Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Franciául : Munkaközösség az európai kultúráért Centre européen de la Culture Székhelye: Működési területe: nemzetközi Hivatalos nyelve: magyar Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból, támogatásokból és megbízásaiból fedezi. A szervezet célja 2. Elősegíteni egy európai föderáció megvalósulását és ehhez megnyerni a Panon régióban élő szellemi és kultúrális erők leg aktívabb részét, felajánlva : találkozási lehetőségeket szervezeti infrastruktúrát egy kezdeményezési és tanulmányi központot a Kárpát-medencei Euro-régió az Európai Ház szerves részévé váljon. Főbb működési területei Szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett társadalmi élet kérdéseinek bemutatását, kutatását, oktatását stb. E cél érdekében felvállalja a következőket. 1. Elősegíti a régionális kulturális párbeszédet egy közös jövőért. 2. A kultúrák párbeszéde és a népek hozzájárulása a közös örökséghez 3. Bekapcsolódik a Genfi központ körül létrejött hálózatok kultúrális folyamataiban, egy multikulturális Európa megalapozására.

2 4. Részt vesz a CEC által alapítitt La mains à la pâte mozgalomban és annak a régióban való meghonosításában. 5. Elősegíti a társadalom régionális fejlesztését. 6. Lehetőséget teremt a régió kultúrális, társadalmi, politikai és gazdasági összefogására. 7. Fórumot nyújt a személy és a személy felelősségével és jogaival kapcsolatos problémák megbeszélésére, egyeztetésére. 8. A tagokat érintő időszerű témájú rendezvényeket (előadásokat, képzést és továbbképzést, valamint vitafórumokat és konferenciákat) szervez. 9. Kapcsolatot teremt más országok hasonló célok megvalósítására törekvő egyesületeivel és szakmai szervezeteivel. 10. Segít minden törekvést az európai és világ békét fenyegető konfliktuso tisztázásában, megoldásában és egy egységes szemlélet és gyakorlat kialakításában. 11. Cél egy szoros együttműködési szerződés létrehozása a genfi központal. 12. Az Európai Atyák ( Robert Schuman, Alcide de Gasperi, Konrad Adenauer, Denis de Rougemont és társaik) üzenetének a Panon régióban való megismertetése és terjesztése. 13. Az Emberi jogok és Népi együttélés elveinek terjesztése. Az emberi jogok mint a népek közötti megértés alapja 14. A nemzetiségek, etnikumok, nyelvek, és vallások közötti kulturális párbeszéd megalapozása. 15. A kultúra szerepe az európai népek fenntartható és harmonikus fejlődésében téma kutatása. Az európai nemzetek kulturális egysége azt bizonyítja, hogy a közös európai program nemcsak geográfiai okból, vagy azért született mert ugyanazon a kontinensen egymás mellett élünk, sokkal több ennél: ez a jövő programja. E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú szervezet formájában végzi. A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE A szervezet rendes tagja lehet : 3.

3 A tagsági felvétel a következőkön alapszik: a jelölt felvételi kérelemmel fordul az elnökséghez, és mellékel egy felvételi dossziét az Etikai Bizottság számára. A dossziénak tartalmaznia kell: a jelölt végzettségének és szakmai gyakorlatának bizonyítékait. Csatolni kell két tag ajánló levelét, akik röviden jellemzik a jelölt szakmai és etikai hátterét. A felvételről az Etikai Bizottság előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. Pártoló tag lehet minden olyan, az egyesület Alapszabályát elfogadó természetes és jogi személy, aki és amely fizeti a megállapított tagsági díjat, s kész közreműködni úgy szellemileg, mint anyagilag az egyesület munkájában. A szervezet tiszteletbeli elnököt és tiszteletbeli tagot választhat, akik tagdíjat nem kötelesek fizetni. A szervezeti tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával A kilépést írásban kell közölni a szervezet elnökével, vagy valamelyik alelnökével. 6. A Közgyűlés az Etikai Bizotság írásbeli javaslata alapján szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a szervezetnek azt tagját, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 7. A szervezet minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőnek bármelyik tag megválasztható. A szervezet tagjainak képviselniük kell a szervezet alapelveit a nyilvánosság előtt, az üzleti kapcsolataikban, és a hatóságok felé egyaránt. Kutatói és szakértői munkájuk mellett elkötelezik magukat a tudományos szemlélet terjesztésére. 8. A szervezet tagja köteles a közgyűlési határozattal megállapított mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni a szervezeti

4 célok megvalósítása, a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. AZ EGYESÜLET SZERVEI KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK 9. A szervezet legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze. A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 7 (hét) nap időköznek kell lennie. A Közgyűlés akkor határozatképes ha a tagok több mint fele (50% + 1 fő) jelen van. A Közgyűlést a szervezet elnöke vezeti le. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada vagy az Elnökség bármely tagja, illetve a Felügyelő Bizottság azt kezdeményezi. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazás útján az Alapszabály meghatározott kivételekkel egyszerű többséggel hozza. Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, a tagfelvétel, az Alapszabály megállapítása és módosítása, az évi költségvetés elfogadása, a szervezet feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása, továbbá a számviteli törvény szerinti beszámoló, (ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést) valamint közhasznúsági jelentés elfogadása. Az Alapszabály módosításához és a szervezet feloszlásának kimondásához, a szervezet éves tevékenységéről szóló beszámoló, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és a közhasznúsági törvény szerinti beszámoló elfogadásához a Közgyűlésen jelen lévő tagok kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges. Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A távolmaradás következményeire a tagokat az eredeti meghívóban figyelmeztetni kell. A megismételt közgyűlés határozatképességének feltétele, hogy az az eredeti közgyűléssel azonos napirenddel kerüljön megtartásra. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt közgyűlés időpontját követően 7 (hét) napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), az élettársa a határozat alapján

5 a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. AZ ELNÖKSÉG 10. A szervezet Közgyűlése három főből (1 elnök, 1 titkár, 1 ügyvezető titkár) álló Elnökséget választ. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja meg 5 (öt) évre. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az Elnökség jogosult a szervezetet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség és a Felügyelő Bizottság tájékoztatása mellett - dönteni. Az Elnökség a három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség szükség szerint de évente legalább kétszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a ülés napja között legalább 7 (hét) nap időköznek kell lennie. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon a szervezet bármely tagja részt vehet, illetve bármely döntésben érdekelt egyéb személyt. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli

6 szolgáltatás, illetve az szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség döntéseire a jelen Alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. 11. Mind a Közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség két, hitelesítéssel megbízott tagja, Közgyűlés esetén a levezető elnök és a Közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag. A Közgyűlés levezető elnöke a Közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe. A bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. Az elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha indokolt, személye is). Az elnök köteles a Közgyűlés és az Elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg, illetve harmadik személyt (beleértve a hatóságokat is) érinthetnek a döntés meghozatalától számított 3 (három) napon belül, írásban, ajánlott postai küldeményként feladva az érintetteknek is megküldeni. Amennyiben az értesítés a hatályos jogszabályok szerint nem tekinthető kézbesítettnek, úgy az elnök köteles ennek tudomásrajutásától számított 14 (tizennégy) napon belül közleményként valamely országos sajtó útján is nyilvánosságra hozni. 12. A szervezet iratait, bevételi és kiadási bizonylatait az ügyvezető titkár kezeli. 13. Az Elnökség jogosult akár a tagok közül valakit, akár kivülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. 14. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

7 A szervezetnél három tagú (elnök és két tag) Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság megbízatása 5 (öt) évre szól. A felügyelő bizottsági taggá megválasztott személy az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül írásban köteles tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, illetve szervezeteket, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre különösen a következőkre terjed ki. Összehívja a szervezet legfőbb szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére, ha megítélése szerint az Elnökség, tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a szervezet vagy a tagok érdekeit. Köteles megvizsgálni a legfőbb szerv ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi XVIII. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a legfőbb szerv részére. Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást a szervezet munkavállalóitól. Megvizsgálhatja ill. betekinthet a szervezet könyveibe és irataiba. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

8 Ha a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül nem hívták össze Közgyűlést, a határidő eredménytelen eltelte esetén erre a Felügyelő Bizottság is jogosult. Haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg. A Felügyelő Bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő Bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 15. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt választ. A Közgyűlés választja a Felügyelő Bizottság tagjait az Elnökség előterjesztése alapján. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagja nem utasíthatja. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását az ok és a cél megjelölésével a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belüli köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság ülésének harminc napon belüli összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. A Felügyelő Bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Közgyűlés hagy jóvá. Ha a Felügyelő Bizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, akkor az Egyesület elnöke a Felügyelő Bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a legfőbb szervet.

9 Ha a Felügyelő Bizottság a közhasznú tevékenység megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a Közgyűlést. AZ ELNÖKSÉGRE ÉS A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 16. Az Egyesület vezető tisztségviselőit, (az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjai együtt: tisztségviselők) az Egyesület legfőbb szerve választja meg. A tisztségviselők a szervezet vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az Alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével a szervezetnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. Megszűnik a tisztségviselői megbízás: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) elhalálozással. A tisztségviselő visszahívására akkor kerülhet sor, ha a tisztségviselő a tisztségre érdemtelenné válik. A tisztségviselő visszahívására az Egyesület Közgyűlése jogosult. A visszahívásra a vezető tisztségviselő választására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 17. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a) a szervezet elnöke vagy az Elnökség tagja,

10 b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a) c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet az szervezet vezető tisztségviselője, a közhasznú szervezet megszűnésétől számított két évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A szervezet vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk b) pont] ugyanannál a szervezetnél a Felügyelő Bizottság tagjává nem választható meg. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 18. Az Egyesület képviseletére az elnök, a titkár és az ügyvezető titkár jogosultak olymódon, hogy az Egyesületre kötelezettségeket létesítő jogviszonyt hármójuk közül ketten közösen tehetnek. A képviselők rendelkeznek az Egyesület számlája felett is. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK 19. A szervezet az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. c) szerint): (3.) tudományos tevékenység, kutatás, (TEÁOR szerint: Természettudományi kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés, Mérnöki tevékenység, tanácsadás);

11 (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (TEÁOR szerint: Felnőtt- és egyéb oktatás); (5.) kulturális tevékenység, (TEÁOR szerint: Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás) 20. A szervezet a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat. A szervezet közhasznú szolgáltatásait a cél szerinti tevékenység gyakorlásával valósítja meg. Különösen ennek minősül előadások, szakmai konferenciák, tudományos ülések, kutatások előkészítése, szervezése, tudományos eredmények publikálása, tudományos kiadványok szerkesztése, kiadása. A szervezet fentiek szerinti közhasznú szolgáltatásait a szervezet tagjain kívüli személyek is jogosultak igénybe venni. A szervezet által szervezett kutatásokban való részvételhez a kutatáshoz megfelelő szakmai végzettséggel kell rendelkezni. A szervezet által kiadott kiadványokért költségtérítés kérhető. 21. A szervezet működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő a szervezet gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. A szervezet köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen Alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységre fordítható. 22. A szervezet politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól anyagi segítséget nem fogad el, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 23. A szervezet Közgyűlése és Elnöksége által hozott, személyeket közvetlenül érintő döntéseket az érintettekkel személyre szólóan írásban kell közölni. A Közgyűlés, az Elnökség fentiek szerinti döntéseit, továbbá jelen Alapszabály

12 szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza. A szervezet által nyújtott szolgáltatások konkrét módját az adott szolgáltatás jellegének figyelembevételével az Elnökség jogosult meghatározni. Az adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét a fentebb meghatározott módon kell nyilvánosságra hozni, továbbá a szervezet tagjain kívül más személy számára is hozzáférhetővé kell tenni. 24. A szervezet működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával, beszámolóinak közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot biztosítja, egyrészt az országos sajtóban történő közzététel formájában a 24. pontban írt módon, másrészt az Alapszabályban szabályozott iratbetekintési és felvilágosításadási jog rögzítésével. Az évente kötelező közhasznúsági jelentést (éves beszámolót) nem kell semmilyen ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szervnek megküldeni, vagy ott letétbe helyezni, ugyanakkor biztosítani kell annak bárki általi hozzáférhetőségét (betekintését és saját költségére másolat készítését). A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 25. A szervezet elnöke köteles gondoskodni a közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés lehetőségéről, illetve az iratokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell az elnök részére megküldeni.

13 Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni. Az elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. VEGYES RENDELKEZÉSEK 28. A szervezet bírósági nyilvántartásba vétellel nélkül jön létre. 28. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló évi II. tv. és a közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabály rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók. Kelt: A képviselettel megbízott személyek aláírása: Név: Aláírás: Lakcím: Név: Aláírás: Lakcím: Elöttünk, mint tanúk előtt: Név: Aláírás: Lakcím: Név: Aláírás: Lakcím:

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Bács-Kiskun Megyei Művészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 229/2011. (XII.16.) Kgy. sz. határozatával és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A Kossuth Lajos Nemzetőr Egyesület Közhasznú Társadalmi Szervezet a közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzés segítése és az abban való aktív részvétel, a katasztrófa-elhárítás, az önkéntes tűzoltás,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben