NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY"

Átírás

1 NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

2 I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési terület: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Bélyegzője: Kör alakú Az egyesület térségi érdekképviseleti szerv és önálló jogi személyként működik. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi. Az Egyesület közhasznúsági besorolása, célszerinti tevékenysége alapján közhasznú szervezet. II. Az egyesület célja és feladatai 1. Az egyesület legfőbb célja, hogy működési területén összefogja, közösségi lehetőségeivel támogassa és önkéntesen biztosítsa az alapellátó orvosok, illetőleg az egyesület tagjainak humanitárius együttműködését, érdekeik képviseletének demokratikus érvényesülését. 2. Ennek érdekében az egyesület a. képviseli a megye egészségügyi alapellátásában részt vevő egészségügyi dolgozók érdekeit b. szakmai, gazdasági és egyéb segítséget nyújt c. szakmai és egyéb rendezvényeket, továbbá előadásokat tart és szervez d. képzést és továbbképzést szervez e. együttműködik az állami, társadalmi és gazdasági szervekkel f. humanitárius segítséget nyújt g. a XXI. század európai normáinak, etikai elvárásainak, a polgári társadalom követelményeinek megfelelő módon működik III. Az egyesület tagsága: 1. Az egyesület rendes tagjai azok a természetes személyek, akik írásban nyilatkoznak a belépési szándékról, elfogadják az egyesület céljait, a kötelezettségek teljesítését vállalják. A felvétel tárgyában az egyesület elnöksége dönt. 2. Pártoló tagok azok a természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akik valamilyen módon támogatják, az egyesület tevékenységéhez szakmai, anyagi vagy egyéb támogatást nyújtanak. 3. Tiszteletbeli tagoknak választhatók a közgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az egyesület célkitűzéseit folyamatosan, elsősorban erkölcsileg támogatják. 4. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. 5. A tagsági viszony megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával. 6. Kizárásról minősített szótöbbséggel és titkos szavazással a Közgyűlés dönt. Abban az esetben alkalmazható, ha a tag tagsági kötelezettségeit huzamos ideig nem teljesíti, tevékenysége nyilvánvalóan sérti az Egyesület érdekeit. A kizárásra azonban csak akkor kerülhet sor, ha a tagot mulasztása vagy az Egyesületet sértő tevékenysége megszüntetésére az elnökség előzetesen írásban figyelmeztette, felhívta, de a tag ennek hatására sem pótolja mulasztását vagy változtat tevékenységén. A kizárási javaslatot az elnökség terjeszti a közgyűlés elé.

3 Jogok és kötelezettségek: Tagok jogai és kötelezettségei: Az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik tisztségviselőválasztáskor választó és választható, valamint részt vehet a közgyűlés döntéshozatalában. Részt vehet az egyesület rendezvényein, programjain, javaslatokat, indítványokat tehet. Az egyesület tagja köteles a Közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében, illetve a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület tagjai kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek a vétkesen és szándékosan okozott kárért. Pártoló tagok jogai és kötelezettségei: Javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban. Részt vehet az egyesület rendezvényein. A vállalt hozzájárulását teljesíti. Tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei: javaslatokat és észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban, elősegíti az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását. A tagdíj összege 1. Az éves tagdíj összege: 3000 Ft 2. Jogi személyek a velük kötött együttműködési megállapodásban vállalt tagdíjat fizetik. 3. Pártoló tagok tetszésük szerint hozzájárulást juttatnak. A tagság megszűnése 1. Az egyesületi tagság megszűnik: a. a tag kilépésével, melyet a választmánynak kell bejelenteni b. a tag törlésével c. a tag kizárásával d. a tag halálával e. jogi személy esetén megszűnésével 2. Az egyesület választmánya törölheti az a tagot, aki a tagdíjhátralékot a felszólítás ellenére nem fizeti be. 3. Az egyesület választmánya kizárhatja azt a tagot, aki ez egyesület céljaival ellentétes, vagy a feladatok megoldását akadályozó magatartást tanúsít, illetve a tagságra méltatlanná válik.

4 V. Az egyesület szervezete: 1. A Közgyűlés 2. Az Elnökség 3. Elnök a. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. Dönthet az Egyesületet érintő minden kérdésben. Kizárólagos jog- és hatáskörében elfogadja, módosítja az alapszabályt, kimondja az Egyesület megszűnését vagy más szervezettel való egyesülését, 4 évre megválasztja az elnökséget, dönt a költségvetés fő összegeiről, az egyesületi tevékenység fő irányairól, meghatározza a tagdíj mértékét, elfogadja a beszámolót és a közhasznúsági jelentést. b. A közgyűlést az elnökség hívja össze évente. 4 évente tisztújító közgyűlést kell tartani. A közgyűlést a jogszabályban meghatározott rendkívüli esetekben is össze kell hívni. A közgyűlésre a meghívást a hely, az időpont, a javasolt napirend megjelölésével 5 nappal előbb, írásban meg kell tenni. A napirend a közgyűlésen kiegészíthető, módosítható, azt a közgyűlés szavazással fogadja el. c. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az ugyanolyan napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - fél órával később az eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó tartalmazza. d. Közgyűlési szavazáson a megjelentek 2/3-os többsége szükséges az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, az Egyesület feloszlatásához, illetve más szervezettel való egyesüléséhez. A tisztségviselők megválasztását nyílt szavazással kell lebonyolítani. a. Az elnökség két közgyűlés között az Egyesület vezető szerve, szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, melyről a közgyűlésnek évente beszámol. Tagjai: elnök, alelnök és 3 elnökségi tag. b. Az elnökség - a közgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések kivételével - az Egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal. c. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az üléseket az Elnök hívja össze írásban, a napirendi javaslat jelzésével, az ülés előtt legalább 5 nappal. Határozatképes, ha az ülésen az elnökség több mint fele jelen van. d. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. e. Az Egyesületet az elnök képviseli, e jogkörét esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja. f. Az Elnökségnek olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (lehetőség szerint személye) megállapítható. Az egyesület elnökének hatásköre és faladatai különösen: a. a közgyűlések között folyamatosan intézi az egyesület ügyeit és ellátja az egyesület képviseletét

5 b. a közgyűlést és a választmányt összehívja, azokon elnököl és szavazategyenlőség esetén dönt c. a költségvetés keretein belül utalványozási jogkört gyakorol, amely az alelnök ellenjegyzésével érvényes d. az egyesület leveleit, kiadványait a jogszerző és kötelezettséget vállaló iratait aláírja e. az egyesület pénz- és vagyonkezeléséért az elnökséggel együtt felelős f. az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 4. A határozatok rendje a. A közgyűlésről, az elnökség és az ellenőrző bizottság üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. b. A testületek jegyzőkönyveinek tartalmazniuk kell különösen: - a megjelent szavazóképes tagok számát (az elnökség és az ellenőrző bizottság esetében név szerint), - a határozatképességet, - a véglegesített napirendet, - a hozott határozatok szó szerinti közlését, beleértve hatályukat is, - a közgyűlési döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát c. A jegyzőkönyveket hitelesítik: - a közgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag, - az elnökségi jegyzőkönyvet a jegyzőkönyv-vezető és az elnök, VI. Vegyes rendelkezések 1. Az egyesület megszűnik: a. a felosztását a közgyűlés 2/3 többséggel kimondja b. más egyesülettel egyesül c. a bíróság feloszlatja, amennyiben működése bűncselekményt, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást valósít meg, valamint mások jogainak, szabadságának sérelmével jár. d. a bíróság megállapítja megszűnését, amennyiben a tagok száma 10 fő alá csökken 2. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonát a hitelezők kielégítése utánközcélokra kell fordítani. Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése, az egyesület május 10-én megtartott ülésén fogadta el. jegyzőkönyvvezető hitelesítő.... hitelesítő

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya

A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya A Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Marvel Team Testépítő Szabadidő Sport Egyesület 2. Az Egyesület rövidített neve: Marvel Team

Részletesebben

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület. Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Gi Fal- és Sportmászó Klub Sportegyesület /a továbbiakban: Sportegyesület/ 2. A szervezet rövidített

Részletesebben

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva

MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE. ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL DOLGOZÓ COACHOK, FEJLESZTŐK ÉS SZERVEZETEK EGYESÜLETE ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetbe foglalva A MEGOLDÁSKÖZPONTÚ (SOLUTION FOCUS) MEGKÖZELÍTÉSSEL

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre.

6. A Szövetség jogi személy. A Szövetség a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Javaslat Szövetség működésére I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Alapszabály tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a célját, a taggá válás feltételeit, a tagok jogait és kötelezettségeit, a Szövetség szervezeti

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA A BIATORBÁGYI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Biatorbágy, 2012. március 21. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesületének (továbbiakban

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től)

(Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) A BORSOD ABAÚJ ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y A Alapítva: 2004. március 3. (Egységes szerkezetbe foglalt szöveg, érvényes 2014. március 27-től) BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI NÉPMŰVELŐK

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A NOVA CURIA CIVIL EGYESÜLET-ÚJUDVAR ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A Nova Curia Civil Egyesület-Újudvar 2008.május 20-án elfogadott alapszabálya a 2011. április 2. napján megtartott Taggyűlésen

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALAEGERSZEGEN VÉGZETT KÖZGAZDÁSZOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület a Pénzügyi és Számviteli Főiskola Zalaegerszegi Intézete, valamint a BGF PSZF Zalaegerszegi Intézete, mint jogelődök és

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Thai Masszőrök Magyarországi Egyesülete önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező közhasznú társadalmi szervezet, amelynek működését, az egyesülési

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület. Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület Alapszabálya A Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület nevű egyesület az alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben