A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA"

Átírás

1 A SUN BIN ÖKÖL HARCMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló közgyűlésén a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvénynek megfelelően alapszabályát a következőkben állapítja meg: AZ EGYESÜLET NEVE ÉS JOGÁLLÁSA Az Egyesület neve: Magyarországi Sun Bin Ököl Harcművészeti Egyesület Az Egyesület rövid neve: Sun Bin Egyesület Az Egyesület székhelye: Budapest, József u. 3. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései szerint létrehozott társadalmi szervezet, önálló jogi személy, amely bírósági nyilvántartásába történő jogerős bejegyzéssel jön létre. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény előírásai szerint közhasznú szervezetként működik. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (azaz pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem állít), szervezete pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el és a pártokat semmilyen formában nem támogatja. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE Cél Az önszerveződés alapján működő Egyesület célja az egészségmegőrzés és szabadidős sportolási lehetőségek biztosításának elősegítése az egyesületi tagok részére. Az Egyesület célját alapvetően a kínai Sun Bin Ököl kung-fu stílus művelésével kívánja elérni, de e mellett támogatja tagjai más irányú sport tevékenységét is. Az Egyesület tevékenységén keresztül ösztönzi, szervezi a szabadidő- és tömegsportba történő bekapcsolódást, lehetőségeihez mérten támogatja az egyesületi tagok hazai és nemzetközi sportrendezvényeken való részvételét. Az alapvető tevékenységen keresztül az Egyesület a sportélet általános gazdagítása mellett támogatja a hagyományos kínai kultúra ápolását, értékeinek terjesztését. Az Egyesület a felsorolt alapvető célkitűzések mellett feladatának tekinti: a sport és az edzés területén szerzett tapasztalatok és ismeretek továbbadását, terjesztését; a rendszeres edzések mellett edzőtáborok-, kirándulások, a stílus tanulmányozását szolgáló programok lebonyolítása, és egyéb programok szervezése tagjai és más érdeklődők számára; az egészséges életmód kialakításának és megtartásának támogatását a mindennapi élet során; korunk általánosan tapasztalható, életmódból eredő életkori és egyéb testi, lelki eredetű problémák megelőzését, vagy utókezelésének támogatását; figyelmet irányítani a környezet- és természet védelmének alapvető fontosságára, és támogatni az ezzel kapcsolatos felelősségteljes látásmódot. A fentiekkel összhangban az Egyesület visszautasítja az agresszivitás bármilyen megjelenési formáját.

2 Tevékenység A tagok egyéni céljai különbözőek, de az Egyesület keretein belüli tevékenységük alapja a jogszabályok betartása mellett egymás tisztelete és megbecsülése, az emberi értékek elismerése. Az Egyesület közhasznú tevékenységét a társadalom számára nyitottan végzi. Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül, nyilvánosan meghirdetett feltételek szerint más is részesülhet. Az Egyesület céljait, programját, valamint eredményeit az Interneten és egyéb módszerek segítségével minél szélesebb körben terjeszti. Az Egyesület tevékenységét nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból és egyéb bevételekből fedezi. Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmányával és egyéb jogszabályaival összhangban fejti ki. EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, ezt aláírásával igazolja. A tagfelvételi kérelmet az elnökhöz kell benyújtani, a felvételről az Elnökség határoz. Az egyesületi tag belépésekor kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, törléssel vagy kizárással. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület elnökével Az Egyesület törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagdíjfizetéssel legalább kéthavi késedelembe esett és azt írásbeli felszólításra nem fizette meg, vagy az írásbeli felszólítás az elérhetőség hiánya miatt nem vezetett eredményre. Az Elnökség szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, vagy az Egyesülethez méltatlan magatartást tanúsít. A tag személyes meghallgatását biztosítani kell. A tagság megszűnésének időpontja az írásban kézbesített határozat keltének napja. A kizárási határozat peres úton a tudomásulvételtől számított 30 napon belül peres úton megtámadható. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI Az Egyesület tagjai azonos szavazati joggal rendelkeznek. A tagok korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület működését érintő minden kérdésben rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. Az egyesület tagjai szavazati jogukat kizárólag személyesen gyakorolhatják. Az Egyesület tisztségviselőjéül bármelyik tag megválasztható, aki nagykorú, és kizáró ok által nem érintett. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat előre, havonta (a hónap első hetében) megfizetni. Az Egyesület havi tagdíja a működés megkezdésének évében 5000 Ft. Az Egyesület tagja köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, és a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az Egyesület tagjai egyben a Sun Bin stílust vezető Nagymester tanítványai. A tanítványok a stílust a Nagymester általános útmutatása szerint, az első tanítvány irányítása mellett sajátítják el.

3 A tanítványok a stílushoz szükséges kézségeket és erőnléti állapotot az Egyesület edzésein és egyéni gyakorlással szerzik meg. Az edzések, gyakorlások során az első tanítvány által meghatározott rendben, a fokozatosság elvére épülve történik a tanulás. A közös edzések és gyakorlások során a nagyobb tapasztalattal rendelkező tanítványok kötelessége az első tanítvány útmutatásai szerint a kevésbé tapasztalt tanítványok segítése. AZ EGYESÜLET SZERVEI Közgyűlés és tisztségviselők Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. A Közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Évente legalább egyszer rendes közgyűlést kell tartani. Rendkívüli közgyűlést kell tartani két héten belül, ha a tagok egyharmada, vagy a tisztségviselők bármelyike azt Elnöknél írásban kezdeményezi. A Közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A Közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A Közgyűlés a tisztségviselőket titkos szavazással választja meg. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az alapszabály elfogadása, módosítása, b) a tisztségviselők megválasztása, visszahívása c) az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülésének megállapítása, d) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést) e) a közhasznúsági jelentés (1997. évi CLVI. törvény 19. -a) elfogadása. f) a tagdíj mértékének megállapítása, módosítása Az Egyesület tisztségviselői az Elnök, az Alelnök és az elnökségi tag. Az alapszabály elfogadásához, módosításához és az Egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondásához, továbbá az éves közhasznúsági jelentés elfogadásához kétharmados szavazati arány szükséges. Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlés nem határozatképes, a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívta. A megismételt közgyűlést az eredeti határozatképtelenség miatt elmaradt Közgyűlés időpontját követően 8 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában is megjelölhető. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki (vagy akinek) közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnökség Az Egyesület Elnöksége az elnökből, az alelnökből és egy fő elnökségi tagból áll. Az elnökségi tagot, az alelnököt és az elnököt a Közgyűlés választja hároméves időtartamra.

4 A Sun Bin stílust vezető Nagymester (jelenleg: Meng Xiang Tang) az elnökség tiszteletbeli tagja. A Elnökség a Sun Bin Ököl kung-fu stílus elsajátításával kapcsolatos szakmai döntései során a Nagymester (távollétében az első tanítvány) általános iránymutatásával hozza meg döntéseit. Két Közgyűlés között az Elnökség gyakorolja azokat a közgyűlési hatásköröket, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal kapcsolatos döntések) és jogok vállalásáról - beszámolási kötelezettség mellett - dönteni. Az Elnökség a rendes tagokból álló teljes létszám esetén határozatképes. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden Elnökségi tagot a helyének, időpontjának és napirendjének egyidejű megjelölésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 napnak kell lennie. Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. Az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre meg kell hívni. Az Elnökség határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa a határozat alapján a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Az Elnökség feladata az éves beszámoló előkészítése és annak a tagokhoz írásban történő megküldése legkésőbb az arról szavazó közgyűlés kezdete előtt két hétig. Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. Adminisztratív rendszabályok A Közgyűlés, az Elnökség döntéseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatok és ellenzők számaránya, ha lehet személye is megállapítható. A jegyzőkönyvet az elnök és egy tag hitelesíti. A határozatokról külön nyilvántartást ( Határozatok Könyve ) is kell vezetni az előzőek szerinti tartalommal. A döntésekről az érintetteket az elnök 15 napon belül írásban, igazolható módon köteles értesíteni. Az Elnökség jogosult a tagok közül pénztárosi teendőkre megbízást adni. Ha az Egyesület éves bevétele meghaladja az öt millió forintot, az Egyesület háromtagú Felügyelő Bizottságot hoz létre, mely az alábbi szabályok szerint működik: a) A Felügyelő Bizottság három tagból áll. Tagjait a közgyűlés választja meg négy évre. A tagok maguk közül választanak elnököt. b) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését, gazdálkodását, kivizsgálja a tagok panaszait. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá betekinthet az Egyesület könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az Elnökség ülésein. c) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, továbbá ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.

5 d) Az Elnökséget a Felügyelő Bizottság indítványára annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelt esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. e) A Felügyelő Bizottság évente legalább egy alkalommal ülésezik, üléseit az elnök hívja össze, a napirend megjelölésével, úgy hogy a meghívó legalább 8 nappal az ülést megelőzően megérkezzék a Bizottság tagjaihoz. A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Ha mindhárman jelen vannak, szótöbbséggel döntenek, ha csak ketten, úgy egyhangúság szükséges. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jelen lévő tagok aláírnak és a Társaság irattárában helyeznek el. f) A Felügyelő Bizottság évente jelentést készít az ellenőrzés tapasztalatairól, s köteles beszámolni tevékenységéről a közgyűlésnek. g) A Felügyelő Bizottság működésének rendjét, munkatervét egyebekben maga állapítja meg. Összeférhetetlenségi szabályok A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az elnökség tagjai, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, aki a) az Elnökség elnöke, vagy tagja, b) az Egyesülettel e megbízáson kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. Az Egyesület képviselete Az egyesület munkáját az elnök koordinálja. Tiszteletdíjra és/vagy költségtérítésre jogosult, melyet az Elnökség állapít meg. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. Távolléte, akadályoztatása idejére eseti meghatalmazást adhat a képviselet ellátására. A bankszámla (pénztár) feletti rendelkezéshez az elnök és egy elnökségi tag együttes aláírása szükséges. KÖZHASZNÚSÁGI NYILATKOZATOK Az Egyesület az alábbi cél szerinti közhasznú tevékenységeket végzi (1997. évi CLVI. törvény 26. c.) szerint): egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, (4.) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (5.) kulturális tevékenység, (9.) környezetvédelem,

6 (14.) sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével. Az Egyesület a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet folytatja és biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet a közhasznú szolgáltatásaiból. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Egyesület kiadásait a tagdíjakból és más bevételekből, támogatásokból, adományokból, pályázati juttatásokból fedezi. Az Egyesület feladataival összefüggésben vállalkozási tevékenységet is folytathat, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Ha befektetési tevékenységet folytat, befektetési szabályzatot készít, melyet a közgyűlés fogad el. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít. Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállakózási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható. Az egyesület jelen alapszabályzat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának a jogszabályban rögzített körbe tartozó legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját az Interneten keresztül is nyilvánosságra hozza. Az Egyesület működésével, szolgáltatásai igénybevétele módjával, beszámolói közlésével kapcsolatosan biztosítja a nyilvánosságot a jogszabályokban meghatározott módon (közzétételi kötelezettség), az irat betekintési jog alapszabályzatban rögzítésével, illetve az aktuális információk Interneten keresztül történő megjelenítésével. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: a) a számviteli beszámolót; b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; c) a cél szerinti juttatások kimutatását; d) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; e) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Nyilvánossági szabályzat Az Egyesület működése során keletkezett iratokba - előzetes időegyeztetést követően az Egyesület székhelyén bárki betekinthet, kivéve, ha ez személyiségi jogokat sért, vagy adatvédelembe ütközik. Az Egyesület a honlapon rendszeresen tájékoztatja a nyilvánosságot az Egyesület munkájáról, közzéteszi mind a Közgyűlés, mint az Elnökség döntéseit, a beszámolót és a közhasznúsági jelentést, s ugyanott ismerteti szolgáltatásai igénybevételének módját.

7

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya

Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület alapszabálya Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Komárom-Esztergom Megyei Rákellenes Egyesület (2) Az Egyesület rövidített elnevezése: KORE (3) Az

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ELSŐ MAGYAR KÉMÉNYSZÖVETSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (2.számú módosítás, ahol a módosítások vastag álló betűvel írtak) Az Egyesület a törvény alapján önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkező

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET TÖRTÉNELMI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1./ Egyesület neve: Árpád-házi Szent Erzsébet Történelmi Társaság 2./ Székhelye:

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya

Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. Alapszabálya 1 Foedus Orientalis Kulturális Egyesület 3898 Abaújvár, Váralja út 15. ************************************************* Alapszabálya ************************************************* Abaújvár 2014. 2

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY REJTVÉNYFEJTŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Tartalomjegyzék 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása... 3 2. Az Egyesület célja és tevékenysége... 3 3. Az Egyesület tagjai... 5 4. Tagsági jogok

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya

A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete Alapszabálya I. Általános rendelkezések: 1. A Német Általános Iskola és Gimnázium Barátainak és Támogatóinak Egyesülete az egyesülési

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben