KOMÁROMI VSE. Alapszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROMI VSE. Alapszabály"

Átírás

1 KOMÁROMI VSE Alapszabály

2 A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion út Az egyesület színei: piros-sárga-zöld 1.4. Az egyesület zászlaja: háromszög alakú, piros-sárga-zöld színű 1.5. Az egyesület jelvénye: kör alakú, Komárom VSE feliratú, piros-sárga-zöld körzéssel 1.6. Az egyesület alapítási éve: 1947 II. A sportegyesület célja 2.1. Az egyesület célja : a szabadidős sport biztosítása, az egészséges életmód iránti igény felkeltése, öntevékeny sporttevékenység és közösségi életmód kibontakoztatása, utánpótlás nevelés Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi támogatás nem nyújt. III. A sportegyesület tagsága és pártoló tagsága 3.1. Az egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki - az egyesület alapszabályát elfogadja és szándékát a belépési nyilatkozatban kifejezi, - rendszeresen (havonta) fizeti az egyesület tagsági díját A tagsági viszony megszűnik a / a tag halálával b / az egyesület megszűnésével c / a tag kilépésével d / a tagsági viszony elvesztésével e / a tag kizárásával 2

3 Az a és b esetben automatikusan megszűnik a tagsági viszony. c / A tagot kérésére törlik az egyesületi tagok közül. d / Abban az esetben, ha a tag a tárgyév január 1-től számított 60 napon belül nem fizeti be a tagdíjat és a tagdíj befizetésére vonatkozó írásbeli felszólítás után sem tesz eleget a fizetési kötelezettségének 30 napon belül elveszíti tagságát. e / Aki az alapszabállyal ellentétes magatartást tanúsít, az egyesületből kizárható. A kizárás az elnökség hatásköre Az egyesület pártoló tagságot szervezhet. Pártoló tag lehet az a természetes vagy jogi személy, aki vállalja az egyesület célkitűzéseit, erkölcsi és anyagi támogatását és ezt nyilatkozatban megerősíti. Az anyagi támogatás minimális díját az Elnökség határozza meg Az egyesület tiszteletbeli tagjának felvehető az a természetes személy, aki különleges és kiemelkedő tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja a sportegyesületet Az egyesületi tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatásköre Az egyesületi tag jogai: - Küldöttnek választható. A küldött szavazati joggal részt vehet az egyesület küldöttgyűlésén és tisztségre választható. - Részt vehet a szakosztályok munkájában, használhatja a sportlétesítményeket, sportszereket és elfogadott szabályok szerint Az egyesületi tag kötelességei: - Az alapszabály és az egyesületi határozatok betartása - A tagsági díj befizetése, az egyesületi vagyon megbecsülése, óvása. - Sportszerű magatartás az egyesületen belül és azon kívül is A pártoló tag jogai: - Javaslatot, észrevételt tehet az egyesület működésével kapcsolatban az elnökségnek. - Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elfogadott szabályok szerint A tiszteletbeli tag jogai - Részt vehet az egyesület küldöttgyűlésén, véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő kérdésekben. - Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben az elfogadott szabályok szerint. IV. A sportegyesület szervezete A / Küldöttgyűlés B / Elnökség C / Bizottságok /Pénzügyi Ellenőrző és Fegyelmi Biz./ D / Szervező munkatárs E / Szakosztályok 3

4 4.1. A sportegyesület legfőbb szerve a küldöttgyűlés, amelyet szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Rendkívüli küldöttgyűlést kell összehívni, ha azt a tagság egyharmada az ok és cél, valamint a napirendi pont megjelölésével írásban kezdeményezi. A küldöttgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság írásban indítványozza. A küldöttgyűlés összehívásáról az elnökség határoz. A meghívót minden küldöttnek meg kell küldeni a küldöttgyűlés előtt legalább 15 nappal. A meghívónak tartalmaznia kell a küldöttgyűlés helyét, időpontját és a napirendet 4.2. A küldöttgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a + 1 fő jelen van, jelenléti íven igazolva. Amennyiben a küldöttgyűlést határozatképtelenség miatt el kellett halasztani, ugyanazon napirenddel harminc napon belül ismételten össze kell hívni. Ez esetben a küldöttgyűlés határozatképes a megjelent küldöttek számától függetlenül. Erre a tényre a meghívóban utalni kell! 4.3. A küldöttgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a személyi kérdéseket, amelyekben titkosan kell szavazni, ha valamelyik tag ezt kéri. Minden küldött egy szavazattal rendelkezik. A közgyűlés a döntéseket egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a küldöttgyűlés elnökének szavazata dönt Kétharmados többség szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához, az egyesület más egyesülettel való összevonásához, megszűnéséhez A küldöttgyűlés hatásköre - Az alapszabály megállapítása és módosítása - Az egyesület megalakulásának, megszüntetésének, valamint más sportegyesülettel való egyesülésének kimondása. - Az Elnökség és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a Fegyelmi Bizottság megválasztása, megerősítése, valamint beszámoltatása. - Az egyesület tisztségviselőinek és elnökének megválasztása - A tagdíj mértékének meghatározása - Mindazon ügyek, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utal A küldöttek delegálásának módja A küldötteket a tagok nyílt szavazással választják meg szakosztályonként. A szakosztályok meghatározott számú küldöttet választhatnak az alábbiak szerint : Labdarúgó szakosztály Tenisz szakosztály Sportlövő szakosztály Természetjáró szakosztály Tömegsport szakosztály 10 fő 6 fő 8 fő 7 fő 1 fő 4

5 Amennyiben az elnökség két küldöttgyűlés között új szakosztályt hoz létre, arányosítással meg kell, hogy határozza az új szakosztály által választható küldöttek számát Az elnökség Az elnökség létszáma minimum 5, maximum 9 fő. Az Elnökség akkor határozatképes, ha a tagok több mint 50 %-a jelen van. Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre - Tagjai közül az elnök és a gazdasági vezető megválasztása - Az egyesületi tevékenység irányítása - A vagyonnal való gazdálkodás, ezen belül: - a szakosztályok költségvetésének elfogadása, az egyesület éves gazdálkodási tervének összeállítása és elfogadása, - hitelfelvétel, szükség esetén döntés jelzálog bejegyzéséről - vagyonrészek értékesítése, illetve vállalkozásba vitele, stb. - az éves gazdálkodási beszámoló elfogadása - szakosztályok létrehozása, illetve megszüntetése vagy átadása - A szakosztályok tevékenységének ellenőrzése, tisztségviselők megbízása, leváltása - Az SE Szervezeti és működési szabályzatának kidolgozása és elfogadása 4.8. Az elnök Az egyesület elnökének feladata és hatásköre - Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet. - Irányítja és ellenőrzi a sportegyesület tevékenységét, irányítja az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol, ill. számlát igazol. Ez utóbbit korlátozott jogkörben átruházhatja az elnökség valamelyik tagjára - Munkáltatói jogot gyakorol az egyesület munkavállalói felett, a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. - Intézkedik és dönt a küldöttgyűlés vagy az elnökség által külön hatáskörébe utalt ügyekben A sportegyesületi munkatárs /nem tagja az Elnökségnek/ - A sportegyesületi elnök megbízása alapján képviseli a sportegyesületet az állami, társadalmi, sport felügyeleti szervekkel szemben teljes jogkörrel és felelősséggel. - Szervezi a sportegyesület gazdálkodását, részt vesz az egyesületi költségvetés elkészítésében, annak előterjesztésében és végrehajtásában. - Intézkedik és eljár az elnökség által feladatkörébe utalt ügyekben. - Javaslatot tesz az elnökségnek a bizottságok és szakosztály vezetőségek összetételére, kinevezésére, illetve felmentésére. - Folyamatosan tájékoztatja az elnökséget az egyes szakosztályokban folyó tevékenységekről. - Javaslatot tesz a sportegyesület tagjainak és támogatóinak a jutalmazására. - Figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a sportegyesületben dolgozók továbbképzését. 5

6 4.10. A sportegyesület elnökségének tagja Rendszeresen és tevékenyen részt vesz - az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában, - a határozatok előkészítésében és meghozatalában - a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetve annak ellenőrzésében. - Jogosult és köteles az egyesületet érintő eseményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnök, az elnökség ill. a közgyűlés elé terjeszteni. - A sportegyesület elnökének felhatalmazása alapján korlátozott körben utalványozhat, illetve számlát igazolhat, de nem önállóan. - Az elnökség tagja az egyesület gazdasági vezetője. - felelős a gazdasági és pénzügyi kérdésekben hozott elnökségi határozatok szakszerűségéért - az egyesület tevékenységének, gazdálkodásának bizonylatolásáért, a pénzügyi rendelkezések betartásáért, - negyedévente tájékoztatja az elnökséget az egyesület gazdasági helyzetéről. A tájékoztatót megküldi a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságnak is. - elkészíti az éves gazdálkodási beszámolót Pénzügyi Ellenőrző Bizottság / PEB / Feladata: - Az egyesület pénzügyi tevékenységének vizsgálata, ellenőrzése - Az egyesületre vonatkozó pénzügyi rendelkezések betartásának ellenőrzése - Észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az elnökséget és a küldöttgyűlést. Tevékenységéért a küldöttgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A PEB legfeljebb 3 főből áll. Elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja, illetve válthatja le Fegyelmi Bizottság Feladata: - Az egyesületnél esetlegesen felmerülő fegyelmi ügyekben eljárást lefolytatni a fegyelmi szabályzatnak megfelelően. - A lefolytatott eljárás alapján javaslatot tesz az elnökségnek a szükséges lépések megtételére. A Fegyelmi Bizottság 3 főből áll. Elnökét és tagjait a küldöttgyűlés választja. A küldöttgyűlésnek beszámolással tartozik Szakosztályok Az egyesület sportáganként szakosztályokat működtet. A szakosztályok kiemelt feladata a szabadidősport támogatása, a rendszeresen sportoló tagok számának növelése. A szakosztályok feladata továbbá a sportolók nevelése, versenyek mérkőzések rendezése, szervezett formában edzések tartása, versenyeken, mérkőzéseken való részvétel biztosítása. A szakosztályok munkáját szakosztályvezetők irányítják. 6

7 Munkájukról az elnökségnek kötelesek beszámolni. A szakosztályok feladataik elvégzéséhez szakembereket foglalkoztathatnak / technikai vezető, edzők, stb. /. Ezek kinevezéséhez javaslatot tehetnek, elfogadásukhoz elnökségi jóváhagyás szükséges. A szakosztályok az elnökség által jóváhagyott éves gazdálkodási tervben szereplő anyagi forrásokkal gazdálkodhatnak. A működéshez szükséges szerződéseket előkészítik, megkötésükre az elnökség által elfogadott tisztségviselők irányítják. Az egyesület az alábbi szakosztályokat működteti : - labdarúgó - sportlövő - tenisz - természetjáró - tömegsport V. Az egyesület jogképessége 5.1. A sportegyesület olyan jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként az ügy vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök írásban, megbízás alapján más személyre is átruházhat. Erről minden esetben az Elnökséget utólag értesíteni köteles Az egyesület tevékenységi köre VI. Az egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Szállodai szolgáltatás, étteremmel Ifjúsági, turista szállásszolgáltatás Egyéb kereskedelmi szálláshely szolgáltatás Éttermi, cukrászati vendéglátás Egyéb, nyílt árusítású vendéglátás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Sportpályák, stadionok működtetése Egyéb sporttevékenység Szórakozási, szabadidős cikk kölcsönzése Egyéb nem bolti kiskereskedelem (serlegek, érmek, sportfigurák árusítása) Az egyesület bevételei: - sportköri tagsági díj - bérletek díjai - létesítmények bérbeadása - természetes és jogi személyiségek támogatása - rendezvények, versenyek bevételei - egyéb tevékenységek bevételei 7

8 VII. Az egyesület Szervezeti és működési szabályzata 7.1. Az egyesület működését, szervezetét, feladatait érintő, az alapszabályban nem részletezett feltételeket a Szervezeti és működési szabályzatban kell meghatározni. VIII. Az egyesület megszűnése 8.1. Az egyesület megszűnik, ha : - feloszlását a közgyűlés kétharmados szavazati többséggel kimondja. - a bíróság az alapszabálytól eltérő vagy jogellenes működés miatt az egyesületet feloszlatja, megszűnését megállapítja. - a küldöttgyűlés más egyesülettel való egyesülését kimondja. - megszűnés vagy más egyesülettel való fúzióhoz a küldöttgyűlés csak akkor határozatképes, ha a tagok legalább kétharmados többséggel jelen vannak Az egyesület megszűnése esetén a vagyona a Komárom Város Önkormányzat tulajdonába kerül. Ezt az alapszabályt az egyesület június 20-i küldöttgyűlése fogadta el. Komárom, június 22. Beigelbeck Attila SE elnök 8

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21.

Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete. ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. Schönherzes Villamosmérnökök és Informatikusok Egyesülete ALAPSZABÁLY -változással egységes szerkezetben- Budapest, 2013. március 21. ALAPSZABÁLY -változásokkal egységes szerkezetben- A Fővárosi Törvényszék

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya

Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya Bendiák Kyokushinkai Közhasznú Karate Sportclub Alapszabálya az 1989.évi II. tv valamint az 1997. évi CLVI. tv szabályai alapján a változásokkal egységes szerkezetben 10/1 Bendiák Kyokushinkai Közhasznú

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ÖKÖLVIVÓ SZAKSZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szakszövetség a Magyar Köztársaságban működő, az ökölvívás sportágban sporttevékenységet folytató jogi személyek, pártoló tagok,

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9.

SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA. 2012. május 9. SPORTISKOLÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2012. május 9. I. Általános rendelkezések 1. A Sportiskolák Országos Szövetsége (a továbbiakban szövetség) az

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben