HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE"

Átírás

1 HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete Az egyesület székhelye: 8175 Balatonfűzfő, Jókai u Az egyesület az évi II. törvénynek megfelelően önálló jogi személyként működik. 1.2 Az egyesület célja és feladatai Az egyesület célja, hogy a hajóipari, kereskedelmi és szolgáltató vállalkozókat összefogja, munkájukat segítse, és érdekeiket védje A célkitűzés elérése érdekében az egyesület - biztosítja tagjai számára a közös fellépést a szakmai vásárokon, kiállításokon és a reklám tevékenység területén - az Egyesületen belüli szakmai, vagy érdekcsoportok (tagozatok) képviselete - szervezi és elősegíti a tagok közötti információcserét, valamint figyelemmel kíséri és a tagok számára közreadja az érdekkörébe tartozó szakmai és piaci információkat - figyelemmel kíséri a szakterületen folyó üzleti tevékenységet és a törvényadta lehetőségekkel fellép a tisztességtelen üzleti magatartás, valamint a monopóliumok kialakulása ellen - kapcsolatot tart a működési területén tevékenykedő szakhatóságokkal, az idegenforgalmi szervezetekkel, és más egyesületekkel. Ezeken a helyeken a tagság érdekképviseletét is ellátja - segíti a többi vállalkozó közös tevékenységét igénylő nagyobb volumenű vállalkozások megszervezését - szakértői véleményezést végez a szakterületen felmerülő vitás kérdések eldöntésének elősegítésére - a tagság érdekeinek megfelelően ápolja, és fejleszti a nemzetközi kapcsolatokat 2. A TAGSÁGI VISZONY 2.1 A tagsági viszony lehetséges formái Az egyesület rendes tagja lehet minden vállalkozói engedéllyel rendelkező természetes és jogi személy, aki az egyesület célkitűzéseit elfogadja, a tagsággal járó kötelezettségeinek eleget tesz, és felvételt nyer

2 2.1.2 Az egyesületben a rendes tagként felvett jogi személyeket meghatalmazottak képviselik Az egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, akit az egyesület erre felkér és azt elfogadja, vagy halála után az a személy, akit az egyesület tagsága arra méltónak talál. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesületet céljai elérésében jelentősen támogatja. 2.2 A tagsági viszony keletkezése A tagfelvételi kérelmet két egyesületi tag ajánlásával ellátva a vezetőséghez kell benyújtani A felvételről a közgyűlés dönt A tagsági viszony a tagdíj befizetésétől kezdődően érvényes. 2.3 Tagsági viszony megszűnése A tagsági viszony kilépéssel bármikor megszüntethető. A kilépési szándékot a vezetőséggel írásban kell közölni. A tagdíjhátralékkal nem rendelkező gazdálkodó szervezet tagsági jogviszonyból származó jogai és kötelezettségei a tárgyév utolsó napjáig fennállnak. A tagdíjhátralékkal rendelkező tag kilépési nyilatkozatát, amennyiben tagsági jogviszonyát hátraléka rendezése nélkül kívánja megszüntetni, a kizárására irányadó szabályok, és szankciók szerint kell elbírálni A vezetőség a tagok sorából felfüggesztheti azt, aki az egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy az alapszabályt tudatosan megsérti. Ilyen magatartásnak minősül többek között, ha az egyesület tagja etikátlan üzleti magatartást tanúsít, amelyre az etikai bizottság javaslatot tesz a közgyűlésnek. A tag kizárható, amennyiben tagdíját a tárgyév első rendes közgyűlés megkezdéséig nem fizeti meg. A kizárást követő három éven belül a gazdálkodó szervezet, vagy annak jogutódja nem lehet tagja az egyletnek. A kizárásról vagy a felfüggesztés megszüntetéséről a közgyűlés dönt A tagsági viszony törléssel szűnik meg, ha a gazdálkodó szervezet jogutód nélkül megszűnik, illetve az egyéni vállalkozónak megszűnik az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlásához való joga. 2.4 A tag jogai Az egyesület minden rendes tagja választhat és minden egyesületi tisztségre választható Jogosult az egyesület által nyújtott minden kedvezmény és szolgáltatás igénybevételére Bármikor jogosult az egyesület ügyeibe betekintést nyerni. 2.5 A tag kötelezettségei A tag köteles az egyesület alapszabályát betartani A rendes tag köteles az egyesületi tagdíjat befizetni

3 3. AZ EGYESÜLET SZERVEZETEI 3.1 A közgyűlés Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés A közgyűlés hatáskörébe tartozik: - az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. - a tagdíj megállapítása. - az elnök és a vezetőség tagjainak megválasztása illetve visszahívása. - a tagfelvételi kérelmek elbírálása. - a költségvetés jóváhagyása. - a vezetőség beszámolójának elfogadása. - az egyesület megszűnésének kimondása - a felfügesztett tag kizárása vagy a felfüggesztés megszűntetése A közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni, de rendkívüli összehívást kezdeményezhet a vezetőség vagy a tagoknak a legalább 20%-át képviselő csoport is, az ok és cél megjelölésével A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele jelen van. A határozatképtelenség miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes A közgyűlés napirendjéről, helyéről és időpontjáról a tagságot legalább 10 nappal az ülés előtt tájékoztatni kell A közgyűlés szavazással és általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait A közgyűlés által kiemelten fontos kérdésnek minősített ügyekben a szavazók kétharmadának egyetértése szükséges a döntéshez. 3.2 A vezetőség Két közgyűlés között az egyesület legfőbb szerve a vezetőség A vezetőség egy elnökből és két tagból áll. A vezetőség elnöke egyben az egyesület elnöke is Az elnököt és a vezetőség tagját a közgyűlés választja meg 3 éves időtartamra Az elnök helyettesét a vezetőség saját soraiból választja meg A vezetőség valamely tagjának tartós távolléte, lemondása vagy egyéb tartós akadályoztatása esetén az elnök, - a következő közgyűlésig terjedő időtartamra az egyesület bármely tagját felkérheti a megüresedett vezetőségi tisztség betöltésére A vezetőségben egyidejűleg legfeljebb egy felkért tisztségviselő lehet A vezetőség hatáskörébe tartozik: - az elnökhelyettes megválasztása - az éves munkaterv és költségvetés elkészítése - az egyesület vagyonának kezelése - javaslattétel egyesületi tagok felvételére ill. kizárására - javaslattétel tiszteletbeli tagok és pártoló tagok felvételére - minden olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe A vezetőség saját munkaterve szerint ülésezik. Akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök dönt

4 3.2.9 A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni A vezetőség évente kétszer köteles tájékoztatni a közgyűlést a tevékenységéről. 3.3 Tagozatok Az egyesület tagjai közös, különleges célra, vagy szakmai alapon tagozatokat hozhatnak létre A tagozatok szakmai önállóságot élveznek. Önállóan tanácskoznak és döntenek a tagozat dolgairól, intézik ügyeiket. Döntéseik szótöbbséggel születnek. Maguk közül képviselőt választanak A tagozat az Alapszabállyal összhangban tevékenykedik, a tagozaton kívüli tagságra terheket nem róhat. A tagozat önmaga számára különleges szabályokat, feltételeket megfogalmazhat A tagozat más szervek, személyek felé kötelezettséget csak a Vezetőség tudtával, az Egylet képviseletére jogosult személy és a képviselő aláírásával vállalhat. 3.4 Titkár A titkárt a közgyűlés választja, akinek feladata az elnökség munkáját segíteni, az elnökségi ülések jegyzőkönyvvezetése, a tagokkal való kapcsolattartás, egyéb ügyeket intézni A titkár az elnökséggel azonos időre választódik A titkári tisztséget nem egyesületi tag is betöltheti. 4. AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 4.1 Tisztségviselők Az egyesület tisztségviselői a vezetőség tagjai A tisztségviselők megbízatása lemondással, a tagsági viszony megszűnésével, vagy visszahívással szűnik meg. Visszahívásra a közgyűlés jogosult. 4.2 Képviselet A vezetőség és az egyesület tevékenységét az elnök irányítja Az egyesületet teljes jogkörrel az elnök képviseli A vezetőség a képviseletre jogosultak körét írásban, megbízólevéllel bővítheti Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesítheti. 5. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 5.1 A gazdálkodás szabályai - 4 -

5 5.1.1 Az egyesület gazdálkodásának tekintetében az évi II törvény rendelkezése az irányadó Az egyesület bevételei: - tagdíjak - gazdasági tevékenység eredményei - egyéb (pl. céltámogatás) bevételek A bevételek felhasználásáról a közgyűlés dönt A gazdálkodás szabályainak betartásáról a vezetőségnek a gazdasági ügyekért felelős tagja gondoskodik Az egyesület ellenőrző bizottságát a közgyűlés választja meg Az ellenőrző bizottság működésére az egyesületi törvény általános rendelkezései vonatkoznak Az egyesület háromfős etikai bizottságát a közgyűlés választja meg. Az etikai bizottság főbb feladatai: a tagok bejelentése alapján kivizsgálja az adott taggal kapcsolatosan felmerült az egyesület alapszabályával és az általános kultúrált üzleti viselkedéssel ellentétes etikai vétségeket. Ezt követően javaslatot tesz a közgyűlés felé. 6. VEGYES RENDELKEZÉSEK 6.1 Az egyesület vagyonáról az egyesület megszűnése esetén a közgyűlés dönt. 6.2 Az alapszabály elfogadása után kérni kell a Veszprém Megyei Cégbíróságtól az egyesület bejegyzését. 6.3 Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az évi II. törvény rendelkezései az irányadók. Ez az alapszabály a Balatoni Hajóipari Vállalkozók Egyletének alakuló közgyűlésének november 16-án elfogadott, majd a április 10-i és a 2003.február 11-i közgyűlés által módosított változata. Balatonfűzfő, február 11. Pallás Éva elnök - 5 -

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály

Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály Magyar Törpesün Tenyésztők és Tartók Egyesülete (MTTE) Alapszabály 1 I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE 2./ Az egyesület rövid neve:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 MAGYAR KÖZFORGALMI PILÓTÁK EGYESÜLETE MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT SZÖVEGRÉSZEK DŐLT FÉLKÖVÉR ÉS ALÁHÚZOTT BETŰVEL KIEMELVE 2 I. FEJEZET Általános rendelkezések

Részletesebben

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal

A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET. A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal A NÖVÉNYVÉDŐSZER-GYÁRTÓK ÉS IMPORTŐRÖK SZÖVETSÉGE EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A egységes szerkezetben az időközben bekövetkezett változásokkal Budapest, 2011. március 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe

Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Pécs ISopianae Örökség Kht. 7624 Pécs, Esze Tamás u. 5. Magyar Köztársaság területe 2006 1 Általános rendelkezések Az egyesület neve: Magyarországi Történeti Városok Szövetsége (továbbiakban: Egyesület) Az egyesület székhelye: Az alapítás éve: 2006 és Térségek Pécs ISopianae Örökség Kht

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya

Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alapszabálya Alapszabály A Hajdúsági Kerékpáros és Természetjáró Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya

A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya A Magyar Vámügyi Szövetség Alapszabálya (Elfogadta a Magyar Vámügyi Szövetség 2012. április 25 -i közgyűlése) 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szövetség neve: Magyar Vámügyi Szövetség A szövetség rövidített

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum:

A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE. Preambulum: A BÜKKI FIATALOK TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2009. július 10. napján, a 2010. március hó 19. napján és 2010.

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

2013. ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY ROZSDAMARÓK VETERÁNJÁRMŰ EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY 2013. 1 1. cikk: Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület a. neve: Rozsdamarók Veteránjármű Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) b. rövidített neve: RVE

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben)

UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB. ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) UKRÁN-MAGYAR BUSINESS CLUB ALAPSZABÁLY (2012. március 8-ai módosításokkal egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ukrán - Magyar Business Club (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések

Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya. elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen. I. Általános rendelkezések Muzsikáló Kőbánya Egyesület Alapszabálya elfogadva a 2011. április 05. napján tartott alakuló közgyűlésen I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Muzsikáló Kőbánya Egyesület 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2010. március 11-én tartott Tisztújító Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 1. A társadalmi szervezet elnevezése, székhelye, jogállása 1.1 A társadalmi

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA. - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum A HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTŐ SZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA - a módosításokkal egységes szerkezetben - Preambulum Alapító tagok, élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben