mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság szám alatt vett nyilvántartásba.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba."

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T /a április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./, mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság szám alatt vett nyilvántartásba. 1./ Az alapító: A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete, székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 37. fszt.1. 1 / 11

2 2./ Az alapítvány neve: Nyomdász Támasz Alapítvány. 3./ Az alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 37. fszt / Az alapítvány önálló jogi személy. 5./ Az alapítvány célja: elsődlegesen a Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete tagjai szociális biztonságának elősegítése, átmeneti jellegű segélyezése elsősorban akkor, ha munkanélkülivé válnak és jogosultak munkanélküli támogatásra. Különös méltánylást érdemlő szociális helyzetben a Kuratórium döntése alapján nem NYDSZ tagok is kaphatnak támogatást. 6./ Az alapítvány mindenki számára nyitott, ahhoz bárki természetes és jogi személy 2 / 11

3 csatlakozhat akár pénzbeli, akár egyéb adomány tulajdonba adása útján. 7./ Közhasznú szervezetté nyilvánítás Az alapítvány, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvényben foglaltak szerint az alapító okirat módosítás benyújtásával egyezően a bejegyző bíróságtól kérte a hivatkozott törvény 3. -ban foglaltak alapján a közhasznú szervezetté minősítését. Az alapítvány az évi CLVI.tv. 5. -ban előírtaknak megfelelően tevékenykedik, szociális tevékenységet lát el. Vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem kizárólag az alapító okiratban meghatározott céltevékenységre fordítja. Nem folytat közvetlen politikai tevékenységet sem, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az NYDSZ hivatalos lapjában - nyilvánosságra hozza. Az alapítványi célok megvalósítása érdekében a támogatások odaítélése kérelmek alapján történik. 3 / 11

4 8./ Az alapítvány vagyona: a./ az alapítvány induló vagyona alapítói vagyona - 3 millió forint b./ az alapítvány vagyona a kezelő gazdálkodásának eredményével, a vállalkozás/ok nyereségével vagy további hozzájárulásokkal növekedhet. 9./ Az alapítvány vagyonának felhasználási módja: Az alapítvány céljainak megvalósítására a törzsvagyonnak a kuratórium által meghatározott része, valamint az alapítvány vagyonának kamatai, osztalékai ill. egyéb hozadékai használhatók fel. 10./ Az alapítvány vezető és képviselő szerve: Az alapítvány vezető és képviselő szerve az NYDSZ Országos Szakmai Választmánya által választott 7 főből álló kuratórium. Visszahívásuk is az ő jogkörébe tartozik. A kuratórium vezetője, a kuratórium elnöke, akit mindenkor az alapító jelöl ki. 4 / 11

5 A kuratóriumi tagság határozatlan időre, visszavonásig szól. A kuratórium összehívására az elnök jogosult. A kuratórium elnöke 8 napon belül köteles a kuratóriumot összehívni, ha azt a kuratórium bármelyik tagja vagy a felügyelő bizottság elnöke az ok megjelölésével kezdeményezi. A kuratórium üléséről, annak napirendi pontjait is feltüntetve, legalább 8 nappal korábban, írásban értesíteni kell az érintetteket. A kuratórium üléseit az elnök vezeti és arról 8 napon belül 2 taggal hitelesített jegyzőkönyvet kell készíteni. A kuratórium határozatképes, ha azon a kuratórium elnöke és további 3 tagja jelen van. A kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A szavazásban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója /Ptk.685. b. pont/ élettársa / továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján: a./ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a kiemelkedően közhasznú szervezet cél szerint juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kuratóriumot évente legalább 2 alkalommal össze kell hívni, ezt az Alapítvány székhelyén, a szokásos helyen és módon ki kell függeszteni. 5 / 11

6 Az ülések nyilvánosak. A kuratórium döntéseiről határozatot hoz, amelyekről nyilvántartást kell vezetni. Abban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a döntéssel kapcsolatos szavazati arányt ill. a konkrét döntéssel kapcsolatban egyébként fontosnak ítélt tényt. A kuratórium elnöke a döntéseket az érintettekkel írásban az NYDSZ hivatalos lapja útján közli. A működés, a szolgáltatások igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közleményekről a nyilvánosságot a fenti módon tájékoztatja. Az alapítvány kuratóriuma a tevékenységéről évente egy alkalommal tájékoztatja az alapítót. A működéssel kapcsolatos iratok nyilvánosak. A kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon hatékony működtetése, a jogszabályoknak megfelelő gyarapítása, az alapítványi célokra való felhasználás. A kuratórium az alapítványi vagyon és az annak körébe tartozó vagyontárgyakkal rendelkezik. Az alapítvány kuratóriuma meghatározza éves költségvetését, elfogadja az éves beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést. Ennek tartalmaznia kell az évi CLVI. tv. 19../3/ bekezdésben foglaltakat. Az alapítvány működési rendjét, céljának megfelelő juttatási és támogatási rendre vonatkozó szabályokat a kuratórium fogadja el és lépteti életbe. 6 / 11

7 11./ Az alapítvány megszűnése: Az alapítvány meghatározatlan időre jött létre. Az alapítvány megszűnik, ha anyagi, pénzügyi eszközei kimerülnek, ha a cél bármilyen oknál fogva megvalósíthatatlanná válik. Ez esetben megmaradt vagyona hasonló szociális tevékenységű alapítványra száll át. 12./ Az alapítvány összetétele: Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. Az alapító által kijelölt elnök: Német Ferencné / 1195 Budapest, Nagysándor J. u. 50./ 7 / 11

8 Tagok : Aczél János / 2040 Budaörs, Kolozsvári út 15. / Fazekas Gyula/8132 Lepsény Ifjúság u.12. Kovács Istvánné/1041 Budapest, Laborfalvi R. u. 2/ Kiss Antal/1033 Búza utca 32. fsz. 3 Oláh Lajosné/5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 82./ Szemerédi István / 6000 Kecskemét, Bagoly út 30. / Az alapítvány elnöke tiszteletdíjat kap, a tagok pedig, az alapítvány működésével kapcsolatban felmerült költségeiket elszámolhatják. 8 / 11

9 13./ Az alapítvány felügyelő bizottsága: Az alapítványnál 3 tagú felügyelő bizottság működik, az elnökét és tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő bizottság tagjai az alapítvány működésével kapcsolatban felmerült költségeiket elszámolhatják. A felügyelő bizottság összetétel a következő: Balogh László / 2235 Mende, Péceli u. 3/ Demeter Judit elnök /1172 Budapest, Aranykút utca 49./ Dr. Radó Gáborné / 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 4./ 14. Az Alapítványnak független könyvvizsgálója van, aki feladatát vállalkozási díj ellenében látja el. Az Alapítvány könyvvizsgálója: Márton Tibor / 1223 Budapest, Névtelen u.8. / 9 / 11

10 Ezen alapító okirat a Fővárosi Bíróságnál történő nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. Budapest, 2010.június 15. Aczél János az NYDSZ mint az alapító - elnöke Készítettem és ellenjegyzem Budapesten, június 15. napján. Dr.Abonyi Rita 10 / 11

11 ügyvéd 11 / 11

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért

LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért LEGYETEK JÓK ALAPÍTVÁNY az óbudai ifjúságért ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben E:\Dokumentumok\alapítványok\Legyetek jók alapítvány alap.ok.040220 2 1./ Az alapítvány neve: Legyetek Jók ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

alapító okirat (egységes szerkezetben)

alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az alapítvány neve és székhelye: TÁMOGATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.1 Az alapítvány neve: Támogatási Közalapítvány 1.2 Az alapítvány székhelye: Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító által alapított, a 2013. évi V. tv. (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény alapján közhasznú jogállású KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben