Bankszámlaszám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116"

Átírás

1 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: Bankszámlaszám:

2 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI.-tv. 2. /1/ bekezdés b./ pontja alapján közhasznú szervezetként működő a l a p í t v á n y létrehozását határozza el a következők szerint: Általános rendelkezések: 1./ Az alapító: Dr. Dobó Viola Az alapító lakcíme: 5700 Gyula, Somogyi B. u Az alapítvány neve: Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány rövidített neve: Segíts!" Alapítvány 3./ Az alapítvány székhelye: 5700 Gyula, Kárpát u. 11.

3 Az alapítvány célja és tevékenysége: 1./Az alapítvány célja - A Gyulai Pándy Kálmán Kórház Csecsemő- és gyermek Osztályon végzett önkéntes segítő szolgálat fejlesztése, tárgyi feltételeinek folyamatos javítása, dologi kiadásainak fedezése (önkéntesek munkaruhájának, a gyermekfoglalkoztatás során felhasznált eszközök beszerzése, a szolgálat honlapjának működtetésével kapcsolatos kiadások). - Az alapítvány célja továbbá a gyermekosztályon szervezett programok, a gyermekosztályon a gyermekek szórakoztatásával, foglalkoztatásával kapcsolatos beruházások támogatása. - A gyermekosztályon kezelt rászoruló gyermekek gyógykezelésének anyagi támogatása. - Az önkéntesek képzésének, konferenciákon való részvételének, közösségépítő programjainak támogatása és az önkéntesek jutalmazása. 2.1 A cél elérése érdekében az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 26. c./ pontjában meghatározott alábbi tevékenységeket folytatja: 1./ egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2.1 tudományos tevékenység, 3./ nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Ili. Csatlakozás: Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a 11/1. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen alapító okirat rendelkezéseit elfogadják.

4 A csatlakozási szándékot írásban vagy a kuratórium elnökénél szóban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. 4. IV. 1./ Az alapítvány vagyona: Az alapító az alapító okiratban rögzített célok elérése érdekében a jelen alapító okirat aláírásától számított 8 napon belül pénzintézetben elkülönített bankszámlán induló vagyonként Ft-ot erre a célra elhelyez. Az alapítói vagyon összesen (azaz ötvenezer) forint. Az alapítvány vagyonát gyarapítják: - Az ahhoz csatlakozók adományai, befizetései, felajánlásai. - Az alapítvány gazdálkodásából, vállalkozásából származó bevételek, - a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek, - az alapítvány egyéb bevételei, így a ll/l. alatti célok és tevékenységek támogatására kiírt pályázatokon elnyert összegek. 2.1 Az alapítványi vagyon működtetése: Az alapítvány vagyona kizárólag az alapítvány ll/l. alatti céljára és tevékenységére, valamint az alapítvány működésének költségeire használható fel. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelőszervet (kuratórium) illeti meg, melynek mindenkori döntése szerint az alapítvány teljes vagyona, ideértve annak esetleges hozadékait is, az előzőek szerint használható fel, azonban az alapítvány vagyona az induló vagyonának összege alá nem csökkenhet. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet, gazdálkodása során eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 3./ Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyonát meghaladó vagyona, valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulása és azok hozadéka használható fel.

5 Az alapítvány céljainak elérése érdekében, az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. 4./ Kezelő szerv: Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott 3 tagú kuratórium kezeli. A kuratórium elnökét és tagjait 5 évre az alapító kéri fel: A kuratórium elnöke: - Dr. Szabó Andrea Szül: Szeghalom, június 16., an: Ványi Lenke. Lakcím: 5700 Gyula, Dózsa Gy. u /4. A kuratórium tagjai: - Borbélyné Cora liona Szül: Gyula, október 18., an: Czégé Ilona. Lakcím: 5700 Gyula, Régitemető u Markó István Szül: Zalaegerszeg, szeptember 26., an: Tóth Judit. Lakcím: 5700 Gyula, Mátyás király u. 11. A kuratóriumi tisztség megszűnik: - a kuratóriumi tag halálával és - lemondással. Ha a kezelő szerv tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést visszavonhatja és kezelőként más szervet jelölhet ki. A kuratórium az alapítvány általános ügydöntő és ügyvezető szerve. A kuratórium dönt különösen: - a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról - az alapítvány gazdálkodási tervének és az éves beszámolónak az elfogadásáról, valamint közhasznúsági jelentés elfogadásáról, - pályázatok kiírásáról és elbírálásáról, - a pénzbeni és nem pénzbeni támogatások, a felajánlások elfogadásáról, - a kuratórium ügyrendjének meghatározásáról és szükség szerinti az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározásáról. - A kuratórium javaslatot tehet az alapító okirat módosítására. Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium elnöke köteles a következő év február hó 15. napjáig a kuratórium elé terjeszteni a közhasznúsági jelentés tervezetével együtt. Az éves beszámoló jóváhagyásáról, és a közhasznúsági jelentés elkészítéséről a kuratórium egyidejűleg a legközelebbi ülésén, de legkésőbb március 31. napjáig köteles határozni.

6 V. A kuratórium működési rendje: A kuratórium szükség szerint, de legalább naptári évenként egy alkalommal ülésezik. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseinek összehívására a kuratórium elnöke jogosult, vagy a kuratórium bármely két tagja azt együttesen is kezdeményezheti. A kuratórium üléseinek időpontját, helyét és napirendjét írásban - mellyel egy tekintet alá esik az is - az ülést legalább 3 nappal megelőzően kell közölni a kuratórium tagjával. A kuratórium ülése halasztást nem tűrő esetben írásban, más módon vagy szóban is összehívható. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét, napirendjét. A kuratórium összehívás esetén határozatképes, ha az elnök és a két tag közül legalább egy jelen van. A kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 30 napon belül ismét meg kell tartani. Az ismételt ülésre a tagok rövid úton is meghívhatok. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha azon a kuratórium elnöke és még legalább egy tag jelen van. A kuratórium tagjai nem lehetnek az alapító közeli hozzátartozói és a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), élettársa határozat alapján: a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül -társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem vehet részt a kuratóriumban az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző 2 évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A kuratóriumban résztvevő, illetőleg az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetné! is betölt.

7 7 A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a kuratórium elnöke és legalább egy jelenlévő tag aláír. A jegyzőkönyvet készítő kuratóriumi tag a kuratórium döntéseit az üléstől számított 15 napon belül megküldi a kuratórium tagjainak és a döntéssel érintetteknek, széles kört érintő döntés esetén az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza azt. Az alapítvány a honlapján való közzététel útján gondoskodik működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának és beszámolói közlésének nyilvánosságáról. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokban csak a kuratórium elnöke engedélyével lehet betekinteni, előzetes szóbeli egyeztetés alapján az iratok megtekinthetők az alapítvány székhelyén. Az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadásához a kuratórium tagjainak egyhangú szavazata szükséges. Az éves beszámolót az alapítvány székhelyén bárki megtekintheti a kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban. Az alapítvány felügyelőszervet nem hoz létre, mert az éves bevétele nem haladja meg az Ft-ot. VI. Képviselet: Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, aki önállóan jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a kuratórium elnökének és Borbélyné Gora Ilona kuratóriumi tagnak együttes aláírása szükséges. VII. Megszűnés: Az alapítvány határozatlan időre jött létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.

8 Az alapító halála esetén az alapítói jogok gyakorlására, lányát, Berey-Soó Esztert jelöli ki. (Személyi adatok: született Miskolcon, augusztus 4., an.: Dr. Dobó Viola, lakcím: 5700 Gyula, Somogyi B. u. 8.). Az alapítvány megszűnésekor az induló vagyon az alapítóra visszaszáll, az alapítvány ezen felüli vagyonát - a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után -a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs vagy döntés nem születik, úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványra és a közhasznú szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni. Gyula, július hó 10. napján Dr. Dobó Viola a l a p í t ó

9

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben 1. Az Alapítvány neve: Segítség Köve Alapítvány Rövid neve: - 2. Alapító: Sitku István (lakcím) Az Alapító rendelkezik arról, hogy halála esetén Oszkó Ákosnak (lakcím)

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben