A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja."

Átírás

1 A Bank of China Hungária Zrt. A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítéséről szóló 234/2007. kormány rendelet alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé december 31.-i mérlege és eredmény elszámolása alapján A (a továbbiakban: Bank) évente egyszer, az éves beszámoló jóváhagyását követően közzéteszi a Bankot érintő lényeges információkat a védett és a bizalmas információk kivételével. A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel és a működési kockázat tőkekövetelményét az alapmutató módszerrel számítja. A Bank fennállása alatt valamennyi ügyfél a Bankkal szemben fennálló összes kötelezettségét időben teljesítette, ezért nem volt értékvesztés elszámolás és work-out tevékenységre sem került sor. I) A kockázatok és a kezelésükre szolgáló elvek és módszerek A Bank tevékenységének legnagyobb kockázata az ügyfelek hitelezésével kapcsolatban mutatkozik, ezért a vonatkozó kockázatok kezelése kiemelt figyelmet érdemel. 1. Ügyfél-hitelezési kockázat 1.1. A hitelezési kockázat kezelésének stratégiája A Bank biztonságos és nyereséges működése érdekében kialakította az ügyfél-hitelezés és kockázatvállalás feltételeit, amelyeket a vonatkozó jogszabályok, a Tulajdonos üzleti elképzelései és előírásai, valamint a Felügyelet ajánlásai alapján szükség szerint módosít. Az ügyfél hitelezés alatt értendő minden kockázatvállalás, amelynek eredményeképpen a Bank fizetési kötelezettséget vállal ügyfele miatt és fennáll annak lehetősége, hogy az ügyfél nem a szerződés szerint teljesíti fizetési kötelezettségét (beruházási hitel, forgóeszköz hitel, folyószámla hitel, garancia nyújtás, akkreditív nyitás, stb). A Bank akkor nyújt hitelt vagy vállal kezességet, bankgaranciát, egyéb bankári kötelezettséget, ha annak teljes megtérülése az ügyletre vonatkozó üzleti, pénzügyi tervek alapján és a rendelkezésre álló fedezetekkel biztosítottnak látszik. A Bank elsősorban ingatlan, bankgarancia vagy készpénzfedezet mellett nyújt hitelt a helyi piacon, szindikált hiteleknél pedig a Tulajdonos által vizsgált és preferált üzletekben vesz részt során a Bank nem csatlakozott új szindikált hitel nyújtásához, a korábban nyújtott hiteleket az adósok rendben törlesztették, illetve volt olyan hitel, amelyet előtörlesztettek. - 1 / 17 -

2 A Bank 2010-ben is nyújtott rövidlejáratú hiteleket Kínában bejegyzett vállalatok számára a Tulajdonos Bank of China Ltd.,-del (BOC) kötött együttműködési megállapodás alapján, amely rendelkezik a hitelek törlesztésének biztosítékáról. A döntéshozó fórumok (a vezérigazgató a Cenzúra Bizottság /a továbbiakban: CB/ javaslatára, az Igazgatóság a vezérigazgató javaslatára vagy a Tulajdonos az Igazgatóság javaslatára) értékhatár vagy üzlettípus szerint hoznak döntést. A döntéshozó határozatában rögzíti a kockázatvállalás feltételeit. A kockázatvállalási előterjesztéseket véleményezik az üzleti területtől független szervezeti egységek. A kockázatok nyomon követése a kockázatvállalást jóváhagyó döntésre épül. A kockázat vállalási szerződések megkötésekor és a hitelek folyósításakor a Bank ellenőrzi a szerződéskötési és a folyósítási feltételek teljesítését. A Bank rendszeresen ellenőrzi, hogy az ügyfél eleget tesz-e fizetési és adatszolgáltatási kötelezettségének. A mulasztásokat a Bank szankcionálhatja Hitelezési kockázat kezelésének folyamata Az ügyfél és ügylet minősítése A Bank döntéshozó testületei részére a kockázatvállalási előterjesztéseket a Vállalatfinanszírozási Osztály készíti el. A helyi adósok számára történő kihelyezések esetében az attól szervezetileg független Kockázatkezelési Osztály értékeli az előterjesztést, amelynek során: a) ellenőrzi az ügyfél adatait a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR); b) ellenőrzi hogy az előterjesztés megfelel-e a banki szabályzatoknak; c) elemzi az ügyfél, az ügylet és felajánlott fedezetek, biztosítékok kockázatait; az ügyfél mérlegadatai alapján az ügyfelet kockázati csoportba sorolja és ügyfél-limitet állít fel, d) az elemzés összegzéseként állást foglal, hogy a Kockázatkezelési Osztály a rendelkezésre álló információk alapján az ügyletet támogatja, elutasítja, és/vagy milyen szerződéses feltételek mellett támogatja. A Kínában bejegyzett vállalatok számára nyújtott és BOC csoporton belüli együttműködés által szabályozott ügyleteket a Vállalatfinanszírozási Osztály kezeli A szerződéskötést és hitelfolyósítást megelőző lépések A Kockázatkezelési Osztály a helyi adósokkal kötendő szerződéseket azok aláírása előtt ellenőrzi. a) Megvizsgálja, hogy a szerződéskötéshez szükséges érvényes vezérigazgatói és/vagy igazgatósági és/vagy tulajdonosi határozat rendelkezésre áll-e i) a szerződéskötési feltételek teljesültek-e, ii) valamennyi, a határozatnak megfelelő szerződés elkészült-e, - 2 / 17 -

3 iii) a szerződés(ek) adatai teljes körűek, valósak és egymással konzisztensek-e, iv) a szerződések a határozatban szereplő valamennyi adatot, rendelkezést és kikötést helyesen tartalmazzák-e, b) Meggyőződik a KHR és egyéb on-line adatbázisokban az adatok helytállóságáról. Amennyiben a szerződés, vagy a szerződések bármelyike nem minősül kifogástalannak, a Kockázatkezelési Osztály észrevételeiről tájékoztatja a Vállalatfinanszírozási Osztályt Javaslattétel az eszközök minősítésére Elsődlegesen a Kockázatkezelési Osztály feladata a javaslattétel a Bank döntéshozói számára az ügyféleszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minősítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére. A Bank az ügyfelekhez tett kihelyezéseit, a szerződéses fizetési feltételek teljesítését havonta ellenőrzi és erről tájékoztatást ad Bank illetékesei számára. A teljes ügyfélportfolióra kiterjedő értékelés időben kiszűri a tényleges és várható kockázatokat. A Vállalatfinanszírozási Osztály a lejáratok előtt figyelmezteti az adósokat a számlák feltöltésére. Ha szükségessé válna, akkor a Vállalatfinanszírozási Osztály és a Kockázatkezelési Osztály a Jogi Iroda bevonásával intézkedne a késedelmes fizetésekkel kapcsolatos tennivalókról. A Bank fennállása alatt erre eddig nem volt szükség, mivel az adósok rendben eleget tettek fizetési kötelezettségeiknek. Amennyiben a késedelem és / vagy a várható veszteség a banki követelés átminősitésére és / vagy céltartalék-képzésre adna okot, az érintett osztályok előterjesztése alapján a CB tesz javaslatot a behajtással kapcsolatos tennivalókra és az értékvesztés / céltartalék mértékére, amit a vezérigazgató, az Igazgatóság, vagy a Tulajdonos hagy jóvá. A Kockázatkezelési Osztály a havi, valamint a negyedéves jelentéseket és minősítéseket a Könyvelés részére adja át ellenőrzésre. A havi jelentésen túl minden naptári negyedév végét követő 10. munkanapon a Vállalatfinanszirozási Osztály a Kockázatkezelési Osztály véleményét figyelembe véve jelentést tesz a CB részére, amennyiben szükség van átminősitésre és céltartalék képzésre. 2. A működési kockázatok A működési kockázatok tekintetében a Bank A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30.) kormányrendelet előírásait követi az alapmutató módszer szerint. A Bank a működési kockázat fedezetére december 31.-én 184 millió HUF összeget különített el. A Banknál valamennyi szervezeti egység figyeli, értékeli és kezeli a saját tevékenységében felmerülő zavarokat, működési kockázatokat és készíti el, illetve aktualizálja a folyamat-szabályozási leírásokat, ügyrendeket és belső szabályzatokat. A Bank funkcionális szervezeti egységei (elsősorban a - 3 / 17 -

4 Könyvelés és a Belső Ellenőrzés) bizonyos működési kockázatok, veszteségadatok gyűjtéséért, könyveléséért és értékeléséért a Bank egész területén felelősek. A Bank a folyamatok kockázati szintjét értékelve meghatározza, hogy az adott folyamat esetleges hiányosságai milyen kockázatot hordoznak, milyen számszerű veszteséget okozhatnak és a folyamatba épített, vagy egyéb ellenőrzések, valamint intézkedések milyen mértékben előzhetik meg, illetve csökkenthetik azokat. A legfontosabb folyamatokra üzletmenet-folytonossági tervek készülnek. A működési kockázattal összefüggő adatgyűjtés folyamata Minden szervezeti egység, ha működési hiányosságokat, zavarokat, veszteséget észlel, rögzíti és a vezérigazgatónak címzett eseti feljegyzésben jelenti. A számszerűsíthető veszteségekről az adatokat a Könyvelés ellenőrzi és összegzi. A vezérigazgató szükség esetén tájékoztatja a Bank Igazgatóságát a működési kockázattal kapcsolatos veszteségekről és a megtett, illetve megteendő lépésekről. A beszámolási időszakban a Bank nem szenvedett el érdemi működési veszteséget. 3. Piaci kockázat A Bank 2010 folyamán HUF, EUR, CNY és USD forrásokat gyűjtött és minimális nyitott deviza pozíciót tartott. A Bank ügyfeleinek megbízásából végez deviza vételi és eladási ügyleteket; 2010-ben ügyfél megbízásból nem végzett sem kamat, sem FX derivatív (forward vagy swap) ügyleteket. 4. Reziduális kockázat Az ügyfelekkel szembeni kihelyezési kockázatokat a Bank azzal csökkenti, hogy a hitelfedezetek, biztositékok befogadásakor a fedezeti kört és értékeket nagyon óvatosan határozza meg. Amennyiben a Bank óvadék mellett nyújtott hitelt és a hitelnyújtás más devizában történt, mint amiben az óvadékot lekötötték, a deviza árfolyamok változásából fakadó kockázatok mérséklése végett a Bank az óvadék összegét általában a hitel összegénél 20 %-kal magasabb összegben határozta meg. A kiadott garanciák esetében a Bank figyelemmel van az esetleges garancia lehívásoknál felmerülő pótlólagos költségekre és azok megtérítését is szabályozza szerződéseiben. Az ügyfelek számára történő kihelyezések előterjesztői bemutatják a fedezetek tényleges piaci értékét és az esetleges behajtással együtt járó kiadásokat befolyásoló tényezőket, és az ügyfélminősítés, valamint az ügylet függvényében meghatározott fedezeti követelménynél nagyobb fedezeti szorzót állapíthatnak meg. A hosszabb lejáratú kihelyezéseket biztosító ingatlanfedezeteknél az ingatlanok rendszeres újraértékelésére is sor kerül. 5. Koncentrációs kockázat A koncentrációs kockázat kezelésének alapvető eszköze a limitrendszer. - 4 / 17 -

5 Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagy-kockázatvállalást a Hpt. szabályozza. A Bank folyamatosan vizsgálja kitettségeinek ügyfélcsoport és ágazati koncentrációját. A kis volumenű magyarországi kihelyezések miatt a Bank ezt a kockázatot és limitfigyelést a szindikált hitelek és a kínai bejegyzésű vállalatok esetében tekintette fontosnak 2010-ben. A BOC csoport által nyújtott egyedi kötelezettségvállalások révén a kínai vállalati kihelyezések a Bank számára pénzintézeti kockázattá váltak. A földrajzi koncentrációt illetően a Bank nem alkalmaz országon belül régiós limiteket. 6. Országkockázat A Bank nemzetközi műveleteihez ország-limiteket határoz meg mindazon országokra, amelyekben egyszeri vagy folyamatos kihelyezése és kitettsége van (pl. Bank of China fiók, illetve leánybank, kitettséget eredményező tranzakcióban érintett partnerbank vagy hiteladós). Az országlimit a Banknak az adott országban bejegyzett pénzügyi intézményeivel és ügyfeleivel szemben vállalható kockázatok összesített mértéke. Az országlimitek maghatározásakor a Bank a Standard and Poor s Ratings Services ország-minősítéseire támaszkodik. A Bank csak befektetési kategóriájú országokban rendelkezik kitettséggel, így az országkockázat nem növeli a Bank tőkeszükségletét. A Bank a partner 7. Partnerkockázat A Bank a csekély számú és általában nagyon rövidlejáratú származtatott üzletnél (jellemzően FX swap) a partnerkockázatot elsősorban a limitrendszeren keresztül minimalizálja. A csekély számú üzlet és azok viszonylag kis összege nem befolyásolja érdemben a Bank szavatoló tőkéjét. 8. Banki könyvi kamatlábkockázat A Banknak a saját tőkéjén túli forrásai rövid lejáratú ügyfélbetétekből vagy a BOC Csoport tagjaitól felvett rövidlejáratú hitelekből adódnak, ezért a Bank kamatkockázat kezelési politikájának alapelve, hogy három hónapnál hosszabb futamidőre nem vállal fix kamatozású kihelyezéséket, ha nem tudja azonos futamidejű és ugyancsak fix kamatozású forrással finanszírozni azt. A Bank a piaci mozgásokat követő kamatbázist alkalmaz (HUF: BUBOR, EUR: EURIBOR, USD: LIBOR, CNY: HIBOR). Az itt ismertetett gyakorlat okán a Bank az ICAAP keretében foglalkozik a kamatláb kockázat mérésével. A tekintettel arra, hogy az ügyfelek nagyon rövid lejáratra helyezik el betéteiket a Banknál (gyakran csak a folyószámára történik befizetés betét lekötés nélkül), emiatt a Bank folyamatosan jelentős volumenű likvid eszközt tart kéthetes MNB kötvények formájában. A Bank elfogadja, ha ügyfelei a fennálló hiteleiket előtörlesztik, aminek negatív kamathatását azzal mérsékeli, hogy csökkenti az általa a BOC Csoport tagjaitól bevont forrásokat, tehát kevesebb kamatot fizet a bevont forrásokért. - 5 / 17 -

6 A Felügyelet ajánlását követve a belső tőkeszükséglet számítása a G10-es ország devizájában lévő kitettség esetén +/- 200 bp-os kamatsokk feltételezésén alapul. A stressz teszt ugyanezt a módszert alkalmazza a HUF pozícióra, de figyelembe véve a magyarországi folyamatokat a kamatlábsokk mértékére 300 bázispontot alkalmaz a Bank. A Banknak nem G10-es ország devizájában levő kitettsége CNY-ban áll fenn, ami nem éri el a Felügyelet ajánlásában foglalt minimális mértéket (5%), ezért azt 2010 vonatkozásában a Bank figyelmen kívül hagyja. Amennyiben a banki könyv kamatlábkockázatára vonatkozó sztenderd kamatlábsokkok a Bank szavatoló tőkéjének 20%-ánál nagyobb potenciális csökkenését jelzik, a Bank intézkedéseket tesz a kamatláb-kockázati kitettségének csökkentése érdekében december 31.-i állapot szerint a kamatsokk számítás az alábbi többlet tőkekövetelményt mutatta devizánként millió forintban kifejezve: HUF: 5,546, EUR: -1,900, USD: 3, Likviditási kockázat A Bank likviditási kockázatai: a) a lejárati összhang hiányával összefüggő likviditási kockázat; b) a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggő kockázat. A konzervatív hitelnyújtási politika eredményeképpen a Bank saját tőkéje fedezetet nyújt a közép és hosszúlejáratú hitelekre, valamint a csekély volumenű befektetésekre. A forrásbevonás konkrét feltételeit a piaci körülmények változásával összhangban a Bank Eszköz- Forrás Bizottsága határozza meg. A Bank felkészült a rendkívüli likviditási helyzetek kezelésére. II) A kockázatok azonosítását, mérését, figyelemmel kísérését biztosító szervezeti egységek és funkciók leírására Vállalatfinanszírozási Osztály A kockázatvállalási előterjesztésekben bemutatja az ügyfél-, az ügylet- és a biztosítéki rendszer kockázatait, javaslatot tesz a kockázatok kezelésére, üzleti kondíciókra. A havi, valamint a negyedéves jelentések és minősítések keretében a Kockázatkezelési Osztállyal közösen tesz javaslatot az ügyletek minősítésére, a hozzájuk kapcsolódó esetleges értékvesztés / céltartalék elszámolásra. Kockázatkezelési Osztály Feladata a Bank döntéshozó testületei részére a Vállalatfinanszírozási Osztály által készített hitel-, befektetési és egyéb kockázatvállalási előterjesztések és szerződés tervezetek kockázati szempontú véleményezése, KHR, céginformációk ellenőrzése adósminősítés, fedezetértékelés- és ügyletminősítés céljából. A helyi ügyletek esetében javaslatot tesz az ügyféllimit nagyságára, és a kihelyezési szerződésekben alkalmazandó kockázatmérséklést szolgáló pénzügyi és jogi feltételekre. Véleményezi a Bank döntéshozó testületei számára készülő, a minősítendő eszközök és mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minősítésére, az értékvesztés és céltartalék mértékére - 6 / 17 -

7 vonatkozó előterjesztéseket. Amennyiben szükségessé válna, kezelné a kétes vagy rossz minősítésűvé váló kockázatvállalásokat, javaslatokat tenne az ügylet, ügyfél, fedezet átminősítésére, a céltartalék illetve az értékvesztés elszámolás összegére közösen a Vállaltfinanszírozási Osztállyal. Javaslatot tesz ország és banklimitek megállapítására. Bankfiók Gondoskodik az ügyfelek adatainak pontos, naprakész vezetéséről, segíti a Compliance Officer tevékenységét. Belső Ellenőrzés Folyamatos ellenőrzéssel támogatja a menedzsment kockázat-csökkentési eljárásait. Adminisztráció Kezeli az esetleges reputációs kockázatokat, közreműködik a Bank PR tevékenységének megszervezésében és a Bank működéséhez szükséges (nem IT) technikai feltételek kialakításában. Könyvelés A Banknál előforduló, a működési kockázatból fakadó veszteségek adatainak rögzítése, az esetleges hibákról, tévedésekről az érintett terület értesítése, hogy azokat kiküszöbölhessék a Bank számára optimális módon. Back Office A pénzforgalommal kapcsolatos kockázatok lehetőség szerinti megelőzése, a bekövetkezett tévedések hatásának minimalizálása. Informatikai Osztály Biztosítja a Bank informatikai rendszereinek működését, meghatározó szerepe van az informatikai alkalmazásokkal összefüggő működési kockázatok felmérésében és a kockázatkezelési terv kidolgozásában. Treasury A Treasury kezeli a Bank likviditását és a felmerülő piaci kockázatokat. III) A kockázatmérési és jelentési rendszerek alkalmazási köre 1. Ügyfélminősítés A Bank ügyfélminősítést végez minden ügyfélre, akivel kockázatvállalási szerződést köt, vagy arra, aki a kockázatvállalást részben vagy egészben pl. garanciával biztosítja. A minősítés alapulhat a PSZÁF által elismert nemzetközi hitelminősítő intézetek besorolásán. Az ügyfél minősítési kategóriája befolyásolja az ügyfél hitelezhetőségét, limitjét, a fedezeti követelményeket és a kockázatvállalás árát. - 7 / 17 -

8 2. Fedezetértékelés A Bank a döntés előkészítési, majd a nyomon követési szakaszban folyamatosan értékeli az ügyfél által biztosított fedezeteket. A Bank az adós fizetésképtelensége miatt esetleg beálló értékesítési kényszer hatását is tükröző fedezeti szorzóval állapítja meg az eszköz (ingatlan) reális likvidációs, azaz kényszerfedezeti értékét. Új ügyfeleknél és ügyleteknél követelmény, hogy a fedezeti érték lefedje a kockázatvállalás és az egy éves kamat, valamint a várható banki jutalékok összegét. A jelzálogszerződésekben alkalmazott fedezettségi arány tekintettel van az esetleges behajtás során felmerülő költségekre is. 3. Ügyletminősítés és értékvesztés-elszámolás, illetve céltartalékképzés Az ügyletek ügyletminősítési kategóriába sorolását a kitettség könyvszerinti értékéhez viszonyított és a számított értékvesztés illetve megképzett céltartalék aránya határozza meg a következő módon (bár a Banknak még nem volt olyan kintlévősége, amelynél az ügyfél nem teljesített szerződés szerint): A viszonylag kis összegű kihelyezéseknél (a szavatoló tőke 2% alatt) az egyszerűsített minősítéshez csoportátlagot alkalmaznánk a céltartalék beállításánál. Megképezendő céltartalék % Problémamentes 0 Külön figyelendő 1 10 Átlag alatti Kétes Rossz Az ügyletek kockázati súlyának és tőkekövetelményének meghatározása A Bank az ügyletek, illetve a kitettségek kockázati súlyának és tőkekövetelményének meghatározásához minden kitettséget kitettségi osztályba sorol. IV) A kockázat mérséklésére, a fedezetek alkalmazására vonatkozó mérési módszerek és alkalmazási körük, valamint hatékonyságuk ellenőrzése 1. A Kockázatvállalási Szabályzat tartalmazza a Bank lehetséges hitel jellegű kockázatvállalási szolgáltatásait, és az adott típusú kockázat-vállalásra vonatkozó általános előírásokat, a nagykockázat-vállalás és a konzorciális hitelezés speciális szabályait, a vállalt kockázatok ellenőrzésének rendjét. 2. Ügyfélminősítési szabályzat Az ügyfélminősítést el kell végezni mindenkire, akivel szemben a Bank kockázatot vállal. Amennyiben a kockázatvállalás teljes összegét vagy annak egy részét harmadik személy bankgaranciája biztosítja, akkor a minősítést elsősorban a garanciavállalóra kell elvégezni. Az ügyfélminősítést el kell végezni a kockázatvállalás megtörténte előtt (alapminősítés) és a szerződés futamideje alatt legalább évente - 8 / 17 -

9 egyszer. A Bank az ügyfélminősítés során az egyes ügyfeleket a szabályzatban meghatározott minősítési kategóriákba sorolja. A szabályzat tartalmazza az ügyfélminősítéshez szükséges információk körét, az ügyfélminősítés menetét és az ügyfél hitelképességének függvényében követendő banki magatartást. 3. Fedezetértékelési szabályzat határozza meg azokat a szempontokat, amelyeket a Bank a fedezetek értékelésénél alapul vesz a fedezet típusától függően, valamint a fedezetek értékében és érvényesíthetőségében bekövetkező változások esetén alkalmazandó eljárásokat. A Bank azt a biztosítékot fogadja el, amely értékelhető, jogilag érvényesíthető, értékálló és likvid. 4. Ügyletminősítési és értékelési szabályzat Általános elvek: - a Bank eszközeit és mérlegen kívüli tételeit negyedévente minősíti; - minősítési kötelezettség alá tartoznak a hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni pénzügyi szolgáltatásból eredő követelések, követelésjellegű aktív időbeli elhatárolások; befektetések, értékpapírok (a továbbiakban: befektetések), függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek (a továbbiakban: mérlegen kívüli kötelezettségek). 5. Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzat Az ügylet- és eszközminősítés alapján a megfelelő eszközminősítési kategóriába, illetve értékelési csoportba történő besorolással értékvesztést kell elszámolni az értékpapírok, befektetések, követelések, valamint az egyéb eszközök után. Céltartalékot kell képezni a hitelintézetek könyvvezetését szabályozó jogszabályokban felsorolt függő és jövőbeni kötelezettségekre is. A Bank amennyiben szükség lesz rá egyedi értékelés alapján határozza meg az értékvesztés vagy visszaírás elszámolását és a céltartalék képzését, felszabadítását, felhasználását. V) Prudenciális szabályok alkalmazása A Bank nem tartozik összevont alapú felügyelet alá. A Bank nem rendelkezik számviteli konszolidációba bevonandó intézményekkel. A Bank nem alkalmaz hitelderivatívákat. A Bank nem alkalmaz nettósítást. A Bank nem foglalkozik sem értékpapírosítással, sem értékpapír ügyletekkel (eltekintve az MNB kéthetes kötvényeinek vásárlásától). - 9 / 17 -

10 VI) Szavatoló tőkével kapcsolatos információk december 31. millió Ft Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék 992 Általános tartalék 285 Lekötött tartalék 5 Általános kockázati céltartalék 0 Általános kockázati céltartalék adótartalma 0 Mérleg szerinti eredmény 793 Alapvető tőke pozitív összetevői - ÖSSZESEN Immateriális javak 3 Alapvető tőke negatív összetevői - ÖSSZESEN 3 Alapvető tőke Járulékos tőke 0 Levonások előtti szavatoló tőke Tőkemódosítás pénzügyi intézményekben fennálló részesedések miatt 0 Hpt. korlátozások alapjául szolgáló szavatoló tőke 0 Levonás Hpt. 79. (2) túllépése miatt 0 Pénzügyi és befektetési szolgáltatási tevékenység fedezetére szolgáló szavatoló tőke A Banknak egyetlen részvénybefektetése van: 10 M Forint névértékű Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részvénnyel rendelkezik, amelyet stratégiai befektetésként kezel és névértéken tart nyilván. A Bank nem rendelkezik olyan követeléssel, amely miatt a szavatoló tőkéből levonást kellene eszközölnie. A Bank Tulajdonosa az adózás utáni nyereséget ezidáig minden év végén az eredménytartalékba rendelte átvezetni. VII) A Bank tőkemegfelelése A belső tőkemegfelelés értékelési folyamat (Internal Capital Adequacy Assessment Process: ICAAP) keretében a Bank felmérte, hogy milyen összegű tőke szükséges a Bankot érintő kockázatok ellensúlyozására. A Bank a szélsőséges, de lehetséges események potenciális hatásának az értékelésére stressz-teszteket alkalmaz. A Bank a piaci kockázatok I. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására ami magában foglalja a hitelezési kockázat tőkekövetelményét is a sztenderd mérési módszert alkalmazza. Ez a módszer elegendő tőkét biztosít az ország-kockázatokra is, különösen azért, mert a Bank csak befektetési kategóriába tartozó országokban vállalt kockázatot. A koncentrációs kockázat viszonylag jelentős, ugyanakkor december 31.-i állapot szerint a teljes hosszúlejáratú hitelportfoliót és az összes befektetést a Bank saját tőkéje lefedi. A hitelkockázati tőkekövetelmény számítás sztenderd módszere szerint számított tőkekövetelmény lefedi a makro-környezet és a gazdasági ciklus átlagos kockázatait, ezért e kockázatra a Bank nem allokál pótlólagos tőkét / 17 -

11 2010-ban a működési kockázatból származó összes veszteség elenyésző volt, ezért az alapmutató módszerrel számított tőkekövetelmény bőven fedezte azokat. A működési kockázati tőkekövetelmény alapmutató módszere lefedi egy átlagos bank elszámolási kockázatát és reputációs kockázatát is. A reziduális kockázat méréséhez a Bank fennállása alatt nem tett szert tényleges tapasztalati számokra, mivel valamennyi adós rendben eleget tett kötelezettségeinek, így nem került sor biztosíték érvényesítésére. A Bank a forrásbevonási és hitelezési tevékenysége során arra törekszik, hogy az alkalmazott kamatbázisokat, átárazási periódusokat összhangban tartsa, ezért a Banknál a kamatláb-kockázatra elegendő csekély pótlólagos tőke képzése. A stressz-tesztek a rövid átárazási periódusnak köszönhetően alacsony kockázati kitettséget számszerűsítenek. A Bank alacsonyan tartja a deviza nyitott pozíciókat, azonban a PSZÁF által kidolgozott és előírt módszer szerinti stressz tesztek alkalmazásával folyamatosan méri a devizaárfolyamok extrém mértékű elmozdulása esetén várható veszteségeket. Az alacsony nyitott pozíció miatt a stressz-tesztek alacsony potenciális veszteséget valószínűsítenek. Tekintettel a Bank sajátosságaira, miszerint: - a saját tőke a mérleg-főösszegnek mintegy 15 %-át teszi ki, - az ügyfelek rövid lejáratú betéteket helyeznek el, amelyeket a Bank hasonló lejáratra és alacsony kockázat mellett helyez ki, valamint - az anyabanknak rendkívül erős a likviditási pozíciója, a Bank likviditási kockázata csekély, így a Banknál nem indokolt erre a kockázatra jelentős pótlólagos tőke képzése. A stratégiai döntéseket a Tulajdonos hagyja jóvá, ezért a Bank a stratégiai kockázatokra nem képez elkülönítetten pótlólagos tőkét. A Bank egyebek között a likviditási kockázatra, a reputációs kockázatra, valamint a stratégiai kockázatra képezi a tőkepuffert. A Bank tőke-megfelelési (szolvencia) mutatója az 1. és a 2 pillér tőkeszükségletét is figyelembe véve december 31.-én 17, 92 % volt / 17 -

12 A kitettségi osztályokra vonatkozóan a Hpt. 76/A. -a (1) bekezdése szerinti kockázati kategóriák tőkekövetelménye, kitettségi osztályonkénti bontásban december 31.-én millió forintban: Kitettségi osztály megnevezése Kitettség Kockázattal súlyozott kitettség Tőke követelmény Hitelezési kockázat Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi önkormányzattal szembeni 0 kitettség Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség 0 Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség 0 Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség 0 Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettség Vállalkozásokkal szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek 0 Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség 0 Értékpapírosítási pozíció 0 Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség 0 Egyéb tétel kitettsége Összesen Hitelezési és a felhígulási kockázat A Bank hitelállománya problémamentes, az ügyfeleknek a Bank felé lejárt kötelezettsége nem volt, ezért a Bank évben nem képzett céltartalékot. A Bank az ügyfél esetleges késedelmes teljesítésével és a követelés minőségének romlásával kapcsolatos problémák kezelését belső szabályzatában meghatározta. A Bank a kintlévőségeket, befektetéseket és mérlegen kívüli vállalt kötelezettségeket kategóriákba sorolja a korábban említettek szerint: problémamentes, külön figyelendő, átlag alatti, kétes, rossz. Az egyes minősítési kategóriákba tartozó kitettségek után szükség szerint az Értékvesztés elszámolási és céltartalék-képzési szabályzatban előírt céltartalékot képezi meg. Az eszközminősítési kategóriákba sorolás szempontjai közül megemlítjük az alábbiakat: a) az ügyfélminősítés: az ügyfél pénzügyi helyzete, stabilitása, jövedelemtermelő képessége, b) a törlesztési rend betartása: a kintlévőség törlesztésével kapcsolatban keletkezett esetleges késedelmek, c) az ügyfélhez kapcsolódó ország-kockázat, d) a biztosítékok értéke, hozzáférhetősége, e) a tétel továbbértékesíthetősége, f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség - 12 / 17 -

13 és a fentiek változásai. Amint korábban említettük, során a Bank valamennyi követelése problémamentes volt, így céltartalék képzésére vagy értékvesztés elszámolására nem került sor a kintlévőségek miatt. A Bank egyedi értékelés alapján határozná meg, ha értékvesztést, visszaírást kellene számolni vagy céltartalékot képezni, felszabadítani, felhasználni. A céltartalék képzés mértékének a valószínűsíthető veszteség nagyságát kell tükröznie. Kínai vállalatok gazdasági szektoronkénti megoszlása december 31.-én fennálló kinnlevőségek szerint Gazdasági szektor M HUF Alumínium és acélgyártás, feldolgozás 934 Atomerőmű építés 852 Általános külkereskedelem Elektronika Élelmiszeripar 862 Fémipar 364 Gépgyártás 51 Logisztika Műanyaggyártás 310 Papíripar 469 Közlekedés Színesfém feldolgozás 922 Textilipar Vegyipar Összesen A Kínai Népköztársaság adósbesorolása a Standard and Poor s Ratings Services ország-minősítése szerint A+. A Magyarországon és Kínán kívüli harmadik országokban fennálló nem banki kitettségek a következők az év végén: Iberdrola (energiatermelés) Spanyolország és BMW (gépkocsigyártás) Németország. Mindkét céget a Moody s A3-as kategóriába sorolta / 17 -

14 Kockázatok én ország, szektor, ügyféltípus bontásban Ország Szektor Tevékenység Összesen M HUF kereskedelem 127 turizmus 45 vendéglátás 24 vállalati pénzügy szállítás 4 szolgáltatás 11 Magyarország elektronika 47 lakossági állam, MNB bank a Bank saját eszközei állam Kína bank vállalati Részletezés az előző oldalon lévő táblázatban Ausztria bank USA bank Németország bank vállalati gépkocsigyártás Egyesült Királyság bank Hong Kong bank Spanyolország vállalati energiatermelés Összesen / 17 -

15 A bruttó hitelezési kitettségek hátralevő futamidő szerinti csoportosítása kitettségi osztályonként millió forintban: Éven belül 1-5 év 5 éven Összesen túl Lejárt kitettség 0 0 Központi kormánnyal és központi bankkal szembeni kitettség Regionális kormánnyal és helyi önkormányzattal szembeni kitettség Közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség Multilaterális fejlesztési bankkal szembeni kitettség Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség Hitelintézetekkel és befektetési vállalkozásokkal szembeni kitettség Vállalkozásokkal szembeni kitettség Lakossággal szembeni kitettség Ingatlannal fedezett kitettség Késedelmes tételek Fedezett kötvény formájában fennálló kitettség Kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettség Egyéb tételek Összesen: A Banknál nincs hitelminőség-romlást szenvedett kitettség. A Bank 2010 évben nem képzett céltartalékot, mivel nem voltak olyan üzleti vagy peres ügyei, amelyek ezt indokolták volna. A céltartalékok év eleji nyitó állománya 2 millió Ft volt, ami megegyezik az év végi állománnyal. A hitelezési kockázat sztenderd módszerével kapcsolatos információk A Bank a központi kormányokkal vagy központi bankokkal szembeni kitettségnél a kockázati súlyok meghatározására a Standard and Poor s Ratings Services hitelminősítését használja. A vállalkozásokkal szembeni kitettségeknél a Bank - amennyiben létezik -, akkor a Moody s Investors hitelminősítéseit veszi figyelembe azoknál az ügyfeleknél, amelyek rendelkeznek ügyfélminősítéssel. A Bank úgy a magyarországi, mind a külföldön működő pénzügyi intézmények esetében a Tulajdonossal egyeztetett limiteket alkalmaz. Hitelezési kockázat-mérséklésnél a Bank a biztosítékok értékelésére és kezelésére az egyszerű módszert alkalmazza, amelynek főbb elvei szerint a pénzügyi biztosítékoknál a garanciával fedezett kitettségre alkalmazott kockázati súly megegyezik a fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerinti kockázati súlyával. A Bank az előre rendelkezésre biztosított pénzügyi biztosítékok közül csak a nála óvadékként elhelyezett készpénzt vagy betétet alkalmazza / 17 -

16 A Bank az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök közül a kapott garanciákat fogadja el, valamint az ingatlanra telepített jelzálogjogot, az alábbiak szerint: i) lakóingatlant (legalább 3 évenkénti felülvizsgálattal), ii) nem lakóingatlannak minősülő ingatlant (legalább évenkénti felülvizsgálattal) általában az ingatlan piaci értékének 50 %-áig. A Bank december 31.-én mintegy 22 milliárd Ft összegben vett figyelembe elismert hitelezési kockázat mérséklő biztosítékokat: Kitettség érték összesen Garancia Ingatlan fedezetű üzletek 183 Előre rendelkezésre bocsátott fedezet (készpénz) 449 Összesen Dátum Ingatlan fedezetű üzletek Jelzálog értéke ,6 310,9 A Bank részére kibocsátott garanciák a Bank of China Ltd.,-től származtak, amely befektetési kategóriájú pénzintézet. A Bank évben nem alkalmazott valós értéken történő értékelést, illetve mérlegen belüli és kívüli nettósítást. V) A Bank javadalmazási politikája A Bank javadalmazási politikája is azt szolgálja, hogy a kockázatok szintje alacsony legyen. Az Igazgatóságnak és a Felügyelő Bizottságnak azok a tagjai, akik munkaviszonyban állnak a Bank of China Csoport bármely egységével nem kapnak javadalmazást a Banknál betöltött tisztségük után. A Banknál egy magyar külső igazgatósági tag van, aki havonta állandó összegű tiszteletdíjban részesül. A beszámolási időszakban a Bank igazgatósági tagjainak száma 4 fő volt: 3 fő külföldi és 1 fő belföldi állampolgár. Az ötödik, magyar állampolgár igazgatósági tag kinevezése első negyedévében megtörtént. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll, akik mind külföldi állampolgárok. A Cégvezetés 2 fő, akik közül 1 fő külföldi állampolgár. Tekintettel arra, hogy a Bank piaci részesedése kicsi, ezért a Bank nem hozott létre javadalmazási bizottságot. A Hpt-nek megfelelően a javadalmazási politika elveit az igazgatóság fogadja el és vizsgálja felül, a Felügyelő Bizottság felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a hitelintézet belső ellenőrzése vizsgál felül. A Bank javadalmazási politikájában kiemelten kezeli a cégvezetés tagjait, valamint a kockázatvállalásban, annak kezelésében és ellenőrzésében meghatározó szerepet viselő munkatársait. A Bank eleget tesz annak a felügyeleti elvárásnak, hogy a Bank a körülmények - 16 / 17 -

17 függvényében csak az alapbért fizethesse ki alkalmazottjainak és az alapbér megfelelő megélhetést biztosítson a munkavállalók számára. A Banknál a teljesítményjavadalmazásnak (jutalomnak) az összege éves átlagban a Tulajdonos által megszabott keretek között van (maximum 50 %) és függ a Bank eredményességétől, a munkavállaló által a Banknál töltött időtől és az egyéni teljesítménytől. A Bank eddigi gyakorlata szerint a jutalom általában 1-2 havi bérnek megfelelő összegben került kifizetésre. A Bank alacsony kockázati étvágya és az ennek megfelelő döntéshozatali rend, a rendszeres tulajdonosi ellenőrzés, valamint a termékstruktúra lehetővé teszi, hogy a kockázatvállalás következményeit (illetve a kockázatvállalásban részt vevő személyek felelősségét) már egy éves időtávon belül is jól meg lehessen határozni, emiatt a javadalmazási politikában a törvény adta keretek között az alapbérhez mérten nem túl jelentős jutalom kifizetésére sor kerülhet. A jutalom kifizetése készpénzben történik, mivel a Banknál nincs munkavállalói részvényprogram, vagy más, hasonló ösztönzési konstrukció. Budapest, június - 17 / 17 -

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE

FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE FŐNIX TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖTELEZETTSÉGÉNEK TELJESÍTÉSE 2013.12.31 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 3. Kiemelt kockázatkezelési alapelvek...

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE Környe-Bokod Takarékszövetkezet NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSE A 2013. ÉVI ÜZLETI ÉVRŐL Kelt: Környe, 2014. május 14. a Takarékszövetkezet vezetője A Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.

Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL a 2009. évi auditált adatok alapján (a 234/2007. (IX.4) Kormányrendelet alapján nyilvánosságra hozandó információk) BEVEZETÉS A

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN

NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A 2012. ÉV ADATAI ALAPJÁN Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 A saját tőke elemi és változásai...4 3 Kockázatkezelés elvei, módszerei...6 3.1 A Takarékszövetkezet kockázati stratégiája...6

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év. Kockázatkezelési elvek, módszerek BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Nyilvánosságra hozatal 2013.év A BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásról szóló 1996. évi CXII. Tv. 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

2015. december 31. Sopron, 2016. április

2015. december 31. Sopron, 2016. április A Sopron Bank Zrt. tájékoztatója az 575/213/EU rendelet Nyolcadik részében - Nyilvánosságra hozatal az intézmények által foglalt követelmények alapján 215. december 31. Sopron, 216. április TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt.

2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. 2014. üzleti évi kockázatvállalásra és kockázatkezelésre vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala Concorde Értékpapír Zrt. A Concorde Értékpapír Zrt. (továbbiakban: Concorde, Társaság) az Európai

Részletesebben

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL

BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL BASEL2 3. PILLÉR NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL A KOCKÁZATKEZELÉSRŐL ÉS A TŐKEMEGFELELÉSRŐL 2013. december 31. CIB Bank Zrt. CIB Bank Ltd. H-1027 Budapest, Medve utca 4 14. H-1995 Budapest Telefon: (06 1) 423

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08

Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet Cg: 08-02-000933 9155. Lébény, Fő u. 85. KSH: 10112786 6419 122 08 Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet a Hpt. 137/A -a és a 234/2007(IX.4.) Korm.rendeletnek megfelelően

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31.

Nyilvánosságra hozatali tájékoztató. 2008. december 31. Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2008. december 31. A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérıl szóló 234/2007. (IX.04.) kormányrendeletben

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK

Nyilvánosságra hozatali követelmények 2008 teljes év TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET 2008 ÉVI GAZDÁLKODÁSI EREDMÉNYE... 2 I.1 PUBLIKUS MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS... 4 II SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEI MÓDSZEREI... 6

Részletesebben

Takarekszovetkezeti Integracio. Felkészülés közösen. (Gyakorlati problémák, javaslatok)

Takarekszovetkezeti Integracio. Felkészülés közösen. (Gyakorlati problémák, javaslatok) Felkészülés közösen (Gyakorlati problémák, javaslatok) ÚJ TŐKEMEGFELELÉSI S Z A B Á L Y O Z Á S P(1) MINIMÁLIS TŐKE- KÖVETELMÉNY Hitelkockázatok Piaci kockázatok Működési kockázatok A törvények, rendeletek

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése

A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése A Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 2010. évről szóló nyilvánosságra hozatali kötelezettségének teljesítése Társaságunk a 164/2008. (VI.27.) Korm. rendeletnek megfelelően az alábbi

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.április 01. Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a hitel kamat változott a báziskamat

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján

A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. kockázati jellemzőinek nyilvánosságra hozatala 2014. évre vonatkozóan az 575/2013/EU rendelet (CRR) előírásai alapján SZV014/2014 1 Tartalom 1. Bevezetés... 9 2. A nyilvánosságra

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk

A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk A GRÁNIT Bankról nyilvánosságra hozandó információk Budapest, 2016. május 30. Tartalomjegyzék 1 A nyilvánosságra hozatal célja...3 2 A GRÁNIT Bank ötödik teljes üzleti évét eredményesen zárta...3 2.1 A

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1 Vállalati és Önkormányzati hitel HIRDETMÉNY 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2014.03.01-től 1. NEM TÁMOGATOTT HITELEK... 4 1.1. Beruházási hitel... 4 1.2. Forgóeszköz hitel... 5 1.3. Rulirozó hitel... 6 1.4.

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 HIRDETMÉNY A FOGYASZTÓI HITELEZÉSI

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat

Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Pannónia Nyugdíjpénztár Választható Portfoliós Rendszer Szabályzata Magán Ágazat Elfogadta a Pannónia Nyugdíjpénztár, a CIG Partnerség tagja végelszámolója. Hatályos: 2014.04 01.-től. 1. Bevezetés... 1

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a vállalkozói hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a vállalkozói hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01-től

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról.

A Társaság szabályzataiban foglalt elvek alapján a nyilvánosságra hozott információk átfogóan beszámolnak a befektetések kockázatáról. A Solar Capital Markets Értékpapír Kereskedelmi Zrt. 2013. évi kockázatkezelésre vonatkozó nyilvánosságra hozatali közzétételi kötelezettség teljesítése A Solar Capital Markets Zrt. (székhely: 1062 Budapest,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2015. augusztus 17-től A Kaposmenti Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. március 21. napjától Közzététel napja: 2016. március 18. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. március 21. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár. Választható portfolió szabályzata Választható portfolió szabályzata A rendszer ötödik módosítását elfogadta a 2015. május 19-én megtartott küldöttközgyűlése a 9/2015. (V.19.) küldöttközgyűlési határozattal valamint a 2015. augusztus 11-én

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció

I. Bevezetés. II. A Széchenyi Kártya Konstrukció Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Konstrukció 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma

PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT. Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT. Módosítás dátuma PANNÓNIA NYUGDÍJPÉNZTÁR ITM-51 SZABÁLYZAT Befektetési Politika MAGÁN ÁGAZAT Sorszám 1.0 1.1 1.2 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Módosítás leírása Módosítás dátuma Módosította Jóváhagyó Pénztári ágazatok szétválasztása,

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.11. Jelen Hirdetmény a 2016.04.11. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz Kölcsönszerződés Fogyasztóknak nyújtott forint alapú lakáscélú/nem lakáscélú 1 kölcsönhöz 6. sz. melléklet Amely egyrészről a Tiszavasvári Takarékszövetkezet (cím: 4440. Tiszavasvári, Kossuth út 1. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Nem forgalmazott hitelek

Nem forgalmazott hitelek Nem forgalmazott hitelek Fogyasztási, jelzálog hitelek: (2012.04.01-től nem adható) Hitelbírálati díj a hitel összegének 1 %-a minimum: 10.000. Ft maximum: 30.000 Ft Hitel kamat évi 13% Kezelési költség

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes apró betűk helyett K&H lakáscélú hitelek állami támogatással gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. Hitelcsere Prémium kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK. I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI TERMÉKEK I. Állami kamattámogatásos lakáshitelek és állami lakáscélú támogatások 1. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Jelen Hirdetmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE

AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE AZ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. 2010. ÉVRE VONATKOZÓ KOCKÁZATKEZELÉSI JELENTÉSE A dokumentumban szereplő adatok a 2010.12.31-i állapotot tükrözik Vonatkozó jogszabályok és előírások: 1996. évi CXII. Törvény

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK

AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK AKTÍV ÜZLETÁG VÁLLALKOZÓI HITELEK I. Vállalkozói hitelek kondíciói I.a. Vállalkozói hitelek kondíciói Hítel típusa Vállalkozói hitelek (saját forrású) (forgóeszköz hitel, beruházási hitel, folyószámla

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 163/2011. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció...

Részletesebben

TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási

TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási 1 TARTALOM HIVATKOZÁSOK... 4 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE... 5 BEVEZETÉS... 6 Közzétételi politika és struktúra... 7 Az Erste Bank Hungary vállalatirányítási és ellenőrző testületei... 10 A vezetőségi testületek

Részletesebben

2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Zrt.

2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok. Erste Bank Hungary Zrt. 2012. évi kockázatkezelési jelentés Kvalitatív adatok Erste Bank Hungary Zrt. A közzétett adatok 2012.12.31-i állapotot tükröznek 1. Általános információk... 2 1.1. Bank neve... 2 1.2. A számviteli és

Részletesebben