A Bank of China (Hungária) Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bank of China (Hungária) Zrt."

Átírás

1 A. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé a december 31-i mérlege és eredménykimutatása alapján

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 I. KOCKÁZATOK ÉS A KEZELÉSÜKRE SZOLGÁLÓ STRATÉGIÁK ÉS FOLYAMATOK 4 1. Ügyfél-hitelezési kockázat Hitelezési kockázat kezelésének stratégiája Hitelezési kockázat kezelésének folyamata 5 2. Működési kockázatok 7 3. Piaci kockázat Reziduális kockázat Koncentrációs kockázat Országkockázat Partnerkockázat Banki könyvi kamatlábkockázat Likviditási kockázat 12 II. KOCKÁZATOK AZONOSÍTÁSA, MÉRÉSE, A FIGYELEMMEL KÍSÉRÉSÜKET BIZTOSÍTÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS FUNKCIÓK LEÍRÁSÁRA 13 III. KOCKÁZATMÉRÉSI ÉS JELENTÉSI RENDSZEREK ALKALMAZÁSI KÖRE Ügyfélminősítés Fedezetértékelés Ügyletminősítés és értékvesztés-elszámolás, illetve céltartalék-képzés Ügyletkockázati súlyok és azok tőkekövetelményének meghatározása 15 IV. KOCKÁZATMÉRSÉKLÉSRE, FEDEZET ALKALMAZÁSRA VONATKOZÓ MÉRÉSI MÓDSZEREK ÉS ALKALMAZÁSI KÖRÜK, VALAMINT HATÉKONYSÁGUK ELLENŐRZÉSE Kockázatvállalási Szabályzat Ügyfélminősítési szabályzat Fedezetértékelési szabályzat Ügyletminősítési és értékelési szabályzat 16-2 / 26 -

3 5. Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzat 16 V. PRUDENCIÁLIS SZABÁLYOK ALKALMAZÁSA 16 VI. SZAVATOLÓ TŐKE 17 VII. TŐKEMEGFELELÉS 17 VIII. KERESKEDÉSI KÖNYVI TÉTELEK TŐKEKÖVETELMÉNYE 23 IX. KERESKEDÉSI KÖNYVBEN NEM SZEREPLŐ RÉSZVÉNYEK ÉS POZÍCIÓK 23 X. JAVADALMAZÁSI POLITIKA 24-3 / 26 -

4 BEVEZETÉS A (a továbbiakban: Bank) évente egyszer, az éves beszámoló jóváhagyását követően közzéteszi a Bankot érintő lényeges információkat a védett és a bizalmas információk kivételével. A Bank fennállása alatt valamennyi ügyfél a Bankkal szemben fennálló összes kötelezettségét időben teljesítette, ezért nem volt értékvesztés elszámolás és work-out tevékenységre sem került sor. I. Kockázatok és a kezelésükre szolgáló stratégiák és folyamatok A Bankot érintő főbb kockázati típusok a következők: 1. Ügyfél-hitelezési (nem-teljesítési kockázat) 2. Működési kockázatok 3. Piaci kockázat 4. Reziduális kockázat 5. Koncentrációs kockázat 6. Országkockázat 7. Partnerkockázat 8. Banki könyvi kamatlábkockázat 9. Likviditási kockázat A Bank tevékenységének legnagyobb kockázata az ügyfelek hitelezésével kapcsolatban mutatkozik, ezért a vonatkozó kockázatok kezelése kiemelt figyelmet érdemel. 1. Ügyfél-hitelezési kockázat 1.1. Hitelezési kockázat kezelésének stratégiája A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel számszerűsíti. A Bank biztonságos és nyereséges működése érdekében kialakította az ügyfél-hitelezés és kockázatvállalás feltételeit, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, a Tulajdonos üzleti elképzelései és előírásai, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (Felügyelet) ajánlásai alapján szükség szerint módosít. Az ügyfélhitelezés alatt értendő minden kockázatvállalás, amelynek eredményeképpen a Bank fizetési kötelezettséget vállal ügyfele miatt és fennáll annak lehetősége, hogy az ügyfél nem a szerződés szerint teljesíti fizetési kötelezettségét (beruházási hitel, forgóeszköz hitel, folyószámla hitel, garancia nyújtás, akkreditív nyitás, stb). - 4 / 26 -

5 A Bank akkor nyújt hitelt vagy vállal kezességet, bankgaranciát, egyéb bankári kötelezettséget, ha annak teljes megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján és a rendelkezésre álló fedezetekkel biztosítottnak látszik. A Bank elsősorban ingatlan, bankgarancia vagy készpénzfedezet mellett nyújt hitelt a helyi piacon, szindikált hiteleknél pedig a Tulajdonos által vizsgált és preferált üzletekben vesz részt során a Bank hitelezőként nem csatlakozott új szindikált hitel nyújtásához, a korábban nyújtott hiteleket az adósok rendben törlesztették. A Bank 2012-ben is nyújtott rövidlejáratú hiteleket Kínában bejegyzett vállalatok számára a Tulajdonos Bank of China Ltd.,-del (BOC) kötött együttműködési megállapodás alapján, amely rendelkezik a hitelek törlesztésének biztosítékáról. A döntéshozó fórumok (a vezérigazgató a Cenzúra Bizottság /a továbbiakban: CB/ javaslatára, az Igazgatóság vagy a Tulajdonos a vezérigazgató javaslatára értékhatár vagy üzlettípus szerint hoznak döntést. A döntéshozó határozatában rögzíti a kockázatvállalás feltételeit. A kockázatvállalási előterjesztéseket véleményezik az üzleti területtől független szervezeti egységek. A kockázatok nyomon követése a kockázatvállalást jóváhagyó döntésre épül. A kockázat vállalási szerződések megkötésekor és a hitelek folyósításakor a Bank ellenőrzi a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítését. A Bank rendszeresen ellenőrzi, hogy az ügyfél eleget tesz-e fizetési és adatszolgáltatási kötelezettségének. A mulasztásokat a Bank szankcionálhatja Hitelezési kockázat kezelésének folyamata Ügyfél- és ügyletminősítés A Bank döntéshozó testületei részére a kockázatvállalási előterjesztéseket a Vállalatfinanszírozási Osztály készíti el. A helyi adósok számára történő kihelyezések esetében az attól szervezetileg független Kockázatkezelési Osztály értékeli az előterjesztést, amelynek során: a) ellenőrzi az ügyfél adatait a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR); b) ellenőrzi hogy az előterjesztés megfelel-e a banki szabályzatoknak; c) elemzi az ügyfél, az ügylet és felajánlott fedezetek, biztosítékok kockázatait; az ügyfél mérlegadatai alapján az ügyfelet kockázati csoportba sorolja és ügyfél-limitet állít fel, d) az elemzés összegzéseként állást foglal, hogy a Kockázatkezelési Osztály a rendelkezésre álló információk alapján az ügyletet elutasítja, vagy milyen szerződéses feltételek mellett támogatja. A Kínában bejegyzett vállalatok számára nyújtott és BOC csoporton belüli együttműködés által szabályozott ügyleteket a Vállalatfinanszírozási Osztály kezeli. Ezeknek az ügyleteknek a jóváhagyása egyszerűsített keretek között történik: ha a kockázatkezelés meggyőződött arról, hogy az ügyletre vonatkozó szükséges adatokat a Bank megkapta és az ügylet mögött megvan a BoC csoport kötelezettség vállalása, akkor a jóváhagyás soron kívül megtörténik. - 5 / 26 -

6 Szerződéskötést és hitelfolyósítást megelőző lépések A Kockázatkezelési Osztály a helyi adósokkal kötendő szerződéseket azok aláírása előtt ellenőrzi. a) Megvizsgálja, hogy a szerződéskötéshez szükséges érvényes vezérigazgatói és/vagy igazgatósági és/vagy tulajdonosi határozat rendelkezésre áll-e i) a szerződéskötési feltételek teljesültek-e, ii) valamennyi, a határozatnak megfelelő szerződés elkészült-e, iii) a szerződés(ek) adatai teljes körűek, valósak és egymással konzisztensek-e, iv) a szerződések a határozatban szereplő valamennyi adatot, rendelkezést és kikötést helyesen tartalmazzák-e, b) Meggyőződik a KHR és egyéb on-line adatbázisokban az adatok helytállóságáról. Amennyiben a szerződés, vagy a szerződések bármelyike nem minősül kifogástalannak, a Kockázatkezelési Osztály észrevételeiről tájékoztatja a Vállalatfinanszírozási Osztályt Javaslattétel az eszközök minősítésére Elsődlegesen a Vállalatfinanszírozási Osztály feladata a javaslattétel a Bank döntéshozói számára az ügyféleszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minősítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére. A Bank az ügyfelekhez tett kihelyezéseit, a szerződéses fizetési feltételek teljesítését havonta ellenőrzi és erről tájékoztatást ad a Bank illetékesei számára. A teljes ügyfélportfolióra kiterjedő értékelés időben kiszűri a tényleges és várható kockázatokat. A Vállalatfinanszírozási Osztály a lejáratok előtt figyelmezteti az adósokat a folyószámlák feltöltésére, hogy időben rendelkezésre álljon a kamatfizetéshez és tőketörlesztéshez szükséges fedezet. Ha szükségessé válna, akkor a Vállalatfinanszírozási Osztály és a Kockázatkezelési Osztály a Jogi Iroda bevonásával intézkedne a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos tennivalókról. A Bank fennállása alatt erre eddig nem volt szükség, mivel az adósok rendben eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek. Amennyiben a késedelem és / vagy a várható veszteség a banki követelés átminősítésére és / vagy céltartalék-képzésre adna okot, az érintett osztályok előterjesztése alapján a CB tesz javaslatot a behajtással kapcsolatos tennivalókra és az értékvesztés / céltartalék mértékére, amit a vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy a Tulajdonos hagy jóvá. A Kockázatkezelési Osztály a havi, valamint a negyedéves jelentéseket és minősítéseket a Könyvelés részére adja át ellenőrzésre. A havi jelentésen túl minden naptári negyedév végét követő 10. munkanapon a Vállalatfinanszírozási Osztály a Kockázatkezelési Osztály véleményét figyelembe véve jelentést tesz a CB részére, amennyiben szükség van átminősítésre és céltartalék képzésre. - 6 / 26 -

7 Ügyfél- illetve ügyfélcsoport limit Az egy ügyféllel, illetve ügyfélcsoporttal szemben vállalható maximális kockázat mértékének meghatározására a Bank ügyfél- illetve ügyfélcsoport limit rendszert alkalmaz. Az egyes ügyfelek bruttó limitjét az ügyfélminősítési kategória, az ügyfél ágazatának gazdasági helyzete és az ügyfél legutóbbi auditált beszámolója szerinti saját tőke nagysága határozza meg, amiből levonva az ügyfél más hitelezőkkel szembeni nem hátrasorolt kötelezettségeit, határozzuk meg a nettó ügyféllimitet. A Bank legfeljebb a nettó ügyféllimitig vállal kockázatot az ügyféllel szemben. A szabad limit terhére folyószámla vagy általános forgóeszköz-hitel is nyújtható. Ügyfélcsoporton belül, az ügyfélcsoport szabad limitjének terhére is finanszírozhatók az ügyfélcsoport tagok. Az ügyfélcsoport limit megállapítása az ügyféllimithez hasonlóan történik, általában az ügyfélcsoport konszolidált beszámolója alapján. Az árfolyam volatilitás kezelésére a Bank árfolyam volatilitási korrekciós tényezőt alkalmaz a devizás kockázatvállalási kérelmek befogadásakor a limitellenőrzésnél Fedezetértékelés A kockázatok felmérése mellett a Bank mind a döntés előkészítési, mind a nyomon követési szakaszban rendszeresen értékeli az ügyfél vagy harmadik személy által felajánlott, illetve a szerződésben biztosított hitelezési kockázatmérséklő eszközöket (fedezeteket). A fedezetértékelés alapjául ingatlanoknál általában a 90 napnál nem régebbi értékbecslések szolgálnak. Az értékbecslő által megállapított forgalmi értéket a Bank jogosult felülvizsgálni. Ezt követően a forgalmi értékek, a likvidációs érték, az árfolyamok és egyéb piaci tényezők változásának, valamint az adós hitel fizetőképességének romlása esetén beálló értékesítési kényszer árcsökkentő hatását kifejező fedezeti szorzóval korrigálva állapítja meg az adott kockázatmérséklő eszköz fedezeti értékét. Új ügyleteknél a Bank által elfogadott fedezetek fedezeti értékének teljes egészében le kell fednie a kockázatvállalásnál legalább a tőkeösszegét. A negyedéves ügyletminősítésekhez kapcsolódóan a Bank rendszeresen felülvizsgálja, hogy az ügylet mögött álló fedezetek meglétében, értékállóságában, érvényesíthetőségében következett-e be a változás, és ha igen, azt vagy a fedezet Bank által elfogadott értékében vagy a fedezeti szorzóban figyelembe veszi. Amennyiben a módosult fedezeti értékek nem fedik le teljesen az ügylet várható veszteségét a Bank értékvesztést számol el, illetve céltartalékot képez. 2. Működési kockázatok A működési kockázat a nem megfelelő belső folyamatok és rendszerek, külső események vagy személyek nem megfelelő feladatellátása miatt felmerülő, illetőleg jogszabály, szerződés vagy belső szabályzatban rögzített eljárás megsértése vagy nem teljesítése miatt keletkező veszteségek kockázata. A működési kockázat kezelés kereteit a működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet jelöli ki. A Bank a kormányrendelettel és a bankok működését szabályozó európai direktíva (Capital Requirements Directive, röviden: CRD) előírásaival összhangban, a következő működési kockázati eseménytípusokat - 7 / 26 -

8 különbözteti meg: a) belső csalás, b) külső csalás, c) munkáltatói gyakorlat és munkabiztonság, d) ügyfél, üzleti gyakorlat, marketing és termékpolitika, e) tárgyi eszközökben bekövetkező károk, f) üzletmenet fennakadása vagy rendszerhiba, valamint g) végrehajtás, teljesítés, folyamatkezelés. A működési kockázati események más kockázati típusoktól függetlenül (tisztán működési kockázati események) vagy azokhoz kapcsolódóan is felmerülhetnek. A működési kockázatok tekintetében a Bank A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) kormányrendelet előírásait követi az alapmutató módszer szerint. A Bank a működési kockázat fedezetére december 31.-én 257 millió HUF összeget különített el. A Bank operatív kockázatkezelése az átfogó kontrol, az időben történő kiigazítás, a költség-haszon és a felelősségre vonhatóság elveit követi. - Átfogó kontrol: az operatív kockázatkezelés az operatív kockázatokból keletkező veszteségek minimalizálása érdekében a Bank minden üzleti folyamatát, osztályát és funkcióját le kell, hogy fedje, és megvalósítása minden munkavállaló kötelessége. - Időben történő kiigazítás: a belső környezeti változások (a Bank üzleti stratégiájának és szabályzatainak változása) illetve a külső környezet változása (törvények, rendeletek, szabályzatok) esetén, azzal egy időben, az operatív kockázat kezelést megfelelően ki kell igazítani vagy fejleszteni kell. - Költség-haszon elv: az operatív kockázatkezelési lépéseket az üzleti műveletek mérete, a bonyolultsága és a funkciói alapján kell meghatározni és optimalizálni kell, hogy az üzleti célok elérhetőek legyenek ésszerű kockázatkezelési költségek és elviselhető operatív kockázati veszteség mellett. - Felelősségre vonhatóság: a működési folyamatok minden fázisáért kinevezett személy felelős. Elsősorban a szervezeti egységek vezetői felelősek az osztályukhoz tartozó működési kockázatok kezeléséért és jogosultak vizsgálni a működési kockázatra vonatkozó szabályok megsértéséért felelős személy felelősségre vonhatóságát és minden esetet jelenteni a vezérigazgató felé. A Banknál valamennyi szervezeti egység figyeli, értékeli és kezeli a saját tevékenységében felmerülő zavarokat, működési kockázatokat és készíti el, illetve aktualizálja a folyamat-szabályozási leírásokat, ügyrendeket és belső szabályzatokat. A Bank funkcionális szervezeti egységei (elsősorban a Könyvelés és a Belső Ellenőrzés) bizonyos működési kockázatok, veszteségadatok gyűjtéséért, könyveléséért és értékeléséért a Bank egész területén felelősek. - 8 / 26 -

9 A Bank a folyamatok kockázati szintjét értékelve meghatározza, hogy az adott folyamat esetleges hiányosságai milyen kockázatot hordoznak, milyen számszerű veszteséget okozhatnak és a folyamatba épített, vagy egyéb ellenőrzések, valamint intézkedések milyen mértékben előzhetik meg, illetve csökkenthetik azokat. A működési kockázatok fontos jellemzője, hogy azok csak részben származnak a Bank által megkötött szerződésekből, jelentős részben egyszerűen adottság az ilyen kockázatoknak való kitettség. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az ilyen adottság jellegű kockázatokat nem azonosítaná és kezelné a Bank. Ott azonban, ahol a működési kockázat forrása a Bank által megkötött szerződés, már a szerződéskötés előkészítésénél azonosítani kell a lehetséges kockázatokat és a költség-haszon elv szem előtt tartásával azokat már a szerződésben ki kell zárni. Ennek eszköze a szerződéskötések előtti pontos igényspecifikálás. A költség haszon elv érvényesülését segíti elő a minimális szolgáltatási szintek meghatározása és érvényesítése. Ennek az elvnek érvényesülnie kell minden lényeges szerződés előkészítésekor, így például a beszerzéseknél is. Az igényspecifikációnak legjobban megfelelő szállító kiválasztását tendereztetés és a több szállítótól történő ajánlatbekérés is elősegítik. Megjegyezzük, a Bank részletes belső szabályzattal rendelkezik a beszerzésekre vonatkozóan. A beszerzett eszközökben rejlő kockázatok csökkentésének eszköze a szállítókkal szembeni garanciális és kártérítési kötelezettségek kikötése a beszerzési szerződésekben. A Bank egységes folyamatértékelési keretrendszert alakított ki a folyamatok feltérképezésével és kockázati szintjük azonosításával. A folyamatalapú kockázatfelmérés arra ad választ, hogy az adott folyamat esetleges hiányosságai milyen típusú, illetve milyen mértékű kockázatot hordoznak magukban az intézmény működésére és eredményességére nézve, illetve a folyamatba épített kontrollok milyen mértékben csökkentik az azonosított kockázatokat. A folyamatok kockázatértékelésekor a Bank figyelembe veszi a folyamatokban jelen lévő kockázati tényezők erősségét; a folyamat alkalmazásának konkrét körülményeit, a veszteségesemények bekövetkezésének valószínűségét és a veszteségesemények kockázati hatását. A legfontosabb folyamatokra üzletmenet-folytonossági tervek készülnek. A működési kockázat jövedelmi és tőkehatásainak kezelése A különböző működési kockázati események különböző módon érintik a Bank jövedelmi- és tőkehelyzetét: - a hitelezési kockázathoz kapcsolódó események az értékvesztés és/vagy a céltartalék összegével, valamint az értékesített és leírt követelések számviteli eredményhatásával, - a peres ügyek a megképzett céltartalék összegével, - egyéb események a tárgyi eszköz rendkívüli értékcsökkenése vagy pótlólagos költségek felmerülése útján csökkentik a Bank jövedelmét és ezen keresztül a tőkéjét. - 9 / 26 -

10 Az értékvesztés elszámolást és a céltartalék képzést beleértve a peres ügyek céltartalék-képzését is a Bank negyedévente végezné el a jogszabályoknak és belső szabályzatának megfelelően, amennyiben portfóliója ezt megkívánná. A hitelezési kockázathoz nem kapcsolódó működési kockázatokra a Bank működési kockázati tőkekövetelményt számít az alapmutató módszer szerint. A működési kockázattal összefüggő adatgyűjtés folyamata Minden szervezeti egység, ha működési hiányosságokat, zavarokat, veszteséget észlel, köteles azt rögzíteni és a vezérigazgatónak címzett eseti feljegyzésben jelenti. A számszerűsíthető veszteségekről az adatokat a Könyvelés ellenőrzi és összegzi. A vezérigazgató szükség esetén tájékoztatja a Bank Igazgatóságát a működési kockázattal kapcsolatos veszteségekről és a megtett, illetve megteendő lépésekről. A beszámolási időszakban a Bank nem szenvedett el érdemi működési veszteséget. 3. Piaci kockázat A Bank 2012 folyamán HUF, EUR, CNY és USD forrásokat gyűjtött és minimális nyitott deviza pozíciót tartott. A Bank ügyfeleinek megbízásából végez deviza vételi és eladási ügyleteket; 2012-ben ügyfél megbízásból nem végzett sem kamat, sem FX derivatív ügyleteket. A tényleges nyitott pozíció a szavatoló tőkének kevesebb, mint 0,35 %-át teszi ki december 31-én. A Banknál az egyes termékek és országok tekintetében keletkező napi nyitott FX pozíciói egyenként általában jelentéktelen összegek, ezért a nyitott pozíció zárását a Treasury szükség szerint egy tételben végzi, amikor az eléri a Bank szintjén a piacképes összeget. 4. Reziduális kockázat A reziduális kockázat a tőkekövetelmény számításában elismert hitelezési kockázat mérséklési (CRM: Credit Risk Mitigation) eljárások elismertnél kisebb hatékonyságának kockázata. Az ügyfelekkel szembeni kihelyezési kockázatokat a Bank egyrészt azzal csökkenti, hogy a hitelfedezetek, biztosítékok befogadásakor a fedezeti kört és értékeket nagyon óvatosan határozza meg. Amennyiben a Bank óvadék mellett nyújtott hitelt és a hitelnyújtás más devizában történt, mint amiben az óvadékot lekötötték, a deviza árfolyamok változásából fakadó kockázatok mérséklése végett a Bank az óvadék összegét általában a hitel összegénél 20 %-kal magasabb összegben határozta meg. A kiadott garanciák esetében a Bank figyelemmel van az esetleges garancia lehívásoknál felmerülő pótlólagos költségekre és törekszik arra, hogy azok megtérítését is szabályozza szerződéseiben. Az ügyfelek számára történő kihelyezések előterjesztői bemutatják a fedezetek tényleges piaci értékét és az esetleges behajtással együtt járó kiadásokat befolyásoló tényezőket, és az ügyfélminősítés, valamint az ügylet függvényében meghatározott fedezeti követelménynél nagyobb fedezeti szorzót állapíthatnak meg. A hosszabb lejáratú kihelyezéseket biztosító ingatlanfedezeteknél az ingatlanok rendszeres újraértékelésére is sor kell, hogy kerüljön / 26 -

11 A fedezetek értékének felülvizsgálatát a szerződésben rögzített gyakorisággal az ügyfél köteles elvégeztetni a Bank által elfogadott független vagyonértékelővel. A kockázatvállalási ügyletek fedezeteit a Bank a hitelgondozási tevékenység során rendszeresen ellenőrzi, a reziduális kockázatokat a negyedéves ügyletminősítés keretében a fedezettség csökkenésének ellentételezéseként értékvesztés és céltartalék elszámolásokkal kezeli, amennyiben az indokolt. 5. Koncentrációs kockázat A koncentrációs kockázat kezelésének alapvető eszközei a limitrendszerek. A limitrendszerekről szóló szabályzatokat a Bank Igazgatósága hagyja jóvá. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázatvállalást a Hpt. szabályozza. A Bank folyamatosan vizsgálja kitettségeinek ügyfélcsoport és ágazati koncentrációját. A kis volumenű magyarországi kihelyezések miatt a Bank ezt a kockázatot és limitfigyelést a szindikált hitelek és a kínai bejegyzésű vállalatok esetében tekintette fontosnak 2012-ben. A BOC csoport által nyújtott egyedi kötelezettségvállalások révén a kínai vállalati kihelyezések a Bank számára pénzintézeti kockázattá váltak. A nagykockázat-vállalási korlátok túllépése esetén a túllépés összegét a Bank a tőkemegfelelés értékelés alapjául szolgáló szavatoló tőke összegéből levonja. A földrajzi koncentrációt illetően a Bank nem alkalmaz országon belül régiós limiteket. 6. Országkockázat A Bank nemzetközi műveleteihez ország-limiteket határoz meg mindazon országokra, amelyekben egyszeri vagy folyamatos kihelyezése és kitettsége van (pl. Bank of China fiók, illetve leánybank, kitettséget eredményező tranzakcióban érintett partnerbank vagy hiteladós). Az országlimit a Banknak az adott országban bejegyzett pénzügyi intézményeivel és ügyfeleivel szemben vállalható kockázatok összesített mértéke. Az ország limitek meghatározásakor a Bank 2012-ben a Moody's ország-minősítéseire támaszkodik. Fentieken túl a limitek meghatározásakor a Bank figyelembe veszi - a PSZÁF által elismert más hitelminősítő intézetek (S & P, Fitch Ratings) ország-minősítéseit, - a H.O. előírásait, - a hitelezési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott (1-6) besorolási kategóriáknak megfelelően a PSZÁF honlapján megadott vagy hivatkozott besorolásokat, - a sajtóban az adott országról megjelenő információkat, makrogazdasági adatokat, - egyéb információkat, pl. gazdaságkutató intézetek, más bankok elemzéseit. A Bank csak befektetési kategóriájú országokban rendelkezik kitettséggel, így az országkockázat nem növeli a Bank tőkeszükségletét / 26 -

12 7. Partnerkockázat A Bank a származtatott üzleteknél (rövidlejáratúak), - FX swap ügyletek - a partnerkockázatot elsősorban a limitrendszeren keresztül minimalizálja. Az üzletek összege nem befolyásolja érdemben a Bank szavatoló tőkéjét. 8. Banki könyvi kamatlábkockázat A Banknak a saját tőkéjén és a Tulajdonostól kapott lejáratnélküli alárendelt kölcsön tőkén túli forrásai rövid lejáratú ügyfélbetétekből vagy a BOC Csoport tagjaitól felvett rövidlejáratú hitelekből adódnak, ezért a Bank kamatkockázat kezelési politikájának alapelve, hogy a Bank a kamatkockázatokat preventív módon kezeli; három hónapnál hosszabb futamidőre nem vállal fix kamatozású kihelyezéséket, ha nem tudja azonos futamidejű és ugyancsak fix kamatozású forrással finanszírozni azt. A Bank a piaci mozgásokat követő kamatbázist alkalmaz (HUF: BUBOR, EUR: EURIBOR, USD: LIBOR, CNY: HIBOR). A Bank az ICAAP keretében foglalkozik a kamatláb kockázat mérésével. Tekintettel arra, hogy az ügyfelek nagyon rövid lejáratra helyezik el betéteiket a Banknál (gyakran csak a folyószámára történik befizetés betét lekötés nélkül), emiatt a Bank folyamatosan jelentős volumenű likvid eszközt tart kéthetes MNB kötvényekben. A Bank elfogadja, ha ügyfelei a fennálló hiteleiket előtörlesztik, aminek negatív kamathatását azzal mérsékeli, hogy csökkenti az általa a BOC Csoport tagjaitól bevont forrásokat, tehát kevesebb kamatot fizet a bevont forrásokért. A Felügyelet ajánlását követve a belső tőkeszükséglet számítása a G10-es ország devizájában lévő kitettség esetén +/- 200 bp-os kamatsokk feltételezésén alapul. A stressz teszt ugyanezt a módszert alkalmazza a HUF pozícióra, de figyelembe véve a magyarországi folyamatokat a kamatlábsokk mértékére 300 bázispontot alkalmaz a Bank. A Banknak nem G10-es ország devizájában levő kitettsége CNY-ban áll fenn, ami eléri a Felügyelet ajánlásában foglalt minimális mértéket (5%), ezért 2012 vonatkozásában a Bank számol vele. Amennyiben a banki könyv kamatlábkockázatára vonatkozó sztenderd kamatlábsokkok a Bank szavatoló tőkéjének 20%-ánál nagyobb potenciális csökkenését jelzik, akkor a Bank megteszi a szükséges intézkedéseket a kamatláb-kockázati kitettségének csökkentése érdekében. 9. Likviditási kockázat A Bank likviditási kockázatai alapvetően két kategóriába sorolhatók (ICAAP): a) Lejárati: a lejárati összhang hiányával összefüggő likviditási kockázat; b) Strukturális: a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggő kockázat. A Bank alapvető célja a likviditáskezelésével kapcsolatos előírások és iránymutatások betartása, az azonnali és mindenkori fizetőképesség (likviditás és szolvencia) biztosítása. A hatékony likviditáskezelés biztosítja, hogy a Banknak elegendő likvid eszköze, vagy ahhoz való megfelelő hozzáférési lehetősége legyen az esedékes fizetési kötelezettségek teljesítésére / 26 -

13 A Bank a lejárati összhangjának mindenkori biztosítása érdekében az Igazgatóság által elfogadott mértékű limiteket alkalmaz. A konzervatív hitelnyújtási politika eredményeképpen a Bank saját tőkéje fedezetet nyújt a közép és hosszúlejáratú hitelekre, valamint a csekély volumenű befektetésekre. A forrásbevonás konkrét feltételeit a piaci körülmények változásával összhangban a Bank Eszköz- Forrás Bizottsága határozza meg. A likviditási tartalékpolitika célja, hogy mindenkor megfelelő szintű likvid eszközök álljanak a Bank rendelkezésére a váratlan pénzkiáramlások fedezetéül. A Bank felkészült a rendkívüli likviditási helyzetek megfelelő, biztonságos kezelésére. II. Kockázatok azonosítása, mérése, a figyelemmel kísérésüket biztosító szervezeti egységek és funkciók leírására Vállalatfinanszírozási Osztály A kockázatvállalási előterjesztésekben bemutatja az ügyfél-, az ügylet- és a biztosítéki rendszer kockázatait, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére, üzleti kondíciókra. A havi, valamint a negyedéves jelentések és minősítések keretében a Kockázatkezelési Osztállyal közösen tesz javaslatot az ügyletek minősítésére, a hozzájuk kapcsolódó esetleges értékvesztés / céltartalék elszámolásra. Kockázatkezelési Osztály Feladata a Bank döntéshozó testületei részére a Vállalatfinanszírozási Osztály által készített helyi hitel, befektetési és egyéb kockázatvállalási előterjesztések és szerződés tervezetek kockázati szempontú véleményezése, KHR, céginformációk ellenőrzése, helyi ügyfelek adósminősítése, fedezetértékelésés ügyletminősítés céljából. A helyi ügyletek esetében javaslatot tesz az ügyféllimit nagyságára, és a kihelyezési szerződésekben alkalmazandó kockázatmérséklést szolgáló pénzügyi és jogi feltételekre. Véleményezi a Bank döntéshozó testületei számára készülő, a minősítendő eszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minősítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére vonatkozó előterjesztéseket. Amennyiben szükségessé válna, a Vállaltfinanszírozási Osztállyal közösen javaslatot tenne a kétes vagy rossz minősítésűvé váló kintlévőségek behajtására, javaslatokat tenne a kapcsolódó ügylet, ügyfél, fedezet átminősítésére, az értékvesztés és céltartalék összegére. Együttműködik a Vállaltfinanszírozási Osztállyal az ország- és banklimitek megállapításában és felülvizsgálatában. Bankfiók Gondoskodik az ügyfelek adatainak pontos, naprakész vezetéséről, lebonyolítja az ügyfelek számláival kapcsolatos tranzakciókat, segíti a Compliance Officer tevékenységét / 26 -

14 Belső Ellenőrzés Folyamatos ellenőrzéssel támogatja a menedzsment kockázat-csökkentési eljárásait. Adminisztráció Kezeli az esetleges reputációs kockázatokat, közreműködik a Bank PR tevékenységének megszervezésében és a Bank működéséhez szükséges (nem IT) technikai feltételek kialakításában. Könyvelés A Banknál előforduló, a működési kockázatból fakadó veszteségek adatainak rögzítése, az esetleges hibákról, tévedésekről az érintett terület értesítése, hogy azokat kiküszöbölhessék azokat a Bank számára optimális módon. Back Office A pénzforgalom (átutalások) lebonyolítása és az azzal kapcsolatos kockázatok lehetőség szerinti megelőzése, a bekövetkezett tévedések hatásának minimalizálása. Informatikai Osztály Biztosítja a Bank informatikai rendszereinek működését, meghatározó szerepe van az informatikai alkalmazásokkal összefüggő működési kockázatok felmérésében és a kockázatkezelési terv kidolgozásában. Treasury A Treasury kezeli a Bank likviditását és a felmerülő piaci kockázatokat. III. Kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre 1. Ügyfélminősítés A Bank ügyfélminősítést végez minden ügyfélre, akivel kockázatvállalási szerződést köt, vagy arra, aki a kockázatvállalást részben vagy egészben pl. garanciával biztosítja. A minősítés alapulhat a Felügyelet által elismert nemzetközi hitelminősítő intézetek besorolásán, vagy a Head Office minősítésén. Az ügyfél minősítési kategóriája befolyásolja az ügyfél hitelezhetőségét, limitjét, a fedezeti követelményeket és a kockázatvállalás árát. 2. Fedezetértékelés A Bank a döntés előkészítési, majd a nyomon követési szakaszban folyamatosan értékeli az ügyfél által biztosított fedezeteket. A Bank az adós fizetésképtelensége miatt esetleg beálló értékesítési kényszer hatását is tükröző fedezeti szorzóval állapítja meg az eszköz (ingatlan) reális likvidációs, azaz kényszerfedezeti értékét. Új ügyfeleknél és ügyleteknél alapkövetelmény, hogy a fedezet értéke lefedje a kockázatvállalás és az egy éves kamat, és/vagy az esetleges késedelmi kamat, valamint a várható banki jutalékok összegét. A jelzálogszerződésekben alkalmazott fedezettségi arány tekintettel van az esetleges behajtás során felmerülő jogi, behajtási költségekre is / 26 -

15 3. Ügyletminősítés és értékvesztés-elszámolás, illetve céltartalék-képzés Az ügyletek ügyletminősítési kategóriába sorolását a kitettség könyv szerinti értékéhez viszonyított és a számított értékvesztés illetve megképzett céltartalék aránya határozza meg a következő módon (bár a Banknak még nem volt olyan kintlévősége, amelynél az ügyfél nem teljesített szerződés szerint): A viszonylag kis összegű kihelyezéseknél (a szavatoló tőke 2% alatt) az egyszerűsített minősítéshez csoportátlagot alkalmazna a Bank a céltartalék beállításánál. Megképezendő céltartalék % (egyedi értékelésnél) Megképezendő céltartalék % (csoportos értékelésnél) Problémamentes 0 0 Külön figyelendő Átlag alatti Kétes Rossz Ügyletkockázati súlyok és azok tőkekövetelményének meghatározása A Bank az ügyletek, illetve a kitettségek kockázati súlyának és tőkekövetelményének meghatározásához minden kitettséget kitettségi osztályba sorol. IV. Kockázatmérséklésre, fedezet alkalmazásra vonatkozó mérési módszerek és alkalmazási körük, valamint hatékonyságuk ellenőrzése 1. Kockázatvállalási Szabályzat tartalmazza a Bank lehetséges hitel jellegű kockázatvállalási szolgáltatásait, és az adott típusú kockázat-vállalásra vonatkozó általános előírásokat, a nagykockázat-vállalás speciális szabályait, a vállalt kockázatok ellenőrzésének rendjét. 2. Ügyfélminősítési szabályzat Az ügyfélminősítést el kell végezni mindenkire, akivel szemben a Bank kockázatot vállal. Amennyiben a kockázatvállalás teljes összegét vagy annak egy részét harmadik személy bankgaranciája biztosítja, akkor a minősítést elsősorban a garanciavállalóra kell elvégezni. Az ügyfélminősítést el kell végezni a kockázatvállalás megtörténte előtt (alapminősítés) és a szerződés futamideje alatt legalább évente egyszer. A Bank az ügyfélminősítés során az egyes ügyfeleket a szabályzatban meghatározott minősítési kategóriákba sorolja. A szabályzat tartalmazza az ügyfélminősítéshez szükséges információk körét, az ügyfélminősítés menetét és az ügyfél hitelképességének függvényében követendő banki magatartást. 3. Fedezetértékelési szabályzat határozza meg azokat a szempontokat, amelyeket a Bank a fedezetek értékelésénél alapul vesz a fedezet típusától függően, valamint a fedezetek értékében és érvényesíthetőségében bekövetkező - 15 / 26 -

16 változások esetén alkalmazandó eljárásokat. A Bank azt a biztosítékot fogadja el, amely értékelhető, jogilag érvényesíthető, értékálló és likvid. 4. Ügyletminősítési és értékelési szabályzat Általános elvek: - a Bank eszközeit és mérlegen kívüli tételeit negyedévente minősíti; - minősítési kötelezettség alá tartoznak a hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból eredő követelések, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások; befektetések, értékpapírok (a továbbiakban: befektetések), függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek (a továbbiakban: mérlegen kívüli kötelezettségek). 5. Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzat Az ügylet- és eszközminősítés alapján a megfelelő eszközminősítési kategóriába, illetve értékelési csoportba történő besorolással értékvesztést kell elszámolni az értékpapírok, befektetések, követelések, valamint az egyéb eszközök után. Céltartalékot kell képezni a hitelintézetek könyvvezetését szabályozó jogszabályokban felsorolt függő és jövőbeni kötelezettségekre is. A Bank amennyiben szükség lesz rá egyedi értékelés alapján határozza meg az értékvesztés vagy visszaírás elszámolását és a céltartalék képzését, felszabadítását, felhasználását. V. Prudenciális szabályok alkalmazása A Bank nem tartozik összevont alapú felügyelet alá. A Bank nem rendelkezik számviteli konszolidációba bevonandó intézményekkel. A Bank nem alkalmaz hitel derivatívákat. A Bank nem alkalmaz nettósítást. A Banknak nincs lényeges volumenű, a Felügyelet által kiemelten kezelt kockázatos portfóliója. (Az egyetlen ilyen jellegű kitettség a csekély mértékű nyitott pozíció.) A Bank nem foglalkozik sem értékpapírosítással, sem értékpapír ügyletekkel (eltekintve az MNB kéthetes kötvényeinek vásárlásától) / 26 -

17 VI. Szavatoló tőke december 31. millió HUF ALAPVETŐ TŐKE Alapvető tőke pozitív összetevői Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Általános tartalék 565 Lekötött tartalék 500 Általános kockázati céltartalék 0 Általános kockázati céltartalék adótartalma 0 Mérleg szerinti eredmény 470 Alapvető tőke negatív összetevői Immateriális javak 13 JÁRULÉKOS TŐKE Járulékos tőke pozitív összetevői Lejárat nélküli alárendelt kölcsöntőke Járulékos tőke negatív összetevői Járulékos tőke limit feletti része 0 Levonások előtti szavatoló tőke Tőkemódosítás pénzügyi intézményekben fennálló részesedések miatt 0 Hpt. korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke Levonás Hpt. 79. (2) túllépése miatt Piaci kockázatok fedezetére felhasználható összes kiegészítő tőke 0 SZAVATOLÓ TŐKE (pénzügyi és befektetési tevékenység fedezetére szolgáló) A Banknak a BOC csoporttal szembeni kitettsége december 31-én meghaladta a szavatoló tőkéjének összegét. A túllépés összegét a tőkemegfelelési mutató számításánál a Bank közvetlenül levonja a szavatoló tőkéből. VII. Tőkemegfelelés A belső tőkemegfelelés értékelési folyamat (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) keretében a Bank felmérte, milyen összegű tőke szükséges a Bankot érintő kockázatok ellensúlyozására. A Bank a szélsőséges, de lehetséges események potenciális hatásának az értékelésére stressz-teszteket alkalmaz. A Bank a működési kockázat miatti tőkekövetelményt továbbra is az alapmutató módszert követve állapítja meg ben a működési kockázatból származó összes veszteség elenyésző volt, ezért a számított tőkekövetelmény bőven fedezte azokat / 26 -

18 A Bank a piaci kockázatok I. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására ami magában foglalja a hitelezési kockázat tőkekövetelményét is a sztenderd mérési módszert alkalmazza. A Bank kidolgozott egy számítási módszert a II. pillér alatti kockázatainak a felmérésére. Ez a számítás elegendő tőkét biztosít az ország-kockázatokra is, különösen azért, mert a Bank csak befektetési kategóriába tartozó országokban vállalt kockázatot. A koncentrációs kockázat viszonylag jelentős, azonban az elszámolási kockázat, a reputációs kockázat alacsony. A reziduális kockázat méréséhez a Bank fennállása alatt nem tett szert tényleges tapasztalati számokra, mivel valamennyi adós rendben eleget tett kötelezettségeinek, így nem került sor biztosíték érvényesítésére. A Bank a forrásbevonási és hitelezési tevékenysége során arra törekszik, hogy az alkalmazott kamatbázisokat, átárazási periódusokat összhangban tartsa, ezért a Banknál a kamatláb-kockázatra elegendő csekély pótlólagos tőke képzése. A stressz-tesztek a rövid átárazási periódusnak köszönhetően alacsony kockázati kitettséget számszerűsítenek. A Bank alacsonyan tartja a deviza nyitott pozíciókat, azonban a Felügyelet által kidolgozott és előírt módszer szerinti stressz tesztek alkalmazásával folyamatosan méri a devizaárfolyamok extrém mértékű elmozdulása esetén várható veszteségeket. Az alacsony nyitott pozíció miatt a stressz-tesztek alacsony potenciális veszteséget valószínűsítenek. Tekintettel a Bank sajátosságaira, miszerint: - a saját tőke a mérleg-főösszegnek mintegy 30 %-át teszi ki, - a szavatoló tőke a mérleg-főösszegnek mintegy 40 %-át teszi ki, - az ügyfelek rövid lejáratú betéteket helyeznek el, amelyeket a Bank hasonló lejáratra és alacsony kockázat mellett helyez ki, valamint - az anyabanknak rendkívül erős a likviditási pozíciója, a Bank likviditási kockázata csekély, így a Banknál nem indokolt erre a kockázatra jelentős pótlólagos tőke képzése december 31.-i állapot szerint a teljes hosszúlejáratú hitelportfoliót és az összes befektetést a Bank saját tőkéje lefedi. A stratégiai döntéseket a Tulajdonos hagyja jóvá, ezért a Bank a stratégiai kockázatokra nem képez elkülönítetten pótlólagos tőkét. A Bank a nehezen számszerűsíthető kockázatokra (pl. a reputációs kockázatra, a stratégiai kockázatra) képezi a tőkepuffert. A Bank tőke-megfelelési (szolvencia) mutatója az 1. és a 2 pillér tőkeszükségletét is figyelembe véve december 31.-én 25,81 % volt / 26 -

19 A kitettségi osztályokra vonatkozóan a Hpt. 76/A. -a (1) bekezdése szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban december 31.-én millió forintban: Kitettségi osztály megnevezése Kitettség Kockázattal súlyozott kitettség Tőke követelmény Hitelezési kockázat Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi önkormányzattal szembeni kitettség Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettség Vállalkozásokkal szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Egyéb tétel kitettsége Összesen Hitelezési és a felhígulási kockázat A Bank hitelállománya problémamentes, az ügyfeleknek a Bank felé lejárt kötelezettsége nem volt, ezért a Bank évben nem képzett céltartalékot. A Bank az ügyfél esetleges késedelmes teljesítésével és a követelés minőségének romlásával kapcsolatos problémák kezelését belső szabályzatában meghatározta. A Bank a kintlévőségeket, befektetéseket és mérlegen kívüli vállalt kötelezettségeket kategóriákba sorolja a korábban említettek szerint: problémamentes, külön figyelendő, átlag alatti, kétes, rossz. Az egyes minősítési kategóriákba tartozó kitettségek után szükség szerint az Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzatban előírt céltartalékot képezi meg. Az eszközminősítési kategóriákba sorolás szempontjai közül megemlítjük az alábbiakat: a) az ügyfélminősítés: az ügyfél pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelő képessége, b) a törlesztési rend betartása: a kintlévőség törlesztésénél keletkezett esetleges késedelmek, c) az ügyfélhez kapcsolódó ország-kockázat, d) a biztosítékok értéke, hozzáférhetősége, e) a tétel továbbértékesíthetősége, f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség és a fentiek változásai. Amint korábban említettük, során a Bank valamennyi követelése problémamentes volt, így céltartalék képzésére vagy értékvesztés elszámolására nem került sor a kintlévőségek miatt. A Bank egyedi értékelés alapján határozná meg, ha értékvesztést, visszaírást kellene számolni vagy - 19 / 26 -

20 céltartalékot képezni, felszabadítani, felhasználni. A céltartalék képzés mértékének a valószínűsíthető veszteség nagyságát kell tükröznie. A 196/2007 Kr. a felhígulási kockázatot és az ehhez tartozó tőkekövetelményt vásárolt követelésre vonatkoztatja, a Banknak vásárolt követelése nincs, így a felhígulási kockázatot nem vizsgálja. Kínai vállalatok gazdasági szektoronkénti megoszlása a december 31.-én fennálló kamatokkal növelt kinnlevőségek szerint Gazdasági szektor M HUF Elektronika Élelmiszer Általános kereskedelem Vegyipar Műanyaggyártás 177 Textilipar 177 Összesen A Kínai Népköztársaság adósbesorolása a Standard and Poor s Ratings Services ország-minősítése szerint A+. A Magyarországon és Kínán kívüli harmadik országokban fennálló nem banki kitettség az év végén: BMW (gépkocsigyártás) Németország. A céget a Moody s A3-as kategóriába sorolta / 26 -

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2009. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6.

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. ép. 1/6. A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményeinek teljesítéséről szóló 234/2007.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása...

Tartalomjegyzék. 1. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 4. 2. Javadalmazási politika... 10. 3. Prudenciális szabályok alkalmazása... A Magyar Vidék Hitelszövetkezet kockázatkezelésre vonatkozó információinak nyilvánosságra hozatala 2013. évre vonatkozóan a 234/2007. (XI.4.) Kormányrendeletben meghatározott nyilvánosságra hozatali követelmények

Részletesebben

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL

DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. DRB DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS BANK ZRT A NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2012. DECEMBER 31. A DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia:

Kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok Kockázati stratégia: NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012 1. BEVEZETÉS A Rónasági Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 137/A -ának, valamint a hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A 2012. december 31-i beszámolóhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről és a tőke-megfelelőségről Budapest, 2013. május 9. Az FHB

Részletesebben

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI TÁJÉKOZTATÓJA A 2011. PÉNZÜGYI ÉVRE 2012. ÁPRILIS 19. A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET RUM ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2013.12.31 Rum és Vidéke Takarékszövetkezet 1 A Rum és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év

NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM. 2010. év NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALI KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZÓ DOKUMENTUM 2010. év VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvény (Hpt.) 234/2007. (IX.4.) Korm.

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI TÁJÉKOZTATÓJA a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján 2013.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK I. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK A Rakamaz és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendeletben előírt

Részletesebben

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012.

Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. Nyilvánosságra hozott hitelintézeti információk 2012. SZABOLCS Takarékszövetkezet 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. Cg.: 15-02-050272 Adószám: 10047169-2-15 A SZABOLCS Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek

1.) Kockázatkezelési elvek, módszerek A Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés körében a következőkben

Részletesebben

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia

Kockázati elvek, módszerek. Kockázati stratégia A Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.4) Kormányrendeletben előírt kötelezettségének megfelelően a 2008. üzleti

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Örkényi Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Kormányrendeletben előírt szabályoknak megfelelően,

Részletesebben

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1.

TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. TISZA TAKARÉKSZÖVETKEZET 5430 TISZAFÖLDVÁR, Ó NAGY BENJÁMIN ÚT 1. ADÓSZÁM: 10081901-2-16 CG: 16-02-001512 TEL: 56/570-150 FAX: 56/570-154 SZÁMLASZÁM: 70000007-10000056 Nyilvánosságra hozatal a kockázatkezelésről,

Részletesebben

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés

MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Nem konszolidált pénzügyi kimutatások és független könyvvizsgálói jelentés A 2011. december 31-ével záruló évre Ez a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012.

HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. HUNGÁRIA TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2012. Bonyhád, 2013. május 14. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ

CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ CITIBANK ZRT KOCKÁZATI BESZÁMOLÓ 2008.12.31 Tájékoztató a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. Korm. rendelet alapján a Citibank Zrt.- re vonatkozóan BEVEZETÉS

Részletesebben

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010.

VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. VÖLGYSÉG-HEGYHÁT TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK 2010. Bonyhád, 2011. április 29. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 4 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 4 3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK 4 4. KOCKÁZATKEZELÉSI

Részletesebben

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre

Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre A GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet Kockázati Stratégiája a 2013-2014-2015 évekre Középtávú üzleti terv melléklete Az Igazgatóság 3/2013.03.05. számú Határozatával jóváhagyva Sohajda Jánosné elnök-ügyvezető

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A KERESKEDELMI BANKOK HITELEZÉSI, ADÓSMINŐSÍTÉSI, BEHAJTÁSI GYAKORLATÁNAK

Részletesebben

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató

Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatali tájékoztató A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekrl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló1996. évi CXII. törvény (Hpt)

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31.

Kockázati beszámoló. Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Kockázati beszámoló Kiegészítés a Deutsche Bank ZRt. 2009. üzleti évre vonatkozó éves beszámolójához 2009. december 31. Bevezet A Deutsche Bank ZRt. a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Szentesi Hitelszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. (IX.04.) Korm. Rendeletben előírt szabályoknak történő megfelelés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben