KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA"

Átírás

1 KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a hazai sporttevékenység és ifjúság gondozása támogatásra szorul, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A F. -ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk el: I.) AZ ALAPÍTÓK: 1. név : Németh Károly 2. név: Andó Balázs 3. név: Dr. Alberti Sándor 4. név: Stefanek Ernő II.) AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Két Kerékkel az Ifjúságért Alapítvány III.) AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 1155 Budapest, Mozdonyvezető u. 6. IV.) AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: - egészség megőrzése - az egészséges életmódra nevelés eszközeként kerékpároktatás, KRESZ-oktatás - közúti forgalomban való részvételre való felkészítés - kerékpártúrák szervezése, a túrák lebonyolításához szükséges anyagi támogatás - a versenysport fejlesztése keretében a BVSC Kerékpáros Szakosztály tagjainak menedzseléséhez szükséges feltételek megteremtése, így hozzájárulva a magyar kerékpársport utánpótlásának biztosításához és nemzetközi szintű magyar sikerek eléréséhez

2 V.) AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA: Az Alapítók az Alapítvány céljainak rendelkezésére összesen ,- Ft, azaz húszezer forint készpénzt bocsátottak, amelyet az Alapítók az OTP Bank Nyrt. VI. kerületi fiókjában nyitott bankszámlára befizették. Az egyes alapítók által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon összege: 1. név : Németh Károly 2. név: Andó Balázs 3. név: Dr. Alberti Sándor. 4. név: Stefanek Ernő VI.) AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK FELHASZNÁLÁSI MÓDJA: Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás formájában, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. Az Alapítvány induló vagyona törzsvagyont képez, a törzsvagyon hozama és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljaira. Az Alapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, vagy az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban vehet részt. Az Alapítvány céljainak megvalósítása keretében kiírt pályázatokat és a kérelmeket mindenkor a Kuratórium bírálja el. VII.) AZ ALAPÍTVÁNYHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS FELTÉTELEI: - 2 -

3 Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, felajánlást tehet, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában kezeli, kamatoztatja és használja fel. VIII.) AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE: a Kuratórium, melynek létszáma 4 fő. A Kuratórium az Alapítvány ügydöntő, ügyvezető és képviselő szerve, mely testületként működik. az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 1. név: Pataki Ibolya, a Kuratórium elnöke. 2. név: Németh Béláné 3. név: Schrimpf Ágnes. 4. név: Szatmári Sándor Az Alapítvány képviseletére, kivéve az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság gyakorlására Pataki Ibolya. szám alatti lakos, a Kuratórium elnöke önállóan jogosult. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság gyakorlására Pataki Ibolya. alatti lakos, a Kuratórium elnöke és. Németh Béláné Budapest szám alatti lakos, a Kuratórium tagja együttesen jogosult. Az Alapítvány képviseletére, kivéve az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság gyakorlására Pataki Ibolya.. szám alatti lakos, a Kuratórium elnöke akadályoztatása esetén Németh Béláné. szám alatti lakos, a Kuratórium tagja önállóan jogosult. Németh Béláné szám alatti lakos, a Kuratórium tagja képviseletének akadályoztatása esetén a képviselő képviseleti jogkörével egyező mértékben Schrimpf Ágnes.. szám alatti lakos és Szatmári Sándor. szám alatti lakos, a Kuratórium tagjai együttesen jogosultak az Alapítvány képviseletére

4 A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli meg. A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben vonható vissza. A Kuratórium jogköre saját működési rendjének kialakítása. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító(k) közvetlenül vagy közvetve az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat(nak) [Ptk. 74/C. (3) bek.]. A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. (5) bek.]. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, amikor elfogadja az Alapítvány éves beszámolóját, valamint szóban és írásban tájékoztatja az Alapítókat, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat szóban és írásbeli kérelemre írásban is tájékoztathatja munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. (módosítva július 9.) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a Kuratórium ülésén legalább három tag jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kuratóriumi elnök szavazata dönt. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). IX.) AZ ALAPÍTVÁNY VÁLLALKOZÓI TEVÉKENYSÉGE: Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban használható fel. Az Alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. X.) AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE: - 4 -

5 Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona a hitelezők kielégítése után hozzájárulása mértékéig az Alapító(kat)t illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. XI.) AZ ALAPÍTÓK JOGAINAK GYAKORLÁSA: Az alapító az alapító okiratban a törvényben biztosított jogainak gyakorlására - különösen halála, megszűnése esetére - maga helyett más személyt is kijelölhet. E személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az alapító nem vonhatja vissza. Alapító vagy a jogainak gyakorlására kijelölt más személy hiányában - a kezelő szerv (szervezet) vagy az ügyészség erre vonatkozó bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg. Andó Balázs Alapító alapítói jogainak a gyakorlására cselekvőképességének elveszítése vagy halála esetén Pataki Ibolya személyt jelöli meg. (módosítva július 9.) XII.) ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK: Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány Alapító Okiratának szövegét, valamint az Alapítvány Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Budapesti Vasutas Club lapjában teszi közzé. Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései szerint kell eljárni. Budapest, július Dr. Alberti Sándor Andó Balázs Németh Károly... Alapító Alapító Alapító Előttünk, mint tanúk előtt:... aláírás név: Szem. ig. szám:

6 ... aláírás név: Szem. ig. szám:

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 3:378. -a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely 1952.05.12., lakcím: 1115

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben (2012. szeptember) Dr. Barkóczi Ilona és Dr. Szilágyi Klára

Részletesebben