A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Alapszabálya I. Név Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 7400 Kaposvár Egyenesi u. 83. Alapítási éve: Az egyesület bélyegzője: köralakban, Somogy Megyei Népművészeti Egyesület 1997 Számlaszám: OTP: Adószám: II. Egyesület célja - feladata 1. Küldetésünk célja, Somogy megye népi, szellemi kulturális örökségének ápolása, tovább éltetése. Mottónak Klebelsberg Kunó gondolatát választottuk: A kultúra nem az a kincs, amit pusztán őrzéssel meg lehet tartani. 2. Közösségünk, egyesületi formában kívánja a vállalt közművelődési feladatait ellátni. 3. Közösségünk vállalt feladatai: 1. Hagyományos tárgyalkotó kultúránkat, az előző generációk szellemiségének megtartásával, a tudás gyarapításával, átmenteni a jövő generációk számára. A tudás továbbadása elméleti és gyakorlati oktatással, a lehető legszélesebb korosztály számára. 2. A megye népművészeinek, szakköreinek, alkotócsoportjainak összefogása, munkájuk segítése, informálásuk. 3. Ifjúsági tehetséggondozás, szakkörökön, nyári táborokon. 4. A már alkotó emberek szakmai továbblépésének elősegítése. (képzés, zsűrizés.) 5. Tagjaink munkásságának minél szélesebb körben való bemutatásával, elősegíteni alkotói tevékenységükből származó jövedelemszerzést. 6. Szakmai kiadványok összeállítása, megjelentetése. 7. A megye népművészetének képviselete, helyi, országos, nemzetközi színtéren. (kiállítások, pályázatok, vásárok) 8. Kapcsolattartás a Népművészeti Egyesületek Szövetségével és más megyei egyesületekkel. 9. Az egyesület feladatai ellátásához szükséges anyagi források felkutatása. III. Tagság 1. Az egyesületnek tagja lehet az a természetes személy, aki kész a közösség céljainak megvalósításában tevékenyen közreműködni, elfogadja az alapszabályt, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket és az Egyesület határozatait, rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 2. A tagok, választanak és választhatók.

2 2 3. A tagság, belépési nyilatkozat alapján, az elnökség javaslatával, a Közgyűlés felvételi határozatával keletkezik és kilépési nyilatkozattal, kizárással vagy törléssel szűnik meg. 1. A tag kizárásáról az elnökség dönt az érintettek meghallgatása után, de ellenvélemény esetén, a kizárásról a Közgyűlés dönt. 2. Törléssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag, tagdíj hátralékát, a tagdíj megfizetésének határidejétől számított egy éven belül nem rendezi. 4. A tagságról az egyesület nyilvántartást vezet. Tagok jogai és kötelességei 1. Részt vehet az egyesület közgyűléseinek, az egyesület alapszabályának, célkitűzéseinek, feladatainak megfogalmazásában, kialakításában és megvalósításában, valamint a közgyűlési határozatok meghozatalában. 2. Választhat és választható az egyesület tisztségeire. 3. Részt vehet az egyesület tevékenységében, az egyesület rendezvényein, igénybe veheti az egyesületi tagokat megillető kedvezményeket. 4. Igényelheti az egyesület szolgáltatásait, részesedhet az egyesület megfelelő határozata alapján, különféle pénzügyi támogatásokból és más forrásokból származó pénzbevételekből. 5. Észrevételt és javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésben és kifogást emelhet az egyesület bármely, számára sérelmes, vagy törvénysértő határozata, megnyilvánulása ellen. 6. Igényelheti az egyesület érdekérvényesítő és érdekvédelmi tevékenységét. 7. Hivatalos nyomtatványokon és levelezés során feltüntetheti az egyesülethez való tartozásának tényét, az egyesületben viselt tisztségét. 8. Nyilvános megjelenésekkor, ha feltünteti a népművészeti egyesülethez tartozás tényét, köteles csak minősített népművészeti termékekkel, alkotásokkal megjelenni. 9. Köteles az egyesület szabályzatait és határozatait betartani, a tagdíjat az érvényes szabályozók szerint megfizetni. 10. Szolidaritás az egyesület más tagjaival Alapító tagság 1. Az alapító tagság, az alakuló közgyűlésen történő részvétellel, és a belépési nyilatkozat kitöltésével keletkezik. 2. Jogaik és kötelezettségeik megegyeznek a rendes tagokéval. Pártoló tagság 1. Az Egyesület céljainak elérését támogató, munkájában részt nem vevő, pártoló tagjai lehetnek. 2. Pártoló tag lehet az a magánszemély, vállalkozás, civil szervezet, amely megfizeti a pártolói tagdíjat. 3. A pártolói tagság a pártolói tagdíj befizetésével keletkezik, és a következő év március 31.-én szűnik meg. 4. A pártoló tag, vagy annak képviselője tanácskozási joggal vehet részt az egyesület közgyűlésén, rendszeres tájékoztatást kap közösségünk tevékenységéről. 5. Érdeklődésének megfelelően a műhelyeket látogathatja. 6. Az egyesület döntéshozatalában szavazati joggal nem rendelkezik.

3 3 7. A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártolói tagdíját milyen célra lehet felhasználni és arról az éves beszámoló után önálló beszámolót kérhet. 8. A pártoló tagok, ebbéli minőségükben nem jogosultak a tagsággal járó kedvezményekre. Tiszteletbeli tagság 1. Azt az egyesületi tagot, aki az egyesület céljai eléréséhez, munkájával, magatartásával, jelentősen hozzájárul, a köz többségének elismerését kivívta, megtiszteltetésként a Közgyűlés az alábbi címet adományozhatja: a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület Tiszteletbeli Tagja 2. A tiszteletbeli tagság legalább 14 évi folyamatos tagság után adományozható. 3. A tiszteletbeli tagság nem örökös, azt a Közgyűlés visszavonhatja. 4. A tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat fizetnie. 5. A tiszteletbeli tag, a tagsággal járó egyéb jogok és kötelezettségek megtartásával vehet részt az egyesület munkájában Közgyűlés IV. Szervezeti felépítés A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület szervezete: 1./ Közgyűlés 2./ elnökség 3./ számvizsgáló bizottság 1. Közgyűlés az egyesület legfőbb szerve. Közgyűlést évente legalább egyszer, általában tavasszal kell összehívni. Az időpontról a tagokat három héttel a Közgyűlés előtt értesíteni kell, ami a napirendi pontok pontos megjelölésével, írásban (nyomtatott, vagy elektronikus formában) történik. 2. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, 15 napon belül változatlan napirendi pontokkal ismételt Közgyűlést kell összehívni. Az ismételt Közgyűlés határozatképes, ha a tagok legalább 20%-a jelen van. 3. A Közgyűlés a közösséget érintő valamennyi kérdésben dönthet, és kizárólagos hatáskörrel: 1. meghatározza és módosítja az alapszabályt és a Szervezeti és a Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ), 2. dönt az egyesület feloszlásáról vagy más szervezettel való egyesülésről, 3. meghatározza a gazdálkodás irányelveit 4. elfogadja az elnökség éves szakmai és pénzügyi beszámolóját, 5. elfogadja éves költségvetést, 6. megállapítja a tagdíj mértékét, fizetés határidejét, 7. tiszteletbeli tagsági címet adományoz és visszavon, 8. dönt egyesületi tag kizárásáról. 4. A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel hozza. 5. Az alapszabállyal kapcsolatos döntéseihez, a szervezet feloszlatásához, más szervezettel való egyesüléshez minősített szótöbbség szükséges (a jelenlevők 2/3-ának szavazata). 6. Személyi kérdésekben a Közgyűlés titkos szavazással hozza meg döntését. 7. A Közgyűlés választja az Elnökség, a Számvizsgáló Bizottság tagjait, tisztségviselőit. A megválasztásukhoz, a szavazatok több mint fele szükséges.

4 4 Amennyiben a jelöltek az első fordulóban nem érik el a szükséges többséget, pótválasztás következik. Ekkor, az előző fordulóban legtöbb szavazatot kapott jelöltek közül, a választó listára a szükséges létszámnak megfelelő, plusz egy fő kerül. 8. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri. 9. A Közgyűlésen, az Elnökség által meghívott vendégek tanácskozási joggal vehetnek részt. 10. A Közgyűlés levezetése, a mindenkori Alelnök feladata. Akadályoztatása esetén helyettesítésére az Elnök nevez ki levezetőt. 11. A Közgyűlés nyílt, de lehetőég van zártkörű megtartására is, amennyiben azt a jelenlevő szavazatra jogosultak 1/3-a kéri. A zárt ülésen csak az Egyesület tagjai vehetnek részt. 12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv és annak mellékletei nem selejtezhetők Elnökség 1. Nem lehet az egyesület, vezető tisztségviselője valamely párt tisztségviselője, illetve párttal megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban álló személy. 2. A közgyűlés, többségi szavazattal, titkos szavazással, 4 évi időtartamra választja az elnökség tagjait. 3. Az elnökség 7 tagú, amelynek az egyesület valamennyi tisztségviselője tagja. 4. Az elnökség, tagjai sorából elnököt, alelnököt választ. - Az elnök ellátja az Egyesület törvényes képviseletét a hatóságok és más szervek felé. Irányítja és koordinálja az elnökség munkáját, ellenőrzi a feladatok végrehajtását. - Az alelnök, az elnököt akadályoztatása esetén, teljes jogkörrel helyettesíti. 5. Az elnökség üléseit az elnök távollétében az alelnök, vagy a kijelölt tisztségviselő irányítja. 6. Az elnökség legalább negyedévente ülésezik, üléseit az elnök hívja össze írásban, (postai vagy elektronikus úton) a napirendi pontok meghatározásával, az ülés előtt legalább öt nappal. 7. Az elnökség határozatképes, ha az elnökség tagjainak több mint fele jelen van. 8. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 9. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt a számvizsgáló bizottság elnöke. 10. Lemondási nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani. 11. Amennyiben az egész elnökség lemond, a lemondási nyilatkozat aláírásától, 60 napon belül rendkívüli Közgyűlést kell összehívni. Az elnökség lemondása, az új elnökség megválasztásával lép hatályba. 12. Az elnökség feladata: 1. Feladata a szervezet tevékenységének folyamatos irányítása a közgyűlések közötti időszakban. 2. A közgyűlés határozatainak végrehajtása, 3. a költségvetés meghatározása és módosítása, 4. beszámolók és költségvetési elszámolások elkészítése, 5. kapcsolattartás más civil szervezetekkel, a helyi állami szervekkel, 6. Közgyűlés előkészítése és összehívása, 7. az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése, 8. szervezet vagyonának kezelése, gyarapítása, 9. a szervezet propagálása, a közvélemény alakítása,

5 5 10. szakmai, etikai kérdésekben állásfoglalás kialakítása 11. minden további feladat, amelyet a Közgyűlés az elnökség hatáskörébe utal. 12. Az egyesület tisztségviselői munkájukat társadalmi megbízatásként látják el A számvizsgáló bizottság 1. A számvizsgáló bizottság a Közgyűlés által választott 3 fős testület, tagjai újraválasztatók. 2. A számvizsgáló bizottság megbízatása 4 évre szól. 3. A számvizsgáló bizottság, tagjai sorából elnököt választ. 4. Ellenőrzi az egyesület határozatainak végrehajtását, és a törvényes működést. 5. Ellenőrzi a gazdálkodást, a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, kimutatásokat. 6. Nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja, elnökségi tag. V. Az egyesület gazdálkodása 1. Az egyesületbe tömörült természetes és jogi személyek, a társadalom számára hasznos, közérdekű tevékenységet folytatnak. Ennek megfelelően az egyesület működésének anyagi forrásai: 1. A tagsági díjból származó bevételek. 2. Adományok, pályázatok útján szerzett bevételek. 3. A megyei, városi és községi önkormányzatok céltámogatása az egyesület javára. 4. Az egyesület eszközeinek működtetése által szerzett bevételek. 2. Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik a vonatkozó pénzügyi szabályzatok szerint. 3. Az egyesület, tartozásaiért saját vagyonával felel. 4. A tagok, a tagdíj megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért nem felelnek. VI. Az egyesület törvényességi felügyelete 1. Az egyesület székhelye szerint Kaposváron, a megyei bíróságon keresztül kerül bejegyzésre. 2. A törvényességi felügyeletet a megyei ügyészség gyakorolja. VII. Az egyesület megszűnése 1. Két egymást követő Közgyűlés, egybehangzó határozatával feloszlatja, vagy kimondja egyesülését más társadalmi szervezettel. 2. A bíróság, határozatával feloszlatja. 3. Az egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonáról. a hitelezők kielégítése után, a közgyűlés dönt. 4. A felosztás módjáról az elnökség tesz javaslatot, melyről a Közgyűlés dönt. VIII. Záró rendelkezések 1. A Somogy Megyei Népművészeti Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet. Politikai pártokat és azok jelöltjeit nem támogatja, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen pártpolitikai

6 6 tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselő jelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választásra jelöltet nem állít. 2. Az alapszabályban nem érintett működési kérdéseket a Szervezeti és működési Szabályzat (SZMSZ) tárgyalja. 3. Minden egyéb, az alapszabályban és az SZMSZ-ben nem rendezett kérdésben az Egyesülési jogról szóló évi törvény megfelelő rendelkezései az irányadók. 4. Az egyesület az alakuló közgyűlés után megkezdi működését. 5. Az egyesület a megyei bíróság által vezetett nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé. IX. Az alapszabályt Az Egyesület alakuló-közgyűlése, december 15.-én Kaposváron fogadta el, a Somogy Megyei Művelődési Központban. Az Egyesület Közgyűlése módosította:kaposvár, június 2. Az Egyesület Közgyűlése módosította:kaposvár, március 29. Az Egyesület Közgyűlése módosította:kaposvár, november 21. Az Egyesület Közgyűlése módosította:kaposvár, április 16. Az Egyesület Közgyűlése módosította:kaposvár, március 9. Gosztonyi Zoltán Elnök

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben)

A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) A KARCAGI BIRKAFŐZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Karcagi Birkafőzők Egyesülete 2. Az egyesület székhelye: 5300 Karcag, Rimaszombathy

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A LOVAS JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján a mai nappal, létrehozták a Lovas Jövőjéért Egyesületet. A Lovas Jövőjéért

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete

Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Gyermekeinkért Nagycsaládosok Egyesülete Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályban való rögzítésével. I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PALOZNAKI CIVIL EGYESÜLET 2007. május 17.-közgyűlésen elfogadott változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Alulírott alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény ( Etv)

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete

Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Nagycsaládosok Solymári Egyesülete Módosított Alapszabály A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezéseinek az Egyesület Alapszabályában való rögzítésével I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés

Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezés Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezés 1. Az Egyesület elnevezése: Heves Megyei Falusi Turizmus Egyesület 2. Székhelye: 3300 Eger, Hadnagy

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület

TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános Rendelkezések. Alkotó Egyesület TEREMTŐKERT KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve: Rövidített név: I. Általános Rendelkezések TEREMTŐKERT Kulturális és Művészeti Alkotó

Részletesebben

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY

MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE. Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY MAGYAR NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK EGYESÜLETE Hungarian Educational Research Association HERA ALAPSZABÁLY Budapest, 2012. 1 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály

Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület Alapszabály A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Etv.), illetőleg

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZEBB HOLNAPÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2003. október 20-án megtartott alakuló közgyűlésén majd az alapszabály módosításait követően az egyesület alapszabályát

Részletesebben

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság.

- 2 - 7. Közhasznúsági fokozata: - A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 1. -a, valamint 7. -a szerinti közhasznúság. A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének Alapszabálya PREAMBULUM Az egyesülési jog mindenkit megillető alapvető szabadságjog, amelyet a Magyar Köztársaság elismer, és biztosítja annak zavartalan

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Kaposmérői Dobogó Egyesület

Kaposmérői Dobogó Egyesület Kaposmérői Dobogó Egyesület ALAPSZABÁLYA A Kaposmérői Dobogó Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben