(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység színvonalának emelése érdekében jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozott létre. Az alapítvány neve: Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány Az alapítvány székhelye: 4024 Debrecen, Piac.20. Az alapítvány alapítói 1. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac. 20.) 2. Debrecen Városi Rendőrkapitányság (4024 Debrecen, Bdai Ézsaiás. 4.) I. FEJEZET AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 1. Az Alapítvány célja az évi CLVI. törvényben megjelölt közhasznú tevékenységek közül Debrecen Megyei Jogú Város közrendjének és közlekedésbiztonságának védelme. E fő célon belül az Alapítvány célkitűzései: a) Debrecen város közigazgatási területén a vagyonvédelmi bűnmegelőzési tevékenység színvonalának emelése vagyonvédelmi iroda működtetésével, b) a kármegelőzés elősegítése, ennek érdekében technikai és bűnmegelőzési eszközök, módszerek vásárlása, felhasználásának támogatása, c) a leendő eszközök folyamatos korszerűsítése és szükség szerinti pótlása, d) bűnmegelőzési propaganda tevékenység kifejtése, e) a rendőrség, a helyi önkormányzatok és a lakosság bűnmegelőzési célú együttműködési formái kialakításának és továbbfejlesztésének támogatása. Az Alapítvány közhasznú tevékenysége során a közbiztonság helyi feladatait látja el, melyről a rendőrségről szóló többször módosított évi XXXIV. törvény ai szerint a Magyar Államnak és a helyi önkormányzatokról szóló módosított évi LXV. tv (1) bekezdés szerint a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 76C':\Dokmentmok\Alia 2004.évi elterjesztések\ai.,apítú OKIRAT IíCLRIZT..doc 2. oldal

2 2. Az Alapítvány nyílt és kiemelkedően közhasznú szervezet, amely közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3. Az Alapítványhoz történő csatlakozás feltétele az Alapítvány céljaival történő előzetes egyetértés és a célok megvalósításához vagyoni eszközökkel való hozzájárlás. A csatlakozási szándék elfogadásáról az Alapítvány Kratórima dönt. II. FEJEZET AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 1. Az Alapítvány vagyona az alapítók által felajánlott indló vagyon, továbbá a csatlakozók és tárriogatók által felajánlott vagyon. 2. Az Alapítvány indló vagyona: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2,9 millió, azaz Kettőmilliókilencszázezer forintot, a Debrecen Városi Rendőrkapitányság 100 ezer, azaz Egyszázezer forintot bocsátott az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány rendelkezésére, amelyet a társalapítók az Alapítvány javára nyitott, elkülönített bankszámlán helyeztek el. 3. Az Alapítvány céljára rendelt vagyonból minden olyan tevékenység támogatható, amely összhangban áll az Alapítvány céljával. 4. A megjelölt célok elérése érdekében az alaptőke 90 %-a, továbbá a tőke táni hozadék a Kratórim döntése alapján használható fel. 5. Az Alapítvány kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel ésszeméllyel, amely, illetve aki az Alapító Okiratban meghatározott célok eléréshez anyagi vagy szellemi támogatást kíván nyújtani. 6. Az Alapítvány részére jttatott adományokat a könyvszerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 7. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. III. FEJEZET AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 1. A Kratórim az Alapítvány legfőbb szerve, amelynek feladata az alapítványi célok megvalósítása az Alapítvány rendelkezésére álló eszközökkel. A Kratórim általános szabályként az alapítványi célokat az alapítványi vagyon értékének megőrzésével, a vagyon használatával, illetve a vagyon jövedelméből köteles megvalósítani. 1. A Kratórim létszáma, összetétele:

3 A Kratórim 12 főből, elnökből, titkárból és 10 tagból áll. A Kratórim elnöke: Wachter István (4026 Debrecen, Péterfia. 30.), titkára: Dr. Vizeli Sándor (4029 Debrecen, Malomköz. 13.), tagjai: Győri Gyla (4030,Debrecen Retek.7 ) Dr. Mazs János (4028 Debrecen, Homok.73.), Kotosmann Zoltán (4034Debrecen, Szilvásújfalsi. 22.) Mag Zoltán (4032 Debrecen, Szalay S.. 11.) Nagy Sándor (4033 Debrecen, Kinizsi ), Fehér Sándor (4033 Debrecen, Móra F. 13.), László Miklós (4028 Debrecen, Zrínyi. 15 ) Pocsai Attila (4032 Debrecen, Lóverseny. 18.), D. Kiss István (4028 Debrecen, Szigligeti. 6. II/5), V. Kiss Imre (4225 Debrecen, Tokaji. 29.) 3. A kratórimi tagok megbízatásának időtartama A kratórim elnökének, titkárának és tagjainak megbízatása az Önkormányzat mindenkori új közgyűlése alakló ülését követő 90 napig szól. Amennyiben valamely kratórimi tag e megbízatása a lejárta előtt lemondás a tag halála, a tagnak kratórimi tagsági kötelezettségei gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező több mint 6 hónapos akadályoztatása vagy a kratórimi tag ellen szándékos bűncselekmény miatt indított büntető eljárásban a bíróság által hozott, s a tag bűnösségét megállapító jogerős ítélet folytán megszűnne, a tag helyett a kratórimi tagság megszűnését követően az alapítók jogosltak új tag jelölésére és megválasztására. 4. A Kratórim tagjai a tevékenységüket külön díjazás nélkül látják el, a megbízatáskkal kapcsolatosan felmerült költségeket azonban meg kell téríteni részükre.

4 5. A Kratórim elnöke, titkára és tagjai, illetve az e tisztségekre jelölt személyek kötelesek az Alapítvány alapítóit, illetve a Kratórimot előzetesen tájékoztatni, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. Nem lehet a Kratórim elnöke, titkára és tagja olyan személy, aki másik, két éven belül megszűnt közhasznú szervezetnél, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztségviselő volt, s amely megszűnt szervezet az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 6. A Kratórim feladatai: A Kratórim a.) kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik az alapítványi vagyon körébe tartozó egyes vagyontárgyakkal. Ezeket elidegenítheti (de a befolyt összeget csak az alapítványi célokra fordíthatja), megterhelheti és minden olyan műveletet elvégezhet, amely a vagyon hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja, b.) dönt az Alapítványhoz történő csatlakozási ajánlat elfogadásáról, c.) meghatározza az Alapítvány éves tervét és költségvetését, d.) évente beszámolót készít az Alapítvány tevékenységéről és gazdasági eredményéről, különös tekintettel számviteli beszámolóra, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimtatásra, a kiadásokról szóló tájékoztatókra és a vállalkozási tevékenység bemtatására, évente nyilvánosságra hozza az Alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi (vagy országos) sajtó útján is, az alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi forrásokat gyűjt. 7. A Kratórim kizárólagos hatásköre a.) az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ) megállapítása, amelyben rendelkezik a döntések előkészítésének módjáról, a döntések nyilvántartásának vezetéséről, s az alapítványi szolgáltatások igénybevételi módjáról. A döntések nyilvántartásával kapcsolatosan az SZMSZ-nek tartalmaznia kell a döntés sorszámára, időpontjára és hatályára, a döntést támogatók és ellenzők számaránya vonatkozó rendelkezéseket. b.) elkészíti az Alapítvány éves gazdálkodási tervét és mérlegét, c.) dönt a pénzfelhasználásról, illetve a kratórimi tagok költségeinek elszámolásáról, d.) meghozza az Alapítvány vállalkozási tevékenységéről, araiak pénzügyi feltételeiről szóló döntést,

5 e.) elfogadja és az alapítók elé terjeszti az éves közhasznúsági jelentést. 8. A Kratórim működése: A Kratórim döntési jogkörét ülésein gyakorolja. A Kratórim ülései nyilvánosak. A Kratórim összehívását bármely tagja kezdeményezheti az elnöknél. A kratórimi ülésre a tagokat a Kratórim elnöke, akadályoztatása esetén a kratórim titkára a napirend közlésével írásban hívja meg. A meghívókat és a döntéshez szükséges előterjesztéseket a Kratórim tagjainak legalább 5 mnkanappal az ülés megkezdése előtt kézhez kell kapnik. 9. A Kratórim minden tagjának egy-egy szavazata van. A Kratórim döntéseit nyílt szavazással, a jelen lévő tagok szótöbbségével hozza. Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyásáról, az évenkénti közhasznúsági jelentés elfogadásáról, valamint az Alapítvány vállalkozási tevékenységéről, annak formáiról, pénzügyi feltételeiről szóló döntés meghozatalához a kratórimi tagok többségének igen szavazata szükséges. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 10. A határozathozatalban nem vehet részt az a kratórimi tag, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti jttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti jttatás. 11. A Kratórim üléseiről és döntéseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Kratórim titkára gondoskodik. A jegyzőkönyv tartalmazza a kratórimi ülés helyét és idejét, a jelenlévőket, továbbá a kratórimi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet a Kratórim elnöke és titkára írja alá. 12. A Kratórim döntéséről - a meghozatalt követő 5 napon belül - írásban kell értesíteni a határozatban érintetteket. A Kratórim a hozott határozatáról a sajtó útján is tájékoztatást adhat, azonban a döntést ilyen esetben is közölni kell írásban az érintettekkel. Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba amennyiben az nem ütközik a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény rendelkezéseibe bárki betekinthet, ha ezt a kívánt betekintés előtt reális határidővel a Kratórim elnökétől, vagy titkárától kéri. 13. Az Alapítvány képviseletének szabályai, valamint az Alapítvánnyal kapcsolatos írásbeli kötelezettségvállalás szabályai: Az Alapítványt harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben a Kratórim elnöke, akadályoztatása esetén a kratórim két tagja együttesen képviseli. Az együttes képviseleti joggal felrházott kratórimi tagok: 7 6 C: \ D o k m e nt m k \ A n

6 - Mag Zoltán - D. Kiss István Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a kratórim elnökének és az együttes képviseleti joggal felrházott kratórimi tagok egyikének, vagy az említett két kratórimi tagnak az együttes aláírása szükséges. IV. FEJEZET AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON KEZELÉSE, AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA 1. Az alapítványi vagyon felhasználásáról az Alapító Okirat rendelkezései, továbbá az Alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a Kratórim által elfogadott feltételek keretei között a Kratórim dönt. Az Alapítvány törzsvagyona nem csökkenthető. Az Alapítvány gazdálkodására, könyvvezetési rendszerére a vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni. 2. Az alapítványi vagyon felhasználható részét az Alapítvány Kratórima csak az alapítványi célokra használhatja fel. 3. Az alapítványi vagyonon belül célalapok is elkülöníthetők, melyek az Alapítvány általános céljain belül meghatározott feladatokra korlátozódhatnak. A meghatározott célra adott összeget csak az adományozó által meghatározott célra lehet felhasználni. 4. Ha a Kratórim a tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az alapítók a kratórimi megbízást visszavonhatják és kezelőként más szervet jelölhetnek ki. V. FEJEZET AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 1. Az Alapítvány működésének ellenőrzésére az alapítók 3 tagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 2. A Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása visszahívásig, de legfeljebb az alapító önkormányzat mindenkori új közgyűlése alakló ülését követő 90 napig szól. 3. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a.) Kratórim elnöke vagy tagja, b.) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányló mnkaviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) az Alapítvány cél szerinti jttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d.) az a-c./ pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 7 6 C: A I) k t n e nt m k

7 4. A Felügyelő Bizottság összetétele Elnök: Csősz Imre Attila ( 4030, Debrecen Szepesi. 30/A ) Tagok: Hsi András ( 4034, Debrecen Lahner. 102/A ) Dánielfy Zsolt (4225 Debrecen, Nagyszentgyörgy.65.) 5. A Felügyelő Bizottság működése 1. A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, szükség esetén célvizsgálatot végez. A Felügyelő Bizottság jogoslt és köteles ellenőrizni az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek keretében: a) az alapítvány vezető tisztségviselőitől jelentést kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, b) célvizsgálatot folytathat, ha az Alapítvány céljait veszélyeztetve látja. Vizsgálatainál külső szakértőket is igénybe vehet, c) az Alapítvány működéséről készült éves könyvvizsgálói jelentésre támaszkodva vizsgálja az Alapítvány működését, d) a Felügyelő Bizottság elnöke útján köteles az intézkedésre jogoslt Kratórimot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról tdomást szerez, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mlasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogoslt Kratórim döntését szükségessé teszi, továbbá, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 2. A Kratórimot a Felügyelő Bizottság indítványára araiak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kratórim összehívására a Felügyelő Bizottság is jogoslt. 3. Ha a Kratórim a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanl értesíteni az alapítókat. 4. A Kratórim elé terjesztett jelentéseket a Felügyelő Bizottságnak is meg kell küldeni. A Felügyelő Bizottság a feladatának végrehajtása során kialakított véleményét írásban közli a Kratórimmal. 5. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét, működési szabályait maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 6. A Felügyelő Bizottság az Alapítvány működésével összefüggő tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az alapítóknak. 7. A Felügyelő Bizottság tagjai költségtérítésre jogosltak, a ténylegesen felmerült költségük mértékében.

8 VI. FEJEZET ALAPÍTÓI TAGGYŰLÉS ÖSSZEHÍVÁSA 1. Az alapítók bármelyike kezdeményezheti az alapítói taggyűlés összehívását. A taggyűlést a kezdeményező alapító hívja össze. Az alapítói taggyűlés hatáskörébe tartozik a döntés, különösen ha a.) a kezelő vagy felügyeleti szervekbe (Kratórim vagy Felügyelő Bizottságba) új tagok kijelölése szükséges, b.) az Alapítvány képviselőjének személyében változás áll be, c.) a Kratórim működése során az Alapítvány célját veszélyezteti, d.) az alapító okirat módosítása válik szükségessé. 2. A taggyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen mindkét alapító képviselője jelen van. A taggyűlés határozatait egyhangú szavazással hozza. VII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Az Alapítvány határozatlan időre alaklt, a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jött létre és megszűnik céljának maradéktalan megvalóslása esetén. 2. Az Alapítvány a nyilvántartásba vételével nyerte el jogi személyiségét. 3. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonának a hitelezők kielégítése tán fennmaradó része az alapítókat illeti meg. Az ezt meghaladó vagyonrészt más közérdekű cél megvalósítására kell fordítani. 4. Az Alapítvány megszűnéséről a nyilvánosságot tájékoztatni kell. 5. A jelen alapító okiratban nem szabályozott szervezeti és működési kérdéseket különös tekintettel a Kratórim működése rendjére a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell meghatározni. Egyéb kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve, a közhasznú szervezetekről szóló módosított évi CLVI. törvény és az alapítványok tevékenységére vonatkozó, mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. Debrecen, júlis Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Debreceni Rendőrkapitányság