A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő A L A P Í T V Á N Y létrehozását rendeli el az alábbi feltételek mellett : 1./ Az alapítvány neve : "Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért " Alapítvány 2./ Az alapítvány székhelye : 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az alapítvány telephelye: 7633 Pécs, Páfrány u. Az alapítvány értesítési címe: 7632 Pécs, Tildy Zoltán út 7. * 3./ Alapítója : Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 4./ Az alapítvány célja : Az óvodás és iskolás korú gyermekek pedagógiai programokba is beilleszthető felkészítése a korszerű, biztonságos és kulturált közlekedésre, - preventív szempontok figyelembe vételével -, hogy egész életük során másoknak is példát mutatva, megóvhassák életüket és testi épségüket a közlekedési balesetektől. Ennek érdekében: elméleti és gyakorlati foglalkozásokat, versenyeket, közlekedési szakköröket, kerékpáros, gyalogos és kismotoros közlekedési gyakorlatokat szervez a KRESZ Parkban, munka- és balesetvédelmi kisfilmek vetítését szervezi, pályázatokat ír ki a kulturált közlekedés szabályainak elsajátítására. Az alapítvány célja továbbá a KRESZ Park műtárgyainak védelme. 5./ Jogállása: közhasznú szervezet 5.1. Közhasznú tevékenysége az évi. CLVI. tv. 26. c./4. és 15. pontjai alapján, - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - közlekedésbiztonság védelme Az alapítvány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi sajtó, ezen belül a Déli Extra útján nyilvánosságra kell hozni. 2

2 6./ Az alapítvány vagyona: 6.1. Az alapítvány induló vagyona : Az Alapító ,-Ft (azaz kétszázezer forint) készpénzben teljesítendő törzstőkét bocsát az alapítvány rendelkezésére Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok is csatlakozhatnak, ha az alapítványi célokkal egyetértenek. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges Az alapítvány vagyonával az alapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium rendelkezik. Az alapítvány vagyona nem csökkenhet Ft alá Az alapítvány vagyonának felhasználása : Az alapítvány összesen ,-Ft. összegű törzstőkéjét, a céltámogatásokat és ennek kamatait az OTP Kereskedelmi és Hitelbank Rt. által vezetett számlán, tartós lekötéssel kell hasznosítani. 7./ Az alapítvány szervezete, kezelője, képviselete Az alapítvány legfőbb vezető szerve a kilenc tagú kuratórium, amelynek elnökét, titkárát és tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. A kuratórium Elnöke: Gradvolt Szilveszter 7632 Pécs, Tildy Z. u. 7. Titkára: Márkovics Pál 7624 Pécs, Kisszókó dűlő 4/1. Tagjai: Mokos Tibor 7625 Pécs Ágoston tér 4. Király József László 7761 Magyarsarlós Petőfi S. u. 48. Jovánovics János 7621 Pécs, Jókai u. 40. Kárpáti Árpád 7693 Hird Haladás u. 6. Kukai András 7632 Pécs Móra F. u. 67. Nagy Csaba 7624 Pécs Alkotmány u. 34. Dombi-Mirolya Erzsébet 7632 Pécs Lahti u. 5. A kuratórium tagjai társadalmi megbízatásban látják el feladataikat, igényt tarthatnak azonban a feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeik megtérítésére. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. 3

3 7.2. A kuratórium szükség szerint ülésezik, de évente legalább két ülést tart. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább 5 nappal, írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadók személyét. Mellékelni kell az írásos előterjesztést és határozati javaslatot A kuratórium ülései nyilvánosak, erről a kuratórium elnöke a sajtóban való közzététellel tájékoztatja a város polgárait Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti A kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, beleértve az éves beszámoló jóváhagyását is A kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk b./ )élettársa, ( a továbbiakban együtt : hozzátartozó ) a határozat alapján : a./ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közalapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium üléséről felvett jegyzőkönyv és a nyilvántartás vezetéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell : - a döntés számát, időpontját, hatályát, - a döntés tartalmát, - a szavazati arányt, - a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke értesíti az érintetteket. A támogatott szervezetek, vagy személyek nevét és a támogatás összegét a helyi sajtó útján teszi közzé a kuratórium. 4

4 7.10. Az alapítvány működésével kapcsolatos jegyzőkönyvekbe és egyéb iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról szóban, vagy írásban a kuratórium elnökétől tájékoztatást kérhet A kuratórium működése nyilvános Az alapítvány évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik : - az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, - a szervezeti és működési szabályzat megalkotása, - az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, - a pályázatok elbírálása, - az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadása A kuratórium elnöke köteles évente előkészíteni a törvényben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést Az alapítvány vezető tisztségviselője, vagy erre a tisztségre jelölt személy bejelenteni köteles az érintett közhasznú szervezetnél, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be legalább egy évig vezető tisztséget, amely köztartozását nem egyenlítette ki. 8./ Az alapítvány megszűnése : 8.1. Az alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszaiban meghatározott okok esetében. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a hitelezői igények kielégítése után az alapítóra száll vissza. Az alapító köteles a megmaradt vagyont kulturális célokra fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni A közhasznú szervezet megszűnését követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be legalább egy évig vezető tisztséget, amely köztartozását nem egyenlítette ki. 5

5 9./ Záró rendelkezések : 9.1. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési, valamint megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirata 4./pontjában meghatározott célok megvalósítására fordíthatja Az alapítványi vagyon, illetve a pénzeszközök felhasználásáról az alapító okirat, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. A bankszámla feletti rendelkezésre Gradvolt Szilveszter elnök, Márkovics Pál titkár és Kukai András tag jogosult úgy, hogy a jogosultak közül a rendelkezéshez legalább két aláírás szükséges Az alapítvány által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetők A kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozója a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével célszerinti juttatásban nem részesülhetnek A kuratórium bármely célszerinti juttatást pályázathoz köthet. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A pályázatot a kuratórium a helyi sajtó útján évente írja ki Az alapítványnak a célszerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kell nyilvántartania 10./ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a közhasznú szervezetekről szóló, évi CLVI. törvény, ill. az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezéseket kell figyelembe venni. 11./ Az alapítvány jogi személyiségének elnyeréséhez az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 6

6 12./ Az alapítvány közhasznú szervezetté minősítéséhez az alapítványnak a bíróságnál vezetett közhasznúsági nyilvántartásba vétele szükséges. 13./ A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 142/2003. (04.17.) számú kgy. határozat fogadta el. Ez az okirat a Közalapítvány alapító okiratának valamennyi módosítását tartalmazza. Pécs, május 21. Pécs Megyei Jogú Város képviseletében: Dr. Páva Zsolt polgármester

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben