Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *"

Átírás

1 Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak megfelelően - az alapító tagok által a vízi- és gyalogtúrákon használt köszöntésből, és biztató szóból kapja. Az Egyesület neve ez által tükrözi azt a hangulatot, melyet az Egyesület tagjai, illetve az Egyesület által szervezett rendezvények résztvevői élvezhetnek. 2. SZÉKHELY Az egyesület székhelye: 1145 Budapest, Szugló u. 77. II/ TEVÉKENYSÉG 1) Az egyesület fő tevékenysége: A Hamahama Természetjáró Egyesület elsősorban a Magyar felsőoktatásban résztvevő, természetet kedvelő hallgatók, diplomázott hallgatók, közösségi szellemiségének erősítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak megismertetése céljából szerveződött. Ennek érdekében expedíciók, táborok, vándortáborok, túrák (túlélőtúra, vizitúra, gyalogtúra, kerékpártúra, magashegyi túra stb.) szervezését végzi. Céljainak tekinti a természettel és természetvédelemmel kapcsolatban álló szakosztályok létrehozását. Az egyesület rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentőséggel bír. 2) Az egyesület további tevékenysége: a) Az egyesület összefogja, irányítja a keretein belül működő szakágak, szakosztályok tevékenységét, önálló tevékenységüket felügyeli, segíti. b) Szorgalmazza nemzetközi szintű kapcsolatok kialakítását, rendezvényeinek nemzetközi szintre való emelését. Az egyesület nemzetközi rendezvényekbe való bekapcsolódását. c) Együttműködik hasonló célú szervezetekkel és egyéb szervekkel. 4. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 1) A sportegyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki a belépési nyilatkozatban a sportegyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 2) Teljes jogú tag lehet minden természetes és jogi személy, akit a közgyűlés jóváhagy. 3) Tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, akit erre a közgyűlés megválaszt. 4) Az egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és nem magyar magán- és jogi személy, aki erkölcsileg vagy anyagilag támogatja az egyesületet. A pártoló tagok felvételéről a közgyűlés dönt. 5) A teljes jogú tag, pártoló tag, illetve tiszteletbeli tag felvételéről minden esetben a közgyűlés dönt. 6) A tagság megszűnik: * Egységes szerkezetben a december 1-i módosításokkal, amelyek félkövér, dőlt betűtípussal vannak szedve a szövegben. 1. oldal

2 - kilépéssel, - kizárással, - törléssel, - a tag halálával - jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével - az egyesület megszűnésével. - Kilépés: Ha a tag kilépési szándékát a vezetőséghez írásban bejelenti. - Kizárás: A tag kizárásának akkor van helye, ha tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti, vagy tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére a felszólítást követő 90 napon belül sem tesz eleget. A tag vétkes magatartása esetén a kizárásáról - a vezetőség javaslatára - a közgyűlés dönt. A döntés a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságon (1055 Budapest Markó u. 27.) megtámadható. - Törlés: Ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességétől számított 6 hónapon belül írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor a vezetőség hatáskörébe tartozik a törlése. 5. AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI Jogi személy tag nevében a tagsági jogokat és kötelezettségeket a jogi személy nyilvántartásba bejegyzett képviselője gyakorolja. 1) A teljes jogú tag: a) választhat és választható az egyesület különböző tisztségeire, a közgyűlésen szavazati joggal rendelkezik. b) köteles a tagdíjat előírásszerűen (4) pontnak megfelelően - befizetni. c) fellebbezéssel élhet az Etv. 10. szakasz 1) bekezdése alapján. 2) Minden tag joga, hogy a) a közgyűléseken megjelenhessen, b) részt vegyen az egyesület tevékenységében és rendezvényein, c) javaslatot tegyen az egyesület működésére, tevékenységére. 3) Minden tag kötelessége, hogy a) az alapszabályt betartsa, b) vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse, c) a rábízott vagy kezéhez került vagyonnak, értéknek gondját viselje, d) alkotó módon segítse az egyesület céljának elérését. 4) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai: a) a pártoló és a tiszteletbeli tag a közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választhat, és nem választható. b) a vezetőség ülésein tanácskozási joggal bírnak, szavazati joguk nincsen c) a vezetőség felkérésére segíti a vezetőség munkáját. 6. AZ EGYESÜLET SZERVEI 1) Az egyesület szervei: 2. oldal

3 a) közgyűlés, b) vezetőség, c) felügyelő bizottság. 2) A vezetőség tagjait és a felügyelőbizottság tagjait a közgyűlés nyílt szavazással választja meg. 7. A KÖZGYŰLÉS 1) A közgyűlés az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Összetételét az egyesület tagjai alkotják. A közgyűlés bármely olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik a vezetőség hatáskörébe. 2) A közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik. 3) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 4) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a. a bíróság elrendeli, b. a vezetőség így dönt, c. a tagok legalább egyharmada az ok megjelölésével írásban kéri. 5) A közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) az alapszabály megállapítása és módosítása, b) a vezetőség évi beszámolójának elfogadása, c) az évi költségvetés meghatározása, elfogadása, d) az egyesület feloszlásának, illetve más társadalmi szervezettel történő egyesülésének kimondása, ennek megfelelő rendelkezése a vagyonról. Tiszteletbeli elnökök és tagok megválasztása. 6) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, minden jelenlévő tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. Az (5) a) és e) pontja esetén a döntéshez a jelenlévők kétharmados szavazattöbbsége szükséges. 7) A szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképes, ha a teljes jogú tagok kétharmada jelen van. Amennyiben a közgyűlés nem volt határozatképes, úgy azt változatlan napirenddel az eredetileg meghirdetett időponttól számított 2 órával később ismételten meg kell tartani. Határozatképtelensége miatt megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok tájékoztatva lettek. 8) A közgyűlést az egyesület elnöke, vagy az elnök kérésére az egyesület titkára hívja össze. A tagokat a közgyűlés helyéről, idejéről és a napirendről szóló tájékoztatással legalább 14 nappal korábban kell értesíteni. 9) A szakágak, szakosztályok létrehozásának joga a Közgyűlés hatásköre. 8. A VEZETŐSÉG A vezetőség tagjai: a) elnök, b) alelnökök c) titkár, d) gazdasági felelős, 1) A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó testülete, valamint ügyintéző és képviseleti szerve, amely felelőséggel és beszámolási kötelességgel tartozik a közgyűlésnek. 2) A vezetőség hatásköre: a) összehívja és előkészíti a közgyűlést, 3. oldal

4 b) a költségvetés keretein belül gazdálkodik, c) gondoskodik az egyesület szervezetszerű működéséről, az egyesületi élet folyamatosságáról. 3) A vezetőség legalább háromhavonként ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 4) A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnök távollétében a titkárnak mindig jelen kell lennie. A vezetőség üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével. 5) Kötelező a vezetőséget összehívni, ha tagjainak egyharmada, vagy az egyesület tagjainak több mint fele indítványozza az ok megjelölésével. 6) A vezetőségi tagok megválasztásakor az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott, feltéve, hogy rendelkezik a szavazatok több mint felével. Megismételt szavazáskor a szavazatok többségi sorrendje dönt. A tisztségek megválasztásának sorrendje : elnök, titkár, gazdasági felelős, alelnökök. 7) A vezetőség tagjainak megbízatása megszűnik: a) a választási ciklus leteltével (5 év), b) a közgyűléshez eljuttatott írásbeli lemondó nyilatkozattal, c) a vezetőségi tag halála esetén, d) az egyesületi tagsági viszony megszűnésével, e) az egyesület megszűnésével. 8) A vezetőség üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely vezetőségi tag javasolhatja. A vezetőség ülésein bármely egyesületi tag részt vehet, szándékáról előre kell tájékoztatnia az egyesület vezetését. 9. A TISZTSÉGVISELŐK FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE 1) A tisztségviselők a vezetőségnek és a közgyűlésnek is felelősséggel tartoznak. 2) Az elnök: a) vezeti és szervezi a vezetőség munkáját, ellátja az egyesület képviseletét, önállóan jogosult az egyesület képviseletére, b) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását. A bankszámla felett együttesen rendelkezhet bármely vezetőségi taggal. c) intézkedik és dönt a közgyűlés vagy a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyekben, d) összehívja a vezetőségi üléseket és a közgyűlést, e) akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely vezetőségi tag helyettesítési jogkörben gyakorolja, vagy egyes konkrét esetekben meghatalmazást adhat a vezetőségi tagoknak. 3) Az alelnök: a) Aktívan részt vesz a vezetőség munkájában b) Megbízás alapján képviseli az egyesületet c) Önállóan nem jogosult az egyesület képviseletére, d) Intézkedik és dönt a közgyűlés vagy a vezetőség által a hatáskörébe utalt ügyekben, e) Az elnök akadályoztatása esetén - egyes konkrét esetekben - meghatalmazás alapján elláthatja az elnök jogkörét kivéve a 9. (2) bekezdés b) pontját. f) Az alelnök részére aláírási jog, bélyegzőhasználati jog nem ruházható át. 4. oldal

5 4) A titkár: a) intézi az egyesület ügyeit, levelezéseit, ellátja az adminisztrációs és irattározási feladatokat. b) szervezi, irányítja és felügyeli az egyesület által megrendezésre kerülő tréning - konferenciákat, egyéb rendezvényeket, c) vezeti a vezetőségi ülések és közgyűlések jegyzőkönyveit. d) jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit a vezetőség elé terjeszteni. 5) A gazdasági felelős: a) az elnök távollétében, akadályoztatása vagy meghatalmazása esetén az írásban adott jogkörben ellátja az elnök hatáskörébe tartozó feladatokat. b) felelős az egyesület könyveléséért s egyéb gazdasági ügyeinek intézéséért, 10. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 1) Az egyesület gazdálkodásának, vagyonkezelésének, ellenőrzésének céljából egy elnökből és két tagból áll. 2) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be, s nem lehetnek az egyesülettel munkaviszonyban álló, vagy ott gazdasági tevékenységet ellátó személyek, vagy ilyenekkel rokoni kapcsolatban lévők. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak - Ptk. szerinti értelmezésben - közeli hozzátartozói. 3) A Felügyelő Bizottság feladatai: a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata, b) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok egyéb kötelező előírások betartásának vizsgálata, c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése, d) a gazdálkodás célszerűségének szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata, e) bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése, f) az egyesületi vagyon megőrzésének érdekében szükséges intézkedések megtétele. 2) Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság elnöke köteles az egyesület elnökét és gazdasági vezetőjét írásban tájékoztatni, legalább 7 nappal a kezdete előtt. 3) Az ellenőrzések eredményéről a Felügyelő Bizottság elnöke köteles az egyesület elnökségét 15 napon belül írásban tájékoztatni. 4) A vizsgálatot követő, az egyesület elnöksége által kidolgozott intézkedési terv végrehajtását a Felügyelő Bizottság 30 nappal a vizsgálat lezárása után köteles ellenőrizni. 5) Ha a kifogásolt gyakorlat fennállását az egyesület elnöksége nem ismeri el, akkor a Felügyelő Bizottság elnöke rendkívüli közgyűlést hívhat össze, vagy az ügyészséghez fordulhat. A Felügyelő Bizottság jogosítványait és kötelezettségeit az érvényes jogszabályok határozzák meg, és tevékenységéről a bizottság elnöke a közgyűlésnek köteles beszámolni. 6) A Felügyelő Bizottság működési rendje: a) A Felügyelő Bizottság szükség szerint de legalább évente egy alkalommal ülésezik, döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. b) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze írásban, a napirend közlésével. c) Kötelező a Felügyelő Bizottságot összehívni, ha tagjainak legalább egyharmada, illetve a tagok legalább egyharmada, az ok megjelölésével írásban kéri. 5. oldal

6 11. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA 1) Az egyesület bevételei: d) a teljes jogú tagok által befizetett tagdíjak, e) más természetes és jogi személyek befizetései és támogatásai, amelyek az alapszabály szerinti tevékenységet segítik elő, f) az egyesület rendezvényeinek bevételei. g) reklám tevékenységből származó bevételek h) pályázatok elnyerésével i) állami, megyei, városi, intézményi támogatások j) vállalkozási bevételek 2) Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 3) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 4) Egyesületi tagdíjfizetés módja: egy összegben, minden év május 31-ig pénzintézeti átutalással. 5) Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, illetve működtetése e rendelkezés alkalmazásában a sportegyesület alaptevékenységének minősül. (2004. évi I. tv. - Stv. 17. (1) bekezdés b) pontja szerint). 12. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 1) Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, illetőleg a bíróság által történő feloszlatással, vagy megszűnés megállapításával. 2) Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról az alapszabály előírása, vagy a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. 3) Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célokra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 13. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1) Az egyesület politikai pártoktól és csoportoktól független jogi személy, melyet az egyesület elnöke képvisel. Az egyesület jogviszonyaira a hatályos jogszabályok vonatkoznak. 2) Az egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, céljai megvalósítása érdekében végezhet. Az egyesület nem nyereségérdekelt gazdálkodást folytathat az alapszabályban megjelölt célkitűzések teljesítése érdekében, ennek megfelelően teljesíti adózási kötelezettségeit. 3) Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség látja el. Gyöngyössolymos, december 1. Debrei Attila Hamahama Természetjáró Egyesület elnöke 6. oldal

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály

Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Általános rendelkezések Magyar Természetjáró Egyesület Alapszabály 1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület rövidített neve: MATE 3. Az Egyesület

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

ALAPSZABÁLY. (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) ALAPSZABÁLY (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 1. Az Egyesület neve: AOPA Hungary, Magyar Repülőgéptulajdonosok és Pilóták Szövetsége Közhasznú Egyesület, a továbbiakban Egyesület.

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület

Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület Gyáli úti Puskás Tivadar Almamáter Egyesület székhelye: 1097 Budapest, Gyáli út 22. ALAPSZABÁLYA Elfogadva egységes szerkezetbe foglalva, 2009. 08. 24.-én Hatályos 2009. 08. 24.-től. EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA VITAL LIFE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VITAL LIFE Egyesület alapító tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabály. Általános rendelkezések 1.

Alapszabály. Általános rendelkezések 1. Alapszabály Általános rendelkezések 1. 1. 1. Az Egyesület neve: " 1. 2. Székhelye: 1051 Budapest, Dorottya u. 8. 1. 3. Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

Részletesebben

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya

A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya A CserKészen a Sportra Sportegyesület Alapszabálya 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglaltan 1 Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET

CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET CSEPELI SZALON KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Alulírott Alapítók közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 1959. évi IV. törvény ide vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY /Egységes szerkezetbe foglalt, hatályosított szöveg/ I. Általános rendelkezések Az egyesületre vonatkozó adatok Neve: Székhelye: Működési területe: KÁBEL NÉLKÜL Internetes Egyesület

Részletesebben

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Sportegyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Az Sportegyesület neve: Phoenix Fireball Sport Sportegyesület. 1. Az Sportegyesület elnevezésében a Főnix madár a győzelmet és az arra való törekvést

Részletesebben

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben)

Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Alapszabálya (Egységes szerkezetben) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Kardoskúti Faluszépítő és Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített

Részletesebben

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30.

DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya. Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület egységes szerkezetű alapszabálya Kelt: Kaposvár, 2014. május 30. 2 DESEDA Tájvédelméért és Fejlesztéséért Egyesület alapszabálya Az alapító tagok közös,

Részletesebben