Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)"

Átírás

1 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt)

2 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek, a mai napon, az évi II. törvényben biztosított jogunk alapján a közjegyzői hivatásra történő egységes felkészülés valamint a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek testületi érdekeinek képviseletére megalapítjuk a Magyar Közjegyzőhelyettesek Egyesületét. I. Az Egyesület neve, székhelye, tevékenységi területe, tagjai és jelvénye Az egyesület neve: Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete /Egyesület/. Az egyesület székhelye: 1026 Budapest II., Pasaréti út 16. Az egyesület működési területe: a Magyar Köztársaság. 1. Az egyesület céljai: II. Az egyesület célja - a közjegyzői hivatásra történő felkészülés segítése, - a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek testületi érdekeinek képviselete, - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a területi közjegyzői kamarák munkájának támogatása, - a közjegyzők és a közjegyzőhelyettesek közötti kapcsolattartás elősegítése. 2. Az Egyesület a fenti célok elérése érdekében feladatának tartja: - javaslatokat dolgoz ki, véleményezi a közjegyzőhelyetteseket és közjegyzőjelölteket érintő rendelkezések tervezetét - szervezi tagjai oktatását és továbbképzését belföldön és külföldön egyaránt, - képzési javaslatot készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek sokoldalú felkészítése érdekében, - A területi kamarák közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt tagjain keresztül segíti a területi kamarák elnökségét feladatai megoldásában, képviseli a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek érdekeit, - általános javaslatot dolgoz ki a közjegyzőhelyettesek minősítésének szempontjaihoz, - együttműködik és kapcsolatot tart a külföldi társszervezetekkel, tájékoztatja őket a magyar közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek helyzetéről. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat. III. Az egyesület anyagi alapjai 1./ Az egyesület pénzeszközeit a tagsági díjak, felajánlások, hozzájárulások képezik. A pénzeszközöket a pénzügyi bizottság elnöke kezeli, felhasználásáról a közgyűlés által meghatározott keretek között a pénzügyi bizottság dönt. Utalványozásra az elnök vagy az elnökhelyettes egymással vagy a pénzügyi bizottság elnökével együttesen jogosult. 2./ Az egyesület céljai megvalósítása érdekében alapítványt hozhat létre.

3 3./ Külső támogatást az egyesület központi pénztára önállóan és közvetlenül is kaphat. 3 IV. Az egyesület tagjai és a tagsági jogviszony keletkezése 1. Az egyesület munkájában tagként (rendes tag), pártoló tagként és tiszteletbeli tagként közreműködhetnek a 2. pontban meghatározott azon személyek, akik az egyesület alapszabályát elfogadják. 2. a./ Az egyesület rendes tagja lehet minden közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt, aki felvételét az egyesületbe kéri. b./ Az egyesület pártoló tagjává az a közjegyző válhat, aki írásbeli nyilatkozata alapján vállalja, hogy az egyesületi célok megvalósításában személyesen közreműködik és az egyesületet anyagilag is támogatja. A pártoló tagság iránti kérelem elfogadásáról és a pártoló tag kizárásáról a Közgyűlés dönt. c./ Az egyesület tiszteletbeli tagja - két egyesületi tag ajánlása és a közgyűlés döntése alapján - az lehet, aki tudományos munkásságával, vagy a polgári jog területén végzett huzamosabb joggyakorlatával közvetlenül, vagy közvetve hozzájárult a közjegyzői kar jó hírnevének és tekintélyének növeléséhez. 1. A tagsági viszony megszűnik: V. A tagsági viszony megszűnése a.) a tag halálával b.) kilépéssel c.) kizárással d.) a rendes tag közjegyzővé történő kinevezésével e.) a közjegyzőhelyettesek vagy közjegyzőjelöltek kamarai nyilvántartásából történő törlésével. f.) ha a tiszteletbeli tagot ezen címtől, érdemtelenné válása miatt, az egyesület közgyűlése megfosztja. 2. A pénzügyi bizottság elnöke az egyesületi rendes és pártoló tag kizárását az egyesület közgyűlése irányában kezdeményezi különösen, ha a rendes tag tagdíját az előírt határidőre nem fizeti meg, vagy ha a pártoló tag az egyesület tevékenységében huzamosabb ideig nem működik közre, vagy a IV.2. b. pont szerinti nyilatkozatát visszavonja. VI. A tagok jogai és kötelezettségei 1./ Az egyesület tagjai kötelesek hivatali, és magánéletükben olyan magatartást tanúsítani, mely alkalmas a közjegyzői hivatás tekintélyének növelésére és a közbizalom előmozdítására. 2./ A tag köteles az egyesületi tagságot érintő bármely változást, a változástól számított 30 napon belül közölni az egyesület elnökével. 3./ Az egyesület tagjának joga van bármely kérdést az egyesület elnöke figyelmébe ajánlani. Ha az egyesület tagja, két másik egyesületi taggal együttesen ajánl megvitatásra valamely témát, az egyesület elnöke köteles a soron következő rendes, vagy rendkívüli közgyűlés napirendi pontjai közé az adott kérdést felvenni, a közgyűlés köteles a kérdést tárgyalni.

4 4./ Az egyesület rendes tagjai jogosultak és kötelesek részt venni az egyesület közgyűlésén. A pártoló és tiszteletbeli tagokat a közgyűlésre meg kell hívni. 5./ Az egyesület rendes tagja bármely tisztségre megválasztható, és választójoggal rendelkezik. Minden rendes tagnak egy szavazata van. 6./ A rendes tagok kötelesek tagdíjukat minden naptári év március hó 31. napjáig megfizetni. VII. Az egyesület szervezete 1.Az egyesület szervei: a./ a közgyűlés b./ a bizottságok c./ a területi csoportok 2. Az egyesület tisztségviselői: a./ az elnök és helyettese b./ a pénzügyi bizottság elnöke c./ a területi csoportok képviselői 3. A tisztségviselők feladatukat díjazás nélkül látják el. 4 VIII. Az egyesület közgyűlése 1. Az egyesület közgyűlése az egyesület legfőbb szerve. A közgyűlésen a tagok személyesen vehetnek részt, a távollevő tagok képviseletének, meghatalmazásának helye nincs. 2. A közgyűlést az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes - évente legalább egyszer összehívja, és arról a tagokat legalább 30 nappal előbb írásban értesíti. A közgyűlési meghívót a tagok székhelyére kell küldeni. A meghívónak tartalmaznia kell a javasolt napirendet, a megismételt közgyűlés helyét és időpontját. 3. Rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt legalább a tagság 1/3 része, vagy három területi csoport képviselője írásban indítványozza. A rendkívüli közgyűlést az egyesület elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni. 4. A közgyűlés határozatképes, ha azon az elnök vagy helyettese valamint a rendes tagok legalább fele megjelent. A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén az egyesület korelnök tagja vezeti (levezető elnök). Határozatképtelenség esetén a közgyűlést újra össze kell hívni, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés vezetésére a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a megismételt közgyűlés napirendjére a meghívóban meghirdetetthez képest nem lehet új napirendi pontot felvenni. 5. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő rendes tagok több mint felének szavazatával (1/2-ed, egyszerű többség) hozza. Titkos szavazást lehet elrendelni a jelenlévő rendes tagok 1/3-ad részének indítványára. A jelenlévő rendes tagok több mint kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges az egyesület alapszabályának módosításához, és minden más szavazási tárgykör 2/3-os többséget igénylővé minősítéséhez.

5 5 Szavazni igennel, nemmel és tartózkodommal lehet. Az elnök nyílt szavazás esetében csak szavazategyenlőség esetén és utólag szavaz; ebben az esetben az elnök szavazat dönt. A szavazásban részt nem vevő elnököt a szavazás eredményének megállapításakor nem kell jelenlévőnek tekinteni. Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A szavazás eredményét a közgyűlés levezető elnöke hirdeti ki. 6. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezető személyéről a közgyűlés dönt; a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá. 7. A közgyűlés kizárólagos hatásköre: a./ Az alapszabály elfogadása és módosítása b./ Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása a VII.2.c.-ben foglaltak kivételével. c./ Bizottságok alakítása és megszűntetése, a bizottságok beszámolójának elfogadása. d./ Az egyesület feloszlásának kimondása és döntés a fennmaradó vagyon felhasználásáról e./ Az egyesület éves költségvetésének, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az elfogadása. f./ Az elnök beszámolójának elfogadása g./ A tárgyévi tagdíj összegének, fizetési módjának és határidejének megállapítása. h./ Tiszteletbeli tagság adományozása és visszavonása i./ Döntés az elnökség vagy bármely tag által előterjesztett kérdésekben, j./ Döntés az egyesület csatlakozásáról szakmai vagy szakmaközi szervezetekbe. k./ Rendes és pártoló tag kizárása, tiszteletbeli tag e címétől való megfosztása. IX./ A Területi Csoportok 1./ A magyarországi közjegyzői struktúra mindenkori területi megoszlásának megfelelően az adott területen működő tagok önkéntes alapon területi csoportokat hozhatnak létre. Területi kamaránként egy területi csoportot lehet létrehozni. A területi csoportot a tagok önkéntes szerveződése alapján lehet létrehozni. A területi csoport megalakulásához az adott területi kamara egyesületi tagjai közül legalább öt fő azon közös nyilatkozata szükséges, mely szerint a területi csoportot megalakítják, és ezt az egyesület elnökségének írásban bejelentik. A területi csoport az elnökség tudomásszerzésével jön létre. A területi csoport létrejöttéről az elnökség haladéktalanul legkésőbb három napon belül - értesíti az adott területi kamara egyesületi tagjait. Az értesítést a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által működtetett számítógépes levelező rendszeren (Mokk-mail) keresztül - az őket foglalkoztató iroda, vagy a saját mokk-mail címükre - kell az érdekelteknek megküldeni. 2./ A területi csoport szervei: a./ a területi csoport tagjainak gyűlése b./ a területi csoport bizottságai 3./ A területi csoport tisztségviselői:

6 6 a területi csoport elnöke és helyettese 4./ a területi csoport elnökét és elnökhelyettesét, valamint - az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a területi csoport képviselőjét a területi csoport tagjainak gyűlése választja meg, és hívhatja vissza, az alapszabálynak az egyesület tisztségviselőinek megválasztásáról szóló szabályainak megfelelő alkalmazásával. 5./ A területi csoport tagjainak gyűlésén annak tagjai személyesen vehetnek részt, a távollevő tagok képviseletének, meghatalmazásának helye nincs. 6./ A területi csoport tagjainak gyűlését a területi csoport elnöke akadályoztatása esetén az elnökhelyettese - évente legalább egyszer összehívja, és arról a területi csoport tagjait legalább 30 nappal előbb írásban értesíti. 7./ A területi csoport rendkívüli gyűlését akkor kell összehívni, ha azt legalább tagjainak 1/3 része írásban indítványozza. A területi csoport tagjainak rendkívüli gyűlését a területi csoport elnöke az indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles összehívni. 8./ A területi csoport tagjainak gyűlése határozatképes, ha azon a területi csoport elnöke vagy helyettese valamint tagjainak legalább fele megjelent. A területi csoport tagjainak gyűlését a területi csoport elnöke, akadályoztatása esetén az elnökhelyettese, mindkettőjük akadályoztatása esetén a területi csoport korelnök tagja vezeti (levezető elnök). Határozatképtelenség esetén a területi csoport gyűlését újra össze kell hívni, mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A területi csoport megismételt gyűlésének vezetésére a területi csoport rendes gyűlésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a területi csoport megismételt gyűlésének napirendjére a meghívóban meghirdetetthez képest nem lehet új napirendi pontot felvenni. 9. A területi csoport gyűlésén határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő tagok több mint felének szavazatával (egyszerű többség) hozza. Titkos szavazást lehet elrendelni a jelenlévő tagok 1/3-ad részének indítványára. A jelenlévő tagok több, mint kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges a szavazási tárgykör 2/3-os többséget igénylővé minősítéséhez. Szavazni igennel, nemmel és tartózkodommal lehet. A területi csoport elnöke nyílt szavazás esetében csak szavazategyenlőség esetén és utólag szavaz; ebben az esetben az elnök szavazat dönt. A szavazásban részt nem vevő elnököt a szavazás eredményének megállapításakor nem kell jelenlévőnek tekinteni. Titkos szavazásnál szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. A szavazás eredményét a területi csoport gyűlését levezető elnök hirdeti ki. 10. A területi csoport gyűléséről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvvezető személyéről a területi csoport gyűlése dönt; a jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a területi csoport gyűlését levezető elnök írja alá. 11. A területi csoport a fentieken túlmenően maga határozza meg működésének szabályait. 12. A területi csoport gyűlésének kizárólagos hatásköre: a./ A területi csoport működési szabályainak elfogadása és módosítása

7 7 b./ A területi csoport tisztségviselőinek megválasztása, illetve visszahívása c./ a területi csoport képviselőjének megválasztása és visszahívása d./ Bizottságok alakítása és megszűntetése, a bizottságok beszámolójának elfogadása. e./ A csoport elnöke beszámolójának elfogadása f./ A területi képviselő beszámolójának elfogadása g./ Döntés a területi csoport elnöksége vagy bármely tagja által előterjesztett kérdésekben X. / A területi csoportok képviselői 1. A Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete vezetésében a magyarországi közjegyzői struktúra mindenkori területi megoszlásának megfelelően - amennyiben az adott területen működő tagok területi csoportot hoznak létre, úgy a területi csoportok által megválasztott területi csoportok képviselői is részt vesznek. 2. A területi kamara közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt tagjai közül - amennyiben az adott területen működő tagok területi csoportot hoznak létre - a területi csoport megválasztja a területi csoport képviselőjét. A területi csoportok képviselőinek jelöléséhez legalább három, ugyanazon területi kamarában működő rendes tag ajánlása szükséges. 3. A területi csoportok képviselői képviselik, közvetítik, előkészítik /törölve: és végrehajtják/ az egyesület közgyűlésének határozatait, illetve az egyesület szervei /törölve: választmánya/ felé közvetítik a helyi érdekeket. 4. A területi csoportok képviselői legalább évente egyszer kötelesek beszámolni a területi kamarában működő rendes tagoknak. XI. A bizottságok 1. Az egyesület keretén belül a közgyűlés által meghatározott feladatra vagy időre alapított bizottságok működnek. Az egyesület keretén belül állandó bizottságként működik a pénzügyi bizottság. 2. A bizottságnak legalább három tagja van. A bizottság tagjai kivéve a pénzügyi bizottságot - titkos szavazással választják meg maguk közül a bizottság elnökét. 3. A bizottság elnöke köteles beszámolni évente, illetve a kitűzött cél elérése után az egyesület közgyűlésének. 4. A pénzügyi bizottság állandó bizottság, állandó tagjai az egyesület elnöke és az egyesület elnökhelyettese. A pénzügyi bizottság választott tagja a pénzügyi bizottság elnöke, akit tisztségére az egyesület közgyűlése választ meg három éves időtartamra. A területi csoport képviselője a pénzügyi bizottság munkájában tanácskozási joggal részt vesz. A pénzügyi bizottság folyamatosan vizsgálja az egyesület anyagi helyzetét. A bizottság feladata a kiadások és a bevételek vizsgálata legalább félévente.

8 8 XII. Az egyesület tisztségviselői 1. Az egyesület elnöke és elnökhelyettese több egyesületi tisztséget nem tölthet be egyszerre kivéve a bizottsági tagságot. 2. Az egyesület tisztségviselőit 3 évre választják, egyszer újraválaszthatók. 3. Az egyesület tisztségviselői visszahívhatók. A visszahívást a rendes tagok 1/3-a kezdeményezheti. Kezdeményezésüket a közgyűlés a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és a felvetésről döntést hozni. 4. Az egyesület tisztségviselői közül az egyesület elnökét, elnökhelyettesét a pénzügyi bizottság elnökét a közgyűlés, titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg. Az egyesület tisztségviselőinek választását szavazólap segítségével kell lebonyolítani, amit a közgyűlésen a jelenlévő tagok többségének szavazatával megválasztott három tagú szavazatszámláló bizottság tagjai kézjegyükkel látnak el. A szavazatszámláló bizottság tagjai közül elnököt választ. Minden, a közgyűlésen résztvevő tag részére egy szavazólap adható ki, amelyet a szavazatszámláló bizottság által vezetett átvételi ívre vezetett aláírásával köteles igazolni a tag. Érvényesen csak a fentieknek megfelelően kiállított szavazólapon, és csak egy azonos pozícióra jelölt tisztségviselőre lehet a tisztségviselő neve előtt szereplő négyzetben elhelyezett két egymást metsző vonallal. A szavazás eredményét, annak összesítését követően a szavazatszámláló bizottság elnöke állapítja meg. A szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményéről jegyzőkönyvet készít, amelyben fel kell tüntetni: a kiadott szavazólapok számát, az összes érvényes és érvénytelen szavazat számát, az egy jelöltre leadott szavazatokat. A jegyzőkönyvet a szavazatszámláló bizottság valamennyi tagja köteles aláírni. A szavazásról készült jegyzőkönyvet a közgyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. Az egyesület elnökének megválasztásánál, ha az egyesület elnökét a fenti feltételek szerint három választási fordulóban sem sikerül megválasztani, új közgyűlési határnapot kell kitűzni. A bizottságok tagjait a közgyűlés kéri fel, akik maguk közül megválasztják a bizottság elnökét. 5. Az egyesület elnöke és elnökhelyettese az egyesület képviseletére önállóan, a bankszámla feletti rendelkezésre a pénzügyi bizottság elnökével együttesen jogosult. XIII. Az egyesületre vonatkozó más szabályok Az egyesület működését egyebekben az Egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény szabályai határozzák meg.

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTANI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A jelen Alapszabályt az alapító tagok a 2003. július hó 15. napján tartott közgyűlésen egyhangúan fogadták el, majd egyhangúan módosításra került 2003.

Részletesebben

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva)

A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A MAGYAR DÍSZKERTÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetbe foglalva) A 2014. június 30-án tartott Küldöttgyűlésen jóváhagyott Alapszabály módosítása a 2014. június 30-ám tartott küldöttgyűlésen

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA

A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA A Kecskeméti Főiskola HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALAPSZABÁLYA 5. sz. verzió Hatálybalépés napja: 2010. február 12. (Érvényes visszavonásig) Jóváhagyta: Dr. Danyi József rektor A Kecskeméti Főiskola Hallgatói

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya

A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya A Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság Alapszabálya Oldalszám: 1 / 19 Tartalom Általános rendelkezések... 4 1..... 4 2..... 4 3..... 4 A Társaság célja és tevékenysége... 5 4..... 5 5..... 5 6.....

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya

A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület Alapszabálya A Megújuló Energia Ipari Társaság Egyesület - a továbbiakban: MEIT vagy Egyesület - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített egyesülési jog

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Tanárok Európai Egyesülete

Tanárok Európai Egyesülete Tanárok Európai Egyesülete A Tanárok Európai Egyesületének Alapszabálya, amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint annak módosításai alapján. I. AZ EGYESÜLET NEVE ÉS CÉLJA Az

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok:

Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA. Alapító tagok: 1 Kalocsa és Térsége Civil Szerveztek Szövetsége ALAPSZABÁLYA I. Alapító tagok: 1. Esélyt a Teljes Életre Közhasznú Egyesület Kalocsa, Katona I. 15. 2. Logikusak(k) Oktatási Kulturális és Sport Közhasznú

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A GÉPJÁRMŰBONTÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetben (A módosított részek dőlt betűkkel került szedésre) (nyilvántartási szám: 10503) A 2010. SZEPTEMBER 10. NAPJÁN

Részletesebben