POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A szeptember 11-ei és a január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A január 21-ei módosítás szövege vastag, dőlt betűvel jelölve.

2 2 Polgárdi Városi Sportegyesület Alapszabálya Általános rendelkezések: I. 1./ A sportegyesület neve: Polgárdi Városi Sportegyesület 2./ Rövidítése: Polgárdi VSE 3./ Székhelye: Polgárdi, Batthyány u / Működési területe: Fejér megye, Polgárdi 5./ Alapításának éve: és egyben ápolja az 1920-ban alapított sportkör hagyományait 6./ Színe: Kék-fehér 7./ Pecsétje (bélyegzője): Polgárdi Városi Sport Egyesület (fej- és körbélyegző) 8./ Bázisszerve: Önkormányzat Polgárdi 9./ Felügyeleti szerve: Fejér Megyei Főügyészség II. 10./ A Városi Sportegyesület célja, tevékenységi köre a rendszeres sportolás, versenyeztetés, testedzés, a sport iránti igények felkeltése és ennek jegyében elősegíteni a sportmozgalom fejlődését, eredményességét. A célok megvalósítása érdekében együttműködik sportkörökkel és sportegyesületekkel (ide értve a megyei szerveket is). A Városi Sportegyesület a lehetőség szerint biztosítja a helység lakosai részére a változatos tömegsportolási feltételeket. Elősegíti az oktatási intézmények tanulóinak testnevelési és sporttevékenységét. Elősegíti és figyelemmel kíséri a sportszakemberek képzését, továbbképzését. Nemzetközi és gazdasági tevékenységet folytat. Sportlétesítményeket működtet, fejleszt, és gondoskodik az üzemeltetésükről.

3 3 III. A Városi Sportegyesület tagsága 11./ Rendes tagság: A Városi Sportegyesület tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, aki belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz annak munkájában, vagy együttműködik valamelyik szervének (elnökség, bizottság, szakosztály, stb.) munkájában. Kiskorú magyar állampolgár is felvehető tagként a Városi Sportegyesület azon szakosztályaiba, amelyen belül ifjúsági és serdülőcsoport is működik. A Városi Sport Egyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet, feltéve, ha nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 12./ Pártoló tagság: A sportegyesület működésében pártoló tagként természetes és jogi személy egyaránt részt vehet. Pártoló tagként felvehető az, aki/amely a sportegyesület alapszabályában foglalt célokkal egyetért, az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, azonban az egyesület tevékenységét személyes közreműködés nélkül anyagilag kívánja támogatni. 13./ Tiszteletbeli tag: Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a Városi Sportegyesületet. 14./ A Városi Sportegyesületbe történő belépés és kilépés önkéntes. 15./ A tagsági jogviszony keletkezése, megszűnése: A Városi Sportegyesület tagsága felvétellel történik. A felvétel az elnökség hatáskörébe tartozik. A tagokról tagnyilvántartást kell vezetni, el kell őket látni tagsági könyvvel, tagsági igazolvánnyal. A tagsági jogviszony megszűnése: A sportegyesületi tagság megszűnik: - kilépéssel (elnökséghez benyújtott írásbeli kérelem esetén) - kizárással (fegyelmi büntetésként) - törléssel (a tagsági díj hat hónapot meghaladó elmulasztása esetén, ha azt a tag az elnökség felhívását követő 15 napon belül nem egyenlíti ki, illetve a tag elhalálozása esetén)

4 4 Tagok és pártoló tagok jogai és kötelességei: 16./ A Városi Sportegyesület tag jogai: IV. a./ részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén, a tisztségviselők megválasztásában, a határozatok meghozatalában. b./ tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén) c./ véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Városi Sportegyesületet érintő bármely kérdésben, a Városi Sportegyesület felügyeleti szerveinél indítványozhatja a Városi Sportegyesület alapszabályába, vagy jogszabályba ütköző határozatok megsemmisítését. d./ A Városi Sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok, szakosztályok, sportcsapatok munkájában, edzéseken, versenyeken, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket, sportfelszereléseket, és igényelheti a Városi Sportegyesület szakembereinek segítségét e./ részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben. A Városi Sportegyesület tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása, a Városi Sportegyesületi vezető szervek határozatainak betartása b./ tagsági díj fizetése, a Városi Sportegyesületi vagyon megóvása c./ versenyszerűen sportoló tag esetében a versenyekre való lelkiismeretes felkészülés, és a legjobb tudás szerinti szereplés, becsületes küzdés, sportszerű élet és magatartás. 17./ A Városi Sportegyesület pártoló tag jogai: a./ javaslatokat, észrevételeket tehet a Városi Sportegyesület működésével kapcsolatosan b./ részesülhet a városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben 18./ A Városi Sportegyesületi tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ magatartásával segíti a Városi Sportegyesület sikeres szereplését 19./ Jogi személy tagsági jogai:

5 5 a./ képviselője útján részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet annak működésével kapcsolatban b./ külön megállapodás alapján részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja a sportlétesítményeket, sportfelszereléseket, igényelheti a Városi Sportegyesület szakembereinek segítségét 20./ Jogi személy tagsági kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ a Városi Sportegyesület célkitűzései megvalósításának erkölcsi és anyagi támogatása 21./ A tiszteletbeli tag jogai: a./ részt vehet a Városi Sportegyesület közgyűlésén b./ véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet a Városi Sportegyesületet érintő kérdésekben c./ részesülhet a Városi Sportegyesület által nyújtott kedvezményekben 22./ A tiszteletbeli tag kötelességei: a./ az alapszabály betartása b./ a sportkör erkölcsi támogatása V. A Városi Sportegyesület szervezeti felépítése: Közgyűlés Elnökség Elnök Elnökhelyettes Szakosztályok Számvizsgáló Bizottság Fegyelmi Bizottság 23./ Közgyűlés A Városi Sportegyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely rendes tagokból áll. A pártoló és tiszteletbeli tagokat tanácskozási joggal meg kell hívni a közgyűlésre. A tagok a napirendi pontokkal kapcsolatban kérdést tehetnek fel, illetve véleményt nyilváníthatnak. A

6 6 pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és a határozatképesség megállapításakor nem veendők figyelembe. 24./ A közgyűlés összehívása: A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha azt a tagok több mint egyharmada kéri az ok és a cél megjelölésével, vagy ha azt az elnökség javasolja. A közgyűlés összehívása, előkészítése az elnökség feladata. A közgyűlés időpontját legalább 15 nappal az ülés előtt meg kell állapítani, annak helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről és a beterjesztett javaslatokról a tagokat írásban értesíteni kell. 25./ A közgyűlés feladat- és hatásköre A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: - az egyesület megalakítása - alapszabály, szervezeti és működési szabályzat elfogadása, módosítása - éves költségvetés meghatározása - ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása - egyesülés, feloszlatás kimondása - az elnök, számvizsgáló bizottság, fegyelmi bizottság tagjainak 4 évre szóló megbízatása - az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása - a tagdíj összegének, pártoló tagsági hozzájárulás megállapítása differenciált formában - az egyesület fejlesztési tervének megerősítése - tag felvétele, kizárása ügyében hozott elnökségi határozat elleni jogorvoslati kérelem elbírálása 26./ A közgyűlés vezetése, határozatképessége, határozathozatala: a./ A közgyűlés vezetése az elnök feladata. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes helyettesíti, mindkettejük akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott tag. b./ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van (50%+1 fő). Ha a mandátum vizsgálatakor a közgyűlés határozatképtelen és egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés 1 óra elteltével ismételten össze kell hívni. A másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes abban az esetben, ha a tagokat erről a rendelkezésről már az eredeti (első közgyűlésre történő) meghívóban előre tájékoztatták. c./ A közgyűlésen minden tag 1 szavazattal rendelkezik. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, általában egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. d./ A jelenlévők kétharmados döntése szükséges: - Az egyesület megalakulásához - az egyesület feloszlatásának, más egyesülettel történő egyesülésének kimondásához - alapszabály elfogadásához, módosításához - a közgyűlés hatáskörébe tartozó személyek és szervek megválasztásához

7 7 A közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni melyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető hitelesít. A közgyűlés döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, mely nyilvántartás vezetéséért az elnök tartozik felelősséggel. A közgyűlés döntéseit az érintettekkel írásban kell közölni a döntést követő 15 napon belül. 27. Elnökség A sportegyesület tevékenységét két közgyűlés közötti időszakban az elnökség irányítja. Az elnökség a sportegyesület ügyintéző szerve. Az elnökség tagjai az egyesület elnöke, továbbá az egyesület szakosztályainak mindenkori vezetői. a. / Az elnökség feladat- és hatásköre: - az egyesületi tevékenység irányítása - közgyűlés összehívása - az egyesület sportfejlesztési tevékenységének, költségvetésének kidolgozása - éves munkaprogram és ülésterv, versenynaptár jóváhagyása - gondoskodás a közgyűlési határozatok előkészítéséről, végrehajtásáról - tag felvétele, kizárása - az egyesület eredményes működéséhez, sportoláshoz, testedzéshez szükséges feltételek megteremtése - az egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló közgyűlés elé terjesztése - tisztségviselők megválasztására javaslattétel - szakosztályok létrehozása, megszüntetése, átadása, beszámoltatása - fegyelmi jogkör gyakorlása - az önkormányzat művelődési, kulturális és sportbizottságával szoros együttműködés kialakítása és fenntartása 28. Az elnökség tagja: a./ Az elnökség tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz - az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában - a határozatok előkészítésében és meghozatalában - a közgyűlés és az elnökség határozatainak, valamint a felügyeleti szerv előírásainak végrehajtásában, a végrehajtás ellenőrzésében b./ Jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni c./ Felelős a gazdasági, pénzügyi kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és azt maradandónak nyilvánította. 29./ Elnök Az elnök megbízatása négy évre szól, újraválasztható. Az elnök személyének megválasztása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Feladat- és hatásköre:

8 8 - vezeti a közgyűlés, elnökség üléseit - vezeti és szervezi az elnökség munkáját - képviseli az egyesületet - irányítja az egyesület tevékenységét - intézkedik a közgyűlés, elnökség hatáskörébe utalt ügyekben - irányítja az egyesület gazdálkodását, aláírási, utalványozási jogot gyakorol - dönt a közgyűlés, illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben 30./ Elnökhelyettes Az elnökhelyettes a mindenkori Labdarúgó Szakosztály vezetője. Az elnök távollétében, annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli az egyesületet, intézkedik, dönt az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 31./ Szakosztályok A városi sportegyesületen belül szakosztályok működnek. A szakosztályok vezetőit a szakosztály tagjai maguk közül választják. A szakosztályvezetők az elnökség tagjaivá válnak megválasztásukat követően. Új szakosztályok alakítása az elnökség feladata. A szakosztályok feladat- és hatásköre: - oktatás, nevelés - versenyek, mérkőzések rendezése - mérkőzéseken való részvétel szervezése - szakosztályok hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása - közreműködnek az ifjúsági és lakossági tömegsporttal összefüggő sportegyesületi feladatok megvalósításában. A szakosztályvezetők kötelesek az Elnökség felé évente beszámolni a szakosztály tevékenységéről. 32./ Számvizsgáló Bizottság a./ A közgyűlés az egyesület és szervei ellenőrzésére tagjai sorából háromtagú számvizsgáló bizottságot választ. A számvizsgáló bizottság elnökét a tagok maguk közül választják. A bizottság elnöke a működés tapasztalatairól szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles beszámolni a közgyűlés felé. b./ A számvizsgáló bizottság feladata a sportegyesület működésének, gazdálkodásának, számvitelének, kötelezettségvállalásának ellenőrzése. Ennek során megvizsgálja az egyesület pénzügyi tervét, beszámolóját, mérlegét, vagyonkimutatását. c./ A számvizsgáló bizottság célvizsgálatot folytathat, ha a sportegyesület gazdálkodása veszélyezteti annak céljait. A vizsgálatoknál külső szakértő segítségét is igénybe veheti.

9 9 d./ A számvizsgáló bizottság tagjai tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség ülésein. A számvizsgáló bizottság köteles az elnökséget tájékoztatni, az elnökség illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy - a sportegyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a sportegyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy a következmények elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult elnökség vagy a közgyűlés döntését teszi szükségessé - vezető tisztségviselők felelősségét érintő tény merült fel. e./ Az elnökséget vagy a közgyűlést a számvizsgáló bizottság indítványára annak megtételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség, illetve a közgyűlés összehívására a számvizsgáló bizottság jogosult. f./ A számvizsgáló bizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülés előtt legalább öt nappal, írásos meghívóval, mely tartalmazza az ülés napirendi javaslatát és az előadó személyét. Üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag vezeti. A bizottság határozatképes, ha ülésein tagjainak többsége jelen van. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Az üléseiről jegyzőkönyvet kel készíteni, melyről a bizottság elnöke gondoskodik. A számvizsgáló bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. g./ Nem lehet a számvizsgáló bizottság elnöke vagy tagja: ga./ a sportegyesület elnöke, elnökségi tagja gb./ a sportegyesület cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve gc./ a ga-gb./ pontban feltüntetett személyek hozzátartozója h./ A számvizsgáló bizottság elnökének feladat- és hatásköre: - a számvizsgáló bizottság üléseinek összehívása, vezetése - kapcsolattartás és beszámolás a közgyűlés és az elnökség felé 33./ A számvizsgáló bizottsági tagság megszűnik: - lemondással - közgyűlés általi visszahívással - elhalálozással - az egyesületből történő kizárással 34./ Fegyelmi bizottság A fegyelmi bizottság háromtagú, melynek tagjait a közgyűlés választja. Az elnököt a bizottság tagjai közül maga választja és a bizottság működési rendjét maga állapítja meg. Fegyelmi ügyekben első fokon a Fegyelmi bizottság, másodfokon az elnökség, mint fegyelmi fellebbviteli bizottság folytatja le a fegyelmi eljárást. A fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat a sportegyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.

10 10 VI. A Városi Sportegyesület jogképessége 35./ A Városi Sportegyesület jogi személy, melyet a Városi Sportegyesület elnöke vagy helyettese képvisel. Ezt a jogkört esetenként vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség vagy az elnök más személyre is átruházhatja. VII. A Városi Sportegyesület anyagi forrásai, gazdálkodása 36./ A Városi Sportegyesület bevételei: a./ a megállapított differenciált tagsági díjak b./ személyek anyagi támogatásai c./ állami, társadalmi szervek anyagi támogatása d./ vállalatok, üzemek, szövetkezetek anyagi támogatása e./ hirdetésekből származó anyagiak f./ rendezvények és egyéb bevételek 37./ A Városi Sportegyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 38./ A Városi Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek a Városi Sportegyesületnek fizetni. A Városi Sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal a tagok nem felelnek. 39./ A Városi Sportegyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály és a közgyűlés rendelkezik. Ha a Városi Sportegyesület feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyeleti szerv a megszűnését állapítja meg, a Városi Sportegyesület vagyona a hitelezők kielégítése után a Polgárdi Önkormányzat tulajdonába kerül. A további felhasználásról a bázis szerv, a megszűnt Városi Sportegyesület felügyeleti szerve rendelkezik. VIII. A Városi Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata 40./ A Városi Sportegyesület működését az elnökség a tisztségviselők, szakbizottságok, szakosztályok szervezetét, feladatait és működését érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető kérdéseket a Városi Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzatában kell meghatározni. A Szervezeti és Működési Szabályzat nem állhat ellentétben a Városi Sportegyesület Alapszabályával.

11 11 A Városi Sportegyesület megszűnése: 41./ A Városi Sportegyesület megszűnik, ha a./ feloszlatását a közgyűlés 2/3-os szótöbbséggel kimondja b./ felügyeleti szerv feloszlatja c./ más sportegyesülettel egyesül d./ felügyeleti szerv megállapítja a megszűnését Ezen Alapszabályt a Polgárdi Városi Sportegyesület a március havi közgyűlésén állapította meg, illetve hagyta jóvá. Az Alapszabályt szeptember 11-én a közgyűlés módosította. A szeptember 11-ei módosítások szövege dőlt betűvel szedve. Az Alapszabályt január 21-én a közgyűlés módosította. A január 21-ei módosítások szövege vastag, dőlt betűvel szedve. Polgárdi, január 21. Kinizsi Gábor elnök Záradék: Alulírott Kinizsi Gábor, mint a Polgárdi Városi Sportegyesület képviselője igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának (2011. évi CLXXXI. törvény 38. (2) bek január 21. Kinizsi Gábor elnök

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLY. A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Herman Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület HEROSZ A WSPA és az RSPCA tagja. Székhely: 1113 Bp. Nagyszőlős utca 21. Tel.: 06 (1) 331 8380 Tel./Fax: 06 (1) 332 8542 Számlaszám: OTP 11707024-20156213

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 ALAPSZABÁLY MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2001. március 24. Módosítva: 2002..március 23-án a XIII. Közgyűlésen, a 2004. március 6-án a XV. Közgyűlésen a 2005. augusztus 28-i Rendkívüli Közgyűlésen a 2007. február

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/

A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY /TERVEZET/ A TIT ÖVEGES JÓZSEF ISMERETTERJESZTŐ ÉS SZAKKÉPZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. fejezet ALAPADATOK Az egyesület elnevezése:

Részletesebben