VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel Pécs, Kozármisleny és környékére 1.4. Hivatalos nyelve: magyar 1.5. Tudományos és nemzetközi nyelve: angol, német 1.6. Pecsétje: a) Az egyesület az évi CLVI, törvényben felsorolt közhasznú tevékenységek közül: - ismeretterjesztés - nevelés és oktatás, képességfejlesztés - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem területén dolgozik, a 2. pontban felsorolt célok szerint. Az egyesület nyitott, nem csupán tagságát, de szolgáltatását tekintve is minden jogi és természetes személy számára. b) Vállalkozási tevékenységet csak céljai érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. c) Gazdálkodása eredményét nem osztja fel, azt a 2. pontban foglalt célok megvalósítására fordítja. d) A szervezet pártoktól független, pártpolitikai tevékenységet nem folytat, pártoktól támogatást nem fogad el, és nem ad, helyhatósági és országgyűlési képviselőjelöltet saját nevében nem állít, és nem támogat. 2. A szervezet céljai: 2.1. személyes példánkkal és cselekedeteinkkel dolgozunk az egészséges életért, annak lehetőségeiért: 2.2. az ország, Pécs, Kozármisleny és a Mecsek természetvédelméért, a meglévő környezeti értékek megőrzéséért, 2.3. az egészséges élet feltételének, az egészséges környezetnek a megteremtéséért, 2.4. a környezetbarát mezőgazdaság és ipar megteremtéséért, 2.5. az egészséges élet másik föltételének, az egészséges társadalomnak a megteremtéséért, 2.6. a környezetvédelmi oktatás színvonalának megteremtéséért 2.7 a megfelelő élet és szociális viszonyok megteremtéséért minden hazánkban élő ember számára, 2.8 az esélyegyenlőségért Alapszabály 1

2 2 3. A szervezet tagjai: 3.1. A szervezet rendes tagja lehet korra, nemre, pártállásra, világnézetre, stb. tekintet nélkül, bármely természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet, aki céljainkkal egyetért, azok megvalósulásáért dolgozik, és szellemében él, s a megállapított rendes tagdíjat fizeti év alattiak általában csak életkori sajátosságaiknak megfelelő, teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségre választhatók, de ők maguk mindig választhatnak Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki céljainkkal egyetért, azt munkával vagy anyagi eszközökkel támogatni kívánja, de bármely okból nem létesít tagsági viszonyt. A pártoló tagnak a közgyűlésen hozzászólási joga van Alapító tagnak minősülnek, akik az alapító tagnyilvántartásban szerepelnek. 3.4 Tagsági viszony akkor jön létre, ha az elnökség nyílt szavazáson egyhangúlag megszavazza A tagság megszűnik: - a tag halálával, - írásban bejelentett kilépési szándék alapján, - ha írásbeli felszólítás után sem fizet tagdíjat, illetve nem végez munkát a kitűzött célok érdekében. - kizárás: az egyesület munkáját és jó hírét sértő magatartás esetén A tagsági viszony megszűnését a c./ és d./ pontok esetében a közgyűlés titkos szavazáson egyszerű szótöbbséggel mondhatja ki. 4. A szervezet rendes tagjainak jogai és kötelességei 4.1. Minden tag jogosult észrevételeket, javaslatokat tenni, azokra 30 napon belül választ kell adni A tagok a közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek. A szavazati jogot minden tag személyesen gyakorolhatja A viták során a személyeskedést, az öncélú és a szervezetet veszélyeztető megjegyzéseket ki kell zárni Az egyesület tagja politizálhat, de ennek során a Vadvirág Egyesületet, mint hátteret nem használhatja fel A szervezet tagja köteles a szervezet célkitűzéseinek, a 7. pontnak szellemében élni Köteles aktívan részt venni az Egyesület munkájában, céljainak megvalósítása érdekében, köteles továbbá a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni A pártoló tag jogai és kötelességei Jogosult részt venni az egyesület közgyűlésén, észrevételeket, javaslatokat tenni, de csak hozzászólási joga van. Alapszabály 2

3 3 5. Kívülállók: 5.1. Az összejövetelek nyitottak A közgyűlésen a tagok, pártoló tagok mellett hozzászólási joguk van a külső szakértőknek és együttműködő szervezeteknek Az egyesület által végzett közhasznú szolgáltatásokat bárki igénybe veheti. Ezen szolgáltatásokat, és azok igénybevételének módját az egyesület telephelyén lévő hirdetőtáblán teszi közzé. 6. Szervezeti felépítés A közgyűlés az egyesület legfelsőbb szerve, mely a tagok összességéből áll. Évente legalább négyszer összehívandó, az elnökség által vagy a tagok 1/3-ának kérésére bármikor, az ok és a cél írásban történő megjelölésével. A közgyűlés ülése nyilvános. Határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van; a határozathozatal érvényes, ha 50% + 1 fő elfogadta. a.) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés b.) Az Elnök köteles a Közgyűlés helyét, idejét és előzetes napirendi pontjait az Egyesület tagságával legalább egy héttel előre közölni. c.) Ha a Közgyűlés nem határozatképes, a 30 napon belül összehívott ismételt Közgyűlés az előző napirendi pontokban a megjelent, szavazásra jogosult tagok számától függetlenül határozatképes. d.) A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. e.) A Közgyűlés határozatait a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. f.) A szavazás általában nyílt, azonban titkos szavazást kell tartani, amennyiben a jelenlevő tagok legalább egyharmada azt kéri. g.) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre, - az alapszabály elfogadása és módosítása, - az előző évi tevékenységről és költségvetésről szóló beszámoló elfogadása, - a következő évi munkaterv és tervezett költségvetés elfogadása, - az Elnökség tagjainak megválasztása egy évre, - a Felügyelő szerv elnökének és tagjainak megválasztása, - közhasznúsági jelentés elfogadása - a más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, s úgyszintén a feloszlás kimondása, h.) A közgyűlés határozatában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója PTK B.) élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: 1./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 2./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Alapszabály 3

4 Az elnökség A szervezet ügyintéző és képviselő szerve az elnökség, mely - 1 fő elnök, 1 fő alelnök tagból áll. Az elnökség tagja az a nagykorú magyar állampolgár lehet, aki - a szervezet tagja, - megfelelő szakmai ismerettel és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik - az elnökség tagjai nem lehetnek rokoni kapcsolatban egymással, és a gazdasági bizottság tagjaival valamint közvetlen az alkalmazottakkal. Az elnökséget kétévente választja meg a közgyűlés, nyílt szavazással. Az elnökség intézkedik a két közgyűlés között, döntéseit utólagosan a közgyűlés hagyja jóvá. Az elnökség hatáskörébe tartozik a Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítése, elfogadása. Az elnökség havonta ülést tart, melyet a szervezet elnöke vagy az alelnök a napirend megjelölésével hív össze és vezet le. Az elnökség üléseinek összehívása és tényleges megtartása között maximum 5 munkanap lehetséges. Határozatképes, ha az elnökség tagjai közül mindkét fő jelen vannak. Az elnökség ülései nyilvánosak, döntéseik, határozatait egyhangú, nyílt döntéssel hozza meg, ellentétes álláspont esetén a közgyűlés hoz határozatot. Az elnökség tagjai a feladatokat megosztják egymás között. Vezető tisztségviselők összeférhetetlensége: 1. Vezető tisztségviselők: az Egyesület elnökségének tagjai. 2. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja, b) az egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Az egyesület megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, Alapszabály 4

5 5 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő (az ennek jelölt személy) köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Ha az egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az elnökségtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása kötelező. Az egyesület képviselője az elnök, az alelnök külön- külön is elláthatja. A banki pénzügyi aláírási jogot az elnök és az alelnök együttesen gyakorolja. Munkáltatói jogokat az elnök- a közgyűlés előzetes beleegyezésével- gyakorolja. Az elnök a közgyűlésnek 6 havonként köteles beszámolni a tevékenységről, és jóváhagyatni tevékenységeit. Az elnök az egyesületi vagyon kezelésére jogosult. Az egyesület gazdálkodásáról évente nyújt be beszámolót a közgyűlésnek. Az elnök tagjainak megbízása megszűnik: - az elnökség tagjának halálával - lemondással, - visszahívással, a tagsági viszony megszűnésével A visszahíváshoz és a tisztség ellátásában való tartós akadályoztatás kimondásához a közgyűlés nyílt módon egyszeri szótöbbségi döntése szükséges. Az elnökség tagjai jogosultak az alapszabály és a program figyelembe vételével nyilatkozatokat tenni, sajtófórum híranyagot felelősséggel közzétenni. Az elnökség jogosult munka, akció tervet készíteni, erről a tagságot értesíteni a programcsoportokon keresztül. A vezetőség tagja politizálhat, vagy lehet politikai párt tagja, de ilyen irányú működéshez az egyesületet, mint hátteret nem használhatja fel. Nyilvántartás vezetésének rendje: - a Vadvirág Egyesület közgyűlésről és az elnökségi ülésről olyan jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a döntés(ek) időpontja, tartalma, hatálya a végrehajtásért felelős(ök) személye valamint a döntést támogató(k) és ellenző(k) számaránya, valamint személye megállapítható. - Az elnökségi ülésről a jegyzőkönyveket az alelnök készíti, Elnökségi jegyzőkönyvet mindkét jelenlevő tagnak alá kell írnia. A közgyűlésről készített jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két erre felkért tanú hitelesíti. Alapszabály 5

6 6 - az elnök felelős a vezető szervek döntéseinek az érintettekkel való közléséért. Az egyes személyeket érintő döntés(ek) esetén ajánlott postai küldeményben az egyesület összes tagját vagy a tagok nagyobb csoportját érintő döntés(ek) esetén szóban, jegyzőkönyvben, körlevélben vagy egyéb alkalmas módon történhet. Amennyiben a döntés természete megkívánja az elnök a döntést helyi napilapban (Új Dunántúli Napló) nyilvánosságra hozhatja. - az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, azokról saját költségén másolatot készíthet. Az iratokba való betekintési igényt, írásban az elnök részére kell megküldeni. Az egyesület működésével kapcsolatos egyes lényeges információknak, valamint az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozataláról az elnök esetenként dönt. 6.3 Programcsoportok a fölmerült igényeket és lehetőségek alapján, szabadon alakulhatnak, munkájukról a taggyűlésen beszámolnak Az Egyesület felügyelő-bizottságot nem választ, mivel éves bevétele az 5 millió forintot nem éri el. 7. VADVIRÁG EGYESÜLET vagyona 7.1. A tagdíjak, alapítványok és pályázatok útján elnyert összeg, adományok, állami támogatás Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytatja Az egyesület céljainak biztosítása érdekében együttműködési szerződést köthet hasonló tevékenységeket ellátó szervezetekkel. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. Az egyesület ülései és adatai nyilvánosak. Azokat az egyesület a médiákban nyilvánosságra hozza. Az Egyesület tevékenységeit, szolgáltatásait, éves közhasznú beszámolót az Új Dunántúli Naplóban és a székhelyén lévő hirdetőtáblán teszi közzé Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. tv. rendelkezései az irányadók, illetve az évi CLVI tv. A non- profit szervezetekről. Záradék: Az Egyesület a fenti alapszabály módosítást, a Pécsen Május 29. napján megtartott közgyűlésén egyhangúlag hozott határozatával elfogadta. Pécs, 2013 Május 29. Varga Lászlóné Vass Anikó Alapszabály 6

7 7 Elnök Alapszabály 7

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA

A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA A Magyar VHL (Von Hippel-Lindau) Társaság ALAPSZABÁLYA Bevezető A von Hippel-Lindau szindróma olyan örökletes rendellenesség, amelynek oka a hármas kromoszóma rövid karján lévő hiba. Jellemzője, hogy bizonyos

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

A Dávid Kisemberek Társasága. angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA. Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Dávid Kisemberek Társasága angolul David Little People Society ALAPSZABÁLYA Bevezetı ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az Egyesület neve: Dávid Kisemberek Társasága 2. Az Egyesület neve angolul: David Little

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: ALAPÍTÓ OKIRAT A Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány létrehozására. Alulírottak a címben szereplő névvel alapítványt hoznak létre: 1. Paksi Atomerőmű Részvénytársaság 2. Paks Város Önkormányzata Az

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET

A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. A MAGYARORSZÁGI AMERIKAI STAFFORDSHIRE TERRIER EGYESÜLET Magyarországi Amerikai Staffordshire Terrier Egyesület

Részletesebben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben

A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben 1 A Culturelle Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata módosításokkal, egységes szerkezetben Napjaink rohamosan fejlődő világában kiemelten nagy szerep jut a kulturális célokért munkálkodó szervezeteknek.

Részletesebben

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09)

BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 1.oldal BÁNYAGÉPÉSZET A MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉRT ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. szeptemberi aktualizálással (BGA-SZMSZ/2011/09) 2.oldal Tartalom 1. Az alapítvány működésének főbb jellemzői.

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014.

AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosítás, egységes szerkezetben) 2014. Bevezető: A jelen okiratot aláíró Alapító az autistáknak és családjaiknak az okirat céljaiba meghatározott módon való közvetett

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A KÉZMŰIPARI MŰVÉSZETI DIÁK ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai alapján jogi személyként működő alapítványt

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján

SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján SEGÉDLET a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez zárás: 2014. árpilis 08. napján Ptk. általános Ptk. speciális Civil tv. 3:1. [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes:

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZEGEDÉRT ALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATA ÉS SZERVEZETI-MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. Preambulum II. Az alapítók III. Az alapítvány mint jogi személy IV. Az alapítvány szervezete V. Díjak, támogatások

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben