NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET"

Átírás

1 - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) október 3.

2 A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 2. Székhelye: 8800 NAGYKANIZSA Zárda u 16. sz. alatti TEKEPÁLYA 3. Színe: Szponzoroktól függő. 4. Alapításának ideje: Felügyeleti szerve: A sportegyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. 6. A sportegyesület jogi személy. 7. Az egyesület célja: II. A sportegyesület célja és feladatai - sportcélokat szolgáló közhasznú, közérdekű kötelezettségvállalással társadalmi szervezetként létrehozott sportegyesület, - tagjai számára a szabadidő kultúrált eltöltése, kikapcsolódás, felüdülés biztosítása, kulturális és sportolási igényeinek kielégítése, - a lakosság részére színvonalas szabadidő eltöltés lehetőségének kialakítása, klubélet kialakítása és működtetése. A sportegyesület nyitott bármely korosztályú emberek részére, diákoktól a nyugdíjasokig, - sportolási tevékenység lehetőségének biztosítása széles embertömegek részére, A sportegyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik más társadalmi szervezetekkel, intézményekkel, alapítványokkal. 8. A sportegyesület feladatai: - a tömegsport és versenysport folyamatos fejlesztése - a taglétszám folyamatos bővítése - versenyek meghirdetése, rendezése, versenyeken való részvétel, és az előzőekben vázolt célok megvalósítása 9. A sportegyesület közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3 - 3 - III. A tagsági viszony 10. A sportegyesület tagja lehet minden magyar és Magyarországon letelepedett, illetve Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár és jogi személy, aki elfogadja alapszabályát, támogatja tevékenységét, céljait és részt kíván venni a meghatározott feladatok megvalósításában. A sportegyesület tagjai: rendes és pártoló tagok. A sportegyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, a klub munkájában aktívan részt vesz. A megállapított tagdíjat rendszeresen fizeti. Nem természetes személy esetén a tagot a képviseleti jog igazolása mellett meghatalmazott képviseli. A sportegyesület pártoló tagja lehet az a természetes, vagy jogi személy, aki az sportegyesületet anyagilag, vagy erkölcsileg támogatja. A sportegyesület rendes tagjai tagdíjat kötelesek fizetni. A tagdíj egyszeri belépési díjból és havi rendszeres tagsági díjból áll. Az egyszeri belépési díjat az egyesületbe való belépéskor, a havi rendszeres tagsági díjat minden hónap utolsó napjáig kell befizetni. Az egyszeri belépési díj és a rendszeres tagsági díj mindenkori mértékét a közgyűlés állapítja meg. 11. Nem lehet sportegyesület tagja az a személy, akit szándékos bűncselekmény miatt elítéltek és annak hatálya alatt áll. A sportegyesületbe való belépés és kilépés önkéntes. 12. A tagsági viszony megszűnése: - kilépéssel - kizárással - a tag halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével. Kizárás oka lehet : tagdíjbefizetés elmulasztása 3 esetben; az SE kezelésében álló berendezésekben okozott szándékos rongálás, károkozás; az egyesülethez méltatlan magatartás tanúsítása. A kizárási eljárás: Az eljárás lefolytatása az elnökség feladata. Döntés csak az érintett tag meghallgatása után születhet. A kilépést a vezetőségnek kell írásban bejelenteni. 13. A tagok kötelezettségei: a.) A sportegyesület rendes tagjainak jogai - részt vehet a sportegyesület tevékenységében és rendezvényein - kezdeményezheti a közgyűlés összehívását, és javaslatot tehet a napirendi pontokra - választhat és választható a sportegyesület szerveibe - észrevételeket, javaslatokat tehet, illetve véleményt nyilváníthat a sportegyesület, valamint szerveinek működésével kapcsolatban

4 tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlésen, felszólalási, észrevételezési, javaslattételi joga van, és részt vehet a határozatok meghozatalában - szavazati joga van a sportegyesületet érintő valamennyi kérdésben - jogosult minden szolgáltatást igénybe venni, ami a sportegyesület szervezésében elérhető - betekinthet a sportegyesület irataiba. A rendes tagok kötelezettségei: - a sportegyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése - a sportegyesület alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint határozatainak megtartása - a sportegyesület célkitűzéseinek megvalósítása - a tagdíj befizetése és a sportegyesület vagyonának gyarapítása és megóvása - a sportegyesület rendezvényein és közgyűlésén aktívan részt venni - a rábízott feladatot legjobb képességei szerint ellátni. b.) A pártoló tagok jogai és kötelezettségei: A pártoló tagok jogai: - tanácskozási joggal részt vehetnek a közgyűlésen - javaslatokat tehet a sportegyesület működésére - indítványozhatják a klub, valamint a sporttevékenységet érintő kérdések megtárgyalását, észrevételeket tehetnek - javaslatot tehetnek az általuk nyújtott támogatás felhasználására - jogosult minden szolgáltatást igénybe venni, ami a klub szervezésében elérhető. A pártoló tagok kötelezettségei: - a sportegyesület alapszabályának, valamint a közgyűlés által hozott határozat megtartása - a sportágak népszerűsítése - a sportegyesület célkitűzéseinek támogatása. 14. A sportegyesület szervei: - közgyűlés - elnökség - pénzügyi ellenőrző bizottság 15. A közgyűlés: IV. A sportegyesület szervezete A sportegyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből áll. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha ezt az ok és a cél megjelölésével a tagok egyharmada írásban kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli. A közgyűlést írásos meghívóval kell összehívni, melynek tartalmazni kell a tárgyalandó napirendi pontokat is.

5 A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott és 30 napon belül ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Előbbi tényt a kiküldött meghívóknak tartalmaznia kell. 17. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést vezető elnök szavazata dönt. Kétharmados többség szükséges az alapszabály elfogadásához, a sportegyesület felosztásának kimondásához, a tisztségviselők megválasztásához, tag kizárásához. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A közgyűlés nyilvános. A nyilvánosságot a közgyűlés többségi határozattal korlátozhatja, vagy kizárhatja. 18. A közgyűlés kizárólagos hatáskörbe tartozik: - a sportegyesület Alapszabályának és Működéi Szabályzatának elfogadása, módosítása - az elnök, a vezetőségi tagok és egyéb tisztségviselők megválasztása és visszahívása - a tagság keletkezésének és megszűntetésének jóváhagyása - az éves költségvetés és munkaterv meghatározása - döntés a tagdíj mértékéről - a vezetőség tevékenységéről és a gazdálkodásról szóló évi beszámoló megtárgyalása, jóváhagyása - a sportegyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, vagy feloszlásának kimondása - mindazok a kérdések, amelyeket a jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal, vagy a közgyűlés saját hatáskörébe von. 19. A közgyűlés jogosult a sportegyesületet érintő minden kérdést a hatáskörébe vonni és abban dönteni. 20. Rendkívüli közgyűlés: Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt az ok és a cél megjelölésével a rendes tagok egyharmada kéri, vagy a felügyeleti szerv indítványozza. A rendkívüli közgyűlést a kérelem, illetve indítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül össze kell hívni. A rendkívüli közgyűlés lefolytatása a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok alapján történik. 21. Elnökség: Az elnökség a sportegyesület ügyintéző szerve. A közgyűlés titkos szavazással a tagok közül 3 évre elnökből és 5 fő elnökségi tagból álló elnökséget választ. Elnökség: szükség szerint de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Tagjait írásos meghívóval kell összehívni, melynek a napirendi pontokat tartalmazni kell. Az ülés határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az elnökség döntéseit nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza. A sportegyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban a vezetőség irányítja. Az elnökség a működést érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. Az SE képviseletére két személy jogosult ( az elnök, és egy elnökségi tag Pázsitné Lukács Kató) együttesen, felelős az SE elnöke.

6 Az elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a sportegyesület működésének irányítása - a sportegyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka és ülésterv meghatározása - a közgyűlés összehívása - a sportegyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása - gondoskodás a közgyűlési határozatok végrehajtásáról és a végrehajtás ellenőrzése - beszámoló az éves gazdálkodásról és tevékenységről - a sportegyesület versenyeinek kiírása, megszervezése - javaslat vezetőségi tag visszahívására és választására - a fegyelmi jogkör gyakorlása - kitűntetések, elismerések adományozására javaslattétel A vezetőségnek csak büntetlen előéletű tag lehet tagja. 23. Az elnökségi tagok jogai és kötelezettségei: Rendszeresen és tevékenyen részt venni: - a sportegyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában - a határozatok előkészítésében, meghozatalában, végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében - észrevételek, javaslatok tétele - egy tag : Pázsitné Lukács Kató eljárhat az SE nevében céljainak megvalósításában segítve a sportegyesület dinamikus működést. 24. Az elnökség tagja felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott határozatokért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta és írásban kinyilvánította. Felelős a rárótt feladatok ellátásáért. 25. Az elnökség tagjai tisztségükben időkorlátozás nélkül újraválaszthatók. 26. Az elnökségi tagság megszűnik: - a mandátum lejártával - visszahívással - lemondással - elhalálozással. Az elnökség egyes feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre, szükség esetén megbízást adhat külső szakember részére, díjazás ellenében. 27. A sportegyesület elnökének feladatai: - ellátja a sportegyesület és a vezetőség képviseletét - vezeti a közgyűlést - szervezi és irányítja az elnökség munkáját - dönt mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés és az

7 - 7 - elnökség kizárólagos hatáskörébe - felügyeli a sportegyesület által foglalkoztatott edzők és szakosztályok munkáját. Az elnök képviseleti jogkörét az ügyek meghatározott csoportjára nézve a vezetőség más tagjára is átruházhatja. 28. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság: A bizottság 3 tagból áll. A bizottság feladata: a.) az egyesület pénzügyi és gazdálkodási tevékenységének vizsgálata, b.) a pénzügyi és gazdasági rendelkezések betartásának ellenőrzése, c.) a tagdíj fizetésének ellenőrzése, d.) az egyesületi tulajdon védelmének és megőrzésének vizsgálata, e.) a lemondott vagy tisztségétől egyéb okból megvált számvizsgáló bizottsági elnök, ill. tagok helyére az egyesület tagjai sorából új személy behívása (kooptálása). A bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak beszámolni tartozik. A bizottságnak nem lehet tagja az, aki az egyesület elnökségének tagja, aki az egyesület alkalmazásában áll, vagy az egyesületben gazdasági feladatokat lát el. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A bizottságot a pénzügyi bizottság elnöke hívja össze írásosos meghívóval a napirend feltüntetésével. Esetenként, ha szükséges az SE elnöke is ugyanígy összehívhatja A bizottság észrevételeiről, javaslatairól tájékoztatja az egyesület elnökségét, szükség esetén a felügyelő szervét. A pénzügyi bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen minden tagja jelen van. Döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, jegyzőkönyvben rögzíti. Rájuk a pénzügyi szabályzatban foglaltak az irányadók. A bankszámla felett rendelkezni két aláírási joggal bíró személy együttesen jogosult : Bazsika József elnök és Pázsitné Lukács Kató elnökségi tag. A pénzügyi ellenőrző bizottságot annak elnöke hívja össze. Határozatképes, ha a tagok több mint a fele jelen van. Az összehívás meghívóval történik, mely tartalmazza a napirendi pontokat is. A bizottság szükség szerint, de legalább évenként ülésezik. 29. A sportegyesület gazdálkodása: A sportegyesület éves költségvetés alapján vagyonával önállóan gazdálkodik. A sportegyesület bevételei: - a tagdíjak - jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból származó bevételek - a sportegyesület céljai elérése érdekében kifejtett gazdasági- vállalkozási tevékenységéből származó bevétel - rendezvények bevételei - pályázatok útján megszerzett támogatások. 30. A sportegyesület felelőssége:

8 - 8 - A sportegyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok saját vagyonukkal nem felelnek, kötelezettségük csak a tagdíj fizetésére terjed ki. 31. A sportegyesület megszűnése: - feloszlatással - feloszlással - más társadalmi szervezettel való egyesüléssel - megszűnésének megállapításával. A sportegyesület feloszlatását a Megyei Bíróság rendelheti el. A bíróság megállapítja a sportegyesület megszűnését, ha az egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a törvényben meghatározott létszám alá csökken. 32. Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hova fordításáról az alapszabály vagy a közgyűlés nem rendelkezett, továbbá, ha az egyesület felosztással szűnt meg, vagy a Zala Megyei Bíróság annak megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után az állam tulajdonába kerül, és azzal a megszűnt egyesület felügyelő szerve rendelkezik. 33. Záró rendelkezések: A sportegyesület alapszabályzatában, egyéb szabályzataiban foglalt rendelkezéseik értelmezése kérdésében a vezetőség állásfoglalása a sportegyesület valamennyi tagjára nézve kötelező. A sportegyesület a Zala Megyei Bíróság nyilvántartásába való felvétellel jön létre, a bíróság végzésében írt napon. Jelen alapszabályt a sportegyesület alakuló közgyűlése elfogadta. Nagykanizsa, 2005.október 3. elnök

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Békatutaj Szabadidősport Egyesület ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Békatutaj Szabadidősport Egyesület (továbbiakban: egyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működő,

Részletesebben

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A HORT Sport Egyesület alapszabálya. I. Általános rendelkezések A HORT Sport Egyesület alapszabálya módosítással egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések 1.. (1) Az egyesület tagjai a mai napon megtartott közgyűlésen elhatározták az egyesület közhasznú szervezetként

Részletesebben

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 1. Általános rendelkezések A BARÁTSÁG DIÁKSPORT EGYESÜLET (továbbiakban: sportegyesület) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (Etv.) és a Sportról

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. A sportegyesület adatai 1. A sportegyesület: neve: Szombathelyi Vízmű SC székhelye: Szombathely, Bartók Béla krt. 41. zászlaja: kék-fehér bélyegzője: háromszög alakú bélyegző

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA POLGÁRDI VÁROSI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A 2008. szeptember 11-ei és a 2013. január 21-ei módosításokkal egységes szerkezetben. A 2008. szeptember 11-i módosítás szövege dőlt betűvel jelölve. A 2013.

Részletesebben

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK CSAKAKTÍVAN SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Csakaktívan Szabadidős Sportegyesület (továbbiakban Sportegyesület) magánszemélyek és jogi személyek tevékenységét összehangoló,

Részletesebben

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal)

Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY. (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) Budapesti Tájfutók Szövetsége ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben a 2004. január 16.-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. (1) A Budapesti Tájfutók Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya

Az Enyingi Városi Sportegyesület. Alapszabálya Az Enyingi Városi Sportegyesület Alapszabálya 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY Az Enyingi Városi Sportegyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan működő társadalmi

Részletesebben

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök

ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. elnök AZ ÜRÖMI MÉSZÖLY FOCISULI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Budapest, 2010. február 15. Mészöly Géza elnök 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ürömi Mészöly Focisuli Sportegyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A RENDÉSZETI KIKÉPZŐK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA A 2010. november hó 02. napján megtartott Küldöttgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA

SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA SZEGEDI ÚSZÓ EGYLET ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben (2009. szeptember 30.) Bevezetés Szegedi Úszó Egylet alapvetően sporttevékenység folytatására az egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16.

A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. A DIÁKSPORT EGYESÜLET ÉS TAGSÁGA A DIÁKSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 1. A diáksport egyesület neve: Tiszaújvárosi DSE székhelye: 3580 Tiszaújváros, Deák Ferenc tér 16. színe: kék jelvénye: tagsági igazolvány

Részletesebben

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt)

A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) A Balatonfüredi Petőfi Sportkör egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya (az utolsó módosítás vastag betűvel jelölt) I. A sportegyesület alapadatai: A sportegyesület 2010. július 17.-én tartott közgyűlése

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A TORDAS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Székhelye: 2463 Tordas Szabadság utca 87. I. Általános Rendelkezések 1 A TORDAS SPORTEGYESÜLET (a továbbiakban: Sportegyesület) az egyesülési jogról valamint a civil

Részletesebben

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA htc.alap 2013. szeptember 9. HALASI TENISZ CLUB MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA (1987.09.07.,1999.06.04.,2000.11.17.,2001.11.16.,2004.04.16.,2006.05.12.,2008.06.20. 2009. április

Részletesebben

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA

Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA Csabdi Sportegyesület ALAPSZABÁLYA A Csabdi Sportegyesület tagjai a 2011. október 14. napján megtartott közgyűlésen az egyesület át -a közgyűlésen elfogadott módosításokkal - az alábbi tartalommal egyhangúlag

Részletesebben

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY

EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY EGYESÜLETI ALAPSZABÁLY 1 ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület létrehozása A csatolt alakuló közgyűlés jegyzőkönyvmellékletét képező íven felsoroltak az 1989. évi II. tv. Az egyesülésről, valamint a 2004. évi I

Részletesebben

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A I.A sportsegély és sportegyesület neve, székhelye 1. Az egyesület neve: VASI RENDŐR SPORTSEGÉLY ÉS SPORTEGYESÜLET (rövidítése: VRSSE) Továbbiakban:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2.

A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG. közhasznú szervezet 2010. JÚLIUS 2. A MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG közhasznú szervezet A L A P S Z A B Á L Y A 2010. JÚLIUS 2. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Ejtőernyős Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a szabadidősport

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - I. Általános rendelkezések A Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület Közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú

Részletesebben

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya

Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület. Alapszabálya A Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület Alapszabálya ÁLTALÁNOS RENDLEKEZÉSEK Az Egyesület neve: Kutyaszerviz Kutyakiképző, Rekreációs és Sport Egyesület (a továbbiakban Egyesület) Az

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 12. kiadás 2008. május 24. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20.

Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség Alapszabály 13. kiadás 2012. május 20. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Dinamikus Lövészsport Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28.

Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. Magyar Kutyasport Szövetség ALAPSZABÁLY Budapest 2013. november 28. a Magyar Kutyasport Szövetség (korábban Magyar Kutyaszánhajtó és Canicross Szövetség) 2013 november 28. napján megtartott közgyűlésén

Részletesebben

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.), a Polgári

Részletesebben