A Honvéd Sportrepülő Egyesület

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Honvéd Sportrepülő Egyesület"

Átírás

1 A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló évi CXLV. törvény, az egyesülési jogról szóló évi II. törvény és a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény alapján működő, önkéntesen létrehozott, demokratikus önkormányzattal rendelkező társadalmi szervezet, közhasznú szervezet, jogi személy, tagja a Magyar Repülő Szövetségnek. A Sportegyesület alapadatai A Sportegyesület neve: Honvéd Sportrepülő Egyesület. Rövidített neve: HSRE A Sportegyesület székhelye: 5008 Szolnok Kilián út 1. A Sportegyesület nyilvántartásba vételének száma: A Sportegyesület adószáma: A Sportegyesület bankszámlaszáma: Raiffeisen Bank RT A Sportegyesület feladatai és hatásköre A Sportegyesület az alapszabályban meghatározott feladatok végrehajtását és hatáskörök gyakorlását a vitorlázórepülő, motorosrepülő, ejtőernyős, hagyományőrző, szakosztályok területén az alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott szervezeti felépítésben és működési elvek szerint végzi. I.A SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, A TESTÜLETEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE A SPORTEGYESÜLET TESTÜLETI SZERVEI A közgyűlés A Sportegyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. A közgyűlésre vonatkozó szabályokat teljes egészében az alapszabály tartalmazza. Az elnökség A közgyűlés által közvetlenül választott 7 fős képviselő és ügyintéző testület. Két közgyűlés közötti időszakban a Sportegyesület tevékenységét irányítja.. oldal 1

2 Az elnökség tagjai: Elnök Titkár Gazdasági vezető Motoros repülő szakosztályvezető Vitorlázó repülő szakosztályvezető Hagyományőrző repülő szakosztályvezető Ejtőernyős szakosztályvezető Az elnökség feladatát és hatáskörét, működésének szabályait az alapszabály tartalmazza. Felügyelő bizottság (gazdasági - pénzügyi ellenőrző bizottság) A Sportegyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzésére választott 3 fős testület. A Felügyelő bizottság tagjai: - elnök - 2 fő választott felügyelő bizottsági tag A felügyelő bizottság feladatát és hatáskörét, működésének szabályait az alapszabály tartalmazza. Szakosztályok A Sportegyesület az alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok ellátására szakosztályokat hozott létre. A Sportegyesület szakosztályai: - vitorlázórepülő - motoros repülő - ejtőernyős - hagyományőrző A szakosztályvezetőt a Közgyűlés választja. A szakosztályok önállóan, szakosztály-értekezleten választják meg - a szakosztályvezető kivételével - a szakosztály vezetőséget. A szakosztályok feladat és hatásköre a) a szakosztály tevékenységének irányítása, szervezése és ellenőrzése b) a közgyűlés és az elnökség határozatainak és célkitűzéseinek a szakosztályra vonatkozó végrehajtása c) gondoskodás a szakosztály bajnokságainak, eseményeinek megszervezéséről, lebonyolításáról d) a szakosztály nemzetközi kapcsolatainak ápolása anyagi és jogi kötelezettségvállalás nélkül e) a szakosztály tagok adatainak, a szakosztály sport tevékenységével összefüggő statisztikai adatainak nyilvántartása, a statisztikai jelentések teljesítése az MRSZ felé f) utánpótlás nevelés g) a szakosztály éves beszámolójának elkészítése és ismertetése az éves közgyűlésen A szakosztályok az általuk elkészített saját szervezeti és működési szabályzatuk alapján működnek. oldal 2

3 Titkárság. A Titkárság feladata, az Egyesület Elnöksége munkájának segítése. A titkárság tagjait az Elnökség jelöli ki, és a Titkár irányítása alatt tevékenykedik. Repülőtér gondnokság. A Repülőtér gondnokság feladata, az Egyesület Elnöksége munkájának segítése. Tagjait az Elnökség jelöli ki, és a Repülőtér vezető irányítása alatt tevékenykedik. A Sportegyesület tisztségviselői Az elnökség tagjai Az elnökség a közgyűlés által megválasztott elnökségi tagokból áll. Az elnökségi tagok jogait és kötelezettségeit az alapszabály tartalmazza. A Sportegyesület elnöke A Sportegyesület legfőbb tisztségviselője az elnök, akit a közgyűlés választ. Az elnökség közreműködésével irányítja és vezeti a Sportegyesületet. Az elnök feladata és hatásköre: a) A közgyűlés vezetése és az elnökség üléseinek összehívása és vezetése b) A Sportegyesület képviselete c) Az alapszabály és egyéb szabályzatok, valamint a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése d) A Sportegyesületi testületek munkájának figyelemmel kísérése, javaslattétel ezek napirendjére e) Kapcsolattartás más Repülő Klubokkal, valamint az MRSZ-szel f) Döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az elnökség, illetőleg a Sportegyesület egyéb szervének kizárólagos hatáskörébe g) Mindazoknak a feladatoknak az ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illetőleg a közgyűlés vagy az elnökség a hatáskörébe utal Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve a Sportegyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja. A Sportegyesület titkára A titkár feladata és hatásköre:. oldal 3

4 a) Az elnök helyettesítése annak távolléte vagy akadályoztatása esetén b) Ellátja az elnök tanácsadó munkáját c) Szervezési feladatokat lát el, vezeti az elnökségi ülések jegyzőkönyveit d) Megőrzi és nyilvántartja az Egyesület iratait e) Az Elnökség és, vagy a Közgyűlés nevében folytatott levelezést szerkeszti, lebonyolítja f)kötelezettség vállalási, utalványozási, bankszámla és pénzforgalom kezelés tekintetében aláírási jogokkal rendelkezik A sportegyesület gazdasági vezetője A gazdasági vezető feladat és hatásköre: a) Kezeli az Egyesület vagyonát b) Felügyeli a könyvelést c) Elkészíti a következő év költségvetési tervjavaslatát d) Figyelemmel kíséri a költségvetés teljesülését e) Gondoskodik a belépési díj és a tagdíj beszedéséről f) Kezeli és megőrzi az Egyesület pénzügyi bizonylatait g) Ellenjegyzési és érvényesítési joggal rendelkezik h) Bankszámla és pénzforgalom kezelés tekintetében aláírási joga van A Sportegyesület szakosztályvezetői A szakosztály vezetőjét a Közgyűlés választja meg és hívhatja vissza. A szakosztály működését annak vezetője egyszemélyi felelős vezetőként irányítja, a szakosztálytagok közreműködésével. A szakosztály vezetőjének önálló feladatát és hatáskörét a szakosztály által készített és az elnökség által jóváhagyott szakosztályi működési szabályzat tartalmazza. Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai / kettő fő/ Fegyelmi bizottság elnöke, tagjai /kettő fő/ és póttagjai /három fő/ Repülőtér vezető Repülőtér gondnok/ hangármester/ A Repülőtér vezető az Elnökség felhatalmazása alapján irányítja a gondnokság munkáját. Feladata, a repülőtér biztonságos, a jogszabályokban meghatározott módon történő üzemeltetésének biztosítása. A Repülőtér gondnokot /hangármester/ az Elnökség nevezi ki. II.A TAGOK JOGAI, KÖTELESSÉGEI A Sportegyesület rendes tagjainak jogai: a) Részt vehet az Egyesület közgyűlésén,. oldal 4

5 b) Részt vehet az Egyesület vezető tisztségviselőinek és képviselőinek megválasztásában, a határozatok meghozatalában, c) Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, d) Választható az Egyesület tisztségeibe, e) Észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az egyesületet érintő bármely kérdésben, f) Az Egyesület elnökségének, vagy a közgyűlésnek törvénysértő határozatát - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja, g) Az Egyesület által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok munkájában. Használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit az előírásokban meghatározottak szerint, h) Feltüntetheti magát az Egyesület tagjaként. A Sportegyesület pártoló és tiszteletbeli tagjainak jogai: a) Tanácskozási joggal részt vehet a Sportegyesület közgyűlésein b) Észrevételeket, javaslatokat tehet a Sportegyesület, valamint szervei működésével kapcsolatban c) Részt vehet a Sportegyesület tevékenységében, rendezvényein d) Igénybe veheti a Sportegyesület szolgáltatásait A Sportegyesület tagjainak kötelességei: a) Az Egyesület alapszabályának, egyéb szabályzatainak és az Elnökség határozatainak megtartása, b) A sportversenyeken induló tag esetén a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés és a legjobb tudása szerinti szereplés, c) Részvétel az Egyesület tevékenységében, d) Az Egyesület és vezető szervei által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése, e) A Közgyűlés által meghatározott tagdíj és térítési díjak megfizetése, f) Az Egyesület közgyűlésén jelen lenni, s annak munkáját fegyelmezett magatartásával elősegíteni. A Sportegyesület pártoló és tiszteletbeli tagjainak kötelességei: a) A Sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a Sportegyesület szervei által hozott határozatok megtartása b) A pártoló tagi hozzájárulás befizetése a megadott határidőig c) A sportág népszerűsítése A Sportegyesületi tagság módosítását pártoló tagsági viszonyra írásban kell jelezni az elnökség felé. A pártoló tagsági díj befizetése nem jelenti a pártoló tagság automatikus elfogadását. A pártoló tagság elfogadásáról az elnökség dönt.. oldal 5

6 IV. A TESTÜLETEK ÉS TISZTSÉGVISELŐK MŰKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI ÉS MÓDSZEREI Alapelvek A sportegyesületi feladatok ellátása érdekében a testületek és tisztségviselők együttműködését, összehangolt tevékenységét kell megvalósítani. A feladatok ellátását sokoldalú mérlegeléssel, a repülő sportág sajátosságai és a lehetőségek figyelembe vételével kell megoldani. A feladatok ellátását tervezni kell, az elnökség feladatterv vagy munkaterv alapján dolgozik. Valamennyi testületnek legalább negyedéves tervezéssel kell tevékenységét szerveznie. Munkarend Az elnökségi ülések működését az alapszabály szabályozza. Azokban a kérdésekben, amelyekben az alapszabály elnökségről szóló fejezete nem tartalmaz rendelkezést, a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A Sportegyesület valamennyi testületének működésére értelemszerűen irányadó az elnökség működésére vonatkozó szabályrendszer. Kapcsolattartás A Sportegyesület nevében más szervezetekkel és harmadik személyekkel a kapcsolattartásra korlátozás nélkül az elnök jogosult. A feladatai megvalósításához szükséges mértékben a Sportegyesület valamennyi tisztségviselője jogosult saját szakterületén a hatáskörébe tartozó kérdésekben a szükséges mértékű kapcsolattartásra. V. FELELŐSSÉGI RENDSZER A tisztségviselők felelősek az alapszabályban és a jelen szabályzatban meghatározott, valamint a rájuk bízott feladatok végrehajtásáért, a saját hatáskörben hozott döntéseikért. A tisztségviselők felelősségre vonása az elkövetett mulasztás, illetőleg hatáskörsértés mértékétől függően eredményezhet: a) sportfegyelmi büntetést b) visszahívás kezdeményezését c) károkozás esetén a polgári jog általános szankcióinak alkalmazását VI. KÉPVISELETI JOG Képviseleti jog A Sportegyesület képviseletére belföldön az alapszabályban meghatározottak szerint az elnök jogosult. A szakosztályvezetők és más tisztségviselők a saját szakterületükön jogosultak a Sportegyesület képviseletére. A Sportegyesület képviseletére külföldön az elnök és az általa megbízott tisztségviselők jogosultak.. oldal 6

7 Aláírási jog Az elnök teljes körű aláírási joggal rendelkezik A szakosztályvezetők a szakosztályt érintő szakmai kérdésekben a hatáskör túllépése nélkül jogosultak aláírásra. VII. ELLENŐRZÉS A SZERVEZETEN BELÜL Az Felügyelő bizottság jogosult és köteles az alapszabályban meghatározottak szerint feladatait ellátni, a Sportegyesület gazdálkodását ellenőrizni. A Sportegyesület tisztségviselői kötelesek a hatáskörükbe tartozó ellenőrzéseket elvégezni, az irányításuk alá tartozó szervezeteket és személyeket beszámoltatni, feladataik végrehajtásáról, hatáskörük gyakorlásáról. Az ellenőrzések során feltárt hiányosságok pótlásra, a mulasztót fel kell szólítani, a felszólítás eredménytelensége esetén felelősségre vonást kell kezdeményezni. Záradék A jelen módosított szabályzatot a Sportegyesület Közgyűlése határozatával elfogadta, és napjával hatályba léptette... elnök titkár. oldal 7

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január

Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2013. január A Magyar Úszó Szövetség Elnöksége az Alapszabály 19. (2) bekezdés k) pont alapján kapott felhatalmazás alapján a Szakszövetség

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Az Sportegyesület főbb adatai: I. Általános rész 1.1. Neve: Szolnoki Honvéd Sportegyesület (SZHSE) 1.2. Alapítás éve: 1951 1.2. Székhelye:

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Lovassport Szövetség elnöksége által elfogadott, 2015. február 21-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Általános rendelkezések 1. A Szabályzat hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Budapesti Kerékpáros Szövetség ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. oldal ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Budapesti Kerékpáros Szövetség a Magyar Kerékpársportok Szövetségének területi, helyi szervezete. A Budapesti Kerékpáros Szövetség (továbbiakban: Szövetség)

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Magyar Frizbi Országos Sportági Szakszövetség Szervezeti és működési szabályzat Jóváhagyta az MFSZ Elnöksége E6/2014 számú határozatával TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 1 2. A MAGYAR FRIZBI ORSZÁGOS

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya módosítás: dőlt vastag szöveg I. Általános rész: Az egyesület neve: Csabaszabadiért Polgárőr Egyesület Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR AMERIKAI FUTBALL SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Amerikai Futball Szövetség (a továbbiakban: szövetség) az amerikai futball sportág szervezésére és irányítására

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.

MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. A A MAGYAR SPORTLÖVŐK SZÖVETSÉGÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2013. Elfogadta a Magyar Sportlövők Szövetségének küldöttgyűlése 2013. május

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben