ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő alapítványt hozzanak létre az alábbiak szerint: 1. Alapítók: 7623 Pécs, Széchenyi tér 9. Hungaria Magyar Egyesület Jönköping Boksz 49, Tenhult, Svédország 2. Az alapítvány neve: Magyar-Svéd Fejlesztési Alapítvány 3. Az alapítvány székhelye: Magyarország - Pécs, Széchenyi tér Az alapítvány célja: - a Baranya megyei és a dél-svédországi kapcsolatok kiépítése a térség iparának, mezőgazdaságának és kereskedelmének fejlesztése, - a két térség kulturális, oktatási és tudományos kapcsolatának kiépítése, - a Baranya megyei hátrányos helyzetűek - kisnyugdíjasok, hajléktalanok, rokkantak, időskorúak, menekültek - szociális segítése, karitatív tevékenység. 5. A Hungaria Magyar Egyesület, Jönköping az alapítói jogainak gyakorlására - a svéd-magyar kapcsolatok elősegítését alapszabályában is célul tűző - Svédországi Magyarok Országos Szövetségét jelöli ki tekintettel arra, hogy az alapító alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenysége - képviselőjének, egyben a kuratórium elnökének hosszantartó és súlyos betegségével összefüggésben - tartósan akadályoztatva van. Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) neve: Svédországi Magyarok Országos Szövetsége (Ungerska Riksfördbundet) Az alapítói jog gyakorlására kijelölt személy (jogi személy) székhelye: Lövăsvägen 12, Bromma, Svédország * 6. Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány az évi CLVI. törvény 26. c/11. és 13. pontban meghatározott hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység közhasznú tevékenységet végez.

2 2 Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére fordítja, továbbá nem folytat politikai tevékenységet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 7. Az alapítvány céljára rendelt induló vagyon: Az alapítók a 4. pontban meghatározott célok elérése érdekében az alapító okirat aláírásával egyidőben az alapítvány rendelkezésére bocsátanak - a Baranya Megyei Közgyűlés részéről ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot, - a Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről ,- SEK-et, azaz Ötvenezer svéd koronát és ,- Ft-ot, azaz Ötszázezer forintot. Az alapítvány számláját a POSTABANK vezeti. A forint befizetéseket a számú számlára, a devizabefizetéseket az OTP B számú számlára lehet teljesíteni. 8. Az alapítványi vagyon felhasználása és működtetése: Az alapítványi vagyon gyarapodhat az alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásaival, az alapítvány vállalkozási tevékenységéből és egyéb forrásból származó jövedelemmel, így: - készpénzzel forintban, illetve valutában, - az éves gazdálkodás, illetve vállalkozások eredményeivel stb. Az alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyon 50%-a, valamint a vagyon hozadékai, továbbá az alapítványhoz csatlakozók felajánlásai és a vállalkozási és egyéb forrásokból származó jövedelmek használhatók fel. Az alapítvány céljának elérése érdekében a céljára rendelt vagyonból pályázat útján. - ösztöndíjat, támogatást nyújt, - alapítványi díjat tűz ki, - anyagi juttatást nyújt tevékenység-, illetve szervezet-finanszírozásra, amely az alapítvány megvalósításához jelentősen hozzájárul. A pályázat kiírásáról, széles körben való nyilvánosságra hozásáról és elbírálásáról a kuratóriumnak kell gondoskodni. Az alapítók az alapítvány céljainak elérése érdekében Pécsett, illetve Jönköpingben információs, ügyintéző irodát tartanak fenn. Az irodák működésének részletes szabályait a kuratórium állapítja meg. 9. Az alapítvány kezelő szerve: Az alapítvány kezelője a 9 tagú kuratórium, amely az alábbi személyekből áll: magyar részről: 1. a Közgyűlésének mindenkori évben dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Közgyűlés Elnöke (Pécs, Széchenyi tér 9.) 2. Horváth Zoltán Somberek, Petőfi u Tasnádi Péter Pécs, Tettye u. 32.

3 3 4. Szűcs Edit Pécs, Építők útja 10/b. 5. Bognár Sándor Mohács, Perényi u. 2. svéd részről: 6. Bihari Szabolcs Akerliden Mullsjö* 7. Blénessy Zoltán Blakullagatan 21 A Helsinborg** 8. Székely Emese Adalsvágen Osby* 9. Tompa Anna Smedstorp Ulricehamn* A tagok a tisztséget valamennyien elvállalták. A kuratórium összetétele a személyeknek az alapítóhoz fűződő kapcsolatát tekintve a Ptk. rendelkezéseivel nem ellentétes. Az alapító a vezető tisztségviselők vonatkozásában nyilatkozatuk alapján vizsgálja és kimondja az összeférhetetlenséget abban az esetben, ha a vezető tisztségviselő a megelőző két évben olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 10. A kuratórium működése: A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az üléseket melyek nyilvánosak - az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlésével. * Az üléseket úgy kell összehívni, hogy a meghívót és a napirendet a tagok legkésőbb az ülést megelőző 8. napon kézhez kapják. A kuratórium határozatképes, ha legalább 5 fő jelen van.** Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyhangú szavazat szükséges az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadásához.* A kuratórium elkészíti az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a kuratórium ügyrendjét, a döntések nyilvántartására, közzétételére és az iratokba való betekintés rendjére, továbbá a szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságára** vonatkozó rendelkezéséket. * Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül ilyennek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4 4 A kuratórium munkáját az elnök vezeti. A kuratórium a feladatok szervezésével és a kuratóriumi döntések végrehajtásával titkárt bízhat meg. A kuratórium legfontosabb feladata az alapítvány vagyonának az alapítvány céljaival összhangban történő felhasználásáról való döntés, az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, illetve a vagyon gyarapítása. A kuratórium határoz - a pályázatok kiírási és elbírálási rendszeréről, - az alapítványhoz való csatlakozásokról, illetve adományok elfogadásáról, - az induló vagyon értékét növelő vállalkozásokról. A kuratórium évente egy alkalommal köteles az alapítókat tájékoztatni végzett munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról. A kuratórium és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, a felmerült költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 11. Az alapítvány képviselete Az alapítvány képviselője a kuratórium, a kuratórium nevében az elnök jogosult az alapítvány képviselőjeként eljárni. A kuratórium elnöki tisztét évenként felváltva magyar részről a Baranya Megyei Közgyűlés, svéd részről a Svédországi Magyarok Országos Szövetségének tölti be évben a kuratórium : Dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés. A bankszámla felett rendelkezni jogosult a kuratórium mindenkori és Tasnádi Péter a kuratórium tagja. A kuratórium soros elnökének akadályoztatása esetén helyette a másik elnök jogosult a bankszámla felett rendelkezni. 12. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén az alapítványi vagyonból az induló vagyon fel nem használható 50%-át az alapítók (jogutódaik) között hozzájárulásuk arányában fel kell osztani. Az egyéb forrásokból származó és fel nem használt vagyonról a bíróság dönt. 13. Záró rendelkezés Az alapítók tudomásul veszik, hogy jelen alapítvány érvényes létrejöttéhez, a jogi személyiség és a közhasznú jogállás elnyeréséhez a Baranya Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályokat kell alkalmazni. Jönköping, Pécs, március 31.

5 5 A Hungaria Magyar Egyesület Jönköping részéről Hertelendy Zsolt s.k. Bihari Szabolcs s.k. a Baranya Megyei Közgyűlés részéről Dr. Szűcs József s.k. Dr. Győrpál Elemér s.k. Záradék: Az alapító okirat módosítását - a Közgyűlése 110/2003 (VI.26.)Kgy és 125/2003.(VIII.28) Kgy. számú határozataival jóváhagyta, - a Hungária Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta Pécs, Dr. Kékes Ferenc s.k. Közgyűlésének Jönköping, Bihari Szabolcs s.k. Svédországi Magyarok Országos Szövetségének Hungária Magyar Egyesület Záradék: Az alapító okirat módosítását: - A Közgyűlése jóváhagyta. - A Hungária Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta Pécs, március 12. Dr. Kékes Ferenc s.k. Közgyűlésének Hungárai Magyar Egyesület Záradék: Az alapító okirat módosítását: - A Közgyűlése jóváhagyta. - A Hungária Magyar Egyesület, Jönköping elfogadta és jóváhagyta Pécs, február 15 Dr.Hargitai János s.k. Közgyűlésének Hungárai Magyar Egyesület