DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA"

Átírás

1 DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, július 8. 1

2 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Dunaszeg SE 2. A sportegyesület megjelölésére használt címszó: Dunaszeg SE 3. A sportegyesület székhelye: 9174 Dunaszeg, Ország u Működési terület: Győr-Moson-Sopron Megye 5. A sportegyesület alapításának időpontja: A sportegyesület jogi személy. 7. A sportegyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. 8. A sportegyesület 10 taggal alakult, a tagokat a hatályos tagnyilvántartás tartalmazza. 9. Az egyesület bírósági nyilvántartási száma Pk.T /1997. II. A sportegyesület célja, tevékenysége 1. A sportegyesület célja a labdarúgás, kézilabda, karate, teke és kosárlabda helyi szintű népszerűségese, labdarúgó, kézilabda, karate és teke ill. kosárlabda tornákon való részvétel itthon és külföldön. 2. A sportegyesület működéséhez szükséges személyi és anyagi feltételek biztosítása: A sportegyesület céljai megvalósítása érdekében edzések rendszeres tartását biztosítja, gondoskodik a sportolók képzéséről és felkészítéséről. A sportegyesület versenyeket szervez, valamint más sportegyesületek által szervezett versenyeken, bajnokságokon és az illetékes szervek által kiírt nemzetközi versenyeken csapatát szerepelteti. 3. A sportegyesület sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve vagyoni értékű jogainak hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények használata, ill. működtetése e tekintetben alaptevékenységnek minősül. 4. A sportegyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. A sportegyesület tagsága 1. A sportegyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi természetes személy, aki belépési nyilatkozat aláírásával felvételét kéri, az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, a tagdíjat megfizeti és az elnökség felvételre méltónak ítéli. 2. A sportegyesület tagsága áll: - alapító tagok - tagok - pártoló tagok - rendkívüli tagok - tiszteletbeli tagok 2

3 3. A sportegyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki belépési nyilatkozatában vállalja, hogy elfogadja a sportegyesület alapszabályát és a sportegyesület céljainak megvalósítását erkölcsileg és anyagilag támogatja. 4. A sportegyesület rendkívüli tagja lehet az a jogi személy, aki az alapszabály elfogadásán túl a tagsági viszonyról az elnökséggel külön írásbeli megállapodást köt. A megállapodás csak meghatározott időre szólhat. 5. A sportegyesület tiszteletbeli tagjaként felvehető az a természetes személy, aki a labdarúgás fejlesztése, népszerűsítése terén jelentős érdemeket szerzett. 6. A tagsági viszony keletkezése: a) A sportegyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. b) A sportegyesületi tagság, pártoló tagság a felvétellel keletkezik és a tagdíj rendszeres fizetésével tartható fenn. A rendkívüli tagság az elnökséggel kötött megállapodással jön létre határozott időre és a határozott idő lejártáig a megállapodásban írtak szerint feltételek betartásával tartható fenn. A tiszteletbeli tagsági viszony a felvétellel keletkezik. c) A tagfelvételről az elnökség dönt. A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet és ellátja őket tagsági könyvvel. 7. A tagsági viszony megszűnése: a) kilépéssel b) elhatározással c) anyagi támogatás megszüntetésével (pártoló tag, rendkívüli tag) d) törléssel e) a sportegyesület megszűnésével. Törölni kell az egyesület tagjai sorában azt a tagot, aki 6 hónapnál hosszabb ideig nem fizet tagdíjat és tartozását írásbeli felszólítás ellenére sem rendezi. 1. A sportegyesület tagjainak jogai: IV. A tagok jogai és kötelezettségei a) A sportegyesület tagja részt vehet a sportegyesület tevékenységében, véleményt nyilváníthat, és javaslatot tehet a sportegyesületet érintő bármely kérdésekben. b) Részt vehet szavazati joggal a sportegyesület közgyűlésén, az egyesület tisztségviselőire választhat és választható. c) A sportegyesület elnöksége által meghatározott feltételek szerint részt vehet a bizottságok munkájában. d) Az egyesület által rögzített szabályok szerint edzéseken, versenyeken részt vehet, használhatja az egyesület sportfelszereléseit. e) A sportegyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet. f) Részt vehet a sportegyesület rendezvényein. 2. A sportegyesület tagjának kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása, az egyesület vezető szervei által hozott határozatok végrehajtása. b) A tagdíj rendszeres fizetése. c) Sportemberhez méltó, sportszerű magatartás. 3

4 d) Sportoló esetében fegyelmezett részvétel az edzéseken és versenyeken. Lelkiismeretes felkészülés a bajnokságokra és versenyekre. 3. A pártoló, rendkívüli és tiszteletbeli tag jogai: a) Szavazati jog nélkül részt vehet a közgyűléseken, javaslatokat, észrevételt tehet a sportegyesület működésével kapcsolatban. b) A sportegyesület által nyújtott kedvezményekben részesülhet. c) Részt vehet a sportegyesület rendezvényein. 4. A pártoló és rendkívüli tag kötelezettségei: a) Az alapszabály betartása. b) A sportegyesület erkölcsi és anyagi támogatása. c) Sportszerű magatartás. 5. A tiszteletbeli tag kötelezettsége: 1. Közgyűlés a) Az alapszabály betartása. b) A sportegyesület erkölcsi támogatása. c) Sportszerű magatartás. V. A sportegyesület szervezete 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amelyen a tagok összessége gyakorolja jogait. A közgyűlésen minden tag jogosult részt venni, vagy magát másik tag részére adott szabályszerű meghatalmazással képviseltetni. A közgyűlés határozatai a meg nem jelent tagokra is kötelezőek. 2. A közgyűlést az ülés napját megelőzően 15 nappal az elnökség hívja össze írásban a közgyűlés helyének, idejének, valamint napirendjének megjelölésével. Amennyiben a meghívó másként nem rendelkezik, a taggyűlés helye az egyesület székhelye. 3. A közgyűlés rendes, vagy rendkívüli közgyűlés Rendes közgyűlést kell tartani minden év 1. félévében a mérlegzárást követő 30 napon belül, amelyen meg kell tárgyalni az éves pénzügyi tervet, illetőleg az előző évi beszámolót. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmad része az ok és cél megjelölésével indítványozza, illetőleg felügyeleti szerv, vagy bíróság a közgyűlés összehívását elrendeli. 4. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) Az egyesület megalakulásának, feloszlásának valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása. b) Az alapszabály és az egyesület működési, valamint fegyelmi szabályzatának elfogadása, módosítása. c) Az elnökség, bizottságok és ezen testületek elnökeinek megválasztása, visszahívása. d) A bevételek és a kiadások feladatonkénti előirányzatának megállapítása, az éves pénzügyi terv, illetőleg az előző éves pénzügyi 4

5 terv teljesítéséről szóló számviteli törvény előírásai szerint készített beszámoló elfogadása. e) Az egyesület éves /több éves/ tevékenységéről való beszámoltatás. f) A tagsági díj összegének megállapítása és módosítása. 5. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele a közgyűlésen megjelent. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 30 napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. 6. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozz, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének aki az egyesület elnöke szavazata dönt. Ha a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok fele támogatja, titkos szavazást kell tartani. 7. Kétharmados szótöbbségi határozat kell a V./1/4. (a-c) pontjaiban felsorolt kérdésekben. 8. A közgyűlésről jelenéti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyeket az elnök, akadályoztatása esetén valamelyik elnökhelyettes és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 2. Elnökség 1. A sportegyesület tevékenységét az egyesület ügyvezető szerve az elnökség irányítja. 2. Az elnökség 5 tagból áll július 8. napjától július 8. napjáig az elnökséget az alábbi személyek alkotják: Egyesület elnöke: Borbényi András 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 23. Elnökségi tagok: Nagy Tamás (9174 Dunaszeg, Kodály Z. u. 25.) Gulyás László (9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 1.) Páli Béla (9174 Dunaszeg, Liget u. 10/B.) Herenkovics Csaba (9174 Dunaszeg, Rákóczi u. 8.) Az elnökség tagjait első esetben az alapító tagok jelölik ki 3 éves időtartamra, majd ezt követően a közgyűlés választja 3 éves időtartamra. Az elnökség tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. Ha az elnökség bármely tagja a működési idejének letelte előtt bármely okból kiválik az elnökségből, akkor a megüresedett helynek új személlyel való betöltéséről a soron következető rendes, vagy rendkívüli közgyűlés gondoskodik. Az elnökség pótválasztással megválasztott tagjainak működési ideje a többi elnökségi tagéval azonos időpontban szűnik meg. 3. Az elnökség évente legalább 4 alkalommal ülést köteles tartani. Az ügyrendjét az elnökség maga állapítja meg. Az elnökséget az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze az elnökségi ülés megkezdése előtt 8 nappal a napirend és az időpont megjelölésével. 5

6 4. Az elnökség feladata és hatásköre: a) Az egyesület tevékenységeinek irányítása. b) A közgyűlés előkészítése. c) Az egyesület fejlesztési tervének, részletes költségvetésének kidolgozása, az éves program és ütemterv, valamint a versenynaptár jóváhagyása. d) Az egyesület eredményes működéséhez, a sportoláshoz szükséges feltételek megteremtése. e) Bizottságok létrehozása, beszámoltatása és megszüntetése. f) A bizottságok tisztségviselőinek és tagjainak kinevezése és visszahívása. g) Tag és jogi személy tagfelvételéről szóló döntés, utóbbival történő szerződés megkötése határozott időre. h) Ellátja mindazokat az egyesület működéséhez szükséges feladatokat, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 5. Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Az elnökség tagjait egy-egy szavazat illeti meg. Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 6. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet mindhárom tag aláír. 7. Az egyesület elnöke: Borbényi András 9174 Dunaszeg, Nefelejcs u. 23. a) Vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet hatóságok és harmadik személyek irányába. b) Irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét, gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol. c) Munkáltatói jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételekkel. d) Intézkedik és dönt a közgyűlés, valamint az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben. 8. Az elnökség tagjai felelősek a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatokért, kivéve ha ellenvéleményüket fenntartották és azt írásban kinyilvánították. 3. Egyéb szervek 1. Az elnökség az egyesület működésének eredményessége érdekében bizottságokat hozhat létre. VI. Az egyesület jogképessége 1. Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képviseli. E jogkörét esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség tagjaira átruházhatja. 2. Az egyesület a nyilvántartással válik jogi személlyé. 6

7 VII. Az egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása 1. Az egyesület bevételei: 1. A tagsági díjak. 2. Jogi és természetes személyek anyagi támogatásai. 3. Egyéb bevételek. 2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 3. Az egyesület kiadásai: 1. Az egyesület tevékenysége és célja megvalósítása érdekében felmerülő közvetlen költségek. 2. Egyéb közvetlen költségek. 4. A sportegyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az egyesület alapszabályának II/1. és II/2. pontjaiban meghatározott tevékenységére fordítja. VIII. Az egyesület megszűnése 1. Az egyesület megszűnik: 1. A közgyűlés kimondja feloszlatását. 2. Más egyesülettel való egyesülésének a közgyűlés általi elhatározása. 3. A felügyeleti szerv, vagy a bíróság megszűnését megállapítja. 2. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradt vagyonról az alapszabály előírásai vagy a legfelsőbb szervének döntése szerint kell rendelkezni. Ha az egyesület bírósági feloszlatással szűnik meg, úgy a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű sportcélra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. A sportegyesületre a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével megfelelően alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi IL. Törvény szabályait. IX. Egyéb rendelkezések 1. Az egyesületi tagdíj: Az egyesület tagdíja havi 500.-Ft A tagdíjat a tárgyhó 10. napjáig előre kell megfizetni. A tagdíj nem fizetése az alapszabály rendelkezései értelmében kizárás jogkövetkezményét vonhatja maga után. 2. Az elnökség személyi kérdésekben hozott döntései ellen a döntés meghozatalától számított 15 napon belül a közgyűléshez lehet jogorvoslattal élni. Az így a közgyűlés elé kerülő vitás kérdésekben a következő ülésen dönt. 3. Az egyesület tisztségviselőinek /elnökségi tagok, bizottsági tagok/ tisztségdíját a közgyűlés állapítja meg. 4. Az alapító tagok mindegyike Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást bocsátott az egyesület rendelkezésére, az egyesület működése megkezdése elősegítése céljából. 7

8 Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló évi II. törvény, a sortról szóló évi I. törvény, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak. Dunaszeg, július 8. Borbényi András elnök 8

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Snowboard Szövetség (a továbbiakban: MSBSZ) az Egyesülési jogról szóló 1989 évi II. törvény, a Ptk, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI és a Sportról

Részletesebben

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A PASSÉ RITMIKUS GIMNASZTIKA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Tartalom: I. Általános rendelkezések II. A sportegyesület célja és feladatai III. A sportegyesület tagsága IV. A sportegyesület szervezete V. A

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA

VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) ALAPSZABÁLYA VESZPRÉMI EGYETEMI ES DIÁK ATLÉTIKAI CLUB (VEDAC) sportegyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 2004. évi április hó 30. napján utolsó módosítás: 2014. május 28. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Civilek a Palotanegyedért Egyesület ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló, 1989. évi II. törvény alapján, az alapítók a 2008. május 13.-án megtartott taggyűlésen Egyesületet hoztak létre az alábbiak

Részletesebben

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA

MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA MAGYAR TESTNEVELÉSI EGYETEM SPORTEGYESÜLET (kiemelkedően közhasznú egyesület) ALAPSZABÁLYA 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A sportegyesület hagyományos elnevezése: Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től

DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től DEBRECEN VÁROSI LÖVÉSZ EGYLET ALAPSZABÁLY Elfogadta a Debrecen Városi Lövész Egylet közgyűlése Érvényes: 2006. május 27-től BEVEZETŐ A Debrecen Városi Lövész Egylet tagjai megállapítják, hogy az Egyesület

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága

ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1.) A Társaság neve: Magyar Tervezôgrafikusok és Tipográfusok Társasága A Társaság rövidített neve: MATT 2.) A Társaság székhelye: 1012 Budapest, Attila út 105. III.

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya

Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Diáksport-egyesületének alapszabálya Az alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési

Részletesebben

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.

A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben. (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra. A Magyar Röplabda Szövetség Alapszabálya Egységes szerkezetben (Jelen alapszabály az MRSZ 2015. január 22-i Közgyűlésén került jóváhagyásra.) - változások dőlt betűvel szedve - 1. oldal I. rész ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY CSODASZARVAS TÁJPARK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szervezet neve: Csodaszarvas Tájpark Közhasznú Egyesület Alapítás ideje: 2011. november hó 12. Módosított alapszabály kelte:

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések

- elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések Az Árpád Gimnáziumért Közhasznú Egyesület Alapszabálya (I. sz. módosítás) - elfogadva a 2010. október 25-i közgyűlésen - I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Árpád Gimnáziumért Közhasznú

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE

MAGYAR GÁZIPARI VÁLLALKOZÓK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY egységes szerkezetbe foglalva, az 1998. november 25-i közgyűlésen valamint a 2006. május 23-i közgyűlésen elfogadott módosításokkal. Az alapszabályban kiemelten szereplő részek tartalmazzák

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat

A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat A MAGYAR SÚLYEMELŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2013. A Magyar Súlyemelő Szövetség közgyűlése által 2013. március 10-én megtárgyalt és jóváhagyott változat Tartalomjegyzék: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 II.

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben