A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 1 A NÁDUDVARI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések I.1. A sportegyesület neve: Nádudvari Sportegyesület I.2. Rövidített név: Nádudvari SE I.3. A sportegyesület székhelye: 4181 Nádudvar Fő u I.4. A sportegyesület alapításának éve: I.5. Színe: Piros-fehér I.6. Zászlaja: Piros-fehér színben, Nádudvar felirattal I.7. működési területe: Nádudvar Város közigazgatási területe II. A sportegyesület célja és feladatai: II. 1. A sportegyesület célja: - a rendszeres sportolás, testedzés, valamint a versenysport lehetőségének biztosítása - az iskolai tanulók testnevelési- és sporttevékenységének elősegítése, az utánpótlás nevelésben való közreműködés - az egyesület tulajdonában álló létesítmények létrehozása, karbantartása, működtetése, valamint a használatába kapott ingatlanok erről szóló megállapodás szerinti működtetése.

2 2 II. 2. A sportegyesület feladatai: - sportoláshoz, szükséges eszközök beszerzése, karbantartása, tárolása és pótlása - a fenti célokat szolgáló sportlétesítmény, közösségi, valamint kulturális létesítmény létrehozása, karbantartása, fenntartása. - rendszeres egyéni és csoportos edzések, túrák, táborok szervezésével a tagok számára a szabadidő hasznos eltöltésének lehetővé tétele. - a tagok számára képzési lehetőségek biztosítása A sportegyesület feladatainak ellátására létesítményeket, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, valamint gazdasági - vállalkozási tevékenységet folytathat, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében. A sportegyesület az e tevékenységekből származó nyereségét céljainak magvalósítására, illetve feladatainak fejlesztésére fordítja. III. A sportegyesület tagsága III.1. A tagság fajtái: III.1.1. Rendes tagság: A sportegyesület tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, aki a sportegyesület céljait és az alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja a tagsággal együtt járó jogokat és kötelezettségeket. A sportegyesületnek nem magyar állampolgár is tagja lehet. A sportegyesületi tagság azon a napon jön létre, amikor a belépést az elnökség a soron következő ülésen elfogadja. III.1.2. Pártoló tagság: A sportegyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a sportegyesület céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A 18.életévét be

3 nem töltött személy pártoló tag lehet. A kiskorú pártoló tag jogviszonya a nagykorúság elérésével jogcselekmény nélkül rendes tagsági jogviszonnyá válik. A kiskorú - a rendes tagság elnyerésekor - nyilatkozhat azonban úgy, hogy nem kíván a sportegyesület rendes tagjává válni. Pártoló tagság adományozásáról, a pártoló tag felajánlásainak elfogadásáról az elnökség dönt. 3 III.1.3. Tiszteletbeli tagság: Az elnökség a sportegyesület tiszteletbeli tagjának választhatja azt a természetes személyt, aki elfogadja az alapszabályt, anyagilag nem támogatja a sportegyesületet, és őt az elnökség valamilyen oknál fogva a tiszteletbeli tagságra érdemesnek tartja. A sportegyesületi rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. III.2. A tagság megszűnése: a) A tagság megszűnik: önkéntes kilépéssel, a tag halálával, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet (pártoló tag) jogutód nélküli megszűnésével, törléssel, a tag kizárásával b) Kilépési szándékát a tag köteles az elnökségnek bejelenteni. c) Törölni kell azt a tagot, aki tagságát megerősíteni nem kívánja. d) Tagot kizárni csak fegyelmi határozattal lehet. A tag törléséről és kizárásáról az elnök javaslata alapján az elnökség dönt, amelyhez az összes tag kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A határozat ellen a tag a sportegyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet a kizárásról szóló írásbeli határozat kézhezvételét követő 30

4 napon belül. Fellebbezés esetén a soron következő közgyűlésen a tag kizárásának kimondásához a közgyűlésen a megjelentek kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 4 III.3. A tagok jogai: III.3.1. A rendes tagok jogai Bármely természetes személy a) igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a működési szabályzat előírásainak megfelelően b) részt vehet a sportegyesület rendezvényein c) választhat és választható a sportegyesület tisztségeire, feltéve, hogy nem áll közügyektől eltiltó jogerős bírói ítélet alatt, d) szavazati joggal részt vehet a sportegyesület közgyűlésén, e) a sportegyesület testületi ülésein korlátozás nélkül részt vehet, itt véleményt nyilváníthat és javaslatokat tehet. III.3.2. A pártoló és a tiszteletbeli tagok jogai a) igénybe veheti a sportegyesület szolgáltatásait, használhatja létesítményeit, felszereléseit a működési szabályzat előírásainak megfelelően b) részt vehet a sportegyesület közgyűlésén tanácskozási, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joggal. III.4. A tagok kötelezettségei III.4.1. A rendes tagok kötelezettségei

5 5 - A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása. - A sportegyesületet célkitűzései megvalósításában segíteni, a közös munkában - lehetőségeihez mérten - közreműködni. A sportegyesülethez méltó magatartást tanúsítani. - A tagsági díjat fizetni. A tagsági díj mértékét az alapszabályban kell meghatározni. - A sportegyesület vagyonát, felszereléseit, létesítményeit megóvni és védeni. Károkozás bekövetkezte, vagy ennek veszélye esetén az elnökségnek azt mielőbb és önként jelezni. - Ha a tag a sportegyesület célkitűzéseit, alapszabályát, szervezeti és működési szabályzatát durván megsérti, a tagot az elnökség kizárhatja. III.4.3. A pártoló tagok kötelességei - A sportegyesületi alapszabály, szervezeti és működési szabályzat betartása. - A sportegyesületi pártoló tagsági díj évenkénti befizetése vagy a sportegyesülettel kötött külön megállapodásban vállalt támogatás biztosítása. III.4.4. A tiszteletbeli tagok kötelességei - Erkölcsileg támogatni a sportegyesületet és elősegíteni annak tevékenységét. IV. A sportegyesület szervezete IV.1 A sportegyesület közgyűlése: A/ A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés döntései az általa választott tisztségviselőkre nézve kötelező érvényűek.

6 B/ A közgyűlést az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer köteles összehívni. Az elnökség a közgyűlést abban az esetben is köteles összehívni, ha ezt a tagok egyharmada vagy az Ellenőrző Bizottság az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. A közgyűlést ez esetben a kérelem benyújtását követő 15 napon belül, de maximum 2 hónapon belülre össze kell hívni, az ügy sürgősségére való tekintettel. C/ A közgyűlés határozatképes, ha a sportegyesület tagjainak legalább fele plusz egy fő jelen van. Minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik. A határozatképtelenség miatt meghiúsult közgyűlést az elnökség köteles legkésőbb 15 napon belülre ismét összehívni. Ez utóbbi gyűlés az eredetileg napirenden szerepelt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. D/ A közgyűlés a rendes tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza meg határozatait. E/ A jelenlevők kétharmadának szavazata szükséges: - az alapszabály módosításához, - a sportegyesület feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondásához, - az elnök, az elnökségi tagok, az ellenőrző bizottsági tagok megválasztásához, illetve visszahívásához, valamint - a tag kizárásához, amennyiben a kizárt tag fellebbezéssel fordul a közgyűléshez. F/ A közgyűlés nyílt szavazással hozza meg határozatait. A személyi kérdésekben a szavazás titkos. Titkos szavazást kell elrendelni akkor is, ha ezt a jelenlévő szavazásra jogosult tagok legalább egyharmada kéri. G/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a sportegyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel való egyesülésének kimondása, b) az alapszabály megállapítása, elfogadása, illetve módosítása, 6

7 c) a sportegyesület elnökének, elnökségének és ellenőrző bizottságának 3 évre történő megválasztása, valamint időközben megüresedő tisztség esetén valamely hiányzó tag, elnök időközi megválasztása. d) a sportegyesület tisztségviselőinek visszahívása, e) a tisztségviselők beszámoltatása a két közgyűlés között végzett munkájukról, f) a tag kizárása, amennyiben a kizárt tag fellebbezéssel fordul a közgyűléshez g) döntés minden olyan ügyben, melyet az elnökség a közgyűlés napirendjére tűz, illetve bármely ügyben, melyet a közgyűlés hatáskörébe von. h) Az előző évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása i) A Sportegyesület valamely szakosztályának jogi személlyé történő kinyilvánítása j) A Sportegyesület költségvetési tervének elfogadása 7 H/ A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, a közgyűlés által kijelölt hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. IV.2 A sportegyesület elnöksége A/ Az elnökség a napi döntések kialakulásának színtere. Az elnökség dönt a sportegyesület jelentős, stratégiai jelentőségű ügyeiben. Az elnökség ülései a sportegyesület tagjai számára nyilvánosak. B/ Az elnökség 4 tagból és az elnökből áll, akiket a közgyűlés választ titkos szavazással, 3 évi időtartamra. Az elnök és az elnökség tagjai tisztségükre korlátlanul újraválaszthatók. Az elnökség üléseit az elnök, vagy bármely 2 elnökségi tag összehívhatja. Az elnökség szükség szerint, de legalább 2 havonta egyszer ülésezik. Az elnök köteles az elnökséget összehívni akkor is, ha valamely szakosztályvezető ezt tőle írásban kéri, a kérelem beérkezését követő 15 napon belül. Az elnökség üléseit az elnök vezeti.

8 C/ Az elnökség határozatképes, ha az elnökségi ülésen legalább 3 elnökségi tag részt vesz. Az elnökség döntéseit egyszerű többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 8 D/ Az elnökség hatáskörébe tartozik: a) a sportegyesület tevékenységének irányítása, b) a szervezeti és működési szabályzat megállapítása, módosítása c) a közgyűlés előkészítése, illetve összehívása, d) a közgyűlés határozatainak végrehajtása, e) a rendes tagok, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagok felvétele, f) fegyelmi vizsgálat elrendelése, fegyelmi határozat meghozatala g) a sportegyesület éves költségvetésének, illetve zárszámadásának összeállítása és közgyűlés elé terjesztése a szakosztályvezetőkkel folytatott kötelező konzultációt követően, h) a sportegyesület működéséhez szükséges anyagi források előteremtése, az infrastruktúra biztosítása, i) döntés a sportegyesület pénzeszközeinek felhasználásáról a közgyűlés által meghatározott keretek között j) az elnökség az egyesület működésének eredményessége érdekében további tisztségviselőket nevezhet ki és szakbizottságokat hozhat létre és ezeket meg is szüntetheti k) az éves eseménynaptár megállapítása, l) rendezvények szervezése, koordinálása, m) minden olyan kérdés, amely nem tartozik a közgyűlés hatáskörébe, és minden olyan eljárás, amelyet nem a közgyűlés folytat le. n) az elnökség kezdeményezheti az elnök visszahívását o) a szakosztály-vezetők megbízása, beszámoltatása, felmentése p) Az adóhatósági bevallások elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének megszervezése

9 9 E/ Az elnökség mindezen ügyekben kifejtett tevékenységéről a soron következő közgyűlésen tájékoztatja a tagságot. F/ Az elnökség bármely tagját a tagság 10%-a, írásban benyújtott indítványára a közgyűlés hívhatja vissza. Az elnökségi tag visszahívásának kimondásához a határozatképes közgyűlésen megjelent tagok kétharmadának igenlő szavazata szükséges. G/ Az elnökség ülésén jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá. A jegyzőkönyvet meg kell őrizni. IV.3 A sportegyesület elnöke A/ A sportegyesület elnökét a közgyűlés választja titkos szavazással, 3 évi időtartamra. Az elnök tisztségére továbbiakban újraválasztható. B/ Az elnök hatáskörébe tartozik: a) az elnökség üléseinek előkészítése, összehívása, levezetése, b) az elnökségi döntések végrehajtásának figyelemmel kísérése, koordinálása, c) a sportegyesület képviselete külső szervek, személyek, hatóságok irányában, d) az elnöknek egy másik elnökségi tag ellenjegyzésével kötelezettségvállalási és utalványozási joga van. Ugyancsak egy másik elnökségi tag ellenjegyzése mellett rendelkezhet az egyesület bankszámlája és a szakosztályonként nyitott alszámlák felett. e) szerződéseket köt a sportegyesület nevében, f) gyakorolja a munkáltatói jogokat, g) sürgős szükség esetén dönt az elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben. Ilyen esetben azonban az elnök döntését a soron következő elnökségi ülésnek jóvá kell hagynia.

10 h) intézkedik és dönt a közgyűlés, illetőleg az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. i) a közgyűlésen elnököl. j) vezeti a tagnyilvántartást C/ Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátásáról köteles az elnökséget a soron következő elnökségi ülésen tájékoztatni. Az elnök a hatáskörébe tartozó ügyek ellátását bármely elnökségi tagra átruházhatja. D/ Az elnök jogkörét tartósabb akadályoztatás esetén az elnökségből maguk közül megválasztott elnökhelyettes gyakorolja. E/ Az elnököt a tagság 10 %-a írásban benyújtott indítványára a közgyűlés hívhatja vissza. Az elnök visszahívásának kimondáshoz a közgyűlésen megjelentek kétharmadának igenlő szavazata szükséges. 10 IV.4. Az ellenőrző bizottság A/ Az ellenőrző bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 3 évi időtartamra választott három tagból áll. A bizottság vezetőjét a bizottsági tagok közül a közgyűlés választja meg. Az ellenőrző bizottság tagjai megbízatásuk alatt az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. B/ A bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, csak annak tartozik felelősséggel, tapasztalatairól tájékoztatást nyújt az elnökségnek. Amennyiben indokolt, összehívhatja a közgyűlést is. C/ Az ellenőrző bizottság ellenőrzésének tárgya a sportegyesület egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri az egyesület alapszabály szerinti működését, különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, ellenőrzi az egyesület pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásra vonatkozó előírások betartását. Az ellenőrző bizottság megállapításairól tájékoztatja az egyesület vezető szerveit és

11 beszámol a közgyűlésen. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy egyesületi tagokat is bevonhat munkájába. D/ A bizottság vezetőjét az egyesület hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, azonban megállapításainak nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő erre 30 napon belül válaszolni köteles. E/ A bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes az ülés, azt 30 napon belül újra össze kell hívni, amely ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben legalább két tag jelen van. A bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt. F/ Az ellenőrzési bizottság tanácskozási joggal képviselteti magát az elnökség, illetve a sportegyesület bármely más szervének ülésén. G/ Az ellenőrző bizottság az egyesület bármely szervének jogszabályba, alapszabályba vagy a szervezeti és működési szabályba ütköző működése, eljárása, döntése esetén köteles a közgyűlést 15 napon belülre összehívni. 11 IV.5. Fegyelmi bizottság A/ A fegyelmi bizottság a közgyűlés által titkos szavazással 3 évi időtartamra választott három tagból áll. A bizottság vezetőjét tagjai közül az elnökség nevezi ki. A fegyelmi bizottság tagjai megbízatásuk alatt az egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. B/ A bizottság szükség szerint ülésezik. Határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. Amennyiben nem határozatképes az ülés, azt 30 napon belül újra össze kell hívni, amely ülés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy

12 legalább két tag jelen van. A bizottság határozatát szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a vezető szavazata dönt. C/ A bizottság feladata fegyelmi vizsgálat végzése és fegyelmi határozati javaslat készítése a sportegyesületi elnökség felkérésére. 12 V. Fegyelmi eljárás V.1. Fegyelmi vétséget követ el az a sportegyesületi tag, aki: A/ Az alapszabályban, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltakat vagy a közgyűlés határozatában foglaltakat, illetve az elnökség rendelkezéseit megszegi. B/ Önként vállalt, illetve tisztségéből adódó kötelezettségeit nem teljesíti. C/ Sportegyesületi tagságához méltatlan magatartást tanúsít. V.2. A fegyelmi vizsgálatot a sportegyesület elnöke rendeli el az elnökség határozata alapján. V.3. Fegyelmi határozatot az elnökség hozhat a fegyelmi bizottság vizsgálatát követően vagy anélkül. A/ A fegyelmi határozatról az elnökség szótöbbséggel dönt. B/ A fegyelmi határozatban az alábbi büntetéseket lehet kiszabni: a) írásbeli figyelmeztetés b) a tagokat megillető kedvezmények ill. jogosultságok meghatározott időre történő megvonása c) sportegyesületi tisztségből leváltás d) kizárás a sportegyesület tagjai sorából

13 13 VI. A sportegyesület vagyona és gazdálkodása A sportegyesület éves költségvetés alapján a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási, pénzügyi és számviteli előírások szerint gazdálkodik. VI.1. A sportegyesület bevételei: a tagok és a pártoló tagok által fizetett tagdíj, illetve felajánlás. A tagok tagdíjának mértéke: Ft/év. Befizetési határideje: első, 50%-os részlet február 28., második, 50%-os részlet szeptember 30. állami és társadalmi szervezetek támogatása, önkormányzati támogatás, természetes és jogi személyek adományai, alapítványoktól pályázati úton elnyert támogatások, takarékbetétekből, értékpapírokból származó kamat-, osztalék-, illetve árfolyamnyereség, rendezvények, táborok, szervezési tevékenység bevételei, eszközök kölcsönzési díjai, megbízás alapján végzett munka bevételei, reklámbevételek, vállalkozási bevételek. A sportegyesület céljai megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, másodlagos jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat. A vállalkozási jellegű bevételek éppúgy, mint a vállalkozási jellegű kiadások csak másodlagos szerepet tölthetnek be a sportegyesület gazdálkodásban.

14 14 VI.2. A sportegyesület kiadásai: táborok, versenyek utazási és szállásköltségei, képzési, továbbképzési kiadások, alkalmazottak személyi jellegű költségei, a sportoláshoz szükséges eszközök, felszerelések beszerzési, karbantartási és pótlási költségei, a szakosztályi versenyzésekkel kapcsolatos nevezési, orvosi vizsgálati, biztosítási, sportszövetségi tagsági, utazási, bírói díjak, létesítmények beszerzési és fenntartási költségei, adminisztratív (posta, telefon, írószer stb.) költségek, vállalkozási kiadások, adóterhek, egyéb a Sportegyesület tevékenységéhez kapcsolódó, előzőekben fel nem sorolt - kiadások. A sportegyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt kiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. VI.3. A sportegyesület vagyona: A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl a sportegyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A vagyon kezeléséért az elnökség a felelős. Az elnökség évente köteles leltárt készíttetni az egyesület vagyonáról (létesítmények, eszközök, sportfelszerelés, stb) és a vagyonnal történt gazdálkodásról a közgyűlésnek elszámolni. VII. A szakosztályok

15 15 VII.1. Szakosztályok - a sportegyesületen belül, sportáganként szakosztályok működnek. Szakosztályok felsorolása: kézilabda szakosztály, labdarúgó szakosztály, sakk szakosztály, teke szakosztály - a szakosztály feladata versenyek, mérkőzések rendezése; versenyeken, mérkőzéseken való részvétel; a szakosztály hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása - a szakosztályok működését a szakosztály-vezető irányítja, aki munkájáról az elnökségnek számol be - a szakosztály-vezetőt az elnökség bízza meg, és menti fel VIII.A sportegyesület szervezeti és működési szabályzata A sportegyesület működését, az elnökség, a tisztségviselők, a bizottságok és a szakosztályok szervezetét, működését és feladatait érintő, az alapszabályban részletesen nem szabályozott kérdéseket, a sportegyesület szervezeti és működési szabályzatában lehet meghatározni. IX. A sportegyesület megszűnése IX.1. Az egyesület megszűnik: A/ Ha a közgyűlés a sportegyesület feloszlását olyan szavazatarányban mondta ki az egyesület megszűnését, amelyben az igennel szavazó tagok aránya elérte a tagként nyilvántartott tagok kétharmadát.

16 B/ Ha más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel történő egyesülését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondta C/ Ha feloszlatását, megszűnését a bíróság kimondta 16 IX.2. A sportegyesület IX.1 A) és IX.1 C) pont szerinti megszűnése esetén a sportegyesület - az esetleges jogos hitelezői követelések kielégítése után fennmaradó - vagyona Nádudvar város Önkormányzatának tulajdonába kerül, azzal a kikötéssel, hogy azt az Önkormányzatnak nádudvari sportcélra kell fordítania. Egyéb megszűnési esetben az egyesület vagyonáról - az esetleges jogos hitelezői követelések kielégítése után - a közgyűlés kétharmados többséggel határoz. X. Vegyes és záró rendelkezések A/ A sportegyesület jogi személy, amelyet a sportegyesület elnöke képvisel. A képviseleti jogkört az elnök, és az elnökség esetenként, illetőleg az ügyek meghatározott csoportjára nézve más elnökségi tagra vagy az egyesület egy alkalmazottjára is átruházhatja. B/ Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Ptk., az évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok az irányadók. Az alapszabály az elfogadása napján lép hatályba.

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya

A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya A Jánossomorjai Sportegyesület Alapszabálya 1./ A sportegyesület neve: Jánossomorjai Sportegyesület /rövidítve: JSE/ I. Székhelye: Jánossomorja Ibolya u. 1. Színe: Kék-fehér Zászlaja: Kék-fehér Alapításának

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések

A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések A SOPRONI ÉPÍTŐK SPORTKÖRE ALAPSZABÁLYA /Egységes szerkezetbe foglalva 2009. november 6./ I. Általános rendelkezések 1.1 A sportegyesület neve: Soproni Építők Sportköre (továbbiakban: egyesület) Rövidített

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott.

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA. Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB ALAPSZABÁLYA Módosításokkal együtt egységes szerkezetben, amit az egyesület közgyűlése 2014. május 09. én elfogadott. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB KÖZGYŰLÉS

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo

- 1 - 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo A PELIKÁN SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - 1-1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Pelikán Sportegyesület, ( a továbbiakban egyesület) a Szolnokon ~evékenykedo természetes személyek által kialakított közösségeknek,

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály

Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar. Alapszabály 1 Vadvíz 2009. Sporthorgász Egyesület Nádudvar Alapszabály Az egyesület alakuló Közgyűlése, az Egyesületi jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény vonatkozó

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) AZ ANDRÁSSY GYULA GIMNÁZIUM DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve Andrássy Gyula Gimnázium Diáksport Egyesület Rövidítése: Andrássy

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009.

A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. IGAZGATÓSÁG PÉLDÁNYA A Péterfy Sándor Általános Iskola Iskolai Sportkörének Alapszabálya 2009. Tartalomjegyzék 1 A sportkör és tagsága... 3 1.1 A sportkör neve: Péterfy Sándor Általános Iskola Sportköre...

Részletesebben

KOMÁROMI VSE. Alapszabály

KOMÁROMI VSE. Alapszabály KOMÁROMI VSE Alapszabály A Komárom Városi Sportegyesület alapszabálya I. Az egyesület neve, székhelye 1.1. Az egyesület neve : Komárom Városi Sportegyesület 1.2. Az egyesület székhelye: 2922 Komárom, Stadion

Részletesebben

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály 4. kiadás 2010. március 21. BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Magyar Anyagtudományi Egyesület Alapszabály módosítás az ajánlott módosítás döntött szöveggel szerepel a tervezetben 1./ Az Egyesület neve: Magyar Anyagtudományi Egyesület (Rövidítve: MAE) Angol nyelvű

Részletesebben

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE

A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE A KAPOSVÁR KINIZSI LAKÓTELEPI BÚZAVIRÁG SPORT CLUB A L A P S Z A B Á L Y A 1. 1. A SPORTEGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, ALAPÍTÁSÁNAK ÉVE BÚZAVIRÁG SC. KAPOSVÁR TISZA UTCA 1. 1981. 2. A SPORTEGYESÜLET MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör. Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2009. október 01. A Színyei Merse Pál Gimnázium Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 52 (7) és (9) valamint a 114 (1), a diáksportkörökről,

Részletesebben

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA

BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU Alapszabály BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1.. 1. A szervezet neve: BIHARI LÖVÉSZKLUB BERETTYÓÚJFALU 2. A Berettyóújfalui Városi

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya

Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya Az Érdi Városi Sportegyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Érdi Városi Sportegyesület 2. Székhelye: 2030 Érd, Ercsi út 34. 3. Színe: Zöld-Fehér 4. Alapításának éve: 1921

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület Alapszabálya Az Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola Sportegyesület közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Sportról szóló 2004.

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA MARCALI VÁROSI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA Ezt az alapszabályt az alakuló taggyűlési jegyzőkönyvben írt alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján fogadták el. A tagok az alapszabályt az alulírt helyen

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA

AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA AZ ASZÓDI FUTBALL CLUB ALAPSZABÁLYA I. Az Aszód FC adatai 1. Megnevezése: Aszódi Futball Club 2. Rövidítve: Aszód FC 3. Székhelye: 2170 Aszód, Futballpálya, 010 hrsz. 4. Alapítási éve: 1991. 5. Címere:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA *

Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * Hamahama Természetjáró Egyesület ALAPSZABÁLYA * 1. NÉV Az egyesület neve: Hamahama Természetjáró Egyesület Az egyesület rövidített neve: HATE Az egyesület a nevét ( HAMAHAMA ) - a sokéves hagyományoknak

Részletesebben

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub

Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub Alapszabály 1. Általános rendelkezések 1.1 A társadalmi szervezet neve: Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub (a továbbiakban: Egyesület) 1.2 Székhelye: Budapest III.

Részletesebben

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT

VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT VOX VOLUPTATIS KÓRUS 1073 Budapest, Barcsay u. 5. Madách Imre Gimnázium 06 (1) 322-2081 Ikt. sz. /2010. ALAPSZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK Módosítások.3 1. Az egyesület adatai... 3 2. Az Egyesület célja és

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben)

( A június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) KÁPTALANTÓTI LABDARUGÓ KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( A 2012. június 29-én megtartott Közgyűlésen elfogadott egységes szerkezetben) Az egyesület a szervezett sporttevékenység folytatására az egyesülési

Részletesebben

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Egyesületi Alapszabály A Törökbálinti Kamarakórus Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2.

1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület Rövidített neve: 2. A sportegyesület székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-2. D UNAÚJVÁROSI D I Á K S P ORTEGYESÜLET A L A P S Z ABÁLYA E g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t s z ö v e g ( 2 0 1 4. m á j u s 2 1. ) I. 1. A sportegyesület neve: Dunaújvárosi Diák Sportegyesület

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL

ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MÓDOSÍTÁSOKKAL (A MÓDOSÍTÁSOK A TAGOK 2014/3., 2014/4., 2014/6. ÉS 2014/7.SZÁMÚ HATÁROZATAIN ALAPULNAK. A MÓDOSÍTÁSOKAT DŐLT BETŰS SZEDÉS JELZI.) Franciaországi Ösztöndíjasok

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ARRABO SZABADIDŐSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA l. Az egyesület neve: ARRABO Szabadidősport Egyesület. Rövidítve: ARRABO Sz. E. 2. Székhelye: Szombathely, Malom u. 8. 3. Működési területe országos. 4. Színei:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Vasi Rendőr Sportsegély- és Sportegyesület Elnöksége Szám:.../ 2007 VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely 2007. május 30. 2 A Vasi Rendőr Sportsegély-

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA

PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA A PÉCS VÁROSI LÖVÉSZKLUB ALAPSZABÁLYA 2011 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1. A Pécs Városi Lövészklub a lövész sportág feladatainak ellátására létrehozott, önálló jogi személyként működő érdekképviseleti

Részletesebben

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály

ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET. Alapszabály ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET Alapszabály I. Az egyesület neve, székhelye, bélyegzője 1. a. Az egyesület neve: ÚJPESTI VÁROSVÉDŐ EGYESÜLET b. Az egyesület székhelye: 1047 Budapest IV., Attila utca 150. c.

Részletesebben

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.1. A klub: Neve: ALBA REGIA ATLÉTIKAI KLUB rövidítve: A.R.A.K. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. Színe: Zászlója:

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának. Szervezeti és Működési Szabályzata A Madách Imre Kollégium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata I. A diákönkormányzat neve, székhelye, felügyelete Madách Imre Kollégium Diákönkormányzata 2660 Balassagyarmat, A felügyeletet

Részletesebben

CSEPREGISPORTEGYESÜLET

CSEPREGISPORTEGYESÜLET CSEPREGISPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetben) A Csepregi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló módosított 1989. évi II. törvény, valamint a társadalmi szervezetek gazdálkodó tevékenységérol

Részletesebben

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata

A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata A Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium Sportkörének Működési Szabályzata I. A sportkör és tagsága a) Cegléd város önkormányzati testületének 467/1996. (XII.19.) sz. határozatában jóváhagyott iskolai alapító

Részletesebben

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

TATAI TÖMEGSPORT ÉS TÁJFUTÓ HONVÉD SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tatai Tömegsport és Tájfutó Honvéd Sportegyesület (TTT-HSE) Mészáros Károly 2890 Tata, Május 1 út 53/B 2/2. : (34) 586-543 // (20) 421-6783 ttt-hse@freemail.hu http://web.axelero.hu/borosv.sz. példány

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya

NAGYATÁDÉRT. Egyesület. Alapszabálya NAGYATÁDÉRT Egyesület Alapszabálya Alapítva: 1994. 10. 18. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva: 2003. 01. 27. Nagyatád Jelen egyesület alapító tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Katonai Lovas Szakosztály alapítása

Katonai Lovas Szakosztály alapítása Katonai Lovas Szakosztály alapítása 2 Bevezető Katonai Lovas Szakosztály alapítása ALAPÍTÓ OKIRAT KATONAI LOVAS SZAKOSZTÁLY Jelenlévő magánszemélyek kijelentik, hogy a Honvéd Zrínyi Sportegyesület (a továbbiakban:

Részletesebben