MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről"

Átírás

1 MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről A Pk /1996/19. számú napján jogerőre emelkedett végzés alapján az alapító okiratot a következőképpen módosítom. A módosítás vastagított dőlt betűvel. Csolnok község Képviselő - testülete ezen Alapító okiratban foglalt közérdekű célok elérése céljából az június 27-én tartott testületi ülésén a 41/1995. sz. határozatával Közalapítványt hozott létre, melyet az október 29-én tartott testületi ülésen a 78 /1996. (X. 29.) sz. határozatával módosított, kiegészített és egységes szerkezetben elfogadott. I. A Közalapítvány neve: " A hét krajcár " Közalapítvány II. A Közalapítvány céljai: - A közoktatási intézmények (iskola, óvoda) felújítási munkálatainak és fenntartásának támogatása. - A fejlesztések, felújítások bonyolítása. - Az oktatáshoz nélkülözhetetlen, az oktatás színvonalának emelését szolgáló taneszközök beszerzésének támogatása - A sport- és kulturális élet, nemzetiségi hagyományainak ápolásának ösztönzése, támogatása III. A Közalapítvány székhelye: 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. IV. " A hét krajcár " Közalapítvány jogi személy, mely vagyonával a II. pontban meghatározott célok támogatására szolgál.

2 2 V. A Közalapítvány vagyona " A hét krajcár " Közalapítvány induló vagyona ,-Ft, azaz Ötvenezer forint. VI. A Közalapítvány jellege: A Közalapítvány nyitott, jótékony célú, ahhoz valamennyi magyar és nem magyar állampolgár, magyar és nem magyar jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet és közösség csatlakozhat, aki " A hét krajcár " Közalapítvány céljaival egyetért és azt az anyagi eszközeivel támogatni szándékozik. Támogatást befizetni a Közalapítvány bankszámlájára lehet. A Közalapítvány vagyonát kizárólag az alapítványi célokra lehet felhasználni. VII. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytathat. VIII.A Közalapítvány kezelő szervezete A Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve, vagyonának kezelője a négy tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait, elnökét és titkárát az alapító nevezi ki és hívja vissza. 1. A Kuratórium székhelye: 2521 Csolnok, Rákóczi tér A Kuratórium tagjai: Bérces József Csolnok, Leányvári utca 47. Kreitner Jánosné Csolnok, Hunyadi utca 3. Tafferner József Csolnok, Akácfa utca 10. Várszegi Gyula Csolnok, Zalka Máté utca 4/a.

3 3 3. A Kuratórium elnöke: Bérces József Csolnok, Leányvári utca 47. A Kuratórium titkára: Tafferner József Csolnok, Akácfa u. 10. Vezető tisztségviselők: Az alapítvány vezető tisztségviselői a kuratórium elnöke és tagjai. Nem lehet vezető tisztségviselő, illetve nem vehet részt kuratórium határozathozatalában az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685..b)pont), élettársa a határozat alapján - kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy - bármilyen más előnyben részesül, kivéve, ha az alapítványtól, annak cél szerinti juttatása keretében - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásban részesül, vagy - közvetetten lesz haszonélvezője a döntésnek (megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt) Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy sem, aki az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozása kiegyenlítése nélkül megszűnő közhasznú szervezetnél, annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget. Nem kizárt, hogy a vezető tisztségviselő személy egyidejűleg több közhasznú szervezetnél töltsön be hasonló tisztséget. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy azonban köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 4. A Kuratórium önálló képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult.

4 4 5. A Kuratórium működése: - A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. - Határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. - Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. - Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. - Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök és egy tag hitelesít. -Az ülések összehívásáról az elnök dönt, de azt bármely tag is kezdeményezheti. A kuratóriumi ülést az elnök hívja össze az ülésezések időpontja előtt 10 nappal írások meghívóval, a napirend egyidejű közlésével. Akadályoztatásuk esetén a tagok kötelesek azt legkésőbb a kitűzött ülés előtti napig jelezni. Az üléseket az elnök nyitja meg, illetve megtárgyalásra ismerteti a napirendi pontokat. Az üléseket az elnök vezeti, amelyekről jegyzőkönyvet kell készíteni. Az elnök akadályoztatása esetén az ülést a titkár vezeti. - A kuratórium ülései nyilvánosak. Tanácskozásai és döntési joga csak a kuratórium tagjainak van. Működéssel kapcsolatos szabályok a./ Az alapítvány üléseivel összefüggésben gondoskodni kell olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Ennek érdekében az ülésekről készített jegyzőkönyveket iratgyűjtőben meg kell őrizni. A kuratóriumi döntésekről intézkedésekről hozott sorszámozott határozatokról a Határozatok Könyvét kell vezetni, amelyből nyomon követhető, hogy miről, mikor és milyen hatállyal történt döntéshozatal. E nyilvántartásból ki kell tűnnie továbbá a százalékos szavazati arányoknak (a szavazó személyének megnevezése nélkül): igen, nem, tartózkodik megoszlásban.

5 5 b./ A kuratórium döntéseit, rendelkezéseit-, amennyiben azok személyre szólóak írásban kell közölni az érintett(ekk)el. Ezen értesítések, levelek másolatai meg kell őrizni. Amennyiben a kialakított döntések, felhívások, programok közérdekűek, azok az önkormányzat, iskolák, óvodák hirdetőtábláin és a KTV kerülnek nyilvánosságra hozatalra. c./ Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett mindennemű iratba (levelezési anyagok, szerződések, bankkivonatok, számlák, nyilvántartások, könyvelés stb.) a betekintés lehetőségét a csolnoki lakosok és az adakozók számára biztosítani kell Csolnok-Annavölgy Községek Körjegyzősége ügyfélfogadási ideje alatt. 6. A Kuratórium hatásköre: - Meghozza a Közalapítvány vagyonának kezelésével, felhasználásával, gyarapításával, hasznosításával kapcsolatos intézkedéseket. - Döntés hozatala minden olyan ügyrendi kérdésben, amelyet az alapító okirat nem szabályozott. - Köteles évente beszámolni tevékenységéről az alapítónak. - A gazdálkodás legfontosabb adatainak közzététele a helyi kábeltelevízió útján. 7. A kuratórium elnökének feladat- és hatásköre: - Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit. - Közreműködik a Közalapítvány vagyonának gyarapításában. - Őrködik a Közalapítvány és a kuratóriumi munka tisztasága felett. - Biztosítja a Közalapítvány nyilvánosságát, képviseli a Kuratóriumot. - A Közalapítvány titkárával együttesen gyakorolja az utalványozási jogot. - A kuratóriumi ülések között jogosult intézkedéseket tenni. 8. A Kuratórium titkárának feladat- és hatásköre: - Széles propagandával népszerűsíti a Közalapítványt. - Szervezi a közalapítványi vagyon gyarapítását.

6 6 - Az elnök akadályoztatása esetén ellátja az elnöki feladatokat. - Az elnökkel együtt gyakorolja az utalványozási jogot. IX. A Felügyelőbizottság 1. A Kuratórium tevékenységének ellenőrzését a 3 tagú Felügyelőbizottság végzi. A Felügyelőbizottság tagjait és elnökét az alapító nevezi ki és hívja vissza. 2. A Felügyelőbizottság tagjai: Kőhegyiné Szabó Viktória Csolnok, Széchenyi u. 20. Miereisz Orsolya Csolnok, Széchenyi u. 12 Priegl Éva Csolnok, Rückschuss u A Felügyelő Bizottság elnöke: Kőhegyiné Szabó Viktória Csolnok, Széchenyi u A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze. A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. 5.A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését az ügyek teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni, így különösen - a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi döntések összhangját a jogszabályokkal, és az Alapító Okirattal, - vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget, - jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a pénzügyi-gazdasági tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az Alapító vagy a kuratórium felkéri, - jogosult a Közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni. A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről és a

7 7 Közalapítvány működéséről az Alapítónak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot erről tájékoztatja. X. A Közalapítvány időtartama A Közalapítvány határozatlan időre jön létre. A Közalapítvány megszűnik, ha az alapító kérelmére a bíróság megszünteti, ha a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti keretben hatékonyabban megvalósítható. A Közalapítvány megszűnésekor esetlegesen meglévő vagyon - a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra fordítani és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. XI. A Közalapítvány vagyonának kezelése A vagyon kezelésével kapcsolatos adminisztrációs feladatokat Csolnok- Annavölgy községek Körjegyzősége végzi, a Kuratórium döntései alapján jogosult és köteles eljárni. Szabályszerűen vezeti a pénzügyi, számviteli és adónyilvántartásokat, teljesíti a Közalapítvány adó és egyéb bevallási kötelezettségeit. Közalapítvány a nyilvántartásba vételről szóló határozattal jogi személlyé válik 1. A beszámolási kötelezettség Az alapítvány a vonatkozó jogszabályi előírások szerint összeállított éves beszámolóját a legfőbb szerv, a kuratórium hagyja jóvá, a tárgyévet követő május 31-ig. Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg elkészítendő közhasznúsági jelentés elfogadása a jelölt határidőig szintén a kuratórium hatáskörébe tartozik. 2. A közhasznúsági jelentés (beszámoló), annak valamennyi része nyilvános, Amelybe bárki a közalapítvány működéséről, az igénybe vehető szolgáltatásairól információgyűjtésről, tájékozódás érdekében betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. A Községháza tanácstermében biztosítani kell az éves közhasznúsági jelentések hozzáférhetőségét, a legutóbbi évi jelentést és a beszámolót Csolnok Község Önkormányzata honlapján közzéteszi.

8 8 XII. A Közalapítvány nyilvántartásba vétele A Közalapítványt a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a Csolnoki Önkormányzat képviselő-testülete nevében Bérces József polgármester terjeszti elő. A Közalapítvány a nyilvántartásba vételről szóló határozattal jogi személlyé válik. XIII.A Közalapítvány törvényességi felügyelete A Közalapítvány törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. XIV. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos jogszabályok az irányadók. Csolnok, július Bérces József polgármester a képviselő-testület nevében

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT

EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT EGYÜTT EGYMÁSÉRT ALAPÍTVÁNY A HATÉKONYABB OKTATÁSÉRT ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetben /A módosítások vastag dőlt betűvel a szövegben/ ALAPÍTÓ OKIRAT Buczi Miklós (szül: Kemecse, 1964.08.30.,

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY

IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 1 IDŐSEINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Jászapáti, 2012. december 14. 2 Időseinkért Alapítvány alapító okirata változásokkal egységes szerkezetben melyben a Fehér Akác Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

ALAPÍTÓ OKIRAT. A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. április hó 7. napjáig történt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Az Openmaps Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Székesfehérvár, 2012. junius 05. TARTALOM JEGYZÉK: 1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 3 2. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 4 2.1 A kuratórium 4 2.2 A kuratórium

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Alapítványt. I. Általános rendelkezések. 1.1 Az alapító neve: Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörűen Működő Részvénytársaság INFOPARK ALAPÍTVÁNY (a 2001. február 8-i, 2003. június 25-i, a 2004. február 5-i, 2004. december 16-i, 2006. augusztus 1-i, 2007. november 15-i, 2008. augusztus 7-i., 2010. november 11-i alapítói határozattal

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben