A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetként működő A L A P Í T V Á N Y létrehozását rendeli el az alábbi feltételek mellett : 1. Az alapítvány neve : Középkori Egyetem Alapítvány 2. Az alapítvány székhelye : 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Az alapítvány telephelye: 7633 Pécs, Szántó Kovács J.u. 1/B. 3. Alapítója : Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 4. Az alapítvány célja : Az első magyar egyetem /Pécs 1367/ épületének feltárása és ezen munka befejezése. A feltárt maradványok konzerválása, műemléki helyreállítása, azok múzeumi és műemléki bemutatása. 5. Az alapítvány feladata Az alapítvány céljának elérése és a nyilvánosság biztosítása érdekében az alábbi tevékenységben működik közre: A Püspökvárban feltárt középkori épületmaradványok és várfalak, valamint az onnan előkerült leletanyagok restaurálásában, kiállítás megrendezésében, a Pécsi Püspökvárral kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetésében nyomtatott és elektronikus információhordozó eszközökön keresztül, valamint kiadványok szakmai és anyagi előfeltételeinek megteremtésében.

2 6.) Jogállása: közhasznú szervezet 6.1. Közhasznú tevékenysége az évi. CLVI. tv. 26. c./5. és 6. pontjai alapján, - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem 7.) Az alapítvány vagyona: 7.1. Az alapítvány induló vagyona : Az Alapító ,-Ft (azaz Egyszázezer forint) készpénzben teljesítendő törzstőkét bocsát az alapítvány rendelkezésére Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok is csatlakozhatnak, ha az alapítványi célokkal egyetértenek. A csatlakozás elfogadásához a kuratórium jóváhagyása szükséges Az alapítvány vagyonával az alapítványi célok megvalósulása érdekében a kuratórium rendelkezik. Az alapítvány vagyona nem csökkenhet Ft alá Az alapítvány vagyonának felhasználása : Az alapítvány összesen ,-Ft. összegű törzstőkéjét, a céltámogatásokat és ennek kamatait, valamint a vállalkozásokból befolyó jövedelmeket az OTP Kereskedelmi és Hitelbank Rt. által vezetett számlán, tartós lekötéssel kell hasznosítani. 8.) Az alapítvány szervezete, kezelője, képviselete, ellenőrzése Az alapítvány legfőbb vezető szerve a 17 tagú kuratórium, amelynek elnökét, tiszteletbeli elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. 2

3 A kuratórium Elnöke: Frankné Dr. Font Márta 7622 Pécs, Légszeszgyár u. 5. Titkára: Dr. Sándor Mária 1014 Budapest, Tárnok u. 5. Tagjai: Dr. Bretter Zoltán 7634 Pécs Kodó dűlő 29. Dr. Fejérdy Tamás 1037 Budapest Kiscelli köz 5/B. Dr. Hámori József 2092 Budakeszi Erkel F.u. 89/b. Dr. Herczeg Géza 1136 Budapest Hegedüs Gy.u Huszár Zoltán 7625 Pécs Bálicsi út 43/1. Dr. Korinek László 7621 Pécs Kazinczy u. 1. Dr. Kunszt Márta 7623 Pécs Kodály Z. u. 15/A. Dr. Lénárd László 7635 Pécs Magaslati út 52. Mayer Mihály 7624 Pécs Szent I.tér 23. Dr. Metzing Ferenc 7624 Pécs Székely B.u. 8. Dr. Mikes Éva 7626 Pécs Katalin u. 11. Nagy Ferencné dr Pécs Vércse dűlő 1. Dr. Révész Mária 7624 Pécs Szigeti út 10. Dr. Székely György 1149 Budapest Kopja u. 14. Dr. Ujvári Jenő 7632 Pécs Berek u. 13. A kuratórium tagjai társadalmi megbízatásban látják el feladataikat, igényt tarthatnak azonban a feladatok ellátásával kapcsolatosan felmerült költségeik megtérítésére. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke A kuratórium évente legalább két ülést tart. A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, meghívó formájában, amelyet legalább nyolc nappal az ülés megtartása előtt kell a kuratórium tagjainak megküldeni. A meghívón fel kell tüntetni a kuratóriumi ülés tárgysorozatát, ezen belül a napirendi pontokat és az előadók nevét. Mellékelni kell az egyes napirendi pontokhoz készült előterjesztést és határozati javaslatot A kuratórium ülései nyilvánosak, erről a kuratórium elnöke a sajtóban való közzététellel tájékoztatja a város polgárait. 3

4 8.4. A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti A kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, beleértve az éves beszámoló jóváhagyását is. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt A kuratórium határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, (Ptk b./ )élettársa, (a továbbiakban együtt : hozzátartozó ) a határozat alapján : a./ kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közalapítvány célszerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás A kuratórium üléséről jegyzőkönyvet, a hozott döntésekről nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium üléséről felvett jegyzőkönyv és a nyilvántartás vezetéséről a kuratórium elnöke gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a megjelent kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok, a meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét, a szavazás számszerű eredményét, a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges személyét) továbbá a hozott döntést. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell : - a döntés számát, időpontját, hatályát, - a döntés tartalmát, - a szavazati arányt, - a döntés közlésének, nyilvánosságra hozatalának módját A kuratórium döntéseit és az éves beszámolóról készült jelentést, valamint a támogatott szervezetek, vagy személyek nevét és a támogatás összegét az alapító hivatalos lapjában a Déli Extrában kell megjelentetni, illetve az alapító székhelyén és telephelyén kifüggesztett hirdetőtáblán kell közzé tenni. A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke írásban értesíti az érintetteket. 9. Az alapítvány nyilvánosan működik, szolgáltatásait bárki korlátozás nélkül igénybe veheti. Az alapítvány beszámolóinak nyilvánosságát az alapítvány telephelyén elhelyezett hirdetőtáblán közzé tett hirdetmény útján biztosítja. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjére vonatkozóan a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény 20. (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, a személyes adatok védelmének figyelembe vételével. Az alapítvány által nyújtott célszerinti juttatások, bárki által megtekinthetők Az alapítvány évente köteles beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintést kizárólag a kuratórium elnöke engedélyezheti, írásbeli kérelem alapján, munkanapokon 8-16 óra között, az alapítvány telephelyén. A kérelemben meg kell jelölni az iratbetekintés indokát. 4

5 9.2. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik : - az alapítvány vagyonával való gazdálkodás, - a szervezeti és működési szabályzat megalkotása, - az alapítványhoz való csatlakozás elfogadása, - a pályázatok elbírálása, - az alapítvány éves beszámolója és a közhasznúsági jelentés elfogadása A kuratórium elnöke köteles évente előkészíteni a törvényben meghatározott tartalommal a közhasznúsági jelentést Az alapítvány kuratóriumának nem lehet elnöke, vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A kuratórium elnöke, vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt Az alapító nem jelölhet ki, illetve nem hozhat létre olyan kezelő szervet, (szervezetet), amelyben az alapító közvetlenül vagy közvetve az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. 10. Az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére három tagú Felügyelő Bizottság jogosult, amelynek tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki. Tagjai: Nagy Erzsébet 7633 Pécs, Páfrány u. 23/b. Pavlovics Attila 7624 Pécs, Xavér u. 1. Tóth Jánosné 7632 Pécs, Lőtér u A Felügyelő Bizottság tagjai közül elnököt választ. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke, vagy tagja az a személy, aki - a kuratórium elnöke, vagy tagja, a közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, - az alapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve, az előzőekben meghatározott személy hozzátartozója. 5

6 10.2. Az alapítvány felügyelő bizottságának nem lehet elnöke, vagy tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt A Felügyelő Bizottság a kuratóriumtól jelentést, a szervezet munkáltatóitól pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja A Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - a kuratórium ülését össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult A Felügyelő Bizottság tagja az alapítvány kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal vesz részt A Felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a./ Az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény ( mulasztás ) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult kuratórium döntését teszi szükségessé. b./ A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság működése nyilvános. Üléseit szükség szerint tartja, de évente legalább két ülést tart. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. A Felügyelő Bizottság döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyről a Felügyelő Bizottság elnöke gondoskodik A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 6

7 11. Az alapítvány megszűnése : Az alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyv megfelelő szakaszaiban meghatározott okok esetében. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona a hitelezői igények kielégítése után az alapítóra száll vissza. Az alapító köteles a megmaradt vagyont kulturális célokra fordítani és erről a nyilvánosságot tájékoztatni Az alapítvány közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéseiből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 12. Záró rendelkezések : Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Országgyűlési, valamint megyei és fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okirata 4./pontjában meghatározott célok megvalósítására fordíthatja Az alapítványi vagyon, illetve a pénzeszközök felhasználásáról az alapító okirat, továbbá az alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dönt. A bankszámla feletti rendelkezésre Frankné dr.font Márta elnök, dr.sándor Mária titkár, Nagy Ferencné dr. és Tóth Mihályné az alapítvány gazdasági vezetője jogosult úgy, hogy a jogosultak közül a rendelkezéshez legalább két aláírás szükséges Az alapítvány által nyújtott célszerinti juttatások bárki által megismerhetők A kuratórium tagjai, a támogatók, valamint e személyek hozzátartozója a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével célszerinti juttatásban nem részesülhetnek A kuratórium bármely célszerinti juttatást pályázathoz köthet. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. A pályázatot a kuratórium a helyi sajtó útján évente írja ki. 7

8 12.8. Az alapítványnak a célszerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, az alapítványok gazdálkodására vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével kell nyilvántartania. 13. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk és a közhasznú szervezetekről szóló, évi CLVI. törvény, ill. az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos rendelkezéseket kell figyelembe venni. 14. A kuratórium gondoskodik az alapítvány célszerinti tevékenységének és gazdálkodásának, valamint éves beszámolója legfontosabb adatainak a Déli Extra című lapban történő nyilvánosságra hozataláról. 15. Az alapítvány jogi személyiségének elnyeréséhez az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, ezt követően az alapítvány alapító okiratát az önkormányzat hivatalos lapjában közzé kell tenni. 16. Az alapítvány közhasznú szervezetté minősítéséhez az alapítványnak a bíróságnál vezetett közhasznúsági nyilvántartásba vétele szükséges. 17. Az alapító okirat módosítását Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 511/ 2003.(11.20.) szám alatt meghozott határozattal fogadta el. i Pécs, november 20. Az alapító nevében: Dr. Toller László polgármester 8