ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók március 7-ei, május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. Az Alapítók 2008. március 7-ei, 2008. május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve."

Átírás

1 135/2008. (V. 08.) számú Ökt. határozat melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT Az Alapítók március 7-ei, május 8-ai módosításával egységes szerkezetbe foglalva.(a változások dőlt betűvel jelölve.) Az alapító okiratban megnevezettek ezennel elhatározzák, hogy az évi IV. tv. VI. fejezete 74./ A-F. szakaszainak megfelelően az alábbiak szerint a l a p í t v á n y t hoznak létre. Az alapítvány neve : BŰNMEGELŐZÉSI, VAGYONVÉDELMI ALAPÍTVÁNY Az alapítvány székhelye: Kazincbarcika, Barátság tér 1-3.sz Az alapítvány célja: Kazincbarcika város és vonzáskörzetében (a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság illetékességi területén) a vagyon elleni bűncselekmények hatékonyabb megelőzése, illetve azok eredményesebb felderítése. Ennek érdekében korszerű, megbízható és hatékony vagyonvédelmi eszközök, módszerek és szervezetek kifejlesztésére való ösztönzés és ezzel kapcsolatos propagandamunka folytatása, a bűnmegelőzés érdekében kiírt pályázatok támogatása. Az Alapítvány által végzett további tartós, közérdekű tevékenység: - közrend és közlekedésbiztonság védelme, - bűnmegelőzés és az áldozatvédelem, - gyermek és ifjúságvédelem. I. Az Alapítvány időtartama: Az alapítók az okirat elfogadásának napjától meghatározatlan időre hozzák létre az alapítványt, mely a törvényben meghatározott esetekben megszűnik. Az Alapítvány megszűnése esetén a meglévő vagyonból az Alapítók az általuk befizetett részt visszakapják, az ezen felüli vagyont pedig más, hasonló célkitűzésű Alapítvány támogatására kell fordítani.

2 -2- Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat nem támogat, és tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat, és nem támogathat. II. Az alapítvány vagyona: 1. Az alapítvány céljaira rendelt vagyon az alapítók és a felajánlást tevők befizetéséből áll. 2. Az alapítvány céljára rendelt vagyonból minden olyan tevékenység támogatást kaphat, mely összhangban áll az eredeti célokkal, így különösen: - pénzintézetek, kereskedelmi egységek, gazdálkodó szervezetek és intézmények jobb színvonalú vagyonvédelmét célzó intézkedések, - előbbiekkel összefüggő konkrét őrzési-védelmi feladatok, - egyedülélő, idős emberek fokozottabb biztonságát célzó intézkedések, - a felderítő munkát is közvetlenül segítő technikai eszközök beszerzése, - vagyonvédelmi propaganda tevékenység folytatása - a közrend és közlekedésbiztonság védelme érdekében a bűnmegelőzési tevékenység hatékonyságának, színvonalának emelése, - közlekedés biztonsági propaganda tevékenység folytatása, - a gyermek és fiatalkorúak bűnözésében való részvételi arányának csökkentése érdekében új megelőzési módszerek kutatása, elterjesztése, - Kábítószer, kábítószerpótló anyagok elterjedésének megakadályozása, felvilágosító propaganda munka. Fenti célok érdekében az alapítvány vállalkozást is folytathat. 3. Az alapítványi vagyon elhelyezésére bankszámlát kell nyitni. 4. Az Alapítvány az alapítványi vagyon felhasználásával részt vehet vállalkozásokban. Az alapítványi vagyonnak, illetve meghatározott hányadának vállalkozásba történő befektetéséről az Alapítvány kezelője dönt. Vállalkozási tevékenysége a közhasznú célokat nem veszélyeztetheti. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. Az alapítványi vagyon felhasználása során az Alapító Okirat rendelkezéseit továbbá az Alapítvány alapítói által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételeket kell figyelembe venni.

3 -3-5. Az Alapítványból támogatást kaphatnak költségvetési, működési kiadásaik fedezésére, szakértői és egyéb megbízási kiadásaikra mindazok a gazdálkodó és egyéb szervek, magánszemélyek, akik vállalják, hogy szakmai és gazdasági tevékenységükkel az alapítvány céljának megvalósításáért dolgoznak. 6. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány működésével kapcsolatos gazdálkodási feladatok végrehajtására önkormányzati vagy egyéb szerve/zetet/ jelöl ki. A szerv/ezet/ feladata az Alapítvány működésével kapcsolatos pénzügyi ügyviteli és számviteli-gazdálkodási feladatok végrehajtása. A szerv/ezet/ részletes feladatai, a szerv/ezet/ felügyeletének és ellenőrzésének a rendje a Kuratórium által jóváhagyott feladat és ügyrendben kerül meghatározásra. 7. Az alapítványi vagyon felhasználására, illetve az Alapítvány vagyonának változására vonatkozó tájékoztatás a Kuratórium elnökének joga és kötelessége. A Kuratórium elnöke Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testületének az időszaki költségvetési zárszámadáshoz kapcsolódóan külön napirend szerint köteles a tájékoztatást megadni. A tájékoztatást kérésére haladéktalanul meg kell adni annak az alapítónak, aki az alapítványi vagyon gyarapodásához hozzájárult, vagy hozzájárulási szándékát az alapítói vagyoni hozzájárulás szolgáltatásán túl kinyilvánítja. 8. Az alapítvány gazdálkodására a PTK-ban meghatározott egyesületek gazdálkodási rendjére vonatkozó jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény az irányadó. III.Az Alapítvány kezelője: 1. Az Alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntésthozó szerve a 7 főből álló Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapítók bízzák meg és hívják vissza. A Kuratórium munkáját az Elnök vezeti. A Kuratórium tagjai: 1.) Nagy Gábor (3700. Kazincbarcika, Herbolyai út 44. sz.) 2.) Tóth Bertalan (3700. Kazincbarcika, Mikszáth út 15. I/3. sz.) 3.) Gulyás Tibor (3700 Kazincbarcika, Mogyoró út 7. sz.) 4.) Sztupák Péter (3700 Kazincbarcika, Ádám völgy 4. sz.)

4 - 4-5.) Szentmiklóssy László (3700 Kazincbarcika, Bartók Béla út 26. sz.) 6.) Ludányi Attila (3394 Egerszalók, Kossuth út 109.) 7.) Vattay József (3700 Kazincbarcika, Rózsa út 33. sz.) A Kuratórium tisztségviselői az elnök és titkár. A Kuratórium tisztségviselőit az Alapítók bízzák meg és hívják vissza. A Kuratórium Elnöke: Nagy Gábor A Kuratórium Titkára: Tóth Bertalan 2. A Kuratórium Elnöke képviseli az Alapítványt és a Kuratóriumot bíróságok, más hatóságok előtt, és harmadik személyekkel szemben. 3. A Kuratórium titkárának feladata az elnök munkájának támogatása, és az elnök tartós akadályoztatása esetén a Kuratórium képviselete. 4. A Kuratórium minden tagjának egy szavazata van. 5. A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, így feladata mindent megtenni azért, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. Az Alapítvány összes jövedelme csak az Alapítvány céljai által meghatározott körben és módon használható fel. 6. A Kuratóriumnak döntési joga van az Alapítvány rendelkezésére álló vagyon felhasználásának meghatározásában, valamint az Alapítvány szervezetét és működését érintő kérdésekben. 7. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja. (Rendes ülés.) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium ülését az elnök, az elnök tartós akadályoztatása esetén a titkár hívja össze, a napirend írásbeli megjelölésével. Két kuratóriumi tag írásos kérésére az ülést 30 napon belül össze kell hívni. A Kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjainak több mint a fele jelen van. A Kuratórium döntéseit szabályszerűen összehívott határozatképes ülésein, egyszerű szótöbbséggel hozza.

5 - 5 - Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium döntéseinek végrehajtásáért a titkár a felelős. A Kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni, s azt minden jelenlévő köteles aláírni. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján: - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Kuratórium tagjainak összeférhetetlenségére egyebekben a Közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 9. -ában foglalt összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. A Kuratórium ülésein a meghívott szakértők részt vehetnek. A Kuratórium az év első felében tartott rendes ülésén a kuratóriumi döntéshozatal általános szabályai szerint, egyszerű szótöbbséggel - dönt, az Alapítvány éves beszámolójának elfogadásáról. IV. Az Alapítvány képviselete: Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke. A bankszámla feletti rendelkezési jogra a Kuratórium Elnöke és Titkára együttesen jogosult. V. Működési Szabályzat Az Alapítvány Kuratóriuma működésének rendjét az általa jóváhagyott belső működési szabályzat állapítja meg. A működési szabályzatnak tartalmaznia kell egyebek mellett: - olyan nyilvántartás vezetését, melyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható, - a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módját,

6 az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét, - az Alapítvány működésének, szolgáltatási igénybevételi módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát, - a kuratóriumi titkár feladatát és jogkörét VI. Az alapítvány működése: Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a jelen alapítványrendelés céljaival egyetért, és azt anyagi vagy bármely más módon támogatni kívánja. A támogatás elfogadásáról a Kuratórium dönt. Az alapítvánnyal kapcsolatos minden egyéb kérdésnél a Polgári Törvénykönyv idevonatkozó rendelkezéseit, valamint a 96/1988. (XII. 22.) MT rendelet szabályait kell alkalmazni. Az alapító okiratban foglaltakat az alapítók megismerték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadva aláírták. Az eredeti Alapító Okirat létrejötte: 1991.február 20. Módosítva: március május 08. Egységes szerkezetbe foglalva és az Alapítók által elfogadva Kazincbarcika, május 08. Kazincbarcika és Vidéke ÁFÉSZ felszámolás következtében jogutód nélkűl megszűnt Kazincbarcikai Városi Rendőrkapitányság Kazincbarcika Város Önkormányzata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata

A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak. I./2015. (V..) számú alapítói határozata 1. melléklet a 110/2015. (V. 29.) önkormányzati határozathoz A Bűnmegelőzési, Vagyonvédelmi Alapítvány (3700 Kazincbarcika, Barátság tér 1-3. szám) Alapítóinak I./2015. (V..) számú alapítói határozata

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T 203/2011. ( IX.9.) számú Ökt. határozat melléklete A L A P Í T Ó O K I R A T Az Alapító 194/1996. (VII.05.) sz. Ökt., a 7/1998. (I.30.) sz. Ökt., a 147/1998. (VI.19.) sz., a 103/1999. (V.21.) sz., a 36/2001.

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben Az l998. november 17.-én kelt Pk.61.178/1992/12. számú Székesfehérvári Törvényszék (korábbi nevén Fejér Megyei Bíróság) végzésével összhangban a SZÉKESFEHÉRVÁR

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Városunkért Közalapítvány Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Enying Város Önkormányzata a jelen okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. -a és 74/G. -a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Bűnmegelőzési Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. Bűnmegelőzési Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. képviseletében: dr. Bartha László polgármester azon céltól vezérelve,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testülete által alapított a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVI. törvény alapján közhasznú jogállású KISPEST KÖZBIZTONSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT A Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány -t az alapítók 1995. október 31. napján hozták létre, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 546. sorszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 25-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya:a Kodály Zoltán Gyermekkórus Fesztivál Alapítvány kuratóriuma személyi

Részletesebben

Alapító Okirat Módosítása

Alapító Okirat Módosítása Alapító Okirat Módosítása A Közalapítvány Alapító Okiratának egységes szerkezetbe hozott szövege az alábbi: (A dőlt betűs rész a módosításokat jelöli) Balatonszőlősi Faluházért Közalapítvány Alapító Okirata

Részletesebben

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására

A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására A DIÁKSPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Jász-Nagykun-Szolnok Megye Diáksportjának Támogatására MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye diáksportjának

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY SMAFC TÁJFUTÓSPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 2012. JÚLIUS 9. NAPJÁN ELFOGADOTT MÓDOSÍTÁSOKKAL - 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Az 1991. április 08-án kelt alapító okirat alapján

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - a módosításokkal egységes szerkezetben - Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődés és sport jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, e tevékenységek

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. szeptember 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. szeptember 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 17-i ülésére Tárgy: A Zirci Közbiztonsági Alapítvány alapító okiratának módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

"KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év

KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év "KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. év Egységes szerkezetű Alapító okirat, mely a jogszabályi változások miatti 2014.... napján elfogadott módosításokat

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA

A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA A GYÖNGYÖSI OKTATÁSÉRT ÉS KULTÚRÁÉRT A L A P Í T V Á N Y ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések Alulírott.. alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a Gyöngyösön és környékén működő oktatási

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben