ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1. Az alapítók neve: Mátrai Károlyné 3580 Tiszaújváros, Bolyai köz. 13. fsz. 3. Telefon: 06/ Az alapítvány neve: NAPRAFORGÓ alapítvány a sajátos nevelést igénylő gyermekekért. 3. Az alapítvány székhelye: Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. Fsz. 3. Telefon: 06/ Az alapítvány céljai: - az Általános és Művészeti Iskola Pedagógiai Szakszolgálat Éltes Mátyás Általános Iskola eszközkészletének bővítése - a nevelő-, oktató munka feltételeinek javítása, korszerűsítése - az iskola céljait szolgáló táborok, tanulmányi kirándulások, hazai és külföldi tanulmányutak szervezése, finanszírozása, - a tanulók különböző versenyeken való részvételének elősegítése, tanulmányi és egyéb versenyek megrendezéséhez támogatás nyújtása, - az iskolai munka fejlesztését célzó tanulmányok, programok kidolgozásának támogatása, - szülők, tanulók, pedagógusok továbbképzésének támogatása - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került intézményi dolgozók megélhetésének elősegítése, - a hátrányos helyzetű, vagy nehéz anyagi körülmények között élő gyermekek fizikai, szellemi előrehaladásának, tanulmányainak és egészségügyi rehabilitációjának támogatása.

2 - a tanköteles korból kikerült gyermekek további fejlesztéséhez szükséges eszközök beszerzésének elősegítése, a fejlődésüket ösztönző tanulmányi kirándulások, táborozások támogatása - az alapítvány céljait szolgáló rendezvények szervezése, lebonyolítása, támogatása. - az eltérő szellemi, fizikai képességű gyermekek iskolára való felkészítésének, felzárkóztatásának, társadalomba való beilleszkedésének segítése - a sajátos nevelést igénylő gyerekek társadalmi megítélésének javítása, elfogadtatni a közvéleménnyel a tényt, hogy semmivel sem kevesebbek, mint bármely másik ember - tudatosítani azt, hogy kellő odafigyeléssel, foglalkozással és nagyon sok szeretettel Ők is a társadalom hasznos tagjaivá válhatnak. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26.. c. / pontjában felsorolt tevékenységek közül az 1,2,4,5,9,10,11, pontokban felsorolt tevékenységet folytatja. 5. Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, s ahhoz minden olyan belföldi és külföldi jogi és természetes személy, valamint gazdasági társaság csatlakozhat, amely a 4. pontban megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni. Az alapítvány feladata, célja teljesítésének érdekében kész együttműködni, minden olyan szervezettel, amelynek tevékenysége nem ellentétes az alapítvány céljával. Az alapítvány a pártoktól független, azoktól támogatást a rendelkező nyilatkozat évét megelőző választásokon- nem kapott, országgyűlési képviselő jelöltet a választásokon nem állított és nem támogatott, továbbá a jelöltállítást és a képviselő jelöltek támogatását a továbbiakra nézve is kizárja. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

3 6. Az alapítvány induló vagyona: Az alapító az alapítvány céljainak elérése az okirat aláírásától számított 15 napon belül a Budapest Bank Rt. Tiszaújvárosi Fiókjánál nyitandó bankszámlára Ft-ot, azaz ötvenezer forint összeget fizet be. 7. Az alapítvány kezelő szerve: Az alapítvány kezelő szerve az 5 fős kuratórium. A kuratórium tagjait az alapító választja, amennyiben valamely kuratóriumi tag feladatát nem tudja ellátni, úgy az elnök javaslatára az alapító új kuratóriumi tagot nevezhet ki. A kuratórium tagja nem lehet az a személy, illetve annak hozzátartozója, aki az alapítvány könyvvizsgálója, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. 9.. (1) bekezdésében meghatározott személy. A kuratórium tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül tesznek eleget, esetleg költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak A kuratórium A kuratórium elnöke: Kántor Zsolt László 3580 Tiszaújváros, Táncsics M. út 55 / A. Tel.: 06-20/ A kuratórium titkára: Takács Gáborné 3580 Tiszaújváros, Árpád út. 6. 4/1 Tel.: 06-20/ A kuratórium tagjai: Illésné Fekete Éva 3580 Tiszaújváros, Örösi út 22. 4/3. Törökné Tóth Judit 3580 Tiszaújváros, Árpád út 38 Fsz/1.. Tel.: 06-30/ Kovács-Balog Imréné 3553 Kistokaj, Táncsics M. út 70. Tel.: 06-30/

4 7.2. A kuratórium feladata: a) tevékenyen közreműködik az alapítvány céljának megvalósításában, b) kezeli az alapítvány vagyonát, dönt a vagyon felhasználásáról, c) meghatározza a feladattervét, értékeli az abban foglaltakat, d) jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját, e) pályázatot ír ki, f) ellenőrzi az alapítvány gazdálkodását, elfogadja közhasznúsági jelentését, g) jóváhagyja, regisztrálja és igazolja az alapítványhoz történő csatlakozást. 8. A kuratórium ülései: 8.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal ülésezik, ülései nem nyilvánosak. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke, akadályoztatása esetében a kuratórium titkára hívja össze a meghívóban szereplő napirendi pontok közlésével, az ülés előtt legalább 7 nappal, írásban. Akkor határozatképes, ha az ülésen a kuratóriumi tagok legalább 3/5-e jelen van. Minden tagot 1 szavazat illeti meg, döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium köteles ülést tartani, ha legalább 2 kuratóriumi tag írásban kéri A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, társasági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

5 8.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött beannak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 9. A kuratórium beszámolása, üléseinek jegyzőkönyve 9.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére működéséről beszámolni és gazdálkodásának eredményét a helyi médiákban történő közlés útján nyilvánosságra hozni. Az alapítvány éves beszámolóját a kuratórium titkára terjeszti a kuratórium ülése elé, melynek jóváhagyásáról a kuratórium egyszerű szótöbbséggel dönt. A beszámoló elfogadásáról az alapító egyszerű szótöbbséggel határoz. Az alapítvány évente köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni, melynek elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik A kuratórium üléséről a titkár jegyzőkönyvet készít, mely tartalmazza a kuratórium döntését, a döntés meghozatalának időpontját, hatályát, illetve a szavazatarányt. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és titkára írja alá és az üléstől számított 3 napon belül készít el, a hozott döntésről 5 napon belül írásban tájékoztatja azokat, akikre nézve a döntés rendelkezést tartalmaz. A közérdekű kuratóriumi döntéseket (pályázatok kiírása) a helyi médiákban történő megjelenítése útján közli a lakossággal. Az alapítvány jegyzőkönyveibe betekinthetnek a kuratórium tagjai, továbbá az őket érintő döntések vonatkozásában azok, akikre nézve a jegyzőkönyvbe foglalt döntés rendelkezést tartalmaz.

6 10. Az alapítvány képviselete: Az alapítvány képviselője a kuratórium. A kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az alapítvány képviseletében eljárni. Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez az aláírási jogkörrel rendelkező kuratóriumi tagok közül bármely két tag együttes aláírása szükséges. 11. Az alapítvány ellenőrzése: Az alapítvány szolgáltatásai a kuratórium által kiírt pályázat útján- írásbeli pályázat benyújtásával, a kuratórium döntése alapján vehető igénybe, mely szolgáltatások pénzbeli és természetbeni szolgáltatások lehetnek. 12. Az alapítványi vagyon felhasználása: Az alapítvány vagyonát, azaz a tőkét és a kamatokat oly módon lehet felhasználni, hogy az alapítványi vagyon soha nem csökkenhet Ft-azaz huszonötezer forint alá. A kuratórium negyedéves rendszerességgel dönt az alapítványi vagyon felhasználása felöl. Az évi négyszeri felosztásról- rendkívül sürgős esetben- az alapítvány kuratóriuma eltérhet Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint- e személyek hozzátartozójáta bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratának megfelelő juttatások kivételével- a cél szerinti juttatásban nem részesíti.

7 13. Az alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése csak a Polgári Törvénykönyvben meghatározott feltételek esetén kerülhet sor. Megszűnése esetén- a hitelezők kielégítése után- fennmaradó alapítványi vagyon az alapítót illeti meg, annak felhasználásáról az alapító dönt. 14. Záró rendelkezések: Az alapító tudomással bír arról, hogy az alapítvány létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek az alapítványokra vonatkozó, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok rendelkezéseit, illetve az alapítvány működésére, szervezetére vonatkozó egyéb kérdésekben a Szervezeti és Működési Szabályzatát kell alkalmazni február 23. Mátrai Károlyné

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT PREAMBULUM ALAPÍTÓ OKIRAT A DUNABOGDÁNY ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOLGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM Az alapító 2010. november 22-én írta alá a Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány alapító okiratát,

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata

FARKAS JÁNOS. SZERTELEN KÉK Alapítvány. Alapító Okirata FARKAS JÁNOS A SZERTELEN KÉK Alapítvány Alapító Okirata 1 FARKAS JÁNOS (2315. Szigethalom, Táncsis M. u. 16) közérdekű és közhasznú célra az alábbi ALAPÍTVÁNY tételét határozza el: Az alapítvány neve és

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben