ALAPÍTÓ OKIRAT Székhelye: Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló - többszörösen módosított évi IV. törvény 74/A - 74/F. -aiban, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben szabályozottak szerint - határozatlan időre - az alábbiak szerint állapítja meg: 1. AZ ALAPÍTVÁNY 1.1. Az Alapítvány neve: VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNY 1.2. Székhelye: Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír Időtartama: határozatlan időre szól Az Alapítvány célja - Olyan gyermekek támogatása, akik anyagi lehetőségeik híján nem juthatnak el a Vackor Vár Erdei Iskola által szervezett programokra; - Az erdei iskoláztatás tárgyi felszereltségének javítása, a tevékenységek technikai hátterének korszerűsítése; - A folyamatos működéshez szükséges anyagi eszközök tekintetében támogatás nyújtása; - A legeredményesebb csoportok tevékenységének elismerése, jutalmazása Az Alapítvány a fenti céljai elősegítése érdekében, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásainak megfelelően közhasznú tevékenységet folytat, amely a törvény 26 -ában meghatározott alábbi tevékenységet jelenti: - (1.) egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység; - (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - (8.) természetvédelem, állatvédelem; - (9.) környezetvédelem; - (14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével, 1.6. Az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet, ilyen vállalkozáshoz csatlakozhat, de vállalkozási tevékenységet csak és kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat úgy, hogy a gazdálkodási-vállalkozási tevékenység nem lehet működésében meghatározó. A vállalkozás révén elért eredményt a Kuratórium kizárólag a 1.4. és 4.1. pontokban írt tevékenységekre fordíthatja, az semmilyen módon nem osztható fel. Alapító Okirat

2 1.7. Az Alapítvány politikai pártoktól és szervezetektől független, azoktól támogatást nem fogad el, azoknak semmilyen támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelölteket az országgyűlési választásokon, illetőleg helyi és megyei önkormányzati képviselőjelölteket, kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltet és polgármesterjelöltet a helyi és megyei önkormányzati választásokon nem állít és nem támogat, továbbá a politikai életben semmilyen szerepet nem vállal, semminemű politikai vagy politikai jellegű tevékenységben nem vesz részt Az Alapítvány jogi személy, e minőségét a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el. Jogképessége mindazon tevékenységekre kiterjed, amit jogszabály nem tilt. 2. AZ ALAPÍTÓ ÉS AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON 2.1. Az Alapítvány Alapítója: Gombkötő Márk 2.2. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az alapítványt a nyilvántartásba vételt követően nem vonhatja vissza Az Alapítvány céljára rendelt alapítói vagyonként az Alapító Ft. azaz Ötvenezer forint összegű készpénzt bocsát az alapításkor az Alapítvány rendelkezésére. 3. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ 3.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely - magyar és külföldi - természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, illetőleg bármilyen más vagyonrendeléssel csatlakozhat (csatlakozó) A befizetett hozzájárulás, valamint a teljesített szolgáltatás az Alapítvány vagyonát növeli. A hozzájárulás nem vonható vissza, arra vagy azzal szemben követelés nem alapozható. 4. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSA 4.1. Az Alapítvány a 1. pontban foglalt céljai elérése érdekében a rendelkezésre álló anyagi források segítségével - nyilvános pályázatok útján támogatja a megfogalmazott célokért dolgozó természetes személyeket, közösségeket; - nyilvános pályázatok útján támogatja a Vackor Vár Erdei Iskola által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő rászorultakat; - maga által szervezett tevékenységek révén közvetlen módon is törekszik céljai megvalósítására; - támogatja a Vackor Vár Erdei Iskola működését, tárgyi felszereltségének javítását Az alapítványi vagyon az Alapítvány működése során növekedhet a jelen okirat 3. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival (pénzbeni és dologi adománnyal, vagyonrendeléssel, stb.), egyéb támogatásokkal, az Alapítvány számlájára történő befizetésekkel, valamint a kezelő szervezet gazdálkodásának eredményével. Alapító Okirat 2

3 4.3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Ezen pontban írtak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Alapítvány a Kuratórium tagjait, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti Támogatásban csak azok a személyek részesülhetnek, akik az Alapítvány céljai megvalósulása érdekében végzett tevékenységet fejtenek ki, illetőleg az alapítványi célok megvalósítása során a Kuratórium által mindenki számára egyenlő módon meghatározott feltételeknek megfelelnek Az adománygyűjtés részletes szabályairól a Belső Szabályzat rendelkezik. 5. AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 5.1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, kezelő és képviselő szerve a Kuratórium, amely három főből áll, elnöke és tagjai határozatlan időre látják el a kurátori tisztet A Kuratórium elnöke és tagjai a következő személyek: A KURATÓRIUM ELNÖKE VAJDA RUDOLF A KURATÓRIUM TAGJAI MIHÓCZA ZSOLT MÁK KORNÉL 5.3. A Kuratórium tagja csak büntetlen előéletű, 18. évét betöltött, cselekvőképességében nem korlátozott magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, ha a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. Egyidejűleg nem lehetnek a Kuratórium tagjai, akik egymásnak hozzátartozói [ a Ptk b.) pontban foglaltak szerint ], vagy élettársai; illetőleg nem lehet a Kuratórium tagja az a személy aki olyan időközben megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt a szervezet megszűntét megelőző két évben legalább egy évig, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Ez a kizáró ok a közhasznú szervezet megszűnését követő két évig akadályozza a személyt a kuratóriumi tagságban. Alapító Okirat 3

4 5.4. Nem lehet a Kuratórium tagja, aki az Alapítvánnyal a kurátori megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll. Továbbá nem lehet a Kuratórium tagja az sem, aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Alapítvány által bárkinek nyújtott, jelen okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást A Kuratórium üléseit szükség szerint de évente legalább 1 alkalommal tartja. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze az azt megelőző 8 napos határidővel, a napirendi javaslat írásbeli megküldésével. Az ettől eltérő módon összehívott ülés csak akkor határozatképes, ha az ülésen minden tag jelen van, s a megtartáshoz, a javasolt napirend megtárgyalásához minden kurátor hozzájárult. A Kuratórium elnöke az ülés tartásáról a székhelyen lévő hirdetőtáblán közleményt tesz közzé. Az elnök a Kuratóriumot akkor is köteles összehívni, ha azt a Kuratórium bármely tagja - a megtárgyalni javasolt napirend megjelölésével - írásban kéri. Ebben az esetben az elnök a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belüli időpontra köteles a Kuratóriumot összehívni, figyelemmel az ezen pontban írt 8 napos határidőre A Kuratórium ülései nyilvánosak, azon a Kuratórium tagjain kívül bármely érdeklődő személy hallgatóként - tanácskozási jog nélkül - részt vehet. Zárt ülést akkor lehet tartani, ha jogszabály lehetővé teszi, illetve akkor kell tartani, ha jogszabály azt előírja A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést 8 napon belül - változatlan napirenddel - újra össze kell hívni. A Kuratórium ülését az elnök - távolléte esetén Mihócza Zsolt tag - vezeti A Kuratórium határozatait - a jogszabályokban és a jelen Alapító Okiratban, valamint a Belső Szabályzatban külön szabályozott esetek kivételével - nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás Az Alapítvány éves beszámolóját a Kuratórium elnöke - a számvitelről szóló és egyéb hatályos jogszabályokban előírt tartalommal és időben - köteles a Kuratórium elé terjeszteni. A beszámoló tervezetét írásban és oly időpontban kell elkészíteni, hogy azt a Kuratórium bármely tagja - illetőleg bármely érdeklődő - a Kuratóriumi ülés előtt 8 nappal megtekinthesse. Érdeklődő személyek a beszámoló tervezetéről jegyzeteket készíthetnek, az éves beszámoló tervezetének megtekintési lehetőségéről az elnök az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán tájékoztatja A Kuratórium működésének egyéb szabályait a Belső Szabályzat tartalmazza. A Belső Szabályzatban többek között rendelkezni kell: Alapító Okirat 4

5 - a nyilvántartás vezetésének, az ügyiratkezelésnek jelen okiratban nem szabályozott kérdéseiről; - az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint; - az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének jelen okiratban nem szabályozott kérdéseiről; 6. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 6.1. Az Alapítvány s a Kuratórium képviselője a Kuratórium elnöke: VAJDA RUDOLF 6.2. Az Alapítványt más jogi - és nem jogi - személyekkel, harmadik személyekkel szemben, továbbá a bíróságok és más hatóságok előtt a Kuratórium elnöke képviseli. A képviselő a Kuratórium határozatai szerint jár el A képviselő a feladatai ellátása során az Alapítványt és annak Kuratóriumát minden korlátozás nélkül, önállóan - egyedül - képviseli, őt önálló aláírási jog illeti meg. Az Alapítvány jegyzése akként történik, hogy a képviselő az Alapítvány géppel illetve kézzel előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá önállóan - egyedül - írja alá a teljes nevét, úgy és olyan formában, ahogy azt a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányon teljesítette. A bankszámla feletti rendelkezési jogot illetően a jogszabályi és banki előírások - a számlavezető pénzintézettel kötött szerződés rendelkezései - az irányadóak, a bankszámla feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnökének és egy kuratóriumi tagnak az aláírása szükséges, ezért az Alapító a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében a Kuratórium tagjait képviseleti joggal felruházza. A számviteli nyilvántartások vezetésére a jogszabályi előírások az irányadók. 7. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 7.1. Az Alapítvány megszüntetésére sem az Alapító, sem a Kuratórium nem jogosult. Az Alapítvány a hatályos jogszabályokban meghatározott okból a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg, arról a bíróság dönt Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány megmaradt vagyonát a jelen Alapító Okiratban meghatározottakhoz hasonló közcélokra kell fordítani Az Alapítvány megszűnik, ha a bíróság a nyilvántartásból törli. A bíróság akkor törli az Alapítványt a nyilvántartásból - ha az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósult; - ha a bíróság az alapítványt megszünteti - ha más alapítvánnyal való egyesítését rendeli el A bíróság az ügyész keresete alapján az Alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az Alapító kérelme alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált A bíróság az Alapítványt akkor is megszünteti, ha megfelelő határidő tűzésével a Kuratóriumot felhívta, hogy a jogszabálynak megfelelő működést állítsa helyre, s a határidő eredménytelenül telt el. Alapító Okirat 5

6 7.6. A bíróság az Alapítványt megszüntetheti, ha a Kuratórium tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti és az Alapító - a bíróság felhívása ellenére a Kuratórium összetételét nem változtatja meg, más kurátorokat nem jelöl ki A bíróság az érdekelt Alapítók közös kérelmére - új Alapítvány létrehozása vagy más Alapítványhoz való csatlakozás céljából - elrendelheti az Alapítványok egyesítését, ha ez az érintett Alapítványok céljainak megvalósításával összhangban áll. Az Alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetőleg a megfelelően módosított - a megszűnt Alapítvány jogutódlásáról is rendelkező - Alapító Okiratot is csatolni kell, egyebekben a bíróság eljárására az Alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8. VEGYES RENDELKEZÉSEK 8.1. Az Alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat Az Alapítványt a Bács-Kiskun Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel jön létre, tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésének napján kezdheti meg Az Alapító az Alapító Okiratot indokolt esetben - az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül - módosíthatja. Ha a bíróság által nyilvántartott adatokban változás áll be, vagy az Alapító Okirat módosul, azt a bíróságnak be kell jelenteni Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a Kuratóriumtól elkülönült Felügyelő Bizottságot kell létrehozni Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványokra vonatkozó rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben és az egyéb jogszabályokban meghatározottak az irányadók. Kecskemét-Hetényegyháza, november hó 5. nap Alapító Okirat 6

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről

1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi CLVI. törvény 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről A 2010.01.02. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben