ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban meghatározott tartós közérdekű cél megvalósítása érdekében az itt meghatározott feltételekkel az évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről és az évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről rendelkezései alapján. I. Általános rendelkezések Az alapítvány neve: Muszka János Alapítvány Az alapítvány székhelye: Püspökladány, Zrínyi Miklós utca 14. szám Az Alapító: Csontos János (szül.: Debrecen, an.: Péli Mária) Debrecen, Varga utca 39. szám alatti lakos. II. Az alapítvány célja: Az alapítvány - a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítése végett - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény 26 c., pont alapján az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 3. tudományos tevékenység, kutatás 4. nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5. kulturális tevékenység 6. kulturális örökség megóvása Az alapítvány céljainak megfelelően elsősorban: ápolja a néphagyományokat, feltárja és vizsgálja Püspökladány és kistérség folklórját, bővíti a püspökladányi néptánc mozgalmakat, közreműködik a néptánc és a népzene megismertetésében, megszerettetésében, évenként népzenei és néptánc fesztivált szervez, néptánc oktatásokat, továbbképzést szervez, néptánc táborokat szervez, cserekapcsolatokat létesít, bővít és ápol, bel és külföldi tanulmányutakat szervez, elősegíti a bel-és külföldi szakmai megmérettetéseken és bemutatókon való részvételt, eredeti népdalokat, néptáncokat, népviseletet gyűjt. Az alapítvány országos hatáskörű fesztiválok, találkozók, szakmai napok szervezése esetén, valamint a kutatás ismeretterjesztés terén tevékenysége kiterjed a határokon túli magyarság kulturális örökségének ápolására, valamint az Európai Unió tagállamai folklórjának népszerűsítése is.

2 2 Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt csatlakozhatnak, ha a fentebb megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és jelen okirat rendelkezéseit elfogadják. Csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium dönt. Az induló vagyon III. Az alapítvány vagyona Alapító ezen okirattal létesített alapítvány javára- a II. pontban meghatározott célok elérése érdekében- összesen Ft azaz Ötvenezer 00/100 forint alapító vagyont biztosít. Az alapító vagyon befizetése ezen okirat aláírásától számított tizenöt napon belül esedékes a megnyitandó bankszámlára. Az alapítványi vagyon működtetése Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti meg, amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, körvényt, kincstár-vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásban vehet részt. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítványi vagyon felhasználása Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyont meghaladó vagyona (az induló vagyon hozadéka-kamat, osztalék, stb.) valamint a később csatlakozók vagyoni hozzájárulása (és ennek hozadéka) használható fel. Az alapítvány számláján rendelkezésre álló, kamatokkal növelt számlaérték forintot meghaladó részének felosztásáról a kuratórium dönt. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. A kuratórium az alapítvány működéséhez szükséges költségek fedezésére minden évben az alaptőke 10 % -nak megfelelő összeget, maximum forintot használ fel. Amennyiben emiatt az alaptőke forint alá csökken, az alaptőke hozadékából köteles pótolni azt forintig. Az alapítvány céljainak elérése érdekében az alapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat alapíthat, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az alapítvány céljainak eléréséhez jelentősen hozzájárul. A kuratórium IV. A kezelő szervezet Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium öt tagból áll. A kuratórium tagjainak megbízatása június 05. napjától kezdődően június 05. napjáig, öt évre szól. A megbízás lejárta után új kuratóriumot az Alapító választ.

3 3 A kuratórium elnöke: Koloszár Erzsébet Zita (szül.: Polgár, an.: Martyin Erzsébet) 4150 Püspökladány, Zrínyi utca 14. szám alatti lakos A kuratórium tagjai: Csontos János (szül.: Debrecen, an.: Péli Mária) Debrecen, Varga utca 39. szám alatti lakos, Iványi István (szül.: Püspökladány, an.: Darai Erzsébet) Püspökladány, Kaán Károly utca 56. szám alatti lakos, Muszka Máté (szül.: Püspökladány, an.: Koloszár Erzsébet Zita) Püspökladány, Zrínyi utca 14. szám alatti lakos és Szabó Imre (szül.: Püspökladány, an.: Hegedűs Ilona) Püspökladány, Toldi utca 36. szám alatti lakos. A kuratórium elnöke, és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül - társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felel. A kuratórium jogköre: A kuratórium jogkörébe az alábbi döntések tartoznak: az alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása, döntés az alapítványi vagyon és annak hozadéka cél szerinti felhasználásáról, döntés az alapítvány céljaira adott további vagyoni hozzájárulások elfogadásáról vagy visszautasításáról, az éves beszámoló jóváhagyása, közhasznúsági jelentés elfogadása, tevékenységről és a közhasznúsági jelentés főbb megállapításairól évente tájékoztatja az Alapítót és a csatlakozókat. A kuratórium eljárása, ügyvitele: A kuratóriumot az elnök hívja össze, az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében évente legalább két alkalommal. A meghívót amelynek az ülés napirendi pontjait is tartalmaznia kell az ülés előtt legalább hét nappal el kell küldeni a kuratórium tagjainak. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium minden kérdésben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685 b. pont) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

4 4 A kuratórium egyik erre, az ülésen megválasztott tagja ülésekről rövid jegyzőkönyvet vezet. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévő és a hiányzó tagok nevét, az ülés tárgyát, a tagok véleményét, a szavazatok arányát és a döntések végeredményét. A kuratórium döntéseiről az elnök nyilvántartást vezet, melyben rögzíti a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a támogatók és az ellenzők körét. A meghozott döntést az ülésen szóban, valamint az ülést követő öt napon belül írásban is közölni kell az érintett(ekkel)el. A kuratórium működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet. A kuratóriumi tagság megszűnése: A kuratóriumi tagság megszűnik: a megbízás 5 éves időtartamának, lemondással, halállal. Képviselet A alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezésre a kuratórium elnöke önállóan, egyedül jogosult. Felügyelet Mivel az alapítvány éves bevétele az öt millió forintot nem haladja meg, ezért elkülönült felügyelő szerv létrehozására nem kerül sor. V. Az Alapítvány időtartama, megszűnése Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után a kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs, vagy döntés nem születik, úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. VI. Vegyes és záró rendelkezések Az alapítvány jogi személy. Alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5 5 Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítvány nem szüntethető meg, az alapítványt Alapító nem vonhatja vissza. Alapító az Alapító Okiratot név, cél és vagyon sérelme nélkül indokolt esetben módosíthatja. Az alapítvány köteles éves beszámolót és évenként közhasznúsági jelentést készíteni. A beszámolók nyilvánosak. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény), valamint az alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit, és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLIV. Törvény kell alkalmazni. Püspökladány, október 20.

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI

ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY I. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÓI ALAPÍTÓ OKIRAT PANNONHALMI ÓVODÁT ÉS BÖLCSŐDÉT TÁMOGATÓ ALAPÍTVÁNY Az1. pontban megjelölt alapítók elhatározzák, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A- 74F -ai, valamint a Közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A F -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben