ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében"

Átírás

1 A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében a Bíróság Pk /1991/2. számú végzésével 145. számon nyilvántartásba vett "Bánki Donát" Alapítvány Alapító okiratát, - a közhasznú szervezetekről szóló évi CLXXV. törvény rendelkezéseire, az alábbiak szerint nyújtjuk be: /Az eredeti alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva/ ALAPÍTÓ OKIRAT A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében elnevezéssel alapítványt létesít. "Bánki Donát" 1./ Az alapítvány célja: - a tanév végén legjobb tanulmányi eredményt elért tanulók, - az országos tanulmányi és szakmai versenyeken első, második vagy harmadik helyen végzett tanulók, - a sportban kiemelkedő eredményt elért tanulók (ha a tanulmányi eredményük is jó) pénzbeli jutalmazása, - nehéz körülmények között élő -jól tanuló- diákok segítése - közösségi programokon való részvétel költségeinek támogatása. Oktatástechnikai esközök fejlesztéséhez való pénzbeli hozzájárulás. 2./ Az alapítvány jogi személyként működik és az oktatás célját szolgálja. Az alapítvány tevékenysége során ellátott közhasznú tevékenysége: - nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - kultúrális tevékenység, - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

2 sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével /szabadidő és diáksport - mozgalom/ támogatása 3./ Az alapítvány székhelye: Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy Imre u / Az alapítvány induló vagyona: Ft, azaz Egyszázötvenezer 00/100 Ft. 5./ Az alapítvány forrásai: - Közösségek, jogi és magánszemélyek pénzbeli és dologi felajánlásai, hozzájárulásai, - kamatok, - egyéb források. 6./ Az alapítvány nyitott: - magyar és külföldi természetes vagy jogi személyek is hozzájárulhatnak az anyagi forrásokhoz. 7./ Az alapító az alapitvány induló vagyonát, valamint az alapitvány céljára juttatott összegeket a Magyar Hitel Bank Ajkai Fiókjánál helyezi el. 8./ Az alapítványi vagyon felhasználásának legkorábbi időpontja: június / Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 10./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 11./ Az alapítvány kezelője és képviselő szerve az alapító által megbízott 5 tagú kuratórium. A Kuratórium elnöke: Tagjai: Kopácsiné Szabó Ilona 8446 Kislőd, Rákóczi u. 32. Turbán László 8400 Ajka, Tűzoltó u. 10.

3 - 3 - Pákai Péter 8447 Ajka, Napraforgó u. 4. Mikáné Szolnoki Zsuzsa 8400 Ajka, Kele u. 12. Dr. Péntek Zoltán 8400 Ajka, Szabadság tér 4/A. A kuratórium tagjai feladatait díjazás nélkül látja el. Az alapítványt illetve döntéseit a bíróságok, hatóságok, valamint más harmadik személyekkel szemben a kuratórium elnöke képviseli. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratórium ülését az ülést megelőzően 10 nappal postai úton ajánlott küldeményként feladott, az ülés idejét, helyét, valamint a megtárgyalni javasolt napirendet és a határozatképtelenség esetére vonatkozó tájékoztatást tartalmazó írásos meghívóval az elnök hívja össze. Az ülés idejéről a helyi lapban a nyilvánosságot tájékoztatni kell. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon a kuratórium 3 tagja jelen van. A kuratórium határozatait a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű többségével és nyílt szavazással hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő célszerinti juttatás. 12./ A közhasznú szervezet köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. Az éves beszámolót a kuratórium hagyja jóvá. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: a, a számviteli beszámolót b, a költségvetési támogatás felhasználását c, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást

4 - 4 - d, a cél szerinti juttatások kimutatását e, a központ költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét f, a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét g, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet A közhasznúsági jelentését a helyi lapban közzéteszi. A számviteli beszámolóra vonatkozó rendelkezés az éves beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó számviteli szabályok alkalmazását nem érinti. 13./ A kuratórium a hozott határozatokról olyan nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Az alapítvány működése során keletkezett iratokba - az alapító okirat eltérő rendelkezése hiányában érdektelenségének valószínűsége esetén, írásban előterjesztett és indoklással ellátott kérelemnek a kuratórium elnökénél történő előterjesztés ellenében - bárki betekinthet, az ezzel kapcsolatos költségek megtérítése esetén azokról másolatot kérhet. Csak az érintett hozzájárulásával lehet betekinteni azokba az iratokba, illetve adható másolat azokról az iratokról, amelyek jogszabály által védett személyi adatot tartalmaz. Az alapítvány működése során nyújtott szolgáltatásait - a célja szerinti személyi kör és anyagi eszközei korlátain belül - köteles mindenki számára elérhetővé tenni. Az egyes szolgáltatások igénybevételének módját a kuratórium határozza meg. A beszámolóit a helyi lapban nyilvánosságra hozza. 14./ A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet vezető tisztségviselő az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

5 - 5 - A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 15./ Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 16./ Az alapítvány megszűnése esetén az alapitvány vagyona kizárólag oktatást fejlesztő célok megvalósítására fordítható. 17./ Külföldi fél felajánlása esetén a jogi személyként müködő alapitvány képviselője köteles a Pénzügyminisztérium jóváhagyását - mint devizahatósági engedélyt - is megkérni. 18./ Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, valamint a mindenkor hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók. 19./ Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kér, nem fogad el, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, nem támogat. Ajka, december 16. Alapító:... Nagy Zoltán Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója Ellenjegyzem: Ajka, december 16. Dr. Péntek Zoltán Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium jogtanácsos