POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szeptember 11-ei és a január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A január 21-ei módosítás szövege vastag, dőlt betűvel jelölve.

2 2 Polgárdi Városi Sportegyesület Alapszabálya Általános rendelkezések: I. 1./ A sportegyesület neve: Polgárdi Városi Sportegyesület 2./ Rövidítése: Polgárdi VSE 3./ Székhelye: Polgárdi, Batthyány u / Működési területe: Fejér megye, Polgárdi 5./ Alapításának éve: és egyben ápolja az 1920-ban alapított sportkör hagyományait 6./ Színe: Kék-fehér 7./ Pecsétje (bélyegzője): Polgárdi Városi Sport Egyesület (fej- és körbélyegző) 8./ Bázisszerve: Önkormányzat Polgárdi 9./ Felügyeleti szerve: Fejér Megyei Főügyészség II. 10./ A Városi Sportegyesület célja, tevékenységi köre a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét. A célok megvalósítása érdekében együttműködik sportkörökkel és sportegyesületekkel (ide értve a megyei szerveket is). A Városi Sportegyesület a lehetőség szerint biztosítja a helység lakosai részére a változatos tömegsportolási feltételeket. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét. Elősegíti és figyelemmel kíséri a sportszakemberek képzését, továbbképzését. Nemzetközi és gazdasági tevékenységet folytat. Sportlétesítményeket működtet, fejleszt, és gondoskodik az üzemeltetésükről.

3 3 III. A Városi Sportegyesület tagsága 11./ Rendes tagság: A Városi Sportegyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz annak munkájában, vagy együttműködik valamelyik szervének (elnökség, bizottság, szakosztály, stb.) munkájában. Kiskorú magyar állampolgár is felvehető tagként a Városi Sportegyesület azon szakosztályaiba, amelyen belül ifjúsági és serdülőcsoport is működik. A Városi Sport Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 12./ Pártoló tagság: A sportegyesület működésében pártoló tagként természetes és jogi személy egyaránt részt vehet. Pártoló tagként felvehető az, aki/amely a sportegyesület alapszabályában foglalt célokkal egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, azonban az egyesület tevékenységét személyes közreműködés nélkül anyagilag kívánja támogatni. 13./ Tiszteletbeli tag: Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Városi Sportegyesületet. 14./ A Városi Sportegyesületbe történő belépés és kilépés önkéntes. 15./ A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése: A Városi Sportegyesület tagsága felvétellel történik. A felvétel az elnökség hatáskörébe tartozik. A tagokról tagnyilvántartást kell vezetni, el kell őket látni tagsági könyvvel, tagsági igazolvánnyal. A tagsági jogviszony megszűnése: A sportegyesületi tagság megszűnik: - kilépéssel (elnökséghez benyújtott írásbeli kérelem esetén) - kizárással (fegyelmi büntetésként) - törléssel (a tagsági díj hat hónapot meghaladó elmulasztása esetén, ha azt a tag az elnökség felhívását követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, illetve a tag elhalálozása esetén)

4 4 Tagok és pártoló tagok jogai és kötelességei: 16./ A Városi Sportegyesület tag jogai: IV. a./ részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén, a tisztségviselők megválasztásában, a határozatok meghozatalában. b./ tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén) c./ véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Városi Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, a Városi Sportegyesület felügyeleti szerveinél indítványozhatja a Városi Sportegyesület alapszabályába, vagy jogszabályba ütköző határozatok megsemmisítését. d./ A Városi Sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok, sportcsapatok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, sportfelszereléseket, és igényelheti a Városi Sportegyesület szakembereinek segítségét e./ részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. A Városi Sportegyesület tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása, a Városi Sportegyesületi vezető szervek határozatainak betartása b./ tagsági díj fizetése, a Városi Sportegyesületi vagyon megóvása c./ versenyszerűen sportoló tag esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudás szerinti szereplés, becsületes küzdés, sportszerű élet és magatartás. 17./ A Városi Sportegyesület pártoló tag jogai: a./ javaslatokat, észrevételeket tehet a Városi Sportegyesület működésével kapcsolatosan b./ részesülhet a városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben 18./ A Városi Sportegyesületi tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ magatartásával segíti a Városi Sportegyesület sikeres szereplését 19./ Jogi személy tagsági jogai:

5 5 a./ képviselője útján részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet annak működésével kapcsolatban b./ külön megállapodás alapján részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti a Városi Sportegyesület szakembereinek segítségét 20./ Jogi személy tagsági kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ a Városi Sportegyesület célkitűzései megvalósításának erkölcsi és anyagi támogatása 21./ A tiszteletbeli tag jogai: a./ részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a Városi Sportegyesületet érintő kérdésekben c./ részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben 22./ A tiszteletbeli tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ a sportkör erkölcsi támogatása V. A Városi Sportegyesület szervezeti felépítése: Közgyűlés Elnökség Elnök Elnökhelyettes Szakosztályok Számvizsgáló Bizottság Fegyelmi Bizottság 23./ Közgyűlés A Városi Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely rendes tagokból áll. A pártoló és tiszteletbeli tagokat tanácskozási joggal meg kell hívni a közgyűlésre. A tagok a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdést tehetnek fel, illetve véleményt nyilváníthatnak. A

6 6 pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és a határozatképesség megállapításakor nem veendők figyelembe. 24./ A közgyűlés összehívása: A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok több mint egyharmada kéri az ok és a cél megjelölésével, vagy ha azt az elnökség javasolja. A közgyűlés összehívása, előkészítése az elnökség feladata. A közgyűlés időpontját legalább 15 nappal az ülés előtt meg kell állapítani, annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban értesíteni kell. 25./ A közgyűlés feladat- és hatásköre A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az egyesület megalakítása - alapszabály, szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása - éves költségvetés meghatározása - ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása - egyesülés, feloszlatás kimondása - az elnök, számvizsgáló bizottság, fegyelmi bizottság tagjainak 4 évre szóló megbízatása - az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása - a tagdíj összegének, pártoló tagsági hozzájárulás megállapítása differenciált formában - az egyesület fejlesztési tervének megerősítése - tag felvétele, kizárása ügyében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása 26./ A közgyűlés vezetése, határozatképessége, határozathozatala: a./ A közgyűlés vezetése az elnök feladata. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, mindkettejük akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott tag. b./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van (50%+1 fő). Ha a mandátum vizsgálatakor a közgyűlés határozatképtelen és egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés 1 óra elteltével ismételten össze kell hívni. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha a tagokat erről a rendelkezésről már az eredeti (első közgyűlésre történő) meghívóban előre tájékoztatták. c./ A közgyűlésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. d./ A jelenlévők kétharmados döntése szükséges: - Az egyesület megalakulásához - az egyesület feloszlatásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondásához - alapszabály elfogadásához, módosításához - a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyek és szervek megválasztásához

7 7 A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. A közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartás vezetéséért az elnök tartozik felelősséggel. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni a döntést követő 15 napon belül. 27. Elnökség A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesület ügyintéző szerve. Az elnökség tagjai az egyesület elnöke, továbbá az egyesület szakosztályainak mindenkori vezetői. a. / Az elnökség feladat- és hatásköre: - az egyesületi tevékenység irányítása - közgyűlés összehívása - az egyesület sportfejlesztési tevékenységének, költségvetésének kidolgozása - éves munkaprogram és ülésterv, versenynaptár jóváhagyása - gondoskodás a közgyűlési határozatok előkészítéséről, végrehajtásáról - tag felvétele, kizárása - az egyesület eredményes működéséhez, sportoláshoz, testedzéshez szükséges feltételek megteremtése - az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló közgyűlés elé terjesztése - tisztségviselők megválasztására javaslattétel - szakosztályok létrehozása, megszüntetése, átadása, beszámoltatása - fegyelmi jogkör gyakorlása - az önkormányzat művelődési, kulturális és sportbizottságával szoros együttműködés kialakítása és fenntartása 28. Az elnökség tagja: a./ Az elnökség tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz - az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában - a határozatok előkészítésében és meghozatalában - a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyeleti szerv előírásainak végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében b./ Jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni c./ Felelős a gazdasági, pénzügyi kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandónak nyilvánította. 29./ Elnök Az elnök megbízatása négy évre szól, újraválasztható. Az elnök személyének megválasztása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Feladat- és hatásköre:

8 8 - vezeti a közgyűlés, elnökség üléseit - vezeti és szervezi az elnökség munkáját - képviseli az egyesületet - irányítja az egyesület tevékenységét - intézkedik a közgyűlés, elnökség hatáskörébe utalt ügyekben - irányítja az egyesület gazdálkodását, aláírási, utalványozási jogot gyakorol - dönt a közgyűlés, illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben 30./ Elnökhelyettes Az elnökhelyettes a mindenkori Labdarúgó Szakosztály vezetője. Az elnök távollétében, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet, intézkedik, dönt az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 31./ Szakosztályok A városi sportegyesületen belül szakosztályok működnek. A szakosztályok vezetőit a szakosztály tagjai maguk közül választják. A szakosztályvezetők az elnökség tagjaivá válnak megválasztásukat követően. Új szakosztályok alakítása az elnökség feladata. A szakosztályok feladat- és hatásköre: - oktatás, nevelés - versenyek, mérkőzések rendezése - mérkőzéseken való részvétel szervezése - szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása - közreműködnek az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában. A szakosztályvezetők kötelesek az Elnökség felé évente beszámolni a szakosztály tevékenységéről. 32./ Számvizsgáló Bizottság a./ A közgyűlés az egyesület és szervei ellenőrzésére tagjai sorából háromtagú számvizsgáló bizottságot választ. A számvizsgáló bizottság elnökét a tagok maguk közül választják. A bizottság elnöke a működés tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyűlés felé. b./ A számvizsgáló bizottság feladata a sportegyesület működésének, gazdálkodásának, számvitelének, kötelezettségvállalásának ellenőrzése. Ennek során megvizsgálja az egyesület pénzügyi tervét, beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását. c./ A számvizsgáló bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a sportegyesület gazdálkodása veszélyezteti annak céljait. A vizsgálatoknál külső szakértő segítségét is igénybe veheti.

9 9 d./ A számvizsgáló bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség ülésein. A számvizsgáló bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, az elnökség illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé - vezető tisztségviselők felelősségét érintő tény merült fel. e./ Az elnökséget vagy a közgyűlést a számvizsgáló bizottság indítványára annak megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség, illetve a közgyűlés összehívására a számvizsgáló bizottság jogosult. f./ A számvizsgáló bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülés előtt legalább öt nappal, írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadó személyét. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. A bizottság határozatképes, ha ülésein tagjainak többsége jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kel készíteni, melyről a bizottság elnöke gondoskodik. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. g./ Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja: ga./ a sportegyesület elnöke, elnökségi tagja gb./ a sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve gc./ a ga-gb./ pontban feltüntetett személyek hozzátartozója h./ A számvizsgáló bizottság elnökének feladat- és hatásköre: - a számvizsgáló bizottság üléseinek összehívása, vezetése - kapcsolattartás és beszámolás a közgyűlés és az elnökség felé 33./ A számvizsgáló bizottsági tagság megszűnik: - lemondással - közgyűlés általi visszahívással - elhalálozással - az egyesületből történő kizárással 34./ Fegyelmi bizottság A fegyelmi bizottság háromtagú, melynek tagjait a közgyűlés választja. Az elnököt a bizottság tagjai közül maga választja és a bizottság működési rendjét maga állapítja meg. Fegyelmi ügyekben első fokon a Fegyelmi bizottság, másodfokon az elnökség, mint fegyelmi fellebbviteli bizottság folytatja le a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat a sportegyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.

10 10 VI. A Városi Sportegyesület jogképessége 35./ A Városi Sportegyesület jogi személy, melyet a Városi Sportegyesület elnöke vagy helyettese képvisel. Ezt a jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja. VII. A Városi Sportegyesület anyagi forrásai, gazdálkodása 36./ A Városi Sportegyesület bevételei: a./ a megállapított differenciált tagsági díjak b./ személyek anyagi támogatásai c./ állami, társadalmi szervek anyagi támogatása d./ vállalatok, üzemek, szövetkezetek anyagi támogatása e./ hirdetésekből származó anyagiak f./ rendezvények és egyéb bevételek 37./ A Városi Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 38./ A Városi Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek a Városi Sportegyesületnek fizetni. A Városi Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal a tagok nem felelnek. 39./ A Városi Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály és a közgyűlés rendelkezik. Ha a Városi Sportegyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyeleti szerv a megszűnését állapítja meg, a Városi Sportegyesület vagyona a hitelezők kielégítése után a Polgárdi Önkormányzat tulajdonába kerül. A további felhasználásról a bázis szerv, a megszűnt Városi Sportegyesület felügyeleti szerve rendelkezik. VIII. A Városi Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 40./ A Városi Sportegyesület működését az elnökség a tisztségviselők, szakbizottságok, szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket a Városi Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben a Városi Sportegyesület Alapszabályával.

11 11 A Városi Sportegyesület megszűnése: 41./ A Városi Sportegyesület megszűnik, ha a./ feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja b./ felügyeleti szerv feloszlatja c./ más sportegyesülettel egyesül d./ felügyeleti szerv megállapítja a megszűnését Ezen Alapszabályt a Polgárdi Városi Sportegyesület a március havi közgyűlésén állapította meg, illetve hagyta jóvá. Az Alapszabályt szeptember 11-én a közgyűlés módosította. A szeptember 11-ei módosítások szövege dőlt betűvel szedve. Az Alapszabályt január 21-én a közgyűlés módosította. A január 21-ei módosítások szövege vastag, dőlt betűvel szedve. Polgárdi, január 21. Kinizsi Gábor elnök Záradék: Alulírott Kinizsi Gábor, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület képviselője igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának (2011. évi CLXXXI. törvény 38. (2) bek január 21. Kinizsi Gábor elnök

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK

A Polgári Lövész Egylet Alapszabálya TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 2 1. A sportegyesület neve: 2 2. A sportegyesület működési területe: 2 3. A sportegyesület működésének bázishelye: 2 II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RÉSZ

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10.

Csepel Lövész Egylet. Alapszabály. Módosítva: 2009. december 10. Csepel Lövész Egylet Alapszabály Módosítva: 2009. december 10. Tartalomjegyzék: I. Általános rendelkezések / / II. A sportegyesület célja és feladatai /5. 6. / III. A sportegyesület tagsága és pártoló

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3..

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. 3.. 1 Társasházak Veszprémi Egyesülete Veszprém, Kossuth L.u.10 ALAPSZABÁLY Társasházak Veszprémi Egyesülete bírósági nyilvántartási száma: 1 697 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1.) A Társasházak Veszprémi

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Érdi Városi Sportegyesület 2. Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 34. 3. Színe: Zöld-Fehér 4. Alapításának éve: 1921

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya

A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya A Poznan Sport, Kulturális és Faluszépítő Egyesület Alapszabálya 2011. Az Egyesület 2011. november 5-én megtartott taggyűlése által módosított és elfogadott. - 2. oldal - Alapszabály A Poznan Sport, Kulturális

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület

Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület Csepel Íjász és Hagyományőrző Egyesület MÓDOSÍTOTT ALAPSZABÁLYA ( egységes szerkezet ) 1./ Általános rendelkezések 1.1./A CSEPEL ÍJÁSZ ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ( a továbbiakban: egyesület ) az egyesülési

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS SZKI DIÁKSPORT EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK /1/ A Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola Diáksport Egyesülete (továbbiakban: Zrínyi 2001 DSE) tagsága

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Magyar Anyagvizsgálók Egyesületének Alapszabálya az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Elfogadva a 2012. október 30-án megtartott taggyűlésen

Részletesebben

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

Alapszabálya. I. Általános rendelkezések Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület 2./ Az egyesület székhelye: 2131 Göd, Pázmány Péter u. 24.

Részletesebben

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya

A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. (1) A Csongrádi Vízügyi Sportegyesület a sportról szóló 2004 évi I. törvényben (továbbiakban: Sporttörvényben) meghatározott

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet.

ALAPSZABÁLY. Az egyesület önkormányzati elv alapján működő társadalmi szervezet. ALAPSZABÁLY Általános rendelkezések Az egyesület neve: Szigetközi Sportrepülő Egyesület Az egyesület székhelye: 9228. Halászi Püski utca ( Külterület ) Az egyesület adószáma: Az egyesület bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA

PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA PÉCSI ORVOS-EGÉSZSÉGÜGYI SPORT KÖR ALAPSZABÁLYA 1./ A sportegyesület neve: Pécsi Orvos-Egészségügyi Sportkör (POEÜ SK.) Székhelye: Színe: Jelvénye: 7633 Pécs, Építők útja 14/a. kék-sárga Alapításának éve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben.

ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben. A BAJAI TENISZ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben. Baja, 2013. július 08. 1/13. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet: A Bajai Tenisz Klub neve és azonosító adatai.. 3-4. old. II. fejezet: A

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben