Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály"

Átírás

1 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete 2. Székhelye:8200Veszprém Kossuth u Működése Veszprém megye területére terjed ki. 4. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes személyek, gazdálkodó szervezetek, önkormányzatok és más jogi személyek felajánlásiból, támogatásaiból, adományaiból fedezi. II. Az Egyesület céljai 1. A nevelőszülők speciális szakmai és jogi érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. 2. A nevelőcsaládban élő gyermekek érdekeinek képviselete, védelme, részvétel az őket érintő döntések előkészítésében. 3. A hátrányos helyzetű nevelt gyermekek társadalomba való beilleszkedésének elősegítése. 4. A gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket sújtó előítéletek megszüntetése érdekében a társadalom szemléletváltozásának előmozdítása. 5. A nevelőszülők munkájának széles körben való megismertetése, elismertetése, az előítéletek megszüntetése. 6. A nevelőcsaládokban nevelkedő gyermekek tanítása, fejlesztése, tehetséggondozás. 7. A nevelőszülők és a nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek testi és lelki egészségének megszerzése, megőrzése, megelőzés. 8. A nevelőszülők számára pihenést, feltöltődést, kikapcsolódást szolgáló programok, klubfoglalkozások szervezése. 9. A nevelőcsaládban nevelkedő gyermekek számára ismeretterjesztő táborok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése. 10. A nevelőszülők számára képzés, továbbképzés szervezése. 11. A jogszabályi változások figyelemmel kísérése és megismertetése az érdekeltekkel. 12. Együttműködés más társadalmi szervezetekkel. 13. Együttműködés a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel. 14. Nemzetközi kapcsolatok építése.

2 2 III. Az Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 1. Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadják, és kötelezettséget vállalnak az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 2. Az egyesületbe való be és kilépés önkéntes. A tagság a belépéssel keletkezik, a belépő tag nyilatkozata alapján. Az Egyesületi tagsági viszony fenntartása az Egyesületi tag döntési körébe tartozik. Az Egyesület a tagfelvételt folyamatosan biztosítja. 3. Az egyesületi tagság megszűnik - a tag halálával, illetve a szervezet jogutód nélküli megszűnésével - kilépéssel - kizárással - törléssel. 4. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. 5. A közgyűlés az Elnökség javaslatára titkos szavazással 2/3-os szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy az egyesület kitűzött céljaival ellentétes magatartást tanúsít. IV. A tagok jogai és kötelezettségei 1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő alapvető kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott útján nem.tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható. 2. A tagok jogai: részvétel az Egyesület tevékenységében és rendezvényein az Egyesület szerveibe való választás és választhatóság joga véleménynyilvánítás a közgyűlésen, az Egyesület szerveiben, az Egyesület céljaival, működésével és feladataival kapcsolatosan a tag részesülhet az Egyesület szolgáltatásaiban 3. A tag kötelezettségei: az alapszabály és a határozatok előírásainak betartása az Egyesület által kidolgozott és elfogadott magatartási normák betartása

3 3 az Egyesületi célok megvalósításának elősegítése a tagsági díj megfizetése az egyesületi vagyon védelme V. Az Egyesület szervei: 1. A közgyűlés 1.1 Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van (50%+1 fő). Az Egyesület közgyűlésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a határozat képességhez szükséges létszámmal. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 napnak kell eltelnie. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani: - ha a tagok egyharmada azt írásban, az ok és cél megjelölésével igényli - az Elnökség azt szükségesnek tartja - a bíróság elrendelte. 1.2 A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés az Elnökséget és a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. 1.3 Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik: Az alapszabály megállapítása és módosítása Az éves költségvetés és a végrehajtásról szóló beszámoló elfogadása, meghatározása A keletkezett nyereség felosztása amely kizárólag a közhasznú tevékenységekre fordítható Az ügyintéző szerv, elnökség, elnök és elnökségi tagok megválasztása és visszahívása Az ügyintéző szerv elnökség - éves beszámolójának elfogadása Más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesülés, a kiválás és a feloszlás kimondása Az SzMSz elfogadása Az éves tagdíj meghatározása A közhasznúsági jelentés elfogadása. A közhasznúsági jelentés tartalmazza: A számviteli beszámolót A költségvetési támogatás felhasználását A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást A cél szerinti juttatások felhasználását

4 4 A központi költségvetési szervektől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásaitól, és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét A Közhasznú Szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatás értékét, illetve összegét A közhasznú tevékenységről szóló rövid szöveges beszámolót Döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal 1.4 Az alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához az összes tag kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. 1.5 A Közgyűlés döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 2. Az Elnökség és az Elnök 2.1 A közgyűlés közvetlenül, titkos szavazással 3 főből álló elnökséget választ, amelynek tagjai a megválasztott elnök,egy alelnök, és egy titkár. 2.2 A közgyűlés az elnököt és az elnökség tagjait, 3 évre választja. 2.3 A közgyűlés László Antal, Zirc, Tölgyfa u. 1. elnöknek, Juhászné Bíró Zsuzsanna, Lókút, Bem József u titkárnak és Horváthné Horváth Andrea, Csetény, Kossuth u. 32. alelnöknek az alapszabály elfogadását követően megválasztotta. Az Egyesület elnökét akadályoztatás esetén Juhászné Bíró Zsuzsanna titkár teljes jogkörrel helyettesíti. 2.4 Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 2.5 Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett - dönteni. 2.6 Az Egyesület esetleges munkavállalói felett a munkáltatói jogot az Elnök gyakorolja.

5 5 2.7 Az Elnökség mind a három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de évente legalább négyszer - tart ülést, melyet az Elnök írásban hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. 2.8 Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő. 2.9 A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 2.9 Az Elnök köteles az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. VI. Dokumentációs szabályok 1. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. Az elnökségi jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlési jegyzőkönyvet az Elnök és a közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. 2. Az Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye is. 3. Az Elnök köteles a közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 15 napon belül, írásban, tértivevényes postai küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni.

6 6 4. Az Elnök köteles a tagokról tagnyilvántartást vezetni. 5. Az egyesület ügyiratait, bizonylatait a titkár kezeli, aki egyúttal az egyesület ügykezelői teendőit is ellátja. A titkárt a közgyűlés 3 évre választja. Az Egyesület titkárának az alakuló ülés Juhászné Bíró Zsuzsanna, Lókút, Bem József u alatti lakost választotta meg 3 évre. 6. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt könyvelői valamint pénztárosi teendők ellátásával megbízni. Akik részére díjazás állapítható meg. VII.A vezető tisztségviselőkre és az elnökség tagjaira vonatkozó szabályok 1. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 2. Megszűnik a vezető tisztségviselői és elnökségi tagsági megbízás: - az egyesületi tagság megszűnésével - a megbízás időtartamának lejártával, - visszahívással, - törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, - lemondással, - elhalálozással. 3. A vezető tisztségviselő és az elnökségi tag tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő, illetve tag megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő, illetve az elnökségi tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Az új elnököt a közgyűlés összehívásával, választással lehet megválasztani. 4. A közgyűlés titkos szavazással 2/3-os szótöbbséggel visszahívhatja az egyesület elnökét illetve az elnökségi tagját ha az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy az egyesület által kitűzött célokkal ellentétesen cselekszik. 5. A vezető tisztségviselő jogviszonyára - ha a vezető tisztséget nem munkaviszony keretében látja el - a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk ) megfelelően irányadóak. 6.

7 7 VIII. Összeférhetetlenségi szabályok 1. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az összeférhetetlenségre a közhasznú szervezetekről szóló törvény egyéb rendelkezéseit is alkalmazni kell. 2. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. IX. Az Egyesület képviselete 1. Az Egyesület képviseletére az Elnök (László Antal, Zirc, Tölgyfa u. 1. sz. alatti lakos és Juhászné Bíró Zsuzsanna Lókút Bem J 108) titkár jogosult aki képviseli az Egyesületet hatóságok, bíróságok és más harmadik személyek előtt. 2. Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök László Antal és Juhászné Bíró Zsuzsanna titkár együttesen jogosultak rendelkezni. Amennyiben a bankszámla felett rendelkezésre jogosultak közül valamelyikük 15 napon túl akadályoztatva van, helyette második aláíróként Horváthné Horváth Andrea alelnök ír alá. X. Közhasznúsági nyilatkozatok 1. Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. c) szerint): - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása - nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés - gyermek- ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése - sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével - tudományos tevékenység, kutatás, - kulturális tevékenység,

8 8 2. Az Egyesület rögzíti, hogy a jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. 3. Az Egyesület vállalja, hogy a céljának megfelelő szakmai kiadványokat (folyóirat, jegyzet) önköltséges áron készíti el és bocsátja az érdekeltek részére. 4. Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köt a hasonló tevékenységet ellátó szervezetekkel. 5. Az Egyesület az évente összehívott közgyűlésen, a költség vetés elfogadásakor dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról. 6. Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb tájékoztatók prospektusai bárki részére rendelkezésre állnak. 7. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 8. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, beszámolót a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 9. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 10. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el. Országgyűlési és helyi képviselőket nem jelöl és nem támogat. 11. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát Interneten, az Egyesület honlapján való közzététel útján biztosítja. 12. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor annak bárki általi hozzáférhetőségét az egyesület honlapján (betekintést és saját költségére másolat készítését) az Egyesület biztosítja.

9 9 13. Az Egyesület elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés előzetes egyeztetést követő biztosításáról, illetve azokról köteles az érdeklődőknek felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni. Az Elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem benyújtásának és teljesítésének ideje. XI. Az Egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása és anyagi felelőssége 1. Az Egyesület bevételei: Tagdíj Állami, társadalmi önkormányzati gazdálkodó szervezetek valamint magánszemélyek által nyújtott támogatás Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó eredmény Pályázatokból származó bevétel 2. Az Egyesület költségei: Az Egyesület működésével, céljai megvalósításával kapcsolatban felmerülő költségek Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből eredő költségek 3. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználásáról a közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján az Elnökség dönt. 4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem haladja meg, ezért az évi CLVI. törvényben megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és felügyelő szerv megválasztásáról. 5. A tagdíj mértékének megállapítása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, amelyről a közgyűlés külön határozattal dönt. 6. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesületi tagok csak a befizetett tagdíjjal felelnek, saját vagyonnal nem.

10 10 7. Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kifizetése után fennmaradó vagyonról a közgyűlés rendelkezik. XII. Az Egyesület megszűnése Az Egyesület megszűnik - más társadalmi szervezettel egyesüléssel illetve szétválással - feloszlással - feloszlatással - a megszűnés megállapításával XIII. Vegyes rendelkezések 1. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre és nyeri el jogi személyiségét. 2. Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. az egyesülési jogról szóló évi II. tv. a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. tv. valamint a gazdálkodásról és könyvvezetésről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. Jelen alapszabályt az Egyesület Veszprémben 2007 november 23.-án megtartott alakuló közgyűlésén fogadta el. Veszprém, Egyesület Elnöke

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET

EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET EGYÜTT SIKERES NOVÁÉRT EGYESÜLET egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2011 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. Az Egyesület neve: Az Egyesület neve angolul: Együtt Sikeres Nováért Egyesület Association for Successfull

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1

ALAPSZABÁLY. Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület. Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 ALAPSZABÁLY Ezerarcú Multikulti Közhasznú Egyesület Egységes szerkezetben a 2010. július 30-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal 1 Az Ezerarcú Multikulti Közhaszú Egyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben