Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)"

Átírás

1 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt)

2 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek, a mai napon, az évi II. törvényben biztosított jogunk alapján a közjegyzői hivatásra történő egységes felkészülés valamint a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek testületi érdekeinek képviseletére megalapítjuk a Magyar Közjegyzőhelyettesek Egyesületét. I. Az Egyesület neve, székhelye, tevékenységi területe, tagjai és jelvénye Az egyesület neve: Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete /Egyesület/. Az egyesület székhelye: 1026 Budapest II., Pasaréti út 16. Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság. 1. Az egyesület céljai: II. Az egyesület célja - a közjegyzői hivatásra történő felkészülés segítése, - a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek testületi érdekeinek képviselete, - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi közjegyzői kamarák munkájának támogatása, - a közjegyzők és a közjegyzőhelyettesek közötti kapcsolattartás elősegítése. 2. Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében feladatának tartja: - javaslatokat dolgoz ki, véleményezi a közjegyzőhelyetteseket és közjegyzőjelölteket érintő rendelkezések tervezetét - szervezi tagjai oktatását és továbbképzését belföldön és külföldön egyaránt, - képzési javaslatot készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek sokoldalú felkészítése érdekében, - A területi kamarák közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt tagjain keresztül segíti a területi kamarák elnökségét feladatai megoldásában, képviseli a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek érdekeit, - általános javaslatot dolgoz ki a közjegyzőhelyettesek minősítésének szempontjaihoz, - együttműködik és kapcsolatot tart a külföldi társszervezetekkel, tájékoztatja őket a magyar közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek helyzetéről. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat. III. Az egyesület anyagi alapjai 1./ Az egyesület pénzeszközeit a tagsági díjak, felajánlások, hozzájárulások képezik. A pénzeszközöket a pénzügyi bizottság elnöke kezeli, felhasználásáról a közgyűlés által meghatározott keretek között a pénzügyi bizottság dönt. Utalványozásra az elnök vagy az elnökhelyettes egymással vagy a pénzügyi bizottság elnökével együttesen jogosult. 2./ Az egyesület céljai megvalósítása érdekében alapítványt hozhat létre.

3 3./ Külső támogatást az egyesület központi pénztára önállóan és közvetlenül is kaphat. 3 IV. Az egyesület tagjai és a tagsági jogviszony keletkezése 1. Az egyesület munkájában tagként (rendes tag), pártoló tagként és tiszteletbeli tagként közreműködhetnek a 2. pontban meghatározott azon személyek, akik az egyesület alapszabályát elfogadják. 2. a./ Az egyesület rendes tagja lehet minden közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt, aki felvételét az egyesületbe kéri. b./ Az egyesület pártoló tagjává az a közjegyző válhat, aki írásbeli nyilatkozata alapján vállalja, hogy az egyesületi célok megvalósításában személyesen közreműködik és az egyesületet anyagilag is támogatja. A pártoló tagság iránti kérelem elfogadásáról és a pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. c./ Az egyesület tiszteletbeli tagja - két egyesületi tag ajánlása és a közgyűlés döntése alapján - az lehet, aki tudományos munkásságával, vagy a polgári jog területén végzett huzamosabb joggyakorlatával közvetlenül, vagy közvetve hozzájárult a közjegyzői kar jó hírnevének és tekintélyének növeléséhez. 1. A tagsági viszony megszűnik: V. A tagsági viszony megszűnése a.) a tag halálával b.) kilépéssel c.) kizárással d.) a rendes tag közjegyzővé történő kinevezésével e.) a közjegyzőhelyettesek vagy közjegyzőjelöltek kamarai nyilvántartásából történő törlésével. f.) ha a tiszteletbeli tagot ezen címtől, érdemtelenné válása miatt, az egyesület közgyűlése megfosztja. 2. A pénzügyi bizottság elnöke az egyesületi rendes és pártoló tag kizárását az egyesület közgyűlése irányában kezdeményezi különösen, ha a rendes tag tagdíját az előírt határidőre nem fizeti meg, vagy ha a pártoló tag az egyesület tevékenységében huzamosabb ideig nem működik közre, vagy a IV.2. b. pont szerinti nyilatkozatát visszavonja. VI. A tagok jogai és kötelezettségei 1./ Az egyesület tagjai kötelesek hivatali, és magánéletükben olyan magatartást tanúsítani, mely alkalmas a közjegyzői hivatás tekintélyének növelésére és a közbizalom előmozdítására. 2./ A tag köteles az egyesületi tagságot érintő bármely változást, a változástól számított 30 napon belül közölni az egyesület elnökével. 3./ Az egyesület tagjának joga van bármely kérdést az egyesület elnöke figyelmébe ajánlani. Ha az egyesület tagja, két másik egyesületi taggal együttesen ajánl megvitatásra valamely témát, az egyesület elnöke köteles a soron következő rendes, vagy rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai közé az adott kérdést felvenni, a közgyűlés köteles a kérdést tárgyalni.

4 4./ Az egyesület rendes tagjai jogosultak és kötelesek részt venni az egyesület közgyűlésén. A pártoló és tiszteletbeli tagokat a közgyűlésre meg kell hívni. 5./ Az egyesület rendes tagja bármely tisztségre megválasztható, és választójoggal rendelkezik. Minden rendes tagnak egy szavazata van. 6./ A rendes tagok kötelesek tagdíjukat minden naptári év március hó 31. napjáig megfizetni. VII. Az egyesület szervezete 1.Az egyesület szervei: a./ a közgyűlés b./ a bizottságok c./ a területi csoportok 2. Az egyesület tisztségviselői: a./ az elnök és helyettese b./ a pénzügyi bizottság elnöke c./ a területi csoportok képviselői 3. A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. 4 VIII. Az egyesület közgyűlése 1. Az egyesület közgyűlése az egyesület legfőbb szerve. A közgyűlésen a tagok személyesen vehetnek részt, a távollevő tagok képviseletének, meghatalmazásának helye nincs. 2. A közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - évente legalább egyszer összehívja, és arról a tagokat legalább 30 nappal előbb írásban értesíti. A közgyűlési meghívót a tagok székhelyére kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a javasolt napirendet, a megismételt közgyűlés helyét és időpontját. 3. Rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt legalább a tagság 1/3 része, vagy három területi csoport képviselője írásban indítványozza. A rendkívüli közgyűlést az egyesület elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni. 4. A közgyűlés határozatképes, ha azon az elnök vagy helyettese valamint a rendes tagok legalább fele megjelent. A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén az egyesület korelnök tagja vezeti (levezető elnök). Határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra össze kell hívni, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés vezetésére a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a megismételt közgyűlés napirendjére a meghívóban meghirdetetthez képest nem lehet új napirendi pontot felvenni. 5. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő rendes tagok több mint felének szavazatával (1/2-ed, egyszerű többség) hozza. Titkos szavazást lehet elrendelni a jelenlévő rendes tagok 1/3-ad részének indítványára. A jelenlévő rendes tagok több mint kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges az egyesület alapszabályának módosításához, és minden más szavazási tárgykör 2/3-os többséget igénylővé minősítéséhez.

5 5 Szavazni igennel, nemmel és tartózkodommal lehet. Az elnök nyílt szavazás esetében csak szavazategyenlőség esetén és utólag szavaz; ebben az esetben az elnök szavazat dönt. A szavazásban részt nem vevő elnököt a szavazás eredményének megállapításakor nem kell jelenlévőnek tekinteni. Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A szavazás eredményét a közgyűlés levezető elnöke hirdeti ki. 6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezető személyéről a közgyűlés dönt; a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá. 7. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: a./ Az alapszabály elfogadása és módosítása b./ Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása a VII.2.c.-ben foglaltak kivételével. c./ Bizottságok alakítása és megszűntetése, a bizottságok beszámolójának elfogadása. d./ Az egyesület feloszlásának kimondása és döntés a fennmaradó vagyon felhasználásáról e./ Az egyesület éves költségvetésének, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása. f./ Az elnök beszámolójának elfogadása g./ A tárgyévi tagdíj összegének, fizetési módjának és határidejének megállapítása. h./ Tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása i./ Döntés az elnökség vagy bármely tag által előterjesztett kérdésekben, j./ Döntés az egyesület csatlakozásáról szakmai vagy szakmaközi szervezetekbe. k./ Rendes és pártoló tag kizárása, tiszteletbeli tag e címétől való megfosztása. IX./ A Területi Csoportok 1./ A magyarországi közjegyzői struktúra mindenkori területi megoszlásának megfelelően az adott területen működő tagok önkéntes alapon területi csoportokat hozhatnak létre. Területi kamaránként egy területi csoportot lehet létrehozni. A területi csoportot a tagok önkéntes szerveződése alapján lehet létrehozni. A területi csoport megalakulásához az adott területi kamara egyesületi tagjai közül legalább öt fő azon közös nyilatkozata szükséges, mely szerint a területi csoportot megalakítják, és ezt az egyesület elnökségének írásban bejelentik. A területi csoport az elnökség tudomásszerzésével jön létre. A területi csoport létrejöttéről az elnökség haladéktalanul legkésőbb három napon belül - értesíti az adott területi kamara egyesületi tagjait. Az értesítést a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett számítógépes levelező rendszeren (Mokk-mail) keresztül - az őket foglalkoztató iroda, vagy a saját mokk-mail címükre - kell az érdekelteknek megküldeni. 2./ A területi csoport szervei: a./ a területi csoport tagjainak gyűlése b./ a területi csoport bizottságai 3./ A területi csoport tisztségviselői:

6 6 a területi csoport elnöke és helyettese 4./ a területi csoport elnökét és elnökhelyettesét, valamint - az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a területi csoport képviselőjét a területi csoport tagjainak gyűlése választja meg, és hívhatja vissza, az alapszabálynak az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról szóló szabályainak megfelelő alkalmazásával. 5./ A területi csoport tagjainak gyűlésén annak tagjai személyesen vehetnek részt, a távollevő tagok képviseletének, meghatalmazásának helye nincs. 6./ A területi csoport tagjainak gyűlését a területi csoport elnöke akadályoztatása esetén az elnökhelyettese - évente legalább egyszer összehívja, és arról a területi csoport tagjait legalább 30 nappal előbb írásban értesíti. 7./ A területi csoport rendkívüli gyűlését akkor kell összehívni, ha azt legalább tagjainak 1/3 része írásban indítványozza. A területi csoport tagjainak rendkívüli gyűlését a területi csoport elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni. 8./ A területi csoport tagjainak gyűlése határozatképes, ha azon a területi csoport elnöke vagy helyettese valamint tagjainak legalább fele megjelent. A területi csoport tagjainak gyűlését a területi csoport elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a területi csoport korelnök tagja vezeti (levezető elnök). Határozatképtelenség esetén a területi csoport gyűlését újra össze kell hívni, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A területi csoport megismételt gyűlésének vezetésére a területi csoport rendes gyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a területi csoport megismételt gyűlésének napirendjére a meghívóban meghirdetetthez képest nem lehet új napirendi pontot felvenni. 9. A területi csoport gyűlésén határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával (egyszerű többség) hozza. Titkos szavazást lehet elrendelni a jelenlévő tagok 1/3-ad részének indítványára. A jelenlévő tagok több, mint kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges a szavazási tárgykör 2/3-os többséget igénylővé minősítéséhez. Szavazni igennel, nemmel és tartózkodommal lehet. A területi csoport elnöke nyílt szavazás esetében csak szavazategyenlőség esetén és utólag szavaz; ebben az esetben az elnök szavazat dönt. A szavazásban részt nem vevő elnököt a szavazás eredményének megállapításakor nem kell jelenlévőnek tekinteni. Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A szavazás eredményét a területi csoport gyűlését levezető elnök hirdeti ki. 10. A területi csoport gyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezető személyéről a területi csoport gyűlése dönt; a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a területi csoport gyűlését levezető elnök írja alá. 11. A területi csoport a fentieken túlmenően maga határozza meg működésének szabályait. 12. A területi csoport gyűlésének kizárólagos hatásköre: a./ A területi csoport működési szabályainak elfogadása és módosítása

7 7 b./ A területi csoport tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása c./ a területi csoport képviselőjének megválasztása és visszahívása d./ Bizottságok alakítása és megszűntetése, a bizottságok beszámolójának elfogadása. e./ A csoport elnöke beszámolójának elfogadása f./ A területi képviselő beszámolójának elfogadása g./ Döntés a területi csoport elnöksége vagy bármely tagja által előterjesztett kérdésekben X. / A területi csoportok képviselői 1. A Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete vezetésében a magyarországi közjegyzői struktúra mindenkori területi megoszlásának megfelelően - amennyiben az adott területen működő tagok területi csoportot hoznak létre, úgy a területi csoportok által megválasztott területi csoportok képviselői is részt vesznek. 2. A területi kamara közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt tagjai közül - amennyiben az adott területen működő tagok területi csoportot hoznak létre - a területi csoport megválasztja a területi csoport képviselőjét. A területi csoportok képviselőinek jelöléséhez legalább három, ugyanazon területi kamarában működő rendes tag ajánlása szükséges. 3. A területi csoportok képviselői képviselik, közvetítik, előkészítik /törölve: és végrehajtják/ az egyesület közgyűlésének határozatait, illetve az egyesület szervei /törölve: választmánya/ felé közvetítik a helyi érdekeket. 4. A területi csoportok képviselői legalább évente egyszer kötelesek beszámolni a területi kamarában működő rendes tagoknak. XI. A bizottságok 1. Az egyesület keretén belül a közgyűlés által meghatározott feladatra vagy időre alapított bizottságok működnek. Az egyesület keretén belül állandó bizottságként működik a pénzügyi bizottság. 2. A bizottságnak legalább három tagja van. A bizottság tagjai kivéve a pénzügyi bizottságot - titkos szavazással választják meg maguk közül a bizottság elnökét. 3. A bizottság elnöke köteles beszámolni évente, illetve a kitűzött cél elérése után az egyesület közgyűlésének. 4. A pénzügyi bizottság állandó bizottság, állandó tagjai az egyesület elnöke és az egyesület elnökhelyettese. A pénzügyi bizottság választott tagja a pénzügyi bizottság elnöke, akit tisztségére az egyesület közgyűlése választ meg három éves időtartamra. A területi csoport képviselője a pénzügyi bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz. A pénzügyi bizottság folyamatosan vizsgálja az egyesület anyagi helyzetét. A bizottság feladata a kiadások és a bevételek vizsgálata legalább félévente.

8 8 XII. Az egyesület tisztségviselői 1. Az egyesület elnöke és elnökhelyettese több egyesületi tisztséget nem tölthet be egyszerre kivéve a bizottsági tagságot. 2. Az egyesület tisztségviselőit 3 évre választják, egyszer újraválaszthatók. 3. Az egyesület tisztségviselői visszahívhatók. A visszahívást a rendes tagok 1/3-a kezdeményezheti. Kezdeményezésüket a közgyűlés a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és a felvetésről döntést hozni. 4. Az egyesület tisztségviselői közül az egyesület elnökét, elnökhelyettesét a pénzügyi bizottság elnökét a közgyűlés, titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. Az egyesület tisztségviselőinek választását szavazólap segítségével kell lebonyolítani, amit a közgyűlésen a jelenlévő tagok többségének szavazatával megválasztott három tagú szavazatszámláló bizottság tagjai kézjegyükkel látnak el. A szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ. Minden, a közgyűlésen résztvevő tag részére egy szavazólap adható ki, amelyet a szavazatszámláló bizottság által vezetett átvételi ívre vezetett aláírásával köteles igazolni a tag. Érvényesen csak a fentieknek megfelelően kiállított szavazólapon, és csak egy azonos pozícióra jelölt tisztségviselőre lehet a tisztségviselő neve előtt szereplő négyzetben elhelyezett két egymást metsző vonallal. A szavazás eredményét, annak összesítését követően a szavazatszámláló bizottság elnöke állapítja meg. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet készít, amelyben fel kell tüntetni: a kiadott szavazólapok számát, az összes érvényes és érvénytelen szavazat számát, az egy jelöltre leadott szavazatokat. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja köteles aláírni. A szavazásról készült jegyzőkönyvet a közgyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Az egyesület elnökének megválasztásánál, ha az egyesület elnökét a fenti feltételek szerint három választási fordulóban sem sikerül megválasztani, új közgyűlési határnapot kell kitűzni. A bizottságok tagjait a közgyűlés kéri fel, akik maguk közül megválasztják a bizottság elnökét. 5. Az egyesület elnöke és elnökhelyettese az egyesület képviseletére önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre a pénzügyi bizottság elnökével együttesen jogosult. XIII. Az egyesületre vonatkozó más szabályok Az egyesület működését egyebekben az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szabályai határozzák meg.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE

VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tatabánya, 2012. október 29. VILLAMOSENERGIA-IPARI MUNKAVÁLLALÓK ÉRDEKVÉDELMI SZAKSZERVEZETE (VIMÉSZ)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata

A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A Tudományos és Innovációs Dolgozók Szakszervezete Választási Szabályzata A szabályozási dokumentum alkalmazási területe: kiterjed a TUDOSZ minden szervezeti egységére, tisztségviselőjére, tagjára és munkatársára.

Részletesebben

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja:

A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. 2.. 3.. Az Osztályszövetség célja: 4.. Az Osztályszövetség tagja: A 40-es Cirkáló Osztály Osztályszövetségének Szervezeti és Működési Szabályzata 1.. Az Osztályszövetség arra törekszik, hogy a magyar 40-es hajóflotta önálló versenyosztályként az MVSZ-szel együttműködve,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY

MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY A MEE VILLAMOS HÁLÓZAT TERVEZŐ SZERELŐ ÉS ÜZEMELTETŐ SZAKOSZTÁLY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1/10 TARTALOM 1. Általános rendelkezések... 3 2. A Villamos Hálózat Tervező, Szerelő és Üzemeltető Szakosztály

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A NAGY LAJOS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szombathelyi Nagy Lajos Gimnázium Öregdiák Egyesület az 1912-ben alapított Szombathelyi M. Kir. Állami Főreáliskola (később Faludi Ferenc Gimnázium)

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje

A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola 1068 Budapest, Felső erdősor u. 20. A Budapest VI. Kerületi Erkel Ferenc Általános Iskola Intézményi Tanácsának ügyrendje Készítette: a Budapest VI.

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya

Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Dunakeszi Alsóért Egyesület módosított alapszabálya Általános rendelkezések 1. (1) Az egyesület neve: Dunakeszi Alsóért Egyesület (2) Az egyesület rövidített neve: DAE (3) Az egyesület székhelye: 2120,

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

Az Agyar Sport Egyesület Budakeszi Alapszabálya

Az Agyar Sport Egyesület Budakeszi Alapszabálya Az Agyar Sport Egyesület Budakeszi Alapszabálya Az Agyar Sport Egyesület a 2003. január hó 14-én megtartott alakuló közgyűlésén a Budakeszin és környékén élő, szellemi- és szabadidősportokkal foglalkozó

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CARPATHIAN BRIGADE MAGYAR LABDARÚGÓ VÁLOGATOTT SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A Carpathian Brigade Szurkolói Egyesület 2011.08.10-i Közgyűlésén elfogadott Alapszabálya Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata 6. számú melléklet A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi Szakkollégiumok Közössége Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban:

Részletesebben

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET -

FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY FÜGGETLEN VÁROSI SZÖVETSÉG - MAGYAR EGYESÜLET - S Z E G E D Szent-Györgyi Albert u. 2. Egységes szerkezetbe foglalva: 2006. július 6. ALAPSZABÁLY A Független Városi Szövetség Magyar

Részletesebben

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1

IASS Magyar Asso99 Osztályszövetség ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST. 2007. ASSO 99 Osztály Szövetség Alapszabálya 1 ASSO 99 OSZTÁLYSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 1 Alapvető meghatározások és elvek 1.. Az Asso 99 Osztályszövetség a Magyar Vitorlás Szövetség szervezeti egységeként működő, öntevékeny vitorlás flotta,

Részletesebben

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7.

ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. ORSZÁGOS MEDIÁCIÓS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2000. Módosítva: 2006. május 7. 1. Az Egyesület neve és székhelye Országos Mediációs Egyesület ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Országos

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Emlősvédelmi Szakosztály Budapest, 1121 Költő u. 21. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. A szakosztály megnevezése, jelképe: A szakosztály magyar neve: Magyar

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE

A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE A Vasutasok Szakszervezete Felügyelő Bizottságának ÜGYRENDJE 1. Általános rendelkezések A Vasutasok Szakszervezete ( a továbbiakban: VSZ) XVIII. Kongresszusán 2015. 05.16-án megválasztott Felügyelő Bizottság

Részletesebben

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA

Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA Sissi Svédországi Magyar ők Szövetségének ALAPSZABÁLYA 1. év A Sissi Svédországi Magyar Nők Szövetsége a Svédországban élő magyar anyanyelvü és a Szövetség alapszabályával egyetértő nők, pártpolitikailag

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály

Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület. Alapszabály Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület Alapszabály Az Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület alakuló közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY Az egyesület tagjai a Kreateam Egyesület alapszabályát, a 2012. szeptembert 1-i Közgyűlésükön fogadták el kimondva többek között az egyesület

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben