Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület. Alapszabály"

Átírás

1 Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Közhasznú Egyesület Segítő Alapszabály egységes szerkezetben a augusztus 6-i Közgyűlésen elfogadott módosításokkal I~.. ( alapítva: június)

2 Készült a Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület (továbbiakban: Egyesület) augusztus 6. napján megtartott Közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló évi elvi. törvény rendelkezései alapján. Alulírott alapítók Egyesületet alapítottunk azzal az elhatározással, hogy az értelmileg akadályozott gyermekeinket és hozzátartozóikat, valamint más rászorulókat hozzásegítsük a tartalmas emberi élethez, foglalkoztatást és védett környezetet biztosítsunk az arra rászorulóknak. Vass Miklós Értelmileg AkadáJyozottakat Segítő Közhasznú Egyesület Alapszabályát - a augusztus 6. napján megtartott Közgyűlésen hozott határozatoknak is megfelelöen - a következőkben állapít juk meg: (módosított) 1. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület 2. Rövidített neve: 3. Székhelye: 4. Telephelye: 5. Működési területe: Vass Miklós Egyesület 1029 Budapest, Köztársaság utca 3. (módosított) módosított - törölve a Magyar Köztársaság területe 6. Az Egyesület jogi személy. 7. Az Egyesület jogállása: közhasznú szervezet 8. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes és jogi személyek adományaiból hozzájárulásaiból és pályázaton elnyertjuttatásokból fedezi. ( módosított) 9. Vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 10. Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat és nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön a közhasznú szolgáltatásokból. 11. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 12. A közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 13. Országgyűlési és önkormányzati képviselő választását sem közvetve sem közvetlenü/ nem támogatja. ( módosított)

3 II. Az Egyesület célja és feladatai 14. Az Egyesület célja: Értelmileg akadályozott és képességeik miatt hátrányos helyzetben levő személyek esélyegyenlőségének elősegítése: önállóságát elősegítő (gyógypedagógiai orvosi ellátási és egyéb) szakmai programok támogatása, befogadása, ( módosított ) szocializációjának támogatása, önállóságuk kibontakoztatása - a szükséges feltételek kialakításához anyagi és tárgyi eszközök megteremtése, a rehabilitációjához szükséges támogatások és feltételek megteremtése. komplex személyiség fejlesztese, képességeiknek megfelelő védett munkahelyek, műhelyek szervezése, ehhez szükséges támogatás biztosítása, érdek- és jogi képviselete ellátása, a kerületben nappali ellátásra szolgáló alkalmas intézmény, valamint átmeneti otthon és lakóotthon mielőbbi létrehozásának szorgalmazása és támogatása, amennyiben lehetséges - a II. kerületi Önkormányzat szociális tevékenységet képező feladatok egy részének szerződésben történő átvállalását követően, - átmeneti- ill. végleges lakó otthon működtetése, fenntartása, fogyatékosokat nevelő-gondozó családok támogatása, részükre csoportos és egyéni életvezetési tanácsadás, rendszeres kulturális, sport és egyéb rendezvények szervezése, a fogyatékosok részére szervezett kulturális és sport seregszemlén való részvétel támogatása. 15. Az Egyesület tevékenysége Az Egyesület az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: évi elvi. törvény V. fejezete szerint: 26. c) 1. pont egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 26. c) 2. pont szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 26. c) 4. pont nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 26. c) 5. pont kulturális tevékenység, 26. c) 10. pont gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúsági érdekképviselet 26. c) ll. pont hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 26. c) 12. pont emberi és állampolgári jogok védelme, 26. C) 14. pont sport, a munkaviszony és a polgári jogviszony keretében megbízás 26. c) 17. pont 26. c) 18. pont 26. c) 20. pont alapján folytatott sporttevékenység kivételével, rehabilitációs foglalkoztatás, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető - szolgáltatások. )

4 Az Egyesület tevékenysége a TEÁOR'08 besorolás alapján: ( módosított) 8042 Máshova nem sorolt felnőtt és egyéb oktatás, 8810 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899 Máshova nem sorolt egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9499 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 16. Az Egyesület jogosult a cél szerinti tevékenységet ellátó intézmény létesítésére és fenntartásra jogszabályban meghatározott engedély alapján. 17. Az Egyesületi tagságról Ill. A tagsági viszony 1.) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közrernűködésre és a tagdíj megfizetésére. 2.) A tagdíjat a tagok évi két részletben tárgyév április 30-ig, illetve november 30-ig fizetik meg. 3.) Az Egyesület rendes tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek, és részt vehetnek az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyülés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen vagy meghatalmazott útján gyakorolhatja. ( módosított) 4.) A jogi személyiségű tagot a közgyűlésen arra meghatalmazott személy is képviselheti. A meghatalmazást közokiratba, vagy bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 18. A tagsági viszony létesítése 1) A tagsági viszony létesítését kérő tag az Egyesület elnökéhez köteles belépési nyilatkozatát eljuttatni. 2) A tagsági viszony az elnökség döntésévei jön létre. 19. A tagsági viszony formái: a) rendes tag az a természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki tagdíjával támogatjaaz Egyesületet b) pártoló tag az, aki tagdíjával erkölcsileg, szakmailag támogatást nyújt az Egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, c) tiszteletbeli tagsági viszonnyal rendelkezik az a köztiszteletben álló tag, aki közismertsége és erkölcsi befolyása révén, illetve kiemelkedő mértékű anyagi támogatás ával az Egyesület működéséhez segítséget nyújt. 20. A tagok jogai: 1) Rendes tagok: \ a) Az Alapszabály szerint minden tag részt vehet az Egyesület tevékenységében, szavazhat, választhat és választható, b) minden tag részt vehet az Egyesület megbeszélésein, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben, c) minden tag az Egyesület bármely törvénysértő határozatát 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. )

5 2) Pártoló és tiszteletbeli tagok: a) Tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület megbeszélésein, szavazati joggal nem rendelkeznek, nem választhatnak és nem választhatók. b) A pártoló és tiszteletbeli tag a közgyűlés napirendjére indítványt tehet. 21. A tagok kötelezettségei: 1) az Alapszabály betartása és betartatása, 2) az Egyesület határozatainak betartása, 3) védeni és gyarapítani az Egyesület vagyonát, 4) tagdíj fizetés (kivéve a pártoló és tiszteletbeli tagokat). 22. A tagsági viszony megszűnik: a) törléssei: - a tag halálával, - tag díj nem fizetése esetén, b) kilépéssel, c) kizárással, d) jogutód nélküli megszűnéssej. 1) A kilépési szándékot írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. 2) Az elnökség javaslatára, a közgyűlés minősített többséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az Alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét. 3) A kizárt tag 30 napon belül Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 4) A tagsági viszony megszűnése esetén az elnökség a tagot törli a nyilvántartásból. 5) Az Egyesületi tagság törléssei megszűnik, ha a tagdíjat legkésőbb a tárgyév december 31. napjáig -felszólítás ellenére- nem fizeti meg. 6) A tagsági jogtörlésére az elnökség jogosult, határozata ellen 15 napon belül a közgyűléshez lehet fordulni. IV. Az Egyesület szervezete 23. Az Egyesület szervei: a Közgyűlés, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság. 24. A közgyűlés hatásköre és működése : 1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti. 2. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a közgyűlés napját megelőzően 30 nappal kell kézbesítnie. A meghívónak tartalmaznia kell a közgyűlés idejét, helyét és napirendjét. A tagok egyharmada az ok- és a cél megjelölésével kezdeményezheti az elnöknél a közgyűlés összehívását. Az elnök 15 napon belül köteles intézkedni a közgyűlés összehívásáról, ha azt a felügyelő szerv indítványozza. 3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok %."a-pluszLfőjelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen 30 napon belül történő másodszori összehívás esetén - erre a tagokfigyelmét fel kell hívni - az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. ;

6 4. Rendkivüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 5. A közgyűlés határozatát az alapszabályban meghatározott esetekben minősített, egyéb kérdésekben egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 6. A közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. Titkos szavazás rendelhető el más esetekben, ha a közgyűlésen jelenlévők többségi szavazattal ezt elhatározzák. 7. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokat az eseteket, amelyre az alapszabály minősített szótöbbséget ír elő. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 8. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Egyesület megalakul ásának, feloszlás kezdeményezésének, valamint más Egyesülettel való egyesülésének kimondása; b) az elnökség, és a felügyelő bizottság tevékenységéről szóló évi beszámoló jóváhagyása; c) az Alapszabály megállapítása és módosítása; d) az elnöknek, az elnökség tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak öt évre történő megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása; e) az éves költségvetés meghatározása; f) a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása; g) az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása; h) a felügyelő bizottság jelentésének elfogadása i) a tagdíj mértékének meghatározása és módosítása j) olyan szerződés jóváhagyása, amelyet az Egyesület a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről. 9. Minősített 2/3-os többség szükséges: a) az alapszabály elfogadásához, módosításához; b) a tisztségviselők megválasztásához; c) az Egyesület más Egyesülettel történő egyesülése kimondásához; d.) az Egyesület feloszlásához, e) az Egyesület feloszlása, vagy megszűnése esetére, vagyona hovafordításához történő rendelkezéshez; f) az elnökség javaslata alapján, tag kizárásához. 25. A közgyűlés összehívása 1) A közgyűlést legalább évente egyszer május 31-ig, össze kell hívni. 2) A közgyűlést az elnök Írásban - a napirendi pontok megjelölésével, a kitűzött idő előtt legalább 30 nappal korábban - hívja össze. 3) törölve - módosított 4) törölve - módosított 5) A közgyűlés kivételesen - személyiségvédelmi illetve, adatvédelmi okokból - zárt ülést rende 1het el. 26. A közgyűlés határozatai 1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagoknak több, mint a fele megjelent.

7 2. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján -kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy -bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő ügyletben egyébként érdekelt. -nmminősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 3. A közgyűlés határozatait - kivéve, ha az Egyesület Alapszabálya másként nem rendelkezik, - a jelenlevő tagok szavazatainak egyszerű szótöbbségével hozza. 4. Amennyiben a szavazati arány nem éri el az egyszerű többséget, illetve az Alapszabály szerint előírt ügyekben a minősített többséget, az elnök köteles a közgyűlést a napirend ismételt közlésével összehívni és az éves beszámolót újra szavazásra bocsátani. A meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 30 napos időköznek kell lennie. A megismételt szavazás alkalmával az éves beszámoló elfogadásához az egyszerű szótöbbség elegendő.a közgyűlésen első napirendi pontként meg kell választani a levezető elnök, illetve a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő személyt. S. A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyv készül, amit a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a hitelesítők írnak alá. 6. törölve - módosított 7. törölve - módosított 8. törölve - módosított 27. Az Elnökség 1. A közgyülés öt főből álló elnökséget választ, tagja csak az Egyesület tagja lehet. Az elnökség tagjai: a közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes, 2. titkár és két elnökségi tag. A közgyűlés az elnökség tagjait, és a vezető tisztségviselőket első alkalommal három, majd annak lejártakor öt évre választja. 3. Az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti. Az Egyesületet a közgyűlések közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség félévente ülésezik, ülései nyilvánosak. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. ( módosított) 4. Az elnökség feladatai: -Az Egyesület tevékenységének irányítása; -A közgyűlés előkészítése; -Az Egyesület költségvetésének kidolgozása. 5. Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak 50 %-a jelen van. Az elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 6. Ülésein tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke, vagy tagja, és akit az elnökség meghívottként meghív. 7. Az elnökség hoz döntést tagfelvétel és tag kizárásának a közgyűlés elé terjesztésének kérdésében.

8 8. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjainak, a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 9. Az elnök az elnökségi ülésre írásban névre szóló meghívót küld a napirend közlésével a tervezett ülés előtt legalább 15 nappal. 10. Az elnökség tagjait a határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülésre az elnök a megismételt ülés előtt IS nappal az eredeti meghívó ban szereplő napirend közlésével írásban hívja ismét össze. ~ Az elnökség döntéseit - törölve.. módosított..az érintettekkel írásban közli, illetve közgyűlésen beszámol. W 11. A müködés során 'keletkezett iratok nyilvánosak. Az elnökség az Egyesület rnűködésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintést az Egyesület székhelyén biztosítja, amennyiben az erre vonatkozó kérést a. betekintés időpontját megelőzően legalább 10 nappal korábban írásban megkapja.».12. Az elnökség tagja és közeli hozzátartozója [Ptk. 68S. b) pont] ugyanannál az Egyesületnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. ~.13. Az elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú tevékenységgel kapcsolatos döntések) és jogok vállalásáról dönteni, a Felügyelő Bizottság tájékoztatásának kötelezettsége mellett..j:.j.14.az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg Az elnökség dönt az Egyesület rendezvényeinek szervezéséről és megtartásáról #.16.Az elnökhelyettes az elnök hatáskörébe tartozó, az elnök által meghatározott tárgykörökben jár el, jogosult az elnök helyettesítésére. ~17. Az elnökségi tagok feladata a pályázatok elkészítése vagy elkészíttetése és a pénzügyi -gazdasági teendők ellátása. ~18. Az elnökségi titkár az elnökség adminisztratív feladatait intézi. i&19. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli. :,;, 28. Az Egyesület elnöke Egyesület l Elnökének adatai törölve - módosított Az elnökség összehívásáról és a határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülés összehívásáról gondoskodik. Az elnök a döntés meghozataláról számított 8 napon belül írásban, eljuttatja az érintetteknek a közgyülés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra vonatkozóan jogot vagy kötelezettséget állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve hatóságokat is) érinthet. ( módosított) Az elnök köteles gondoskodni arról, hogy az elnökség által hozott döntések nyilvántartása naprakész legyen, amely nyilvántartásból megállapítható a döntés tartalma, idöpontja és hatálya, a döntést támogatók az ellenzők száma. Az elnök gondoskodik arról, hogy évente nyilvánosságra hozza az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételnek módjáról, valamint az Egyesület beszámolóiról szóló közlést, az Egyesület székhelyén való kifüggesztéssei ( törölve - módosított)

9 5. Az elnök önállóan jogosult az Egyesületet képviselni külsö személyek és szervezetek felé. 29. A Felügyelő Bizottság 1. A felügyelő bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitói pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 2. A felügyelő bizottság tagja a közhasznú szervezet közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. 3. A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult közgyűlés döntését teszi szükségessé; b.) valamely vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel..e 4. Az intézkedés re jogosult közgyűlés a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 5. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 6. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, felügyelő bizottság létrehozása kötelező, ötmillió forintnál kevesebb bevétel esetén létrehozható. 7. A felügyelő bizottság a közgyűlés által öt évre választott három főből álló testület tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. 8. A közgyűlés a felügyelő bizottság tagjait első alkalommal három, majd lejártakor öt évre választja. 9. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja aki: a) az Egyesület elnökségének tagja, b) az Egyesületjuttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, c) a fentebb meghatározott személyek hozzátartozója, d) az Egyesület gazdasági feladatait ellátó szakember. 10. Az a személy, akit a felügyelő bizottság tagjává megválasztottak, az új tisztsége elfogadásától számított tizenöt napon belül, köteles Írásban tájékoztatni azokat a gazdasági társaságokat, amelyeknél már felügyelő bizottsági tag. ll. A felügyelő bizottság tevékenységét a hatályos jogszabályok szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg. 12. A felügyelő bizottság üléseinek napirendjét és idejét munkatervben határozza meg.

10 30. A Felügyelő Bizottság feladat- és hatásköre: a) A felügyelő bizottság köteles az Egyesület rendkívüli közgyűlését összehívni, és javaslatot tenni annak napirendjére, ha megítélése szerint a tisztségviselők tevékenysége jogszabályba, az alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozatai ba ütközik, vagyegyébként sérti az Egyesület vagy a tagok érdekeit. - tudomást szerez, hogy az Egyesület müködése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület érdekeit súlyosan sértő esemény történt, amelynek megszűntetése vagy a következményeinek az elhárítása, illetve enyhítése a közgyűlés döntését szükségessé teszi, - valamely vezető tisztségviselő(k) felelősségét megalapozó tény merült fel. b) Köteles megvizsgál ni a közgyűlés és az elnökség ülésének napirendjén szereplő valamennyi lényeges jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. c) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló évi C. törvény Ca továbbiakban: számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyülés részére. d) Vizsgálja az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységét. < e) Ellenőrzi a tagsági díj fizetését. f) Ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. g) Ellenőrzi a vagyonrnérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket. h) Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az Egyesület munkavállalóitól, i) Megvizsgálhatja illetve betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba. 31. A Felügyelő Bizottság működése 1. A felügyelő bizottság testületként jár el. A felügyelő bizottság tagjai sorából elnököt választ. 2. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha minden tag jelen van; határozatát egyszerű szótöbbséggel hozza. 3. A felügyelő bizottság félévente ülésezik. 4. A felügyelő bizottság tagjai személyes en kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye.a felügyelő bizottság tagját e minőségben az Egyesület tagjai nem utasíthatják. 5. A felügyelő bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - a ok és a cél megjelölésével - a felügyelő bizottság bármely tagja írásban kérheti a elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a felügyelő bizottság ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 6. A felügyelő bizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a közgyűlés hagy jóvá. 7. A felügyelő bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vesznek a közgyűlés és az elnökség ülésein.

11 8. Ha a felügyelő bizottság tagjainak száma az alapszabályban meghatározott létszám alá csökken, vagy nincs aki az ülését összehívja, az Egyesület elnöke a felügyelő bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a Közgyűlést. 9. Ha a felügyelő bizottság a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről kötött szerződés megszegését észleli, köteles haladéktalanul összehívni a közgyűlést. 32. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó közös szabályok 1. Az Egyesület vezető tisztségviselői; az elnökség elnöke, elnökhelyettese, titkára az elnökség két tagja, továbbá a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 2. Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül. 3. A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 4. A vezető tisztségviselő,illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 5. Az Egyesület vezető tisztségviselőit az Egyesület Közgyűlése választja meg. 6. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a legfőbb szerv által hozott határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével az Egyesületnek okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felelnek. 7. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: a) a megbízás időtartamának lejártával, b) visszahívással, c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, d) lemondással, e) elhalálozással. 8. A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat,azonban ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja,a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 9. A vezető tisztségviselő jogviszonyára a Ptk. megbízási szerződésre vonatkozó szabályai (Ptk ) megfelelően irányadóak. 10. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki ---a)-----az-egyesulet vagy legfőbb szervének elnöke vagy tagja, b) közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

12 c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatását -, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. ll. Az Egyesület megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be -annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 12. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 13. Az Egyesület vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója ( Ptk bj pont) ugyanannál a szervezetnél a felügyelő bizottság tagjává nem választható meg. 33. Az Egyesület képviselete: V. Az Egyesület képviselete 1) Az Egyesületet az elnök képviseli. 2) Az elnök felkérheti az elnökhelyettest a helyettesítésre. 3) A bankszámla felett az elnök és az elnökhelyettes vagy az elnök és a titkár együttesen jogosult rendelkezni. ( módosított ) VI. Az Egyesület közhasznú tevékenysége és gazdálkodása 34. Az Egyesület közhasznú tevékenysége: 1) Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és a jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásai ból. 2) Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb 3) támogatás nyújtásáról. Az Egyesület működéséröl a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni, és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 4) Az Egyesület által évente elkészített közhasznújelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói, a kisebbségi település önkormányzattói, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;

13 f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselői nek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 5. A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. 35. Az Egyesület gazdálkodása: 1. Az Egyesület gazdálkodásáról a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket vezet és azokat az üzleti év végén lezárja. Az üzleti év végével a képviselő az Egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. 2. Az Egyesület bevételei: a) tagdíj, a Közgyűlés által megállapított összegben ( módosított) b) állami és önkormányzati szervek támogatásai és adományai, c) magán és jogi személyek szervezetek felajánlásai, hozzájárulások, d) pályázati díjak e) egyéb bevételek - támogatás, adomány, - hozzájárulás; f) A közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz kapcsolódó bevételek. 3. Az Egyesület önállóan gazdálkodó szervezet. Az Egyesület pénzügyeit saját hatáskörében az Egyesület által megbízott személy kezeli. 4. Az Egyesület vállalkozói és befektetői tevékenységet nem végez, váltót, illetve más hitel viszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. 5. Az Egyesület vezető tisztségviselőjét, támogatóját, valamint eszemélyek hozzátartozóját -a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével- cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 6. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből,(illetve a vállalkozási tevékenységéből) származó bevételeit és ráfordítás ait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 7. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogya keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel. 8. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményből származó nyeresége nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített célokra és tevékenység finanszírozására fordítható. 9. Az Egyesület jelen alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját, az Egyesület székhelyén, ( törölve - módosított) hirdetőtábláján történt kifüggesztéssei ( törölve - módosított) nyilvánosságra hozza. VII. Az Egyesület megszűnése 36. Az Egyesület megszűnik ha: a) feloszlását a közgyülés kétharmados szótöbbséggel kimondja; b) a bíróság feloszlatja; c) más Egyesülettel egyesül; d) a bíróság az Egyesület megszűnését megállapítja.

14 i~ ~~~O ~.~~~ lj 37. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról, annak sorsáról az Egyesület közgyűlése I dönt. jl. f~~':>./'. VIlI. Záró rendelkezések 1}<38."A.iEgyeSület a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétel évei jön létre, ezzel nyeri el jogi ~, -> ~': szernélyiségét és közhasznú besorolását. ~'39.~~ggyesület tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatit évente egyszer,orszá!ws terjesztésű sajtótermékben nyilvánosságra hozza. 1~,.,.', '40.:- Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tag csak a tagdíjat köteles az í,,:egyesületnek megfizetni, az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. ~:41.törölve - módosított 1",' fe: J~" i~,; tj;: ~~?: '~,--; ~l} I- Budapest, augusztus 6. napján ikl: i- líl "~: ~- ~. í~~; i~~ tr "JÉ, '&, Készítettem- és ellenjegyzem:

15 ;1.~ ṯ,

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY VESZPRÉMI BRIDZS ÉS TÁJÉKOZÓDÁSI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2004. május 27. 2 Veszprémi Bridzs és Tájékozódási Sport Egyesület Alapszabály ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Veszprémi Bridzs

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50.

Székhelye: Solymár Imre Városi Könyvtár, 7150 Bonyhád, Perczel M. u. 50. Könyv Kultúra Közhasznú Egyesület Alapszabálya A jelen Alapszabályhoz csatolt melléklet szerinti 13 fő alapító tag az 1989. évi II. törvényben, és az 1997. évi CLVI. törvényben foglaltak alapján létrehozza

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály

Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály 1 Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete Alapszabály A Veszprém Megyei Nevelőszülők Közhasznú Egyesülete alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapította meg: I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya

Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya Rubato Művészeti Egyesület Alapszabálya A Rubato 1 Művészeti Egyesület 2008. március 31-én az alapító tagok közgyűlésén Alapszabályát a következőkben állapítja meg. I. Általános rendelkezések Az Egyesület

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AURA AUTISTÁKAT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) június 17.

AURA AUTISTÁKAT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) június 17. AURA AUTISTÁKAT TÁMOGATÓ KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. június 17. 2 amely készült az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg.

Jegyzőkönyv, A közgyűlés egyhangú határozattal levezető elnöknek Lovász Lászlót választja meg. Jegyzőkönyv, amely a Budai Polgárok Társasága 2010. március 30. napján 17 órakor tartott közgyűléséről készült. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 13 fő: A közgyűlés egyhangú határozattal levezető

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA. (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én.

ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA. (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én. ZÖLD GONDOLAT LOVAGREND KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 7621 Pécs, Mária u. 8. sz. ALAPSZABÁLYA (Megállapította az alakuló Közgyűlés 2003.06.10-én.) Szerkesztette és ellenjegyezte: dr. Németh Jenő ü g y v é d Egyesületi

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

,,Alapszabály. Általános rendelkezések 1. ,,Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. Az Egyesület neve: ; OFOE 1. 2. Székhelye: 1025 Budapest Zöldlomb utca 56/A 2./3. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, természetes- és jogi személyek adományaiból, valamint

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Az Újjáéledő Hagyományok az Utókornak Egyesület Alapszabálya

Az Újjáéledő Hagyományok az Utókornak Egyesület Alapszabálya Az Újjáéledő Hagyományok az Utókornak Egyesület Alapszabálya Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesület alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1/ Az egyesület neve: Újjáéledő

Részletesebben

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A TÓTKOMLÓSI ROZMÁS SZENIOR ÚSZÓ KLUB EGYESÜLET 2006. június 26. napján kelt Alapszabály Módosítással Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Tótkomlósi

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága Ügyrendjének jóváhagyására Ózd, 2015. október 29. Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft ügyvezetője Ózd Város

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY BÉKÉSCSABAI KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Békéscsabai Keresztyén Ifjúsági Egyesület 2009. március 21. napján megtartott közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY

Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 17. ALAPSZABÁLY 2 ALAPSZABÁLY 1. Név: Munkabiztonsági, Foglalkozás-egészségügyi, Tűz- és Környezetvédelmi

Részletesebben

A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület. Alapszabálya A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület Alapszabálya A Csákánydoroszlói Civil Szervezet Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: I. Általános

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY

SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY SíTV Sportegyesület ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések Az egyesület neve: SíTV Sportegyesület Az egyesület székhelye: 2094, Nagykovácsi Kossuth utca 91. A SíTV Sportegyesület (továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvénynek megfelelően

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 24- i ülésére Tárgy: A Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapító okiratának módosítása Előterjesztés tartalma: határozati

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Az Ócsa Városi Sportegyesület alakuló közgyűlésén a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV törvény (Ptk.), az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, továbbá a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya

Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület. Alapszabálya Felsőtárkányi Sziklaforrás Közhasznú Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglaltan 2013. március 28. napján történt módosításokkal. Alapítva: 2007. december 07. 2 ALAPSZABÁLY A FELSŐTÁRKÁNYI SZIKLAFORRÁS

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés Alapító Okirat 1. címe: Az alapító neve, címe dr. Herczeg Sándorné dr. Xantus László 2. Az alapítvány neve: Békésy Alapítvány 3. Az Alapítvány tevékenysége és célja: szociális tevékenység, családsegítés

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány

ELTE TTK Hallgatói Alapítvány ELTE TTK Hallgatói Alapítvány 1990. november 20-án kelt Alapító Okirata egységes szerkezetben a 2013. március 12-én és április 15-én kelt módosításokkal. Az alapítók jelen okirattal a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre létrehozott

Részletesebben

Alapszabály Jelen Alapszabály a Munkaközösség az európai kultúráért egyesület 2007. június 18-án tartott alakuló közgyűlésén elfogadott egységes szerkezetbe foglalt szövege. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN. (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (A 2010. nov. 19-én kelt változások dőlt betűvel szedve.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kodolányi János Kulturális és Környezetvédő Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet)

1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) 1 A MAGYAR BÉKESZÖVETSÉG egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA (tervezet) I. Fejezet 1. Név: Magyar Békeszövetség (MBSZ) 2. Székhely: Budapest 3. Cím: 1016 Budapest, Dezső u. 3. 4. Bélyegző: kör alakú,

Részletesebben

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes

Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány. Szervezeti és Működési Szabályzat. Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzat Jelen szabályzat az 2014.05.29-től érvényes I. rész Szervezet neve: Wartha Vince Kerámiaművészeti Alapítvány Székhelye: 1061 Budapest,

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E HATÁLYOS 2010. SZEPTEMBER 14. NAPJÁTÓL AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011.

ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a február 22. napján, a december 13-án és a 2011. ALAPÍTÓ OKIRAT - egységes szerkezetben a 2007. február 22. napján, a 2007. december 13-án és a 2011. augusztus 25.napján kelt módosításokkal - ` Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536

Részletesebben

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Az Alapítvány i: 1. Csapó Imre 2. Földházi Pál 3. Füle Antal 4. Lipka József 5. Siliga Ervin 6. Takács Imre 7. Tóth Kálmán Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A POLYÁN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.) A Szervezet elnevezése: Polyán Egyesület 2.) A Szervezet rövidítése: Polyán Egyesület 3.) A szervezet alapítási éve: 2008. október 14. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4.)

Részletesebben

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység

Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések, tevékenység Pécsbányai Kulturális Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések, tevékenység I/1. Az Egyesület neve: Pécsbányai Kulturális Egyesület Az Egyesület rövidített neve: PBK Egyesület I/2. Az Egyesület

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A StudioArt Egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a Taggyűlés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

Társaság Alapszabálya

Társaság Alapszabálya Társaság Alapszabálya A Magyar Toxikológusok Társasága közgyűlésén, a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény 61. -a továbbá az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba.

mint Alapító, létrehozta a Nyomdász Támasz Alapítványt, melyet a Fővárosi Bíróság 1189. szám alatt vett nyilvántartásba. A L A P Í T Ó O K I R A T /a 2010. április 10.illetve május 27. napján elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ A Nyomdaipari Dolgozók Szakszervezete /NYDSZ/ /1068 Budapest, Benczúr utca 37./,

Részletesebben

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért

Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület MÓDosíTOTT ALAPSZABÁLY A Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben