2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban Alapítvány) hozza létre. 1.) Az Alapítvány neve: Alapítvány a Pályavasutasokért 2.) Alapító: Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete 1142 Budapest, Teleki Blanka u Nyilvántartási sorszám: 8383 (14.Pk /1998) Képviselő: Dr. Laboda József, elnök 3.) Az Alapítvány székhelye:1142 Budapest, Teleki Blanka u ) Az Alapítvány képviselője: Szentgyörgyi Mihály 5144 Jászboldogháza Arany János u ) Az Alapítvány nyilvántartási szám: Fővárosi Bíróság /99. 6.) Az Alapítvány célja: A Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjainak, valamint a tagok családtagjainak (házastárs, élettárs, eltartott gyermek) különösen súlyos körülményükben történő, anyagi eszközök útján való kisegítése. Különösen súlyos körülmény: hosszantartó három hónapot meghaladó betegség, elhalálozás, a tag lakását ért természeti katasztrófa miatti kár, továbbtanuló gyermek tanulmányi feltételeinek biztosítása, ha a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét. Az alapítvány a Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete tagjai írásbeli kérelmére a munkáltató által a Munka Törvénykönyve vétkesen okozott munkavállalói kárfelelőssége körében a szándékos károkozás kivételével maximum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszereséig megtéríti a tag kártérítési kötelezettségét, amennyiben a munkáltató eljárás keretében kártérítési összeget állapít meg és szab ki vele szemben. Az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget az Alapító mindenkor átutalja az alapítvány részére. Az Alapítvány további célja az egészséges és kultúrált életkörülmények megteremtése, valamint a családi kötelékek erősítése a gyermek nevelés 1

2 támogatása, hogy a Pályavasúton dolgozók életszínvonalában pozitív változás következhessen be. 7.) Az Alapítvány vagyona Az Alapító által a működés megkezdéséhez rendelkezésre bocsátott ,-Ft, azaz egyszázezer forint. Alapító az összeget jelen okirat keltétől számított nyolc napon belül bankszámlán helyezi el. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, amennyiben: - az Alapítvány alapító okiratában foglaltakat elfogadja; - az Alapítvány vagyonát a jogszabályi keretek között gyarapítja; - a Kuratórium a csatlakozást elfogadja. Az OTP Bankban alapításkor elhelyezett Ft, az Alapítvány működésekor teljes egészében felhasználható. Az Alapítvány gazdasági tevékenységet csak másodlagosan folytathat, és vállalkozásokban részt vehet szintén csak másodlagos rendeltetéssel. A vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása érdekében és azokat nem veszélyeztetve végezheti. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapító Okirat szerinti célokra tartozik felhasználni. Az Alapítvány magyarországi vállalkozásaiból származó bevételeire és a hazai csatlakozók, támogatók által felajánlott pénzeszközök kezelésére bankszámlát nyit. Az Alapítvány támogatásként anyagi javat, ingó- és ingatlan vagyont, szellemi terméket, a Kuratórium döntését követően fogad el. Ezek kezelése és az ezekkel való gazdálkodás a Kuratórium feladata. A Kuratórium dönt a feltételhez kötött adomány, támogatás elfogadásáról. Az Alapítvány az esetleges külföldi csatlakozásból származó pénzeszközöket devizaszámlán kívánja elhelyezni. Ezek vállalkozásban, illetve alapítványi célokra szabadon felhasználhatóak. Az Alapítvány gazdálkodási rendjét a Kuratórium határozza meg. 8.) Az Alapítvány vagyonának felhasználási módja: Az Alapítvány az alapítványi célokat az alapítói vagyonból és az Alapítvány vállalkozásaiból származó pénzeszközökből valósítja meg. Az Alapítvány vállalkozásai kizárólag az Alapítvány vagyonának gyarapítását szolgálhatják. Juttatások eljárási rendje: - Az igénylők a Kuratóriumhoz intézett írásos kérelmeit igénybejelentés az Alapítvány Kuratóriuma az ügyrend szerinti ülésein bírálja el; 2

3 - Az igénylő javára hozott döntésről haladéktalanul írásban értesítik az érintettet, és egyúttal tájékoztatják a pénzfelvétel idejéről és helyéről; - A kérelem elutasításáról az Alapítvány Kuratóriuma az igénylőt 15 napon belül írásban értesíti. A tájékoztatásban az elutasítást indokolni kell. 9.) Az Alapítvány szervezete: Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, mely az Alapítvány legfőbb döntéshozó, végrehajtó szerve, és amely biztosítja az Alapítvány folyamatos működését, gondoskodik az alapítványi vagyon célszerinti felhasználásáról. A Kuratórium három főből áll, tagjait az Alapító jelölte ki határozatlan időtartamra. Az Alapítvány képviselőjének (képviselőinek) kijelölése a nyilvántartásba vételt követően is az Alapító joga. Az Alapító azért, hogy az Alapítvány céljának megvalósítását közvetlenül is figyelemmel kísérhesse a kezelőszerv munkájában részt vesz. Az Alapító, mint a Kezelőszerv tagja a Kuratóriumban csak oly módon vehet részt, hogy a döntéshozatalnál túlsúlyba ne kerülhessen. Az Alapító, mint a Kezelőszerv tagja az Alapítvány képviselője nem lehet. A Kuratórium elnöke: - összehívja a Kuratórium üléseit; - felelős az Alapítvány menedzseléséért; - koordinálja a Kuratórium munkáját; - ellenőrzi az alapító okiratban foglaltak betartását; - képviseli az Alapítványt. A Kuratórium ügyrendje: A Kuratórium szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer ülésezik. A Kuratórium akkor határozatképes, ha minden tagja jelen van. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze a napirendi pontok közlésével, az ülés határnapját megelőző 15 nappal, írásban faxon, vagy e- mailon történik. A Kuratórium tagjainak egyetértése esetén, amennyiben az ülésen hiánytalanul megjelennek, az összehívás formai hiányossága az ülés megtartását nem akadályozhatja. A Kuratórium üléseit indokolt esetben bármelyik kurátor kérésére össze kell hívni. A Kuratórium üléseit az elnök vezeti le, az ülések előkészítéséről és megszervezéséről a tikár gondoskodik. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót, annak Kuratórium által történt elfogadását követő 15 napon belül az Alapítvány Alapítójának is meg kell küldeni, illetve rendelkezésre kell bocsátani. 3

4 A Kuratórium üléseiről és a meghozott döntésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet valamennyi tagnak alá kell írnia. A meghozott kuratóriumi döntésekről külön Határozatok Könyvét kell vezetni. 10.) A Kuratórium tagjai, képviselet A Kuratórium tagjai sorába az Alapító az alábbi személyeket kérte fel, akik a feladattal járó kötelezettségeket vállalták: - Szentgyörgyi Mihály, a Kuratórium elnöke 5144 Jászboldogháza Arany János u. 11 az Alapítvány képviselője; - Hegedűs István Kurátor, 2241 Sülysáp, Szent István tér 22; - Kerékgyártó Regina, 2700 Cegléd Jászberényi u. 35 4/13 Az Alapító képviselője: Kerékgyártó Regina Kurátor Az Alapítványt az elnök Szentgyörgyi Mihály képviselő képviseli, önállóan. Akadályoztatása esetén a másik két kurátor képviselete együttes. A bankszámla feletti rendelkezésnél Szentgyörgyi Mihálynak, a kuratórium elnökének aláírása önálló, akadályoztatása esetén a másik két kurátornak együttes aláírása szükséges. 11.) Az Alapítvány működése megszűnik A Polgári Törvénykönyv 74/E-F. -ában meghatározott esetekben; Megszűnés esetén a maradék vagyon A Vasút a gyermekekért alapítványhoz kerül át. 12.) Az Alapítvány szervezete pártoktól független, pártokat, képviselőjelölteket nem támogat és politikai pártoktól támogatást nem fogad el, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 13.) Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadóak. 14.) Az Alapítványt a Fővárosi Bíróságon nyilvántartásba kell vétetni, jogi személyiségét a nyilvántartásba vétellel nyeri el. Budapest, május 09. 4

5 Pályavasúti Dolgozók Szakszervezete Alapító Szentgyörgyi Mihály Kuratórium elnök Dr. Laboda József PVDSZ elnök Hegedűs István Kurátor Kerékgyártó Regina Kurátor 5

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért Alapítvány létrehozásáról Alulírott jogi személyiségű alapítók: A Vadászok és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása.

Az alapítvány céljához és feladatához hozzátartozik fenti célok érdekében a helyi, országos és nemzetközi kapcsolatrendszer kialakítása. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el. 1)

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Sádt Ede kezdeményezése nyomán - alulírottak Sádt Edéné (szülő, 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. szám alatti lakos),

Részletesebben

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Székhelye:1122 Budapest, Ráthy György utca 7-9. Tel.:06-1/224-8600 Kezelő szervének tagjai: Elnöke: Ügyvezető elnöke: Tagjai: Dr. Bratianu Dan László Petrovicsné

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány

Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány 1 Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Alapító, Dr Somogyi Péter a Ptk. 74/A F. -ai, a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben