végeredményként kimutatja a kockázatvállalás által indokolt gazdasági tőke mennyiségét. Kockázatvállalással kapcsolatos döntéshozataloknál törekszik a biztonságos működésre, a kockázatok időben és reálisan történő felmérésére, ügyfelekben rejlő kockázatainak lecsökkentésére. S mindezeket teszi úgy, hogy jogszabályba ütköző tevékenységet nem folytat és a felvállalt kockázatainak kezelését hatékonyan végzi. Tartózkodik az egy ügyféltől, ügyfélcsoporttól való függőség felvállalásától, azt csak az ésszerűség keretei között viseli el. Kiemelt figyelmet fordít a kockázatok számszerűsítésére, folyamatos monitoringjára. Az egységes és prudens kockázatkezelés feltételeként a Takarék kockázatvállalási politikájában megfogalmazza és összefoglalja a vezetés által elfogadott kockázatvállalási és kezelési elveket. A Takarék kockázati politikáját és stratégiáját az Igazgatóság évente tárgyalja, és meghatározza a tárgyévre vonatkozó kockázatkezelés módját, alapvető keretszabályait, valamint a módszertanok irányelveit. Felülvizsgálja a kockázatvállalás helyzetét, a kockázati étvágyat, a tőkemegfelelés értékelési folyamatát. Az Igazgatóság alapvető értéknek tekinti a prudens kockázatvállalást, a tőkemegfelelést, mint a kockázatkezelés és a banki szabályozás egyik alapvető eszközét.

4 A Takarék feladata az, hogy a kockázatokra elsősorban azokra, amelyek lényegi befolyással lehetnek a működésre tudjon válaszolni oly módon, hogy lehetőség szerint elősegítse az eredeti célok megvalósítását, teljesítésének valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse a veszélyeztető tényezők bekövetkeztének tényét, esélyét, lehetséges hatását. A Takarék, mint kisintézmény, egyszerű, a sztenderd szabályoknak megfelelő kockázatkezelési politikát folytat s ez alapján állapítja meg tőkeszükségletét is. A Takarék kockázatvállalási politikájának kialakításához az alábbi célokat tűzte ki: a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, módszerek alkalmazása a kockázatkezelési folyamat szempontjainak beépítése a stratégiai- és éves tervezésbe üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folyamatos monitoringja a kockázatok figyelembe vétele az üzleti döntéseknél a kockázatkezelési szervezet elkülönítése az üzleti területtől a kockázatkezelési folyamat minden fázisának egyenrangúsága A Takarék kockázatvállalási hajlandósága az elmúlt évben összhangban volt a pénzügyi erőforrásokkal, a felmerült kockázatokra fedezetet nyújtott úgy a tőke, mint az elért eredmény. Az elviselhető kockázatokat a belső szabályokban meghatározott keretek között és mértékig, csak a meghatározott limitek erejéig vállalt. Nem vállalt kockázatot olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a Takarék számára elviselhetetlen veszteséget okozott volna. Kockázati étvágyát úgy alakította ki, hogy az ne csökkentse tőkemegfelelési mutatóját, illetve az esetlegesen elszenvedett veszteség ne veszélyeztesse prudenciális működését. A kockázatkezelési folyamat a számszerűsíthető kockázattípusokra vonatkozóan kalkulálja a jelenlegi szabályozói tőkeszükségletet, illetve az egyéb nem számszerűsíthető kockázataira tőkepufferként állít be tőkét. A kockázatkezelési folyamatot négy lényeges fázisra bontja a Takarék: 4 Kockázatok azonosítása - az azonosítás az üzleti folyamatot, ügyleteket és a mindennapi működést érintő lényeges kockázatok lehetőség szerint teljes körű feltárását jelenti. Kockázatok mérése - a feltárt kockázatok mérésére különböző mutatószámokat, statisztikákat, elemzéseket és teszteléseket alkalmaz a Takarék. Kockázatok kezelése - a hatékony, független kockázatkezelés biztosítja, hogy a kockázatok vállalása az üzleti siker érdekében meghozott tudatos vezetői döntés legyen. A folyamat kiterjed az üzleti sikerhez szükséges elfogadható kockázatvállalási mérték meghatározására, a kitűzött határok betartásához szükséges limitrendszer felállítására, valamint az aktív kockázatkezeléshez alkalmazható eszközök, kiválasztására, a kockázatcsökkentő intézkedések alkalmazására. Minden kockázattípus esetében rendkívül fontos a kockázatok kezelését jelentő intézkedések, ügyletkötések hatékonyságának vizsgálata. Az elemzéshez statisztikákat, illetve megismételt kockázati kitettség méréseket alkalmaz a Takarék.

5 5 Ellenőrzés, visszacsatolás - a visszacsatolások célja rövidtávon az adott kockázati potenciálhoz a lehető legmegfelelőbb kezelési mód megtalálása, hosszú távon pedig a szervezeti tanulás révén történő kockázatkezelési eredményesség növelése. Minden kockázattípus esetében rendkívül fontos a kockázatok kezelését jelentő intézkedések, ügyletkötések hatékonyságának vizsgálata. Így a kockázatok felvállalása, a döntéshozatal előtt nem csak a jövedelmezőség, hanem a megtérülés is legalább olyan fontos szempont kell, hogy legyen. A Takarék az alábbi kockázati típusokkal számol: Hitel kockázat Működési kockázat Piaci kockázat Reziduális kockázat Koncentrációs kockázat Nem kereskedési könyvi kamatkockázat Likviditási kockázat Egyéb materiális kockázat (általános tőkepuffer) A Takaréknál - az üzleti területtől elkülönülten független kockázatkezelő személy működik a kockázatok előzetes kiszűrésének, valamint azonosításának, mérésének és figyelemmel kísérésének érdekében. A kockázatok előzetes kiszűrésének érdekében az előterjesztett kockázatvállalások, illetve ügyletek esetében kockázatkezelői értékelést és véleményezést végez, mely tartalmazza a különböző kockázati tényezők elemzését (gazdasági-, ágazati-, tulajdonosi-, csoport-, működési-, jogi-, biztosítéki kockázatok kiértékelése). Még a kihelyezés előtt a várható megtérülés, a minél kisebb mértékű elszenvedett veszteség elkerülése érdekében a rendelkezésér álló dokumentumok alapján minősíti a kockázatvállalást. Negyedéves jelentésében rendszeresen és részletesen értékeli a kockázatkezelési tevékenységet, és a kockázatok mértékét. A kockázatkezelő kockázatmentesnek minősíti azon ügyleteket, melyeknél a kockázatvállalási folyamat a befogadástól a döntés előkészítésig a vonatkozó belső szabályzatokon alapul, a felajánlott biztosítékok minősége, mennyisége, forgalomképessége a Fedezetértékelési szabályzatban rögzített alapelvekkel konzisztens, pozitív döntés esetén megkötendő az adott ügylettel kapcsolatos szerződés az utóellenőrzés lehetőségét teljes körűen folyamatosan biztosítja a Takarék számára mind a biztosítékok, mind a nem biztosítéki jellegű kérdések tekintetében (számviteli információk, mérleg-eredménykimutatás, biztosítási díjfizetés stb.) A Takarék alapvető működésének természetes velejárója a kockázatok jelentkezése. Ugyanakkor ez önmagában nem jelent problémát, ha a kockázatok időben kerülnek

6 felismerésre, s behajtásuk érdekében azonnali intézkedések történnek, ill. nincs olyan külső gazdasági körülmény, amely nagyban befolyásolja a kitettségek megtérülését. Legnagyobb kockázatot a hitelezési tevékenység során szenvedi el a Takarék annak ellenére, hogy a hitelportfólión belüli magas ügyfélszám, az egyedi kölcsönök alacsony összege miatt a diverzifikáció a jellemző, és ez csökkenti a portfolió méretéhez viszonyított kockázati arányt. A hitelek megtérülését elsősorban az adós munka-, vállalkozási vagy egyéb jövedelméből, bevételéből várja, mindemellett a követelések megtérülésének biztosítására, azaz a hitelkockázat csökkentésére ingatlan fedezetet is kér, így a kitettségek zöme biztosítékkal fedezett állomány. Az ingatlan fedezeteket hitelbiztosítéki értéken veszi figyelembe, a vállalható kockázat mértékét ehhez méri. Hitelállomány (nettó) Ingatlanfedezet mellett nyújtott december eft eft Hitelnyújtást megelőzően adós- és ügyfélminősítést végez, melyet évente legalább egyszer újra felülvizsgál. A felajánlott fedezeteket, biztosítékokat a belső szabályzatokban foglaltaknak megfelelően fogadja el. A kintlévőségek minősítését és az értékvesztési és céltartalék-képzési kötelezettségeket a törvényi előírásoknak megfelelően végzi. Az elfogadható fedezet körére, értékelésük módjára, a fedezeti arányra vonatkozóan szigorú előírásokat alkalmaz. Jövedelmezőségünk egyik kulcsfontosságú mozzanata, hogy a kockázatok felmerülésekor azok gyorsan és hatékonyan kezelésre kerüljenek és minden kockázatkezelési technika alkalmazása folyamatosan megvalósuljon. Ennek érdekében elsődlegesen a kockázatossá váló ügyletek kezelésében az adósságkezelő munkatárs(ak)nak vannak feladatai. Kötelesek a legracionálisabb módon és a legrövidebb időintervallumon belül intézkedni. Az aktív kockázatkezeléshez alkalmazható eszközök kiválasztását, a kockázatcsökkentő instrumentumok, intézkedések alkalmazását a kockázatkezelővel együttesen végzik. JAVADALMAZÁSI POLITIKA Mint ahogy azt a Hpt. több pontja is megengedhetővé tesz, a javadalmazási politika alkalmazása során is lehet élni az arányosság elveivel. A Füzes Takarék erre vonatkozóan is érvényesíti ezt, hiszen minden területen megfelel a kritériumoknak. A nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítésénél a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 131/2011. Kormányrendelet, valamint a 3/2011. PSZÁF elnökének ajánlása alapján Takarékunk szintén az arányosság elvét alkalmazza, mely kiterjed: a) a Javadalmazási Politika meghatározásához használt döntéshozói folyamatra vonatkozó információkra, b) a teljesítmény és a teljesítményjavadalmazás kapcsolatára vonatkozó információkra, c) a javadalmazási rendszer legfontosabb meghatározó jellemzőire, beleértve a teljesítménymérésére és a kapcsolódó kockázat megállapítására vonatkozó követelményekre, a javadalmazási jogosultságokra vonatkozó információkra, d) a teljesítménnyel kapcsolatos ismérvekre, e) a teljesítményjavadalmazás és bármely más nem készpénzben kapott juttatás jellemzőire és feltételrendszerére vonatkozó információkra, f) a javadalmazásra vonatkozó üzleti egységekre lebontott összesített információkra

7 7 g) összesített információkra a javadalmazásról a vezető állású személyekre, illetve a kockázatvállalásra lényegesen hatást gyakorló személyekre. A Hpt. 69/B. (6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével mivel a mérlegfőösszeg tekintetében piaci részesedésünk öt százalék alatt van - külön javadalmazási bizottságot nem hozott létre. A javadalmazási politika speciális hatálya a Takarék vezető állású személyeire valamint a kockázatvállalási és ellenőrzési funkciót betöltő illetve arra lényeges hatást gyakorló munkavállalókra terjed ki. A javadalmazási politikának összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, annak alkalmazásával, és nem ösztönöz a hitelintézet kockázatvállalási limitjeit meghaladó, túlzott kockázatok vállalására. A javadalmazási politika elveit az igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, a felügyelőbizottság felel annak végrehajtásáért. Az erre vonatkozó szabályzatot a testület novemberi ülésén módosította, az új szabályzatot november 27.-től léptette hatályba. A felügyelőbizottság a tartalék idő terhére a belső ellenőrökkel annak végrehajtását megvizsgáltatta és az erről szóló jelentést az elnök ügyvezetőnek megküldte. A 2012-es gazdálkodási évre vonatkozóan a speciális hatály az ügyvezetést ellátó személyekre, főkönyvelőre, osztályvezetőkre, hitelügyi csoportvezetőre, a kockázatkezelő és adósságkezelő, rendszergazda valamint a jogtanácsos személyére terjed ki. Hatálya a független ellenőrzési funkciót betöltő vezető ellenőr személyére is kiterjed. Jövedelemtermelő képességünkre negatívan hatott az alacsony hitel/betét arány, a folyamatosan csökkenő lakossági hitel és fizetőképesség, a megnövekedett esedékes, de meg nem fizetett kamatok, díjak mértéke és az értékvesztésképzés jelentős mértékű növekedése. Mindezek évközben több hónapban eredményeztek negatív gazdálkodási eredményt. Ezért volt szükség arra, hogy a banküzemi költségek közül a dolgozók teljesítménybérének visszatartásával biztosítsuk nyereséges gazdálkodásunkat. Ennek értelmében teljesítménybér nem került kifizetésre 2012.II. negyedévétől, beosztástól függetlenül csak alapbér kifizetésére volt lehetőség. A betervezett jutalmak kifizetése is elmaradt, így többek között a több évtizede biztosított un. 13. havi jutalmat sem kapták meg a munkavállalók. A javadalmazás jövőbeni alapelveit is a szerint rögzítette, hogy a személyi hatályt érintő munkavállalók teljesítmény javadalmazása a szervezetben elfoglalt pozíciótól függetlenül a teljes javadalmazáson belül az igazgatóság döntése szerint változhat, az rövidtávon csak alapbérből állhat. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai esetében a döntés függetlenség biztosítása és az érdek-összeütközés elkerülés céljából a fix összegű javadalmazásban részesülnek, az havi tiszteletdíj formájában számfejthető. A évi és a I. negyedévi kifizetések mindig az elért teljesítményt tükrözték, el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódott.

8 8 SZAVATOLÓ TŐKÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK Szavatoló tőke december 31-én: eft a.) Alapvető tőke: eft Járulékos tőke összege: eft Kiegészítő tőke összege: --- b.) alapvető tőke pozitív összetevői: alapvető tőke negatív összetevői: eft eft c.) járulékos tőke pozitív összetevői: eft járulékos tőke negatív összetevői: --- d.) A Hpt.5. számú melléklet 24. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvető és járulékos tőke eft Hpt. 5. számú melléklet 23. pontjának c) alpontjában meghatározott levonandó érték --- e.) A Hpt. 5. számú melléklet 29. pontja szerinti érték: eft A TAKARÉK TŐKEMEGFELELÉSÉVEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK a.) A Takarék belső tőkemegfelelését a független kockázatkezelő a negyedéves kockázati jelentésben értékeli. b.) A Hpt. 76/A.. (1) bekezdés szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye kitettségi osztályonként: (adatok eft-ban) Tőkekövetelmény: 1. Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség 0 2. Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Egyéb tételek Mérlegen kívüli tételek

9 9 A fentiekben kimutatott kitettségi osztályok tőkekövetelménye, a nettó kitettség kockázattal súlyozott értékének 8 %-a. A) A Takarék hitelezési és felhígulási kockázataira vonatkozó nyilvánosságra hozatali információk: a) Késedelem hitelminőség-romlás A Takarék hitelezési kockázatával összefüggésben jelentkező késedelemnek és a hitelminőség romlásakor alkalmazott eljárási folyamatokat belső szabályzatában rögzítette, a 196/2007. sz. Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. Egy adott ügyfél nemteljesítését megtörténtnek kell tekinteni: = a Takarék rendelkezésére álló információk szerint az ügyfél nem fogja teljes egészében teljesíteni kötelezettségeit, = az ügyfélnek a hitelintézettel szembeni lényeges kötelezettségének késedelme 90 napon keresztül folyamatosan fennáll. Lényeges kötelezettségnek minősíti az olyan kötelezettséget, amelynek összege meghaladja Lakossággal szembeni kitettség esetén: = az ügyfél szerződés szerinti egy havi törlesztőrészletét. Folyószámlahitel esetében a késedelem azzal a nappal kezdődik, amikor az ügyfél túllépi a szerződésben meghatározott hitelkeretet, s onnantól kezdve a túllépés összege a lényeges kötelezettség mértéke. Minden más kitettségi osztályba sorolandóan: = az ügyfél szerződés szerinti összes kötelezettségének 2 %-át. A kötelezettség nem teljesítésének a valószínűségét mutatja a fenti határértékektől függetlenül az is: Takaréknak az ügyféllel szemben legalább kilencven napon vagy három hónapon keresztül folyamatosan fennálló kamatkövetelése van, a Takarék a kitettség létrejöttét követően bekövetkezett jelentős hitelminőségromlás miatt korábban értékvesztést számolt el vagy kockázati céltartalékot képzett, a Takarék a hitelkötelezettséget lényeges, hitelhez kapcsolódó gazdasági veszteséggel adja el, a Takarék beleegyezik a hitelkötelezettség pénzügyi nehézségek miatt történő átstrukturálásába, és ez előreláthatóan tőke, kamat, illetőleg díjak elengedését, illetve fizetési halasztással csökkentett pénzügyi kötelezettségvállalást eredményez, az ügyféllel szemben csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy adósságrendezési eljárás van folyamatban,

10 10 a Takarék felszámolási eljárást kezdeményezett az ügyféllel szemben, vagy folyamatban lévő felszámolási eljárásba követelést jelent be. A Takarék egyszerűsített ügyfél-minősítési rendszert alkalmaz a lakossági ügyfélkörben, valamint a vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodói ügyfélkörben, alapvetően a limiten aluli követeléseknél. Ügyfeleit, partnereit idevonatkozó belső szabályzatai alapján minősíti. A lakossági hitelek, kölcsönök esetén a minősítési kategóriákba történő besorolás és a hitelminőség romlás alapkritériumának a törlesztési késedelem mértékét választja. Ennek alapján az alábbi definíciókat alkalmazza: problémamentes az a követelés, ami nem lejárt, és a törlesztési késedelem mértéke 1-30 nap, külön figyelendő az a követelés, ahol nap közötti a fizetési késedelem és a késedelembe esett tőke, kamat és költség együttes összege meghaladja az egy havi törlesztő részletet, vagy a hitel átütemezésre került, de a törlesztés rendszeres, átlag alatti az a követelés, amely újratárgyalt és a végső lejárat módosításra került, a fizetési késedelem minden üzletágban nap között van, az ügyfél fizetési kötelezettségeinek rendszeresen késve tesz eleget, kétes az a követelés minden üzletágban, ahol a fizetési késedelem 91 nap és 1 év között van, ill. az a követelés, amely a minősítés időpontjában per tárgyát képezi, rossz az a kitettség minden üzletágban, melynél a törlesztési késedelem mértéke 1 évet meghaladó, ill. végrehajtás tárgyát képező követelés. Prolongált hiteleket függetlenül attól, hogy a követelés visszafizetését egyébként teljesíthetőnek értékelik-e vagy sem a szerződés módosítása következtében nem lehet problémamentes kategóriába besorolni. Az ügyleteket limiten aluli és limiten felüli kintlévőségként minősíti. Limiten alulinak nevezzük azokat a kintlévőségeket, amelyek esetében a minősítéskori tőke és esedékes kamatból származó összkövetelés egyenlő, vagy kisebb, mint 10 millió forint, míg az e fölötti összkövetelés limiten felüli kitettségnek számít. Az ügyletminősítéseket egyszerű és teljes szempontú elvek alapján végzi. (Részletes szabályokat az Ügyletminősítési, értékelési, értékvesztési és céltartalékképzési Szabályzat tartalmaz.) b) az értékvesztések elszámolása és visszaírása, a céltartalékok képzése és felhasználása meghatározására szolgáló megközelítéseket és módszereket A Takarék által elszámolt értékvesztés, illetve annak visszaírása meghatározásánál alapvetően a várható megtérülést veszi figyelembe. A várható megtérülés meghatározásánál tekintettel van: a veszteség keletkezésének valószínűségére és nagyságára, a megtérülési valószínűségére, az eszköz minősítési kategóriájára,

11 11 a befolyó pénzbevételekre vonatkozó számviteli előírásokra. A Takaréknál az egyes tételek értékelésére, és az ehhez szükséges eszközminősítés, meglévő értékvesztés és céltartalék szintjének felülvizsgálatára negyedévente kerül sor. A kitettségeket a mérlegen belüli eszközök esetében a bekerülési értéknek a törlesztésekkel csökkentett, az elszámolt értékvesztések és visszaírások figyelembevételével korrigált, számított nettó érték, míg a kitettségnek minősülő mérlegen kívüli kötelezettség vállalásnál a megképzett céltartalék mértékével csökkentett nettó érték alapján tünteti fel. Minden kitettségre a szükséges értékvesztést ráfordításai között számolta el, az értékvesztés visszaírását az üzleti évben elszámolt értékvesztés összegéig az egyéb ráfordítások csökkentéseként, az ezt meghaladó visszaírás összegét pedig az egyéb bevételként, az előző éveket érintő tételként vette figyelembe. Azon követelés állományt, amelynél 100 %-os értékvesztés képzés történt - a behajtás minden esélye megszűnt - élt a számviteli lehetőséggel, hitelezési veszteségként leírta. Mérlegen kívüli kötelezettségek esetében a várható veszteségek fedezetére céltartalékot képzett. c) A számviteli beszámítások utáni kitettség értékek hitelezési kockázat-mérséklés figyelembe vétele szerinti összege kitettségi osztályonkénti bontásban: A hitelintézet által elismerhető, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet lehet: a) a mérlegen belüli nettósítás, b) a repóügyletre, értékpapír- vagy áru-kölcsönzési ügyletre, és egyéb tőkepiac vezérelt ügyletre vonatkozó szabványosított nettósítási megállapodás, c) a biztosíték, d) a (VII.30.) Kormányrendelet 107. szerinti egyéb, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet. Tárgyaként olyan vagyontárgy ismerhető el, amelyik likvid és értékálló. Előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetként olyan hitelezésikockázat-mérséklési eljárás ismerhető el, amelynek alapján a hitelnyújtó jogosult a fedezetül szolgáló vagyontárgy ésszerű időn belüli - bírósági végrehajtás keretében vagy bíróságon kívül történő - értékesítése vagy megtartása alapján a biztosított követelés kielégítésére az ügyfél - vagy ahol a fedezet harmadik személy birtokában van. E harmadik személy - nemteljesítése, fizetésképtelensége esetén, vagy egyéb, a felek megállapodása szerinti, a kielégítési jog megnyíltát eredményező hitelesemény beálltakor van rá lehetőség. A fedezetként elfogadott eszköz értéke és az ügyfél hitelminősége közötti korreláció nem lehet jelentős.

12 12 1.Biztosíték: A pénzügyi biztosíték: készpénz (óvadékként/ letétként), betét (ügyleti biztosítéki betét), hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, részvény, átváltoztatható kötvény, - kollektív befektetési értékpapír arany A hitelintézet ügyfele által vagy kapcsolt vállalkozása által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fedezetként nem ismerhető el. Ingatlant terhelő dologi biztosíték: Az ingatlan piaci értékének felülvizsgálatát kizárólagosan a takarék független ingatlanvagyon-értékelője végzi lakóingatlanok esetében három évente, egyéb ingatlanok vonatkozásában évente, de szükség szerint ha: - a rendelkezésére álló információk szerint az ingatlan piaci értéke az átlagos piaci árhoz viszonyítva jelentősen csökken, vagy - a kölcsön értéke meghaladja a három millió eurót vagy ennek megfelelő forintban vagy más devizanemben fennálló összeget, vagy a Takarék szavatoló tőkéjének öt százalékát. Az ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték Az ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték hitelkockázati fedezetként való elismerését nem érinti a követelés érvényesítésével kapcsolatos, jogszabályon alapuló követelések kielégítési sorrendben való elsőbbsége. 2. Egyéb, előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: - Életbiztosítási kötvény vagy szerződés - Óvadékként vagy letétként elhelyezett készpénz vagy betét 3. Elismerhető, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: A Takarék által elismerhető, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet: olyan hitelezési kockázat-mérséklési eljárás ismerhető el, amelynek nyújtója megbízható és a hitelkockázati fedezetre vonatkozó megállapodás az irányadó joghatóság előtt érvényes és érvényesíthető, valamint eleget tesz a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. A Takarék elismerhető, előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetek közül a garancia és a készfizető kezesség intézményét alkalmazza.

13 (adatok eft-ban) Kockázattal Nettó kitettség súlyozott kitettség Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Egyéb tételek Mérlegen kívüli tételek d) A kitettségek földrajzi legalább országonkénti megoszlása kitettségi osztályonként A Takarék összes kitettsége magyarországi ÜGYFELEKKEL szembeni kitettségekből keletkezik. A földrajzi koncentráció a belső tőkemegfelelés értékelési folyamatában nem számottevő elem. A fiókonkénti kihelyezések évről-évre szinte azonos részarányt képviselnek, így tőkeszükségletet továbbra sem képzünk rá. e) A kitettségek ügyfél-kategória szerinti megoszlása kitettségi osztályonként (adatok eft-ban) 1. Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség -- (nem tartozik minősítési kötelezettség alá) 2. Helyi önkormányzattal szembeni kitettség A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség -- C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség -- C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség -- B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség

14 14 D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség - E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Késedelmes tételek A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség Egyéb tételek (nem tartozik minősítési kötelezettség alá) Mérlegen kívüli tételek A. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség B. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség C. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség -- D. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség -- E. kategóriájú adósokkal szembeni kitettség --

15 f) A kitettségek hátralévő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként (nettó) Nettó kitettség összesen Éven belüli Éven túli (adatok eft-ban) Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség Lejárat nélkül 5. Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Egyéb tételek Mérlegen kívüli tételek Összesen: g) Ügyfélkategória szerinti megosztásban összesítve 1. a késedelmes tétel és a hitelminőség-romlást szenvedett kitettség: Késedelmes tétel: (Nettó) eft-ban (adatok eft-ban) Lakossággal (magánszemély) szembeni kitettség Egyéni vállalkozókkal szembeni kitettség Társas vállalkozókkal szembeni kitettség Önkormányzatokkal szembeni kitettség ---- Befektetésekkel szembeni kitettség ---- Összesen: Hitelminőség romlást szenvedett kitettségek: Átlag alatti Kétes Rossz Összesen Bruttó Év/Ct Nettó Bruttó Év/Ct Nettó Bruttó Év/Ct Nettó Bruttó Év/Ct Nettó Önkormányzatok Hitelintézetek Társas vállalkozások Egyéni vállalkozók Lakosság Hitelállomány összesen Függő kötelezettség Mindösszesen

16 2. Az elszámolt és visszaírt értékvesztés, valamint céltartalék, külön feltüntetve az adott évben elszámolt, illetve képzett összeg (eft-ban) Év + céltartalék Tárgyévi Tárgyévi nyitó Átértékelés Záró állománya képzés visszaírás állomány Készletek Lakosság (magánszem.) Egyéni vállalkozók Társas vállalkozók Önkormányzatok Hitelintézetek Befektetések Értékvesztés összesen Céltartalék Mindösszesen h) a hitelminőség-romlást szenvedett és késedelmes kitettségeket az elszámolt értékvesztésekkel, illetve képzett céltartalékokkal csökkentve földrajzi legalább országonkénti megoszlás szerinti bontásban. Késedelmes kitettségek kivétel nélkül csak magyarországi ügyfelekkel szemben állnak fenn, ezért a nettó kitettséget alábbiakban minősítési kategóriánként hozzuk nyilvánosságra. B) Kitettségek, amelyek esetében hitelminőség-romlás következett be: 16 (adatok ezer Ft-ban) december 31. Külön figyelendő kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke Átlag alatti kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke Kétes kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke Rossz kategóriába sorolt kitettségek nettó értéke Összesen: SZTENDERD MÓDSZER A Takarék a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a Hpt. 76/A értelmében sztenderd módszer szerint számítja. E módszer alkalmazásánál a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározásához a Takarék minden kitettséget a Hkr-ben meghatározott kitettségi osztályok valamelyikébe sorol be. A kitettségek besorolásánál a Takarék figyelembe veszi a 196/2007. Kormányrendeletben foglaltakat, a PSZÁF adatszolgáltatással kapcsolatosan nyilvánosságra hozott útmutatásait, állásfoglalásait és egyéb iránymutatásait. A Takarék hitelportfóliójának túlnyomó része a lakossággal szembeni kitettség, melyek természetes személyekkel, mikro-, kis- és középvállalkozásokkal szemben állnak fenn. A tőkeszükséglet mértéke: a kockázattal súlyozott kitettség 8 %-a. A Takarék hitelminősítési besorolásához tartozó hitelkockázat-mérséklési módszert nem vesz figyelembe. A szavatoló tőkéből a 79 (2) bekezdése alapján levont kitettség értéke: eFt.

17 17 A kitettségi osztályokra vonatkozó kitettség értékek: (adatok eft-ban) kitettség értékek: 1. Központi kormánnyal vagy központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal vagy helyi önkormányzattal szembeni kitettség Hitelintézettel és befektetési vállalkozással szembeni kitettség Vállalkozással szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Egyéb tételek Mérlegen kívüli tételek HITELEZÉSI KOCKÁZAT-MÉRSÉKLÉS A Takarék tevékenységéből adódóan a legtőkeigényesebb kockázat a hitelkockázat, amikor is a Takarék összes mérleg-eszköz oldalát súlyozza, kockázatvállalásának megfelelően kiszámítja a tőkeszükségletet. A legtöbb veszélyt magába hordozó fenyegető tényező is e kockázatvállalásokban rejlik. Ezért fontos, már a hitelkérelmek befogadása előtti biztosítékok, fedezetek, adósok, partnerek minősítése, illetve a kitettségek folyamatos vizsgálata, kezelése, a szükséges intézkedések, beavatkozások időben történő megtétele. A biztosítékok értékelése és kezelésének főbb elvei Takarék alapvető üzleti elképzelése, hogy ügyfelei a hiteleket elsősorban jövedelmeikből fizessék vissza. Ezért nagy hangsúlyt fektet a mobilizálható fedezetek (jövedelmek, rendszeres nyugellátás, stb.) meglétére, valamint egyéb visszafizetési garanciákat, jogi biztosítékokat is megkövetel. A megkívánt fedezetek a szerződést biztosító olyan kötelezettségek, amelyek arra szolgálnak, hogy nemteljesítés vagy nem szerződés szerinti teljesítés esetén abból a jogosult kielégítést nyerjen. Fedezetül kizárólag olyan biztosítékot fogad el, amely forgalomképes, pénzben meghatározó értékkel bír. Megköveteli azt is, hogy a biztosítékok a futamidő teljes egészében rendelkezésre álljanak, valós értéket képviseljenek, és bármikor érvényesítőek legyenek. Ezért a biztosítékok értékéhez olyan követelményt támaszt, hogy azok azonnali értékesítése esetén a takarék követelései (tőke+kamat+költség) 100 %-ban megtérüljenek. Ez alól kivételt képez az ingatlan-nyilvántartásban lakóingatlannak minősülő biztosíték, ennél ugyanis az ún. hitelbiztosítéki érték minősül fedezeti értéknek. Annak érdekében, hogy a takarék tőkeszükséglete elfogadható szinten maradjon törekszik arra, hogy minél több hitelnél az ingatlant terhelő dologi biztosíték elismerhető fedezet legyen, s így harmincöt százalékos kockázati súly rendelhető hozzá. Ennek érdekében munkaviszony keretében független ingatlanvagyon értékelőt alkalmaz, aki évente illetve három évente felülvizsgálja az ingatlanok piaci értékét. A biztosítékok piaci forgalmi értékét az adott gazdasági viszonyok között a kereslet-kínálat alakulásának, a vagyontárgyak jellegének és regionális helyzetének figyelembevételével becsülni meg. Ugyanakkor tekintettel van arra is, hogy az ügyfél nem fizetése esetén tartós

18 fizetési morál romlásakor az esetleges vagyonértékesítés sürgőssége rontja az aktuális piaciforgalmi értéket, a megtérülésből befolyt összeget. Hitelkockázati fedezetként olyan forgalomképes és pénzben meghatározható értékű vagyontárgy (követelés/forgalomképes jog) feltétlen kötelezettségvállalást fogad el, amely a vonatkozó jogszabályban, valamint belső szabályzatunkban meghatározott feltételeknek is megfelel. A Takarék fedezetül elfogadható biztosítékok körét a Fedezetértékelési Szabályzatban határozza meg, illetve osztályozza azokat. A fedezeteket, biztosítékokat első alkalommal a kockázatvállalással járó ügyletek létrejötte előtt vizsgálja meg. A fedezetek felülvizsgálata, újraértékelése évente egyszer megtörténik a biztosíték kockázatainak elemzése során. Ekkor kerül sor a fedezetek meglétének, állapotának, érvényesíthetőségének felülvizsgálatára, s ennek alapján a piaci érték újra meghatározására. A fedezeteket minden olyan esetben soron kívül újra értékeli, amikor olyan információk birtokába jut a Takarék, hogy az ügyfél fizetőkészségében, vagy akár a fedezetek értékében, elfogadhatóságában változás áll be. Ekkor a Takarék annak érdekében, hogy a követelés állománya teljes egészében megtérüljön, további olyan mértékű pótlólagos fedezet bevonását kezdeményezheti az adóstól, mely biztosítja a fennálló tőke és járulékos követelések teljes egészében történő megtérülését. Nem vehető figyelembe a biztosíték értékének megállapítása során az olyan biztosíték: 18 - amely esetében a Takarék a biztosíték érvényesítését megkísérelte, de azt huszonnégy hónapon belül realizálni nem tudta, - amelyet az ügyfél vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, - amely az ingatlanra vonatkozó jelzálogjog esetén a jelzálog bejegyzés sorrendjét figyelembe véve a megelőző jelzálog bejegyzések összegével együtt meghaladja a biztosíték piaci értékének vagy a vagyonértékelő által megállapított értékének (ha ez utóbbi az alacsonyabb) hetven százalékát. A fedezet értékelését végző személy (ingatlan értékbecslő) a kockázatvállalásról szóló döntésben nem vesz részt. A Takaréknak a hitel, garancia és kezességvállalásra vonatkozó bírálatot megelőzően szerzi be a fedezetekre vonatkozó okiratokat. Ha ez a bírálatot megelőzően nem lehetséges, akkor legkésőbb a kockázatvállalási szerződés megkötését megelőzően kell azokat a Takaréknak megvizsgálnia. Az elismert fő biztosítékok típusai a Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézetnél

19 19 Az aktív ügyletek mögé állított biztosítékok értékének megállapításakor mindazokat az értékképző tényezőket, körülményeket figyelembe vesszük, amelyek az adott követelés teljes megtérüléséig, a felajánlott fedezet jellege, likviditása, és érvényesítésének kockázata alapján befolyásolják a követelés megtérülését. Takarék az elsődleges és másodlagos biztosítékokat az alábbiak szerint fogadja el, ill. veszi figyelembe: Biztosítékok megnevezése limitérték I. Osztályú biztosíték 1. Állami garancia (Állam készfizető kezessége) 100 % 2. Bankgarancia (a Takarék által jó bankgaranciát jelentő bankok esetében) 100 % 3. Készfizető kezesség a./ Garancia alapok, hitelbiztosító társaságok esetében az általuk garantált összegre 100 % Az általuk nem garantált összegre további biztosítékot kell bevonni, a biztosítékoknak megfelelő limitérték alkalmazásával. b./ Önkormányzatok kezessége A Takarék adósminősítése szerint I. osztályú önkormányzatok esetében maximum 3 éves futamidejű kezességnél, az önkormányzat teherbíró képességének mindenkori vizsgálata és önkormányzati kezességvállalási nyilatkozat mellett 50 % 4. Óvadék Forint és forintkövetelés, bemutatóra szóló takarékbetét 100 % Deviza és devizaszámla követelés, a lekötött összeg erejéig, illetve ha az óvadéki szerződésben rögzített, hogy az adós a kamatok felvételére a szerződés időtartama alatt jogosult, úgy a mindenkori kamatokkal növelt összeg. Az MNB által jegyzett mindenkori devizavételi árfolyamon értékelve. 90 % Értékpapírok, amelyeket az állam vagy valamely I. osztályú bank bocsátott ki, vagy állam által garantáltak, és amelyeket a kibocsátó legalább névértéken bármikor visszavásárol - a névérték szerint. 100 %

20 20 II. Osztályú biztosítékok 5. Bankgarancia (Takarék által elfogadhatónak minősített bank) % 6. Állami (EU) támogatás engedményezése % 7. Óvadék Azok az értékpapírok, amelyeket az állam vagy bármely I. osztályú bank által bocsátott ki, vagy állam által garantáltak, de visszavásárlásuk időben korlátozott, névérték szerint % Kiszámítható ármozgáson tőzsdei árufajtákról közraktárak által kiállított közraktári jegyek % Egyéb tőzsdén jegyzett és forgalmazott értékpapírok maximált árfolyama szerint 80 % Fenntartásos takarékbetét % 8. Jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog és opció Első helyen bejegyzett jelzálognál a Takarékszövetkezet által elfogadott értékbecslés % Opció maximum 5 évre leköthető, az ingatlan értéke szerint legfeljebb 70 % 9. Kézizálog felbecsült forgalmi értéke - arany, nemesfém, drágakő (Takarék által alkalmazott becsértéket figyelembe véve) 70 % 10. Készfizető kezesség Önkormányzatok A Takarék adósminősítése szerint II. osztályú önkormányzat esetén maximum 3 éves futamidejű kezességnél és a III. osztályú önkormányzat kezességvállalásnál. Az önkormányzat teherbíró képességének mindenkori vizsgálata és önkormányzati kezességvállalási nyilatkozat mellett % Cégek közül azok, amelyek a Takarék adósminősítése alapján I. osztályúak % Cégek közül azok, amelyek a Takarék adósminősítése során II., illetve III. osztályúak %

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31)

Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) Nyilvánosságrahozatal (2013.12.31) A Tiszántúli Első Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben* elõírt szabályoknak

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Turai Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően, a

Részletesebben

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M)

A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok hitelezési tevékenységének szabályai és eljárásai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) A bankok mágikus háromszöge Az előadás tartalma 1. A hitelintézetek prudens működésének szabályai. 2. Kockázatosnak

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról

KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉS A belső tőkemegfelelés értékelési folyamatára vonatkozó elvekről és stratégiákról A Random Capital Broker Zrt. (cj: 01-10-046204 székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2.) (Továbbiakban:

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek

Nyilvánosságra hozatal 2009. Kockázatkezelési elvek, módszerek Nyilvánosságra hozatal 2009 A Biatorbágy és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok)

Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) Biztosítéki konstrukciók megítélése hitelkockázati fedezetként történő elismerhetőség szempontjából ( közvetett-közvetlen biztosítékok) I. TÉNYÁLLÁS A Bank állásfoglalás iránti kérelmében foglalt tényállás

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés -

KÖZZÉTÉTEL. - éves kockázatkezelési jelentés - KÖZZÉTÉTEL - éves kockázatkezelési jelentés - A GlobalFX Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Nagyszőlős utca 11-15., cégjegyzékszám: 01-10-046511; továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni.

A döntésre jogosult döntési szint a kockázatkezelı véleményét köteles a döntés során figyelembe venni. A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN

A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A DÉL-PEST MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET LÉNYEGES INFORMÁCIÓINAK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA A 2011. DECEMBER 31. ADATOK ALAPJÁN A nyilvánosságra hozatal célja A Dél-Pest Megyei Takarékszövetkezet a hitelintézetek

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2012

Nyilvánosságra hozatal 2012 Nyilvánosságra hozatal 2012 Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 234/2007. (IX.4.) Kormányrendelet alapján Központ: 8900 Zalaegerszeg Kossuth u. 62.64. Tel: 92/346-473; Fax: 92/350-754 email: szihhitelig@t-online.hu www.szih.hu Kockázatkezelési

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK

KOCKÁZATI ELVEK, MÓDSZEREK Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nemesnádudvar és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény

Részletesebben

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek:

A Random Capital Zrt március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: A Random Capital Zrt. 2010. március 25. napjára összehívott éves rendes közgyűlésén az alábbi döntések születtek: 1. A Közgyűlés a Társaság 2009. évi éves beszámolóját az igazgatóság által előterjesztett

Részletesebben

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása.

A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó tájékoztatása. A KBC Equitas Zrt (székhely: 1051 Budapest, Roosevelt tér 7-8.; cégjegyzékszám: 01-10- 042685, a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója

A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztatója A Hartai Takarékszövetkezet a Hitelintézti törvény 137/A. -ában hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a 234/2007. (IX.04) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése a 2013. december 31-i adatok alapján. Kockázati elvek, módszerek Kockázati

Részletesebben

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet jelen dokumentummal a 2013. december 31- én hatályos a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)

Részletesebben

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Hitelintézetek és befektetési vállalkozások tőkekövetelményeinek változásai Seregdi László 2006. december 11. 2006. november 16. Előadás témái I. Bevezetés a hitelintézetek tőkekövetelmény számításába

Részletesebben

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Vámosgyörk és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt)

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott

Nyilvánosságra hozott HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2010. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal 2013

Nyilvánosságra hozatal 2013 Nyilvánosságra hozatal 2013 Az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet az Európai Parlament és a Tanács 2013. június 26-ai 575/2013/EU Rendeletben, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. Cg.: 12-02-000354 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. évről 1 Nyilvánosságra hozatal A Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.

A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 04.) kormányrendeletben előírt közzétételi kötelezettségének megfelelve

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL A BÁCSKA TAKARÉKSZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓJA A NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2010 I. A nyilvánosságra hozatal célja A Bácska Takarékszövetkezet a Hitelintézeti törvény 137/A. -ában és

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2009. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL SZÓLÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYÉNEK TELJESÍTÉSE I. A kockázatkezelési elvek, módszerek: A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban:

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. év A Somogy Takarék Szövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A. -a, és a nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről.

A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet tájékoztatója a 234/2007 kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről. A Rábaközi Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt.

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Belső tőkemegfelelés értékelési szabályzat Hatályos: 2014.05.29-től TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK, ÚTMUTATÓK... 2 2. KAPCSOLÓDÓ

Részletesebben

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 137/A, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2009. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve

3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve 3. sz. melléklet: Kis intézmények SREP kérdőíve (A Felügyelet a kérdőívet az egyes intézménytípusok sajátosságaihoz igazodóan küldi ki) Az alábbi felügyeleti kérdőívet a Felügyelet évente legalább egyszer

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1 1.em.7. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA

JAVADALMAZÁSI POLITIKA JAVADALMAZÁSI POLITIKA Hatályos: 2012. augusztus 1. napjától Bevezetés A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank ) a 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás

Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Bevezetés előtt az új tőkeszabályozás Jogszabályok, felügyeleti módszerek, ajánlások Előadó: Seregdi László igazgató Szakmai fórum 2007. október 30-31. Legfontosabb témák 1. Az új tőkeszabályozás alapelvei

Részletesebben

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március

T/5299. számú. törvényjavaslat. egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról. Előadó: Budapest, 2008. március MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/5299. számú törvényjavaslat egyes pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó törvények módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. március 2008. évi. törvény

Részletesebben

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni.

A Takarékszövetkezet a nem lényeges információt és a védett, vagy bizalmas információt nem köteles nyilvánosságra hozni. 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. Telefon: 37/505-220 Fax: 37/505-225 A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Lamanda Gabriella április 21.

Lamanda Gabriella április 21. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2016. április 21. Bankok mérlegének sajátosságai Banktőke szerepe és felépítése, TMM Eredménykimutatás jellegzetes tételei Banki kockázatok és kezelésük Hitel nyújtás

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre

SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA. 2011. évre SZERENCS ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA 2011. évre Tarcal, 2012. május 23. 1 1. BEVEZETÉS... 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK... 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010. Kockázatkezelési elvek, módszerek NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2010 A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és Pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben

Részletesebben

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll:

A Takarékszövetkezet belső tőkeértékelési folyamata az alábbi elemekből áll: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló (Hpt) 1996. évi CXII. tv. 137/A -a, illetve a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012.

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2012. ÉV 2013. május 10. 1 A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról ./2012. (.) Korm. rendelet egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. (1) bekezdés k) pontjában

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek A Széchenyi István Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) Kormány rendeletben elıírt szabályoknak történı megfelelés körében a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A a Hitelintézetekről és Pénzügyi Vállalkozásokról szóló 1996 évi CXII. Számú törvény 137 -a, valamint a 234/2007.(IX.4.) Kormányrendelet szerinti nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET VERESEGYHÁZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2013. DECEMBER 31. Veresegyház, 2014. június 6. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 2 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 2 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK...

Részletesebben

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év

Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali követelmények teljesítése 2010. év A Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet 8444. Szentgál, Fő u. 30.; cg.: 19-02-000339; adószám: 10046436-2-19;

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/27. (IX.4.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt.

2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. 2009. évi kockázatkezelési jelentés Kvantitatív adatok Erste Bank Hungary Nyrt. A közzétett adatok 2009.12.31-i állapotot tükröznek Minden közzétett adat millió forintban került megadásra (az eltérések

Részletesebben

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők

Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Tőkekövetelmények és azok számítása a pénz és tőkepiaci szervezeteknél - könyvvizsgálói teendők Seregdi László PSZÁF 2009. november 24. Témakörök 1. Tőkekövetelmény számítás szabályozása 3. Várható hazai

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013.

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. ÉV 2014. május 26. 1 A Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma: 4/12/2012.09.26.

Részletesebben

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele

A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele A VM és VM Befektetési Tanácsadó Zrt. (2000 Szentendre, Mandula u. 8.) kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk közzététele Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően

Részletesebben

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások

I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások I/2. A konszolidált beszámoló készítése során alkalmazott értékelési, konszolidálási eljárások A bank a konszolidálást könyv szerinti értéken végezte el. A leányvállalatok az éves beszámolók elkészítése

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Völgység-Hegyhát Takarék a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -a és A

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN

2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 2013. ÉV ADATAI ALAPJÁN Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 A saját tőke elemi és változásai... 4 3 Kockázatkezelés elvei, módszerei... 6 3.1 A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája...

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

- Limitemelés. - Kezességbeváltás. - Értékvesztés elszámolása

- Limitemelés. - Kezességbeváltás. - Értékvesztés elszámolása Tájékoztatás a Közvetítői Szerződéshez kapcsolódó egyes folyamatok eljárásrendjéről: - Limitemelés - Kezességbeváltás - Értékvesztés elszámolása Meizl József, ügyvezető igazgató, Kockázatkezelés és Monitoring,

Részletesebben

Kockázat kezelés és becslés, kockázati jelentés a pénzintézeti szektorban KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK ÉS MÓDSZEREK, KOCKÁZATVÁLLALÁSI POLITIKA PÉNZINTÉZETI KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSEK, NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI

Részletesebben

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

A Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala Vámospércs és Vidéke Takarékszövetkezet 4287 Vámospércs, Nagy u. 9 sz. Tel: (52) - 591-060 Fax: 591 036 E-mail: vptksz@t-online.hu Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság A Vámospércs

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20.

Bankismeretek 9. előadás. Lamanda Gabriella április 20. Bankismeretek 9. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2015. április 20. Miről volt szó? Aktív bankműveletek Hitelnyújtás Devizahitelezés problémaköre Lízing, faktoring Miről lesz szó? Banki

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T 4600 Kisvárda, Szent László u. 68. Cg.:15-02-050264 Adószám: 10113189-2-15 Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2013. 1 A RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére

JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, SZÉCHENYI ÚT 18. JAVADALMAZÁSI POLITIKA a Takarékszövetkezet Ügyvezetése részére Elfogadta az Igazgatóság 2011. április 12-i ülésén Határozat száma:. Érvényes:

Részletesebben

Likviditási Stratégia

Likviditási Stratégia Sajóvölgye Takarékszövetkezet 3700 Kazincbarcika, Egressy út 39. Likviditási Stratégia Az Eszköz-Forrás Bizottság 28/2013.(05.29.) számú határozatával elfogadta. Az Igazgatóság az Eszköz-Forrás Bizottság

Részletesebben

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala

Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala TISZAVASVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET... 4440 Tiszavasvári Kossuth út 1. Kockázatkezeléssel és tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala 2011. december 31. Cg.:15-02-050265 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2013. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2013. PÉNZÜGYI ÉVRE 2014. MÁJUS 29. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3794 Boldva, Mátyás király út 76. BOLDVA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 2013. év A Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet)

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009.

Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és. kapcsolatos nyilvánosságra. hozatali teljesítése 2009. Fókusz Takarékszövetkezet kockázatokkal és tőkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali teljesítése 2009. 1 Bevezetés A Takarékszövetkezet bemutatása A vállalkozás megnevezése: Fókusz Takarékszövetkezet

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Erste Befektetési Zrt. alábbi közzététele a 164/2008-as a befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról szóló

Részletesebben

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009.

A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. A MOHÁCSI TAKARÉK BANK ZRT.-RE VONATKOZÓ NYILVÁNOSSÁGRA HOZANDÓ INFORMÁCIÓK 2009. Kelt: Mohács, 2010. április 9. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. FOGALMAK... 3 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Nagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő

Részletesebben